Integrált ISO 14001 – ISO 45001 Vezető auditor képzés Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Az In­teg­rált ISO 14001 – OH­SAS 18001 Ve­ze­tő au­di­to­ri is­me­re­tek kép­zés le­írá­sa:
Ve­ze­tő au­di­to­rok kép­zé­se az ISO 14001, OH­SAS 18001 -es irá­nyí­tá­si rend­sze­rek au­di­tá­lá­sá­nak le­foly­ta­tá­sá­hoz.
Ki­nek ajánl­juk:
Ve­ze­tő au­di­tor je­löl­tek­nek.
Az In­teg­rált ISO 14001 – OH­SAS 18001 Ve­ze­tő au­di­to­ri is­me­re­tek kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
Te­ma­ti­ka ISO 14001 ve­ze­tő au­di­tor kép­zés­hez (3 nap)
Kör­nye­zetvé­de­lem vagy kör­nye­zetgaz­dál­ko­dás? Glo­bá­lis kör­nye­ze­ti kér­dé­sek rö­vid össze­fog­la­lá­sa
ISO 14001 szab­vány rö­vid át­te­kin­té­se: szab­vány­ele­mek az au­dit szem­pont­já­ból
Kör­nye­ze­ti té­nye­zők, ha­tá­sok ér­té­ke­lé­sé­nek mód­sze­re
Kör­nye­zet­vé­del­mi jog­sza­bá­lyok kö­ve­tel­mé­nye­i­nek át­te­kin­té­se, gya­kor­la­ti pél­dák se­gít­sé­gé­vel.
Hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás
Le­ve­gő­tisz­ta­ság-vé­de­lem
Víz­gaz­dál­ko­dás
Ve­szé­lyes anya­gok ke­ze­lé­se
KIR do­ku­men­tá­ció vizs­gá­la­ta: mit mi­lyen sor­rend­ben
Au­dit a „te­re­pen”: mit ke­res­sünk, kit kér­dez­zünk – mi­re jo­go­sít az au­di­to­ri stá­tus?
Jog­sza­bá­lyi meg­fe­le­lés és an­nak vizs­gá­la­ta az au­dit ke­re­tei kö­zött: mit kell és mit sza­bad vizs­gál­ni?
Team mun­ka:
Nem-meg­fe­le­lő­sé­gek ér­té­ke­lé­se gya­kor­la­ti pél­dá­kon ke­resz­tül
Au­dit kér­dés­lis­ta ké­szí­té­se az ISO 14001 szab­vány kö­ve­tel­mé­nyei alap­ján
Te­ma­ti­ka OH­SAS 18001 Ve­ze­tő au­di­tor kép­zés­hez (3 nap)
A mun­ka­vé­de­lem ki­ala­ku­lá­sa és fej­lő­dé­se Ma­gyar­or­szá­gon.
A mun­ka­vé­del­mi jog­sza­bály­rend­szer fel­épí­té­se, a ME­BIR al­kal­ma­zá­sa szem­pont­já­ból fon­tos jog­sza­bá­lyok át­te­kin­té­se
A mun­ka­vé­del­mi tör­vény alap­el­vei
A mun­kál­ta­tó mun­ka­vé­del­mi kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek tel­je­sí­té­se a ME­BIR al­kal­ma­zá­sá­val
A mun­ka­vál­la­ló sze­re­pe a MEB irá­nyí­tá­si rend­szer­ben
A mun­ka­he­lyek mi­ni­má­lis mun­ka­vé­del­mi kö­ve­tel­mé­nyei
A mun­ka­esz­kö­zök mi­ni­má­lis mun­ka­vé­del­mi kö­ve­tel­mé­nyei
A ME­BIR szem­pont­já­ból fon­to­sabb mun­ka­vé­del­mi el­já­rá­sok
A mun­ka­bal­ese­tek ki­vizs­gá­lá­sa
Az egyé­ni vé­dő­esz­kö­zök­kel kap­cso­la­tos mun­kál­ta­tói kö­te­le­zett­sé­gek tel­je­sí­té­se
A gé­pek mun­ka­vé­del­mi meg­fe­le­lő­sé­gé­nek biz­to­sí­tá­sa
A kar­ban­tar­tá­si te­vé­keny­ség
A koc­ká­zat­ér­té­ke­lés
Az MSZ 28001:2008 és az MSZ 28002:2009 szab­vá­nyok át­te­kin­té­se
Jó és rossz meg­ol­dá­sok a gya­kor­lat­ban
Gya­kor­la­ti fel­ada­tok
Au­di­tá­lá­si tech­ni­kák (2 nap)
Au­di­to­ri is­me­re­tek az ISO 19011:2002 szab­vány alap­ján
Au­di­tá­lá­si alap­el­vek
Au­dit­prog­ra­mok me­ne­dzse­lé­se
Az au­dit­prog­ram cél­ja, ter­je­del­me
Az au­dit­prog­ram be­ve­ze­té­se
Az au­dit­prog­ram fel­jegy­zé­sei
Az au­dit­prog­ram nyo­mon­kö­ve­té­se, át­te­kin­té­se
Team mun­ka az au­dit­prog­ram me­ne­dzse­lé­sé­vel össze­füg­gés­ben
Au­dit te­vé­keny­ség
A hely­szí­ni au­di­tot meg­elő­ző fel­ada­tok
Do­ku­men­tu­mok át­vizs­gá­lá­sa
Fel­ké­szü­lés a hely­szí­ni au­dit­ra
Au­dit kér­dés­lis­ták ké­szí­té­se
Team mun­ka a kér­dés­lis­ták ké­szí­té­sé­re (mi­nő­ség-, kör­nye­zet­irá­nyí­tá­si, és mun­ka­biz­ton­sá­gi kér­dés­lis­ták), har­mo­ni­zá­lá­sá­ra
Au­dit ta­pasz­ta­la­tok mi­nő­sí­té­si mód­sze­rei
Au­dit ri­por­tok, ké­szí­té­se, jó­vá­ha­gyá­sa, el­osz­tá­sa
Az au­dit le­zá­rá­sa
Az au­dit nyo­mon­kö­ve­té­se
Team mun­ka az au­dit­te­vé­keny­ség­re vo­nat­ko­zó­an
Au­di­to­rok kom­pe­ten­ci­á­ja és ér­té­ke­lé­se
Az au­di­to­rok sze­mé­lyes jel­lem­ző­i­nek kö­ve­tel­mé­nyei
Tu­dás, és kép­zett­ség kö­ve­tel­mé­nyek
Ta­nul­má­nyok, mun­ka ta­pasz­ta­lat, au­di­to­ri tré­ning, au­di­tor gya­kor­lat el­vá­rás
A kom­pe­ten­ci­ák fenn­tar­tá­sa, fej­lesz­té­se
Au­di­to­rok ér­té­ke­lé­se
Team mun­ka az au­di­to­rok kom­pe­ten­ci­á­já­ra, ér­té­ke­lé­sé­re
Mód­szer:
Gya­kor­lat­ori­en­tált, in­ten­zív kép­zé­si te­vé­keny­ség, elő­adá­sok, eset­ta­nul­má­nyok és azok fel­dol­go­zá­sa, cso­port­mun­ka, cso­por­ton­kén­ti pre­zen­tá­ció, írá­sos tan­anyag va­la­mint egyé­ni fel­ké­szü­lés.
Vizs­ga és ta­nú­sít­vány:
A kép­zés vizs­gá­val zá­rul, amely­ről a hall­ga­tók 70%-os ered­mény fe­lett a Vinçot­te In­ter­na­ti­o­nal Hun­gary Kft. ál­tal ki­adott két­nyel­vű ta­nú­sít­ványt kap­nak, 70%-os ered­mény alatt rész­vé­te­li iga­zo­lást ál­lí­tunk ki ré­szük­re.
Az ta­nú­sít­vány meg­szer­zé­sé­nek fel­té­te­le a kép­zés 70%-án va­ló rész­vé­tel is.
Az ered­mény­te­le­nül vizs­gá­zók­nak díj­men­tes le­he­tő­sé­get biz­to­sí­tunk a si­ker­te­len vizs­ga pót­lá­sá­ra.
Az In­teg­rált ISO 14001 – OH­SAS 18001 Ve­ze­tő au­di­to­ri is­me­re­tek kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség