Six Sig­ma – ha­la­dó kép­zés (black belt) Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A Six Sig­ma – ha­la­dó kép­zés (black belt) kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
De­fi­ni­á­lá­si fá­zis, a ve­vő hang­ja
Ka­no Ana­lí­zis
Fa di­ag­ram/Af­fi­nity di­ag­ram
Qu­a­lity Func­ti­on Dep­loy­ment (QFD)
Fel­adat ki­je­lö­lő meg­bí­zás
Vál­to­zás­me­nedzs­ment
Alá­írá­sok: szpon­zor, baj­nok, pénz­ügyes
Fo­lya­mat­tér­kép/Gör­ge­tett át­me­nő be­ho­za­tal
A pro­ject ha­tá­rai
Mi van a fel­adat­ban, és a fel­ada­ton kívűl
Mé­ré­si fá­zis: in­pu­tok és out­pu­tok meg­ha­tá­ro­zá­sa
Rang­so­ro­lás és rész­le­tek meg­ha­tá­ro­zá­sa
Ki­me­nő vál­to­zó­ra vo­nat­ko­zó elő­írá­sok
Egy­ség, le­he­tő­ség, hi­ba meg­ha­tá­ro­zá­sa
Me­a­sure­ment Sys­tem Analy­sis (MSA- Mé­rő­rend­szer elem­zés)
Adat­gyűj­té­si terv, min­ta­nagy­ság
Diszk­rét ada­tok elem­zé­se
Gage R & R
Le­het­sé­ges ki­me­nő és be­jö­vő ada­tok össze­gyűj­té­se
Ope­rá­to­rok ok­ta­tá­sa, kom­mu­ni­ká­ció
Adat­gyűj­tés
Fo­lya­mat­ké­pes­ség, Y, CP és Pp/ST/LT
Gra­fi­kus elem­zés, nor­ma­li­tás­vizs­gá­lat, do­boz­áb­ra
Ki­tű­zött ki­me­nő vál­to­zó ér­ték, el­mé­le­ti­leg el­ér­he­tő ki­me­nő vál­to­zó ér­ték, sta­tisz­ti­kai prob­lé­ma meg­ha­tá­ro­zá­sa
ANO­VA
Dön­tés: DMA­IC vagy DFSS/DMADV/IDOV,
Ana­lí­zis/Be­me­nő vál­to­zók rang­so­ra, Xs/Ishi­ka­wa/hal­szál­ka/PA­RE­TO
FMEA
Né­hány fon­tos be­me­nő vál­to­zó ki­vá­lasz­tá­sa, nor­ma­li­tás­vizs­gá­lat
Át­lag­ér­ték és me­di­án­vizs­gá­lat
F-teszt, Bart­lett és Le­ve­ne tesz­tek
chi-négy­zet pró­ba/a & b ri­zi­kó
Reg­resszió
Vár­ha­tó pénz­ügyi ha­tás/ Rossz mi­nő­ség költ­sé­ge
Mér­he­tő és nem mér­he­tő hasz­nok költ­sé­ge
Ja­ví­tás fá­zis: Stra­té­gia, kí­sér­let­ter­ve­zés,
De­sign of Ex­pe­ri­ments (DOE-Kí­sér­let­ter­ve­zés)/Összes té­nye­zős
De­sign of Ex­pe­ri­ments/Rész­té­nye­zős
Mon­te-Car­lo/Fo­lya­mat­szi­mu­lá­ció
Kí­sér­le­ti meg­ol­dás/Min­ta­egy­ség/adat­gyűj­té­si terv
Ri­zi­kó Ana­lí­zis
Adat­elem­zés iga­zo­lá­sa
El­len­őr­zé­si fá­zis: Fenn­tart­ha­tó ja­ví­tás, fo­lya­mat­sza­bá­lyo­zá­si terv
Hi­ba­ki­szű­rő/Po­ka-Yoke
Pro­ject Do­ku­men­tá­ció/Pénz­ügyi ered­mé­nyek iga­zo­lá­sa
To­vább­fej­lő­dés, le­he­tő­sé­gek fel­tá­rá­sa, kom­mu­ni­ká­ció

A Six Sig­ma – ha­la­dó kép­zés (black belt) kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség