Spanyol nyelvtani fogalmak

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

1. Ige  verbo - főnévi igenév -- infinitivo - jelen -- presente - múlt -- pretérito- jövő idő -- futuro - igeragozás --  conjugación      - kötőmód -- modo condicional- felszólító mód -- modo conjuntivo- tárgyas -- verbo transitivo - tárgyatlan -- verbo intransitivo 2. főnév substantivo - nyelvtani nem -- género/sexo- hímnem -- sexo maculino- nőnem -- sexo feminino- névelő -- articulo - határozott névelő -- definido - határozatlan -- indefinido - nyelvtani szám -- número- egyes szám -- singular- többes szám -- plural- eset -- caso- alanyeset -- nominativo- birtokos eset -- genitivo- részeshatározós eset -- dativo- tárgyeset -- acusativo 3. melléknév adjetivo - fokozás -- gradación- alapfok -- grado positivo- középfok -- grado camparativo- felsőfok -- grado superlativo4. névmás pronombre - mutató névmás -- pronombre demonstrativo- birtokos névmás -- pronombre posesivo- vonatkozó névmás -- pronombre relativo- visszaható névmás -- pronombre reflexivo- kérdő névmás -- pronombre interrogativo- határozatlan névmás -- pronombre indeterminado- személyes névmás -- pronombre personal5. számnév numeral - tőszámnév -- número cardinal - sorszámnév -- número ordinal 6. írásjel signo de puntuación - vessző -- coma- pont -- punto- kérdőjel -- punto interrogante- kettőspont -- colon - felkiáltójel -- punto/signo de admiración- kötőjel -- guión- pontosvessző -- semicolón/punto y coma- gondolatjel -- guión- zárójel -- paréntesis- idézőjel -- comillas7. egyéb otros - elöljárószó -- preposición- kötőszó -- conjunción- határozószó -- adverbio- indulatszó -- interjección8. nyelvtan gramática - magánhangzó -- vocal- mássalhangzó -- consonante- alany -- sujeto/substantivo- állítmány -- predicado- tárgy -- complemente directo- jelző -- atributo- határozó -- adverbio- segédige -- verbo auxiliar- egyidejűség -- simultaneidad9. mondat clásula - kijelentő mondat -- declaratorio- felkiáltó mondat -- exclamativo - kérdő mondat -- interrogativo 10. nyelvtudomány lingüística - alaktan -- morfología- hangtan -- fonética- helyesírás -- ortografia Szerkeszti: Turai Tímea