Pénzügyi pro­jekt­me­nedzs­ment Képzés - Vincotte Akadémia

Budapest

tanfolyam

Vincotte - Vincotte Akadémia

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A Pro­jekt­me­nedzs­ment kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
1. A pro­jekt kör­nye­zet és ér­dek­cso­port me­nedzs­ment, pro­jekt kom­mu­ni­ká­ció
A pro­jekt ered­mé­nyek ha­tá­sa az üz­le­ti ered­mény­re
Pro­jekt pri­o­ri­zá­lás és ki­vá­lasz­tás
Pro­jek­tek kap­cso­ló­dá­si pont­jai
Ér­dek­cso­por­tok azo­no­sí­tá­sa és ke­ze­lé­si el­já­rá­sa
Prog­nó­zi­sok és fel­té­te­lek
Pro­jekt-kom­mu­ni­ká­ci­ós terv
2. Pro­jekt­cé­lok, pro­jekt­ter­ve­zés és meg­va­ló­sí­tás
Prog­ram ter­ve­zé­si és pro­jekt-in­teg­rá­ci­ós esz­kö­zök és tech­ni­kák
A PM ke­ret­rend­sze­re: pro­jekt fo­lya­ma­tok és pro­jekt élet­cik­lus
A pro­jekt cél­rend­szer és si­ker­kri­té­ri­u­mok
Ha­tár­idő, mér­föld­kő, te­vé­keny­ség és há­ló­ter­ve­zés
3. Pro­jekt erő­for­rás me­nedzs­ment, szer­ző­dé­ses kap­cso­la­tok el­já­rá­sai
Fel­adat­le­bon­tás, mun­ka­cso­mag de­fi­ní­ció, erő­for­rás­becs­lés
Az esz­köz­igény-, kész­let- és ka­pa­ci­tás meg­ha­tá­ro­zá­sa
Szer­ző­dé­sek elő­ké­szí­té­se, meg­kö­té­se és kö­ve­té­se
Át­adás-át­vé­tel fo­lya­ma­ta, tel­je­sí­tés­iga­zo­lás, el­szá­mo­lás
A rá­for­dí­tá­sok fe­lül­vizs­gá­la­ta
4. Pro­jekt szer­ve­zet, mű­kö­dés és csa­pat­épí­tés
A pro­jekt szer­ve­zet és mű­kö­dé­si rend, fe­le­lős­sé­gi és ha­tás­kö­rök
Pro­jek­tek nyil­ván­tar­tá­si és do­ku­men­tá­ci­ós rend­sze­re
A pro­jekt ta­gok ki­vá­lasz­tá­si kri­té­ri­um­rend­sze­re és fo­lya­ma­ta, a szük­sé­ges kom­pe­ten­ci­ák meg­ha­tá­ro­zá­sa
De­le­gá­lás, fel­ada­tok ki­osz­tá­sa, meg­va­ló­sí­tá­sa és el­len­őr­zé­se
Mo­ti­vá­ció és tel­je­sít­mény­ösz­tön­zés, kar­ri­er­ter­ve­zés
5. Pro­jekt költ­ség­me­nedzs­ment
Pro­jekt költ­ség­ve­tés cél­ja, ala­pok, becs­lé­si mód­sze­rek
A költ­ség­ve­tés struk­tú­rá­ja, ka­te­gó­ri­ák, üte­me­zé­se
A költ­ség­ve­tés el­ké­szí­té­sé­nek fo­lya­ma­ta, mód­sze­re és el­já­rá­sa
Terv-tény össze­ha­son­lí­tá­sok, költ­ség­terv ak­tu­a­li­zá­lás, mó­do­sí­tás
6. Pro­jekt­in­dí­tás
Elő­ké­szí­té­si fel­ada­tok és fel­té­te­lek el­len­őr­zé­se
Pro­jekt­in­dí­tás fo­lya­ma­ta és te­vé­keny­sé­gei
Fel­ké­szí­tő tré­nin­gek és kép­zé­sek
Pro­jekt in­dí­tó­ér­te­kez­let
7. Pro­jekt prob­lé­ma, koc­ká­zat és vál­to­zás me­nedzs­ment
Prob­lé­ma meg­ha­tá­ro­zás, nyil­ván­tar­tás és ke­ze­lés és esz­ka­lá­ció
Koc­ká­za­tok azo­no­sí­tá­sa és ke­ze­lé­si el­já­rá­sok
Szer­ve­ze­ti és pro­jekt vál­to­zá­sok meg­ha­tá­ro­zá­sa és me­ne­dzse­lé­si el­já­rá­sok
Konf­lik­tu­sok és krí­zi­sek ke­ze­lé­se
8. Pro­jekt kont­roll­ing, tel­je­sít­mény és mi­nő­ség­me­nedzs­ment
Pro­jekt ál­la­pot-meg­ha­tá­ro­zás és di­ag­nosz­ti­ka
Elő­re­jel­zé­si, prog­nosz­ti­kai mód­sze­rek – Ear­ned Va­lue mu­ta­tók
Elő­re­ha­la­dás mé­ré­se, tel­jes ké­szült­sé­gi fo­kok ki­szá­mí­tá­sa, terv/ tény össze­ha­son­lí­tá­sa és prog­nó­zis
Fe­lül­vizs­gá­la­tok, kor­rek­ci­ós fel­té­te­lek és el­já­rá­sok
9. Pro­jekt zá­rás és ér­té­ke­lés
Pro­jekt ered­mé­nyek át­adá­sa
Pro­jekt­zá­ró ér­te­kez­let és zá­ró­je­len­tés
Ta­pasz­ta­la­tok ki­ér­té­ke­lé­se és új­ra­hasz­no­sí­tá­sa
Tel­je­sít­mény­ér­té­ke­lés és re­in­teg­rá­ció

A Pro­jekt­me­nedzs­ment kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség