ISO 9001 Bel­ső au­di­to­r képzés Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Az ISO 9001 Bel­ső au­di­to­ri is­me­re­tek kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
A mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si rend­sze­rek ál­ta­lá­nos fel­épí­té­se
A fo­lya­mat-ori­en­tált szem­lé­let
A vál­la­la­ti fo­lya­ma­tok meg­ha­tá­ro­zá­sa, a fo­lya­mat­szem­lé­let je­len­tő­sé­ge
Az ISO 9001:2008 szab­vány kö­ve­tel­mé­nyei és en­nek meg­fe­le­lő meg­va­ló­sí­tá­si le­he­tő­sé­gek
Irá­nyí­tá­si rend­sze­rek­nek, mint fo­lya­ma­tok rend­sze­ré­nek a ki­ala­kí­tá­sa
A fo­lya­mat­szem­lé­le­tű irá­nyí­tá­si rend­szer do­ku­men­tá­ci­ós rend­sze­ré­nek ki­ala­kí­tá­sa
Az au­di­tá­lás alap­fo­gal­mai
Az au­di­tá­lás cél­ja, alap­fo­gal­mai, faj­tái
Az ISO 19011: 2011 szab­vány szem­pont­jai
A kér­de­zés, mint au­dit tech­ni­ka je­len­tő­sé­ge
Az au­di­to­rok­kal szem­ben tá­masz­tott kö­ve­tel­mé­nyek
Kér­dé­sek meg­fo­gal­ma­zá­sá­nak mi­ként­je
Az iga­zol­ha­tó­ság je­len­tő­sé­ge
A he­lyes­bí­té­si fo­lya­mat
Fel­ké­szü­lés au­dit­ra
A do­ku­men­tu­mok át­vizs­gá­lá­sa: do­ku­men­tá­ció nem-meg­fe­le­lő­sé­gek ke­re­sé­se
Kér­dés­lis­ta (kér­dés­jegy­zék) el­ké­szí­té­se
Hely­szí­ni au­dit vég­re­haj­tá­sa
Az au­dit in­dí­tá­sa
A nem-meg­fe­le­lő­sé­gi je­len­tés el­ké­szí­té­se hely­szí­nen
He­lyes­bí­tő in­téz­ke­dés meg­ha­tá­ro­zá­sa
A hely­szí­ni au­dit le­zá­rá­sa
Az au­dit be­fe­je­zé­se
Au­dit­je­len­tés ké­szí­té­se
Kö­ve­tő au­dit el­vég­zé­se, ha­té­kony­ság el­len­őr­zés
Az au­dit le­zá­rá­sa
A tré­ning ta­pasz­ta­la­ta­i­nak meg­be­szé­lé­se, a tré­ning le­zá­rá­sa

Az ISO 9001 Bel­ső au­di­to­ri is­me­re­tek kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség