Fo­lya­mat­me­nedzs­ment Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A Fo­lya­mat­me­nedzs­ment kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
 A vál­la­la­ti fo­lya­ma­tok osz­tá­lyo­zá­sa (Por­ter mo­dell, APQC fo­lya­mat­ka­te­go­ri­zá­lá­si sé­ma)
 Fo­lya­mat­szem­lé­let el­mé­le­ti alap­jai
 A kör­nye­zet-stra­té­gia-fo­lya­mat-szer­ve­zet rend­szer
 A fo­lya­mat­me­nedzs­ment meg­va­ló­sí­tá­sa
- a kri­ti­kus si­ker­té­nye­zők meg­ha­tá­ro­zá­sa
- a fő­fo­lya­ma­tok (alap­ve­tő fo­lya­ma­tok) meg­ha­tá­ro­zá­sa
- a fo­lya­mat­gaz­dák sze­re­pe
- a fo­lya­ma­tok kéz­ben tar­tá­sa (fo­lya­mat cont­roll­ing)
- a fo­lya­ma­tok fej­lesz­té­se (BPI – Busi­ness Pro­cess Imp­ro­ve­ment)
 A fo­lya­mat­me­nedzs­ment tech­ni­kái:
 Fo­lya­ma­tok do­ku­men­tá­lá­sa
− Fo­lya­mat­mo­del­le­zés
− Fo­lya­mat­áb­ra ké­szí­tés
− SI­POC mo­dell (fo­lya­mat­áb­rák)
 Fo­lya­ma­tok mé­ré­se
− te­vé­keny­ség ala­pú költ­ség­szá­mí­tás (ABC)
− kulcs tel­je­sít­mény­mu­ta­tók (KPI-k)
 Fo­lya­mat­sza­bá­lyo­zás
− ISO 9000
− Fo­lya­mat­cont­roll­ing
 Fo­lya­mat­fej­lesz­tés
 A fo­lya­mat­me­nedzs­ment al­kal­ma­zá­sa a vál­la­la­ti gya­kor­lat­ban (pél­dák)
− TQM
− BPR
− Benc­h­mark­ing
− 6 Sig­ma
 Az üz­le­ti fo­lya­mat­me­nedzs­ment és a vál­la­la­ti mű­kö­dés in­teg­rá­lá­sa
 EFQM Üz­le­ti ki­vá­ló­ság mo­dell
(Át­fo­gó fo­lya­mat­szem­lé­le­tű üz­let­ér­té­ke­lé­si mo­dell)

A Fo­lya­mat­me­nedzs­ment kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség