Belső tréner képzés (Train the trainer) Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A ha­tá­sos kom­mu­ni­ká­ció esz­köz. A ha­tá­sos kom­mu­ni­ká­ció ta­nul­ha­tó. A ha­tá­sos kom­mu­ni­ká­ció győ­ze­lem­hez se­gít, de nem he­lyet­te­sí­ti a tar­tal­mat, a fel­ké­szült­sé­get és az el­kö­te­le­zett­sé­get.” Mi­re vál­lal­ko­zunk? A szak­sze­rű és szé­les­kö­rű el­mé­le­ti össze­ál­lí­tás­ra to­váb­bá gya­kor­la­tok so­ro­za­tá­ra tá­masz­ko­dó tré­ning cél­ja, hogy a részt­ve­vők lás­sák, mi­ként le­het szak­mai tar­tal­mat ha­tá­so­san és ered­mé­nye­sen kom­mu­ni­kál­ni. Mi­ként le­het egy fel­adat mö­gé fel­so­ra­koz­tat­ni kol­lé­gá­kat majd ott tar­ta­ni őket. Mi­ként le­het olyan hely­ze­te­ket ki­ala­kí­ta­ni, ame­lyek­ben úgy ke­ze­lik a konf­lik­tu­so­kat, hogy sen­ki sem ér­zi le­győ­zött­nek ma­gát.
Jelentkezési feltétel: középiskolai végzettség