Pre­zen­tá­ci­ós tech­ni­kák Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A Pre­zen­tá­ci­ós tech­ni­kák kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
Fel­ké­szü­lés a pre­zen­tá­ci­ó­ra
Idő és struk­tú­ra
A pre­zen­tá­ció nyi­tá­sa
Ma­ga­biz­tos fel­lé­pés
A fi­gye­lem fel­kel­té­se és éb­ren­tar­tá­sa
A pre­zen­tá­ci­ó­hoz hasz­nál­ha­tó tech­ni­kai esz­kö­zök
Mi­től lesz jó egy pre­zen­tá­ció?

A Pre­zen­tá­ci­ós tech­ni­kák kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség