Six Sig­ma – alap kép­zés (green belt) Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A Six Sig­ma – alap kép­zés (green belt) kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
Mi­nő­ség ér­tel­me­zé­se
A mi­nő­ség fo­gal­ma, hasz­na
A Six Sig­ma és ha­tá­sa
Pél­dák be­mu­ta­tá­sa és ér­té­ke­lé­se
A Six Sig­ma fi­lo­zó­fia, szer­ve­zet és irá­nyí­tás
Six Sig­ma fi­lo­zó­fia
A Six sig­ma pro­jek­tek cél­ja
Six sig­ma szer­ve­zet
Six sig­ma prog­ram- és pro­jekt irá­nyí­tás
Ka­ta­pult, a mi­nő­ség­ja­ví­tás gya­kor­la­ta
El­ső kí­sér­let, mé­ré­si ada­tok fel­dol­go­zá­sa és ér­té­ke­lé­se.
Ok­ke­re­sés, meg­ol­dás-ter­ve­zés
Má­so­dik kí­sér­let, mé­ré­si ada­tok fel­dol­go­zá­sa és ér­té­ke­lé­se.
Ta­pasz­ta­la­tok és ta­nul­sá­gok
A prob­lé­ma meg­ol­dá­si fo­lya­mat lé­pé­sei a Six Sig­ma pro­jek­tek­ben, DMA­IC
A Six Sig­ma pro­jekt prob­lé­ma meg­ol­dá­si lé­pé­sei
A CTQ
Fo­lya­ma­tok kvan­ti­ta­tív mo­del­le­zé­se, va­ló­szí­nű­ség-el­osz­lá­sok
A fo­lya­ma­tok vé­let­len­sze­rű jel­le­ge, a fo­lya­mat­ra ha­tó za­va­rok (vé­let­len, ve­szé­lyes)
Mé­ré­si ská­lák
Foly­to­nos va­ló­szí­nű­ség-el­osz­lá­sok
Diszk­rét va­ló­szí­nű­ség-el­osz­lá­sok
Pél­da­meg­ol­dá­sok
Alap­ve­tő mi­nő­ség­tech­ni­kák (prob­lé­ma azo­no­sí­tá­si, –elem­zé­si és –meg­ol­dás-ter­ve­zé­si mód­sze­rek)
Gyár­tá­si fo­lya­ma­tok al­kal­mas­sá­gá­nak vizs­gá­la­ta, Sig­ma ké­pes­ség
Mé­ré­si rend­sze­rek al­kal­mas­sá­gá­nak vizs­gá­la­ta.
Gyár­tá­si fo­lya­ma­tok sta­tisz­ti­kai sza­bá­lyo­zá­sa, ha­gyo­má­nyos fo­lya­mat­el­len­őr­ző (SPC) kár­tyák
FMEA (Alap)
Kí­sér­let-ter­ve­zés (DOE) (Alap)
Egyéb mi­nő­ség­tech­ni­kák (Alap)
Hi­ba­szám, DP­MO, gör­ge­tett ki­ho­za­tal
Hi­ba­szám
DP­MO
Gör­ge­tett ki­ho­za­tal
Kar­csú ter­me­lés(LE­AN)
5S- Mun­ka­hely op­ti­ma­li­zá­lá­sa
Gyár­tás ki­egyen­lí­té­se
Hú­zott fo­lya­mat és a KAN­BAN
Po­ka Yoke- hi­ba­meg­elő­zés
Cso­port­mun­ka (Alap)
A cso­port­mun­ka in­do­kolt­sá­ga.
A team ta­gok ki­vá­lasz­tá­sa, team sze­re­pek.
A team mun­ka sza­ka­szai.
A team si­ke­res­sé­gé­nek meg­ha­tá­ro­zói.
Pre­zen­tá­ció (Alap)
A pre­zen­tá­ció fá­zi­sai (elő­ké­szí­tés, meg­va­ló­sí­tás, vissza­jel­zés).
A jó pre­zen­tá­ció is­mér­vei.

A Six Sig­ma – alap kép­zés (green belt) kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség