Művészeti grafikus Képzés - TanfolyamOKJ.hu

Budapest

Egyéb szolgáltatások, Művészet, közmüvelődés, kommunikáció, Informatika

TanfolyamOKJ.hu - TanfolyamOKJ.hu

, Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Művészeti grafikus TanfolyamOKJ.hu MIÉRT JELENTKEZZ A MŰVÉSZETI GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSRE?
============================
Szeretsz rajzolni?
Érdekel a képzőművészet?
Szívesen terveznél plakátokat és logókat?
Akkor jelentkezz a művészeti grafikus szakmai képzésre!

A művészeti grafikus önállóan vagy alkalmazottként dolgozik. Tervezési feladatai elsősorban két területre koncentrálódnak: a nyomdai sokszorosítás és az internet útján közzétett tartalmak vizuális megjelenítésére. E két médium révén a kereskedelem és a kultúra széles spektrumán végzi tevékenységét.

Munkájának eredménye jóformán a teljes népességhez eljut, így felelőssége igen nagy a hazai vizuális kommunikáció és kultúra színvonalának alakulásában. A digitális technika fejlődése, az internetes kommunikáció csatornáinak szélesedése folyamán piaci értelemben is felértékelődik a grafikus szakmai, szellemi felkészültségének jelentősége.

A szoftverekhez bárki hozzáférhet, de a vizuális megjelenés eszközeit csak a szakember tudja a funkciónak megfelelően és esztétikusan alkalmazni. A művészeti grafikus a művészet- és szakmatörténet, valamint a vizuális összefüggések és hatásmechanizmusok ismeretében tudatosan, ugyanakkor az igényes alkotó szemléletével alkalmazza a digitális technikákat. Mindebben segíti, illetve további érvényesülési lehetőségeket jelent számára rajztudása és a manuális eljárások terén szerzett gyakorlata.


MIT CSINÁL EGY MŰVÉSZETI GRAFIKUS?
=================================
A művészeti grafikus manuális alkotó eljárásokkal és digitális grafikus technikák alkalmazásával dolgozó szakember, akinek tervezői szemléletét széleskörű rajzi, művészet- és grafikatörténeti ismeretei egészítik ki.
Szakmai tevékenységét munkacsoportban – tervezőstúdióban, reklámügynökségnél, könyv- és lapkiadónál, illetve egyéb kereskedelmi és kulturális intézménynél –, vagy saját vállalkozásában végzi. Nyomdai, online és offline, valamint dekorációs felhasználásra grafikai terveket készít, melyeknek a technikai feldolgozáshoz szükséges előkészítését is elvégzi.

Könyv, újság, egyéb nyomtatványok, online anyagok tipográfiai tervét készíti el, logót, arculatot, reklámkampány vizuális elemeit tervezi meg, manuális és digitális eszközökkel illusztrál, hirdetést, csomagolást tervez, autonóm alkotást készít.

Munkájához információkat gyűjt, és ezek birtokában mozgósítja kreativitását, koncepciót alakít ki. A tervezés és a kidolgozás során az esztétikai és a funkcionális célokat egyaránt szem előtt tartja, így tudatosan választ stílust, formanyelvet és technikát. A művészeti grafikus fejlett vizuális kultúrával rendelkező, igényes alkotó.

Csoportmunkában nyitott és együttműködő: alkotói hozzáállását koncepcionális kérdések megoldásakor és részfeladatok elvégzésekor is hasznosítja. Figyelemmel kíséri a kortárs művészet és a tervezőgrafika alakulását. Szakmai és technikai ismereteit folyamatosan bővíti, aktualizálja. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart megrendelőivel és szakmai partnereivel.

Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemek vagy egyetemi karok tervezőgrafika, képgrafika szakán folytatja.


A MŰVÉSZETI GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ KÉPES:
=========================================================
• a feladatot értelmezni, munkájához inspirációt és információkat gyűjteni
• a feladatokat kreatív módon megközelíteni
• munkáját koncepcionális tervezői gondolkodással végezni
• terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni
• csoportmunkában nyitottan, aktívan és kreatívan részt venni
• az egyes grafikai műfajokat megkülönböztetni céljaik, formai követelményeik és szakmai tervezési sajátosságaik szerint
• betűtörténeti, tipográfiai és tördelési ismereteit alkalmazni
• stílust, formanyelvet, kompozíciót és technikát tudatosan kiválasztani és alkalmazni
• különböző tipográfiai és képi stílusokat megfelelően alkalmazni
• különböző ábrázolásmódokat (látványhűség, stilizálás, átírás, absztrakció) alkalmazni
• az esztétikum és a funkció együttes szem előtt tartásával tervezni
• a tervezés során színek, formák, képek, motívumok és betűtípusok célszerű és stílusos integrálására
• képi és szöveges elemek kapcsolatrendszerének kifejező és hasznos kialakítására
• manuális képalkotó technikák – rajzeszközök, festés, montázs, kollázs, sokszorosítógrafikai eljárások ismeretében tervezni és alkotni
• belső látására támaszkodva kreatív terveket készíteni
• manuális eszközökkel kalligráfiát készíteni
• vektor- és pixelgrafikus, valamint kiadványszerkesztő programokat készségszinten alkalmazni
• számítógépes munkájába manuálisan készült elemeket beépíteni
• manuális és digitális technikák alkalmazásával illusztrációt, szakillusztrációt, ábrát, szakábrát készíteni
• újság, könyv, online kiadvány tipográfiai tervét elkészíteni, címlapot, borítót tervezni, tördelni
• plakát, hirdetés, kisnyomtatvány grafikai tervét elkészíteni
• képeredetit digitalizálni, digitális képet készíteni, feldolgozni, szerkeszteni, a megfelelő felhasználási célra előkészíteni
• logót, szimbólumot, piktogramot tervezni
• cég, termék arculatát megtervezni, arculati kézikönyvet készíteni
• reklámkampány grafikai elemeit megtervezni
• infografikai, adatvizualizációs grafikai tartalmakat létrehozni
• vizuális koncepciót kidolgozni
• weboldal grafikai tervét elkészíteni
• a terveket a végfelhasználás technikai követelményei szerint előkészíteni, nyomdai eljárások, utómunkák ismeretében megfelelő nyomdai előkészítést végezni
• a különböző papírfajták ismeretében a célnak megfelelő papírt kiválasztani
• grafikatörténeti és -elméleti ismereteit folyamatosan bővíteni és alkalmazni szakmai munkájában
• művészettörténeti ismereteit alkalmazni szakmai munkájában
• tájékozódni a kortárs képzőművészet és tervezőgrafika legújabb törekvéseiről, és ezeket figyelembe venni tervezési munkájában
• kapcsolatot tartani megrendelőivel és szakmai partnereivel
• ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső szakembert
• munkáit korszerű, igényes megjelenési formában, szakszerűen prezentálni
• saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni
• további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni


A MŰVÉSZETI GRAFIKUS SZAKMAI KÉPZÉS MODULJAI:
==============================================
• Művészetelmélet és ábrázolás
• Tervezés és technológia
• Szakmai kommunikáció
• Grafikai elmélet és gyakorlat