Glo­bal 8D prob­lé­ma­meg­ol­dó mód­szer kép­zés Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A Glo­bal 8D prob­lé­ma­meg­ol­dó mód­szer kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
a struk­tu­rált prob­lé­ma­meg­ol­dás alap­el­ve
a Team meg­kö­ze­lí­tés és a team mun­ka alap­el­vei
a prob­lé­ma meg­ol­dó fo­lya­mat lé­pé­sei
az azon­na­li ja­ví­tó­in­téz­ke­dés fo­gal­ma és je­len­tő­sé­ge
a prob­lé­ma de­fi­ni­á­lá­sa a „van – nincs” elem­zés al­kal­ma­zá­sa
a prob­lé­ma ki­vál­tó oká­nak meg­ha­tá­ro­zá­sa a brain­stor­ming, FMEA, Ishi­ka­wa, 5 Mi­ért mód­szer és a va­ló­szí­nű­sé­gi űr­lap kom­bi­ná­lá­sá­val.
Az „es­cape point” fo­gal­ma és je­len­tő­sé­ge
a le­het­sé­ges ja­ví­tó in­téz­ke­dé­sek meg­ha­tá­ro­zá­sa
a ki­vá­lasz­tás szem­pont­jai és az op­ti­má­lis ja­ví­tó in­téz­ke­dés ki­vá­lasz­tá­sa a dön­tés­ho­zó űr­lap al­kal­ma­zá­sa
koc­ká­zat­elem­zés és a koc­ká­zat elem­ző űr­lap.
az új­ra elő­for­du­lás meg­elő­zé­sé­nek alap­el­vei.
a prob­lé­ma­meg­ol­dó fo­lya­mat le­zá­rá­sa.

A Glo­bal 8D prob­lé­ma­meg­ol­dó mód­szer kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség