ISO 14001 Ve­ze­tő au­di­to­r képzés Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Az ISO 14001 Ve­ze­tő au­di­to­ri is­me­re­tek kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
Kör­nye­zetvé­de­lem vagy kör­nye­zetgaz­dál­ko­dás? Glo­bá­lis kör­nye­ze­ti kér­dé­sek rö­vid össze­fog­la­lá­sa
ISO 14001 szab­vány rö­vid át­te­kin­té­se: szab­vány­ele­mek az au­dit szem­pont­já­ból
Kör­nye­ze­ti té­nye­zők, ha­tá­sok ér­té­ke­lé­sé­nek mód­sze­re
Kör­nye­zet­vé­del­mi jog­sza­bá­lyok kö­ve­tel­mé­nye­i­nek át­te­kin­té­se, gya­kor­la­ti pél­dák se­gít­sé­gé­vel.
Hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás
Le­ve­gő­tisz­ta­ság-vé­de­lem
Víz­gaz­dál­ko­dás
Ve­szé­lyes anya­gok ke­ze­lé­se
KIR do­ku­men­tá­ció vizs­gá­la­ta: mit mi­lyen sor­rend­ben
Au­dit a „te­re­pen”: mit ke­res­sünk, kit kér­dez­zünk – mi­re jo­go­sít az au­di­to­ri stá­tus?
Jog­sza­bá­lyi meg­fe­le­lés és an­nak vizs­gá­la­ta az au­dit ke­re­tei kö­zött: mit kell és mit sza­bad vizs­gál­ni?
Team mun­ka:
Nem-meg­fe­le­lő­sé­gek ér­té­ke­lé­se gya­kor­la­ti pél­dá­kon ke­resz­tül
Au­dit kér­dés­lis­ta ké­szí­té­se az ISO 14001 szab­vány kö­ve­tel­mé­nyei alap­ján
Au­di­tá­lá­si tech­ni­kák
Au­di­to­ri is­me­re­tek az ISO 19011:2002 szab­vány alap­ján
Au­di­tá­lá­si alap­el­vek
Au­dit­prog­ra­mok me­ne­dzse­lé­se
Az au­dit­prog­ram cél­ja, ter­je­del­me
Az au­dit­prog­ram be­ve­ze­té­se
Az au­dit­prog­ram fel­jegy­zé­sei
Az au­dit­prog­ram nyo­mon­kö­ve­té­se, át­te­kin­té­se
Team mun­ka az au­dit­prog­ram me­ne­dzse­lé­sé­vel össze­füg­gés­ben
Au­dit te­vé­keny­ség
A hely­szí­ni au­di­tot meg­elő­ző fel­ada­tok
Do­ku­men­tu­mok át­vizs­gá­lá­sa
Fel­ké­szü­lés a hely­szí­ni au­dit­ra
Au­dit kér­dés­lis­ták ké­szí­té­se
Team mun­ka a kér­dés­lis­ták ké­szí­té­sé­re (mi­nő­ség-, kör­nye­zet­irá­nyí­tá­si, és mun­ka­biz­ton­sá­gi kér­dés­lis­ták), har­mo­ni­zá­lá­sá­ra
Au­dit ta­pasz­ta­la­tok mi­nő­sí­té­si mód­sze­rei
Au­dit ri­por­tok, ké­szí­té­se, jó­vá­ha­gyá­sa, el­osz­tá­sa
Az au­dit le­zá­rá­sa
Az au­dit nyo­mon­kö­ve­té­se
Team mun­ka az au­dit­te­vé­keny­ség­re vo­nat­ko­zó­an
Au­di­to­rok kom­pe­ten­ci­á­ja és ér­té­ke­lé­se
Az au­di­to­rok sze­mé­lyes jel­lem­ző­i­nek kö­ve­tel­mé­nyei
Tu­dás, és kép­zett­ség kö­ve­tel­mé­nyek
Ta­nul­má­nyok, mun­ka ta­pasz­ta­lat, au­di­to­ri tré­ning, au­di­tor gya­kor­lat el­vá­rás
A kom­pe­ten­ci­ák fenn­tar­tá­sa, fej­lesz­té­se
Au­di­to­rok ér­té­ke­lé­se
Team mun­ka az au­di­to­rok kom­pe­ten­ci­á­já­ra, ér­té­ke­lé­sé­re

Az ISO 14001 Ve­ze­tő au­di­to­ri is­me­re­tek kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség