OH­SAS 18001 Bel­ső au­di­to­ri is­me­re­tek Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

OH­SAS 18001 Bel­ső au­di­to­ri is­me­re­tek kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
A mun­ka­vé­de­lem ki­ala­ku­lá­sa és hely­ze­te Ma­gyar­or­szá­gon
A mun­ka­vé­de­lem jo­gi sza­bá­lyo­zá­sa Ma­gyar­or­szá­gon, a mun­ka­vé­del­mi jog­sza­bály rend­szer (kap­cso­ló­dás a ME­BIR – hez)
A cé­gek mun­ka­vé­del­mi kö­te­le­zett­sé­gei a jo­gi sza­bá­lyo­zás alap­ján
Az MSZ 28001:2008 (OH­SAS 18001:2007) szab­vány – Mun­ka­he­lyi egész­ség­vé­de­lem és biz­ton­ság irá­nyí­tá­si rend­sze­re (ME­BIR)
A szab­vá­nyok ere­de­te
A ME­BIR fo­gal­ma, szük­sé­ges­sé­ge, kap­cso­ló­dá­sai
Az MSZ 28001:2008-as szab­vány fel­épí­té­se
A ME­BIR kö­ve­tel­mé­nyei
Po­li­ti­ka
Ter­ve­zés, be­ve­ze­tés és mű­köd­te­tés
El­len­őr­zés és ve­ze­tő­sé­gi át­vizs­gá­lás
Ál­ta­lá­nos mun­ka­vé­del­mi kö­ve­tel­mé­nyek
Ál­ta­lá­nos tűz­vé­del­mi kö­ve­tel­mé­nyek
Ké­mi­ai biz­ton­ság spe­ci­á­lis kö­ve­tel­mé­nyi
Az au­dit alap­el­vei, az au­dit me­ne­te
Mi­lyen a jó au­di­tor?
A koc­ká­zat­ér­té­ke­lés a ME­BIR és a Mun­ka­vé­del­mi tör­vény fi­gye­lem­be vé­te­lé­vel
Ve­szé­lyek azo­no­sí­tá­sa
Ve­szé­lyez­te­tet­tek azo­no­sí­tá­sa
A koc­ká­za­tot sú­lyos­bí­tó té­nye­zők
A koc­ká­za­tok mi­nő­sé­gi és mennyi­sé­gi ér­té­ke­lé­se
A szük­sé­ges meg­elő­ző in­téz­ke­dé­sek meg­ha­tá­ro­zá­sa
Au­dit-gya­kor­lat
Az au­dit ter­ve­zé­se
Fel­ké­szü­lés az au­dit­ra
Gya­kor­la­tok az au­di­tá­lás­ra vo­nat­ko­zó­an
Írás­be­li el­mé­le­ti és eset­pél­dás vizs­ga

Az OH­SAS 18001 Bel­ső au­di­to­ri is­me­re­tek kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség