LE­AN ma­na­ger Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A LE­AN ma­na­ger kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
1 NAP.
Be­ve­ze­tés a LE­AN gyár­tás­ba
A LE­AN ere­de­te, je­len­té­se, cél­jai
A LE­AN „két esz­kö­ze”
A LE­AN gon­dol­ko­dás­mód­ról
A ve­vő­szem­lé­let, a kül­ső és bel­ső ve­vő
Meg­fe­lel­ni az el­vá­rá­sok­nak
A vál­to­zá­sok fo­ka, sor­rend­je és ha­tá­sa idő­ben
Mi­ért si­ke­re­sek a LE­AN al­kal­ma­zói?
A PD­CA/SD­CA
A TPS mo­dell
Mi a kü­lönb­ség a LE­AN és a TPS rend­szer kö­zött?
Ha­gyo­má­nyos és a LE­AN-KA­IZEN gyár­tás össze­ha­son­lí­tá­sa
LE­AN ér­tel­me­zé­se a ter­me­lés­ben,
LE­AN az ad­mi­niszt­rá­ci­ós fo­lya­ma­tok­ban
Az ér­ték­te­rem­tés fo­lya­ma­ta
Ér­ték és vesz­te­ség­szem­lé­let
A vesz­te­sé­gek elem­zé­se
Vesz­te­ség­struk­tú­ra és elem­zé­se és gya­kor­la­ta. Vesz­te­ség „be­já­rás”.
A ter­me­lé­keny­ség de­fi­ní­ci­ó­ja
Ter­me­lé­keny­ség­nö­ve­lé­si cé­lok (PQCDSM)
A ter­me­lé­keny­ség­nö­ve­lés öt mó­do­za­ta
A prob­lé­ma fo­gal­ma
A fo­lya­ma­tok­ban az ér­ték nö­ve­lé­se
Ver­seny­előny és a Vesz­te­sé­gek
A meg­ol­dan­dó prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­nak nyolc­fé­le cso­por­to­sí­tá­sa
LE­AN alap­el­vek
Az öt LE­AN alap­elv
A To­yo­ta 4P mo­dell­je
Az ér­ték­áram tér­kép VSM
A vál­to­zé­kony­ság for­rá­sai és kö­vet­kez­mé­nyei (3Mu). Vesz­te­ség­faj­ták (7 Mu­da).
Ve­vő­szem­lé­let ki­ala­kí­tá­sa.
LE­AN és KA­IZEN kap­cso­la­ta
Ka­izen és a Kobet­su Ka­izen
Ka­i­kaku, Ka­irio
A LE­AN ak­ci­ók
A hoz­zá­adott ér­ték (Hé)
A HÉ és a me­nedzs­ment cé­lok
Ter­me­lé­keny­ség­fej­lesz­té­si Rend­szer mo­dell
A hoz­zá­adott ér­ték szá­mí­tá­sok
Az össz­ter­me­lé­keny­ség (To­tal Pro­duc­ti­vity)
Össz­té­nye­zős ter­me­lé­keny­ség (TPF)
Mul­ti-Fac­tor Pro­duc­ti­vity (MFP)
A mun­ka­ter­me­lé­keny­ség
A gaz­da­sá­gi hoz­zá­adott ér­ték EVA (Eco­no­mic Va­lue Ad­ded,),
CVA In­dex
A be­ru­há­zá­sok cash flow meg­té­rü­lé­se, CFROI (Cash Flow Re­turn On In­vestment)
Szá­mí­tá­sok Gya­kor­lat
2. NAP
Just in Ti­me (JIT)
A JIT de­fi­ní­ci­ó­ja
A JIT szem­lé­let
Az áram­lás há­rom tí­pu­sa
A JIT gya­kor­la­ti je­len­té­se
A Just-in-Ti­me alap­ele­mei
Anyag, in­for­má­ció, pénz­áram­lá­si rend­sze­rek
Push/pull (nyo­mó/hú­zó) rend­sze­rek
Az áram­lás meg­te­rem­té­se
Egy­da­ra­bos áram­lás kon­cep­ci­ó­ja.
Layout vál­toz­ta­tás
TAKTT idő és szá­mí­tá­sa
Sor­el­ren­de­zé­si el­vek
Ter­me­lés ki­egyen­lí­tés (szin­te­zés)
Sor­ki­egyen­lí­tés, Hei­jun­ka
A Mi­su­zum­a­shi (ví­zi­pók)
Cha­ku-Cha­ku
Eset­ta­nul­mány és (gya­kor­lat)
A szu­per­mar­ket rend­szer
FI­FO elv és tá­ro­lók
FI­FO és VM
JIT tan­ter­mi Push-Pull szi­mu­lá­ci­ós kü­lön­bö­ző ese­tek mo­del­le­zé­sé­re (gya­kor­lat).
Kan­ban
Ho­gyan mű­kö­dik a Kan­ban?
A KAN­BAN mo­del­lek
Mű­ve­le­ti he­lyek (up­stream – downst­ream)
Szi­tu­á­ci­ók – meg­ol­dá­sok
Két kár­tyás (du­ál) Kan­ban rend­szer. Kár­tyák szá­má­nak ki­szá­mí­tá­sa.
CON­WIP,
Hib­rid
Dob-Puf­fer-Kö­tél (Drum-Buf­fer-Ro­pe, DBR) Gyár­tó­cel­la
Kan­ban al­ter­na­tí­vák
A JIT rend­szer­ré ala­ku­lás fo­lya­ma­ta
A kan­ban szá­mí­tá­sok és gya­kor­lat
3-4. NAP
Ér­ték­áram tér­kép – VSM
A va­lós ve­vői igé­nyek meg­ér­té­se. A ve­vő­köz­pon­tú­ság, mint szem­lé­let­vál­tás
Cik­lus­idők, a fo­lya­ma­tok kom­mu­ni­ká­ci­ó­ja, a dol­go­zói stan­dar­dok. A lét­szám, hi­ány­zá­sok, gép­ki­ho­za­ta­lok, át­ál­lá­sok, MTBF, MTTR, OEE, se­lejt­szin­tek, ka­pa­ci­tá­sok és a ter­me­lés egyéb mu­ta­tói
Mi­ért kell a VSM?
Az ér­ték­áram ki­vá­lasz­tás­nak szem­pont­jai
Az igény szint (De­mand)
Az áram­lás szint­je (Flow)
Ki­egyen­lí­tés szint­je (Le­vel­l­ing)
A ter­me­lés je­len­ál­la­pot fel­vé­te­le
A VSM Met­ri­ka
Az ide­á­lis ál­la­pot a jö­vő­ál­la­pot tér­kép (VSM) elem­zé­se.
VM, 7S, VA, 5W2H, 7 esz­köz, 7 Új esz­köz, JIT, TPM, SMED, PY, JIT, KAN­BAN)
A fo­lya­ma­tos fej­lesz­tés és ho­za­ma.
A Ka­izen tí­pu­sai, a ter­me­lés, a mi­nő­ség össze­füg­gé­sei.
Ka­izen és a Po­kaYoke, He­jun­ka, Jido­ka, Au­to­no­má­cia,
A push és pull ter­me­lé­si rend­sze­rek.
A cel­la­gyár­tá­si rend­szer. JIT ala­pok és Kan­ban.
A TPM ala­pok. A TPM és a SMED kap­cso­la­ta
Ala­cso­nyabb költ­ség­szin­ten va­ló gyár­tás
Az Ér­ték­áram elem­zés alap­jai.
Az ér­ték­áram költ­ség (Va­lue Stream Cost­ing), mint a jö­vő me­nedzs­ment­esz­kö­ze
VSC, és a VSM.
A meg­va­ló­sí­tás el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti hát­te­re
1. Lé­pés:az alap­fel­té­te­lek ki­ala­kí­tá­sa és ki­vi­te­le­zé­se
A kar­csú­sí­tott gyár­tás és VSM kap­cso­la­ta
A VSM és költ­ség­szem­lé­le­tű ter­me­lés
Kulcs­fon­tos­sá­gú me­nedzs­ment te­vé­keny­sé­gek
A GEM­BA­KA­IZEN alap­el­vek. WIP, KAN­BAN, FI­FO, LI­FO, OPF, JIT, TPM, KA­IZEN, PO­KA-YOKE
A fo­lya­mat­szem­lé­let vál­tás je­len­tő­sé­ge, rö­vid tá­vú és hosszú tá­vú szem­lé­let­mód
A VSM be­ve­ze­tés üz­le­ti kul­tú­ra­vál­tás sze­re­pe. A fo­lya­mat­fej­lesz­tés új szem­lé­le­te
2. Lé­pés:Az ér­ték­áram ki­vá­lasz­tás­nak szem­pont­jai
Az ér­ték­áram ki­vá­lasz­tá­sá­nak szem­pont­jai
PQ elem­zés
Ter­mék élet­út­elem­zés (Ro­u­ting Analy­sis)
Ki­egé­szí­tő elem­zé­sek
3. Lé­pés:Az ér­ték­áram vizs­gá­la­tá­nak tárgy­kö­rei és ter­me­lés rend­sze­re­i­nek ki­ala­kí­tá­sa
Az in­ga elv.
A fej­lesz­té­si terv.
A ku­ta­tó csa­pat fel­ál­lí­tá­sa és kép­zé­se.
Költ­ség­csök­ken­té­si el­vek. A hét fő vesz­te­ség. A mi­nő­ség há­za és a cég fej­lesz­tés pil­lé­rei
A stan­dar­dok és a ter­me­lés kap­cso­la­tai. A vi­zu­á­lis mun­ka­kör­nye­zet a vi­zu­á­lis fo­lya­mat je­len­tő­sé­ge
A VSM me­nedzs­ment fo­lya­mat alap­kö­vei. Igény, áram­lás, ki­egyen­lí­tés
a. Az igény szint ki­ala­kí­tá­sa
b. Az áram­lás szint­jé­nek ki­ala­kí­tá­sa
c. Ki­egyen­lí­tés szint­jé­nek ki­ala­kí­tá­sa
4. lé­pés:A ter­me­lés je­len­ál­la­pot ki­ala­kí­tá­sa
Az adat és in­for­má­ció­gyűj­tés a ku­ta­tás stan­dard­ja­i­nak az el­ké­szí­té­se.
A je­len­ál­la­pot el­ké­szí­té­sé­nek a lé­pé­sei.
A fel­tárt szűk ke­reszt­met­sze­tek azo­no­sí­tá­sa és rög­zí­té­se és dön­tés
A gé­pi fo­lya­ma­tok szűk ke­reszt­met­sze­tek TPM vizs­gá­la­ta.
Az je­len­ál­la­pot ér­ték­áram tér­kép ku­ta­tá­sá­nak in­for­ma­ti­kai fel­té­te­lei és rend­sze­ré­nek fel­ál­lí­tá­sa
A in­for­má­ci­ók be­gyűj­té­se, adat­gyűj­tés mód­sze­re. Az in­for­má­ci­ók elem­zé­se és az ada­tok vissza­el­len­őr­zé­se. A adat­gyűj­tés in­teg­ri­tá­sá­nak fo­gal­ma.
A BPR (Bra­un Paper) ak­ció
Ada­tok vi­zu­a­li­zá­lá­sa. A je­len VSM fo­lya­mat áb­ra
A VSM ada­tok fel­dol­go­zá­sa és szá­mí­tó­gé­pes mo­dell­jé­nek el­ké­szí­té­se
A ku­ta­tás­sal kap­cso­la­tos hi­bák ki­zá­rá­sa. Fel­ké­szü­lés az adat­gyűj­tés vár­ha­tó ne­héz­sé­ge­i­re
Az alap­ada­tok sze­re­pe a mo­dell ki­ala­kí­tá­sá­ban
A hoz­zá­adott ér­ték (VA), üz­le­ti vesz­te­ség (BN­VA) és vesz­te­ség tar­ta­lom meg­ha­tá­ro­zá­sa
A je­len VSM ér­ték­áram tér­kép szá­mí­tó­gé­pes mo­dell­jé­nek tesz­te­lé­se
A sto­ry­board ki­töl­té­se
5. Lé­pés:A VSM Met­ri­ka meg­ha­tá­ro­zá­sa
A VSM met­ri­ka ku­ta­tá­sá­nak lé­pé­sei
A vesz­te­sé­gek és ér­ték­te­rem­té­si pon­tok azo­no­sí­tá­sa
Dol­go­zók be­vo­ná­sa. Tré­ning. Mun­ka­te­rü­let szer­ve­zett­ség, TPM, SMED (QCO), Mi­nő­ség (kész­ter­mék, hi­bás da­rab, szol­gál­ta­tás,), vi­zu­á­lis kont­roll, Ren­de­lé­si szin­tek. Anyag moz­gá­sa. In­for­má­ció és áram­lá­sa Áram­lás meg­te­rem­té­se
6. Lé­pés:Az ide­á­lis ál­la­pot a jö­vő­ál­la­pot tér­kép (VSM) ki­ala­kí­tá­sa.
A ter­me­lé­si mo­dell­fej­lesz­tés
A jö­vő­ál­la­pot tér­kép el­ké­szí­té­se
Takt vagy Pitch. A fo­lya­mat ma­xi­má­lis igény sze­rin­ti ké­pes­sé­ge
Puf­fer és biz­ton­sá­gi kész­let­szin­tek ter­ve­zé­se és szá­mí­tá­sa
Kész­ter­mék szu­per­mar­ke­tek de­fi­ni­á­lá­sa
A fo­lya­ma­tos áram­lás­ra va­ló fó­kusz­á­lás. A JIT –re tö­rek­vés.
Sor­ki­egyen­lí­tés meg­ha­tá­ro­zá­sa
Cel­la tí­pu­sú áram­lás ter­ve­zé­se és szá­mí­tá­sa
A ve­vő­fo­lya­mat ve­zér­lé­se és a mód­sze­rek ki­vá­lasz­tá­sa (KAN­BAN, eKAN­BAN, FI­FO elv, MRP, Su­per­mar­ket elv)
Hei­jun­ka ki­ala­kí­tá­sá­nak mód­sze­rei és/vagy a Kan­ban fi­nom­han­go­lá­sa.
A run­ner út­vo­na­lá­nak és üte­mé­nek ter­ve­zé­se
Az anyag és in­for­má­ció­moz­gás sor­rend­jé­nek és mó­do­za­tok fej­lesz­té­sé­nek ki­ala­kí­tá­sa
A takt idő és takt kép fel­ál­lí­tá­sa
7. Lé­pés:A VSM fej­lesz­té­si ter­vek ké­szí­té­se
A KA­IZEN ter­vek ké­szí­té­se. Mér­föld­kö­vek de­fi­ní­ci­ó­ja
Az in­for­ma­ti­kai fej­lesz­té­sek ki­ala­kí­tá­sa.
A vég­re­haj­tás fel­té­te­lei
A szi­mu­lá­ció fel­épí­té­se
8. Lé­pés:A VSM jö­vő­ál­la­pot terv be­ve­ze­té­sé­nek fo­lya­ma­ta
A fel­té­te­le­i­nek ki­ala­kí­tá­sa és Ok­ta­tá­si terv
A szá­mí­tó­gé­pes VSM mo­dell pro­to­tí­pu­sá­nak prog­ra­mo­zá­sa és vissza­el­len­őr­zé­se
A VSM pa­ra­mé­te­re­zé­se va­lós ada­tok­kal és szá­mí­tó­gé­pes fel­dol­go­zá­sa
A szi­mu­lá­ció fut­ta­tá­sa
Vissza­csa­to­lás és ér­té­ke­lés
A VSM mint me­nedzs­ment esz­köz.
A VSM és költ­ség­szem­lé­let
VSM gya­kor­la­tok
5. NAP
A TQC a tel­jes­kö­rű mi­nő­ség el­len­őr­zés
TQC – Tel­jes­kö­rű Mi­nő­ség El­len­őr­zés és QC-Qu­a­lity Circ­le=mi­nő­sé­gi kö­rök
A ja­pán To­tal Qu­a­lity Cont­rol (TQC) rend­szer fel­épí­té­se, mű­kö­dé­se
A prob­lé­ma­meg­ol­dás 7 lé­pé­ses mód­sze­rei
Té­ma­vá­lasz­tás, je­len hely­zet elem­zé­se, cé­lok ki­tű­zé­se, gyö­kér-okok azo­no­sí­tá­sa, meg­ol­dás ter­ve­zé­se és be­ve­ze­té­se, az ered­mé­nyes­ség el­len­őr­zé­se, stan­dar­di­zá­lás, fo­lya­ma­tok szab­vá­nyo­sí­tá­sa, ref­lek­tá­lás, pre­zen­tá­ci­ós tech­ni­kák
A mi­nő­ség­fej­lesz­tés 7 esz­kö­zé­nek (7 QC esz­köz) al­kal­ma­zá­sa (gya­kor­lat).
A QC új esz­kö­zök (KJ di­ag­ram, Fa di­ag­ram, Mát­rix adat­elem­zés, Kap­cso­la­ti di­ag­ram, Nyíl di­ag­ram, PDPC, )
Ze­ro De­fect Qu­a­lity (ZDQ)
El­ső­re jó gyár­tás
A nul­la hi­ba kon­cep­ció
Hi­ba­meg­elő­zés, hi­ba­fel­tá­rás, hi­ba­ki­zá­rás
Po­ky Yoke rend­sze­rek:
A Po­ka-Yoke je­len­té­se
A Po­ka-Yoke ere­de­te és cél­jai
A Po­ka-Yoke be­il­lesz­té­se a min­den­na­pi mun­ká­ba
Hi­bák és a se­lejt kap­cso­la­ta
AN­DON esz­kö­zök és vi­zu­a­li­zá­lás.
Au­to­no­ma­ti­on ön­ren­del­ke­zés­re fel­ru­há­zott gé­pek
Jido­ka sor­meg­ál­lí­tás mi­nő­ség­hi­ba ese­tén
Po­ka-Yoke rend­sze­rek
A se­lejt ki­ala­ku­lá­sá­nak meg­elő­zé­se
Hét ja­vas­lat a Po­ka-Yoke ál­la­pot el­éré­sé­re
PO­KAYOKE csa­pat (gya­kor­lat) a tan­te­rem­ben
ZQC alap­ele­mek
A se­lejt költ­sé­ge
Hi­bák és elő­for­du­lá­suk
A Ze­ró De­fekt Kon­cep­ció
A ter­me­lés 5 alap­ele­me
A 10 Crossby alap­elv
Ze­ro De­fect a gya­kor­lat­ban
A hi­bák okai
A hi­ba meg­elő­zés kon­cep­ci­ói
Mi a Nul­la Se­lejt Mi­nő­ség rend­szer?
Fo­lya­mat hi­bák ér­tel­me­zé­se
A mi­nő­ség hi­bák csök­ken­té­se ér­de­ké­ben
Mik okoz­zák a hi­bá­kat? Fo­lya­mat va­ri­an­ci­ák!
Hi­ba tí­pu­sok és em­be­ri hi­bák össze­füg­gé­sei (gya­kor­lat)
A Ze­ro De­fect esz­kö­zei és a hi­ba­ki­zá­rás
A ZDQ négy kom­po­nen­se
Kez­dő­pont el­len­őr­zés, vizs­gá­lat
100% Au­dit Checks
Gyors vissza­csa­to­lás
Az FMEA fo­lya­mat
Út­mu­ta­tás az O,S,D szá­mok­hoz
Mi okoz­za a fo­lya­ma­tok hi­bá­it?
Elem­zé­sek­hez al­kal­maz­ha­tó tech­ni­kák.
6. NAP
LE­AN rend­szer be­ve­ze­té­se
A LE­AN rend­szer be­ve­ze­té­sé­hez elő­ké­szü­le­tei
A LE­AN vál­to­zás me­nedzs­ment­je
A LE­AN rend­szer si­ker­té­nye­zői és kri­ti­kus pont­jai
A be­szál­lí­tók be­vo­ná­sa
A LE­AN fo­lya­ma­tos­ság biz­to­sí­tá­sa
Egy eset­ta­nul­mány tel­jes be­mu­ta­tá­sa
Ön­ál­ló LE­AN pro­jekt meg­ter­ve­zé­se

A LE­AN ma­na­ger kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség