Zenész (a műfaj, a hangszer és a szak megjelölésével)

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

  I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 52 1822 04   2. A szakképesítés megnevezése: zenész (a műfaj, a szak és a hangszer megjelölésével)       A) KLASSZIKUS MŰFAJ     I. Hangszeres szak       klasszikus zenész (furulya-blockflöte)       klasszikus zenész (fuvola)       klasszikus zenész (oboa)       klasszikus zenész (klarinét)       klasszikus zenész (fagott)       klasszikus zenész (kürt)       klasszikus zenész (trombita)       klasszikus zenész (harsona)       klasszikus zenész (tuba)       klasszikus zenész (szaxofon)       klasszikus zenész (ütőhangszer)       klasszikus zenész (hárfa)       klasszikus zenész (gitár)       klasszikus zenész (cimbalom)       klasszikus zenész (csembaló)       klasszikus zenész (zongora)       klasszikus zenész (orgona)       klasszikus zenész (harmonika)       klasszikus zenész (hegedű)       klasszikus zenész (mélyhegedű)       klasszikus zenész (gordonka)       klasszikus zenész (gordon)   II. Zeneelmélet-szolfézs szak       klasszikus zenész (zeneelmélet-szolfézs szak)   III. Zeneszerzés szak     klasszikus zenész (zeneszerzés szak)   IV. Hangkultúra szak     klasszikus zenész (hangkultúra szak)       B) JAZZ MŰFAJ     jazz zenész (gordon)   jazz zenész (harsona)   jazz zenész (gitár)   jazz zenész (billentyűs hangszerek)   jazz zenész (szaxofon, klarinét)   jazz zenész (trombita)   jazz zenész (dob)   jazz zenész (zongora)       II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   ----------------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma FEOR megnevezése   ----------------------------   3729 egyéb művészeti foglalkozások   3719 egyéb kulturális foglalkozások   3724 vendéglátóhelyi zenész   3723 népzenész     2. A munkaterület rövid, jellemző leírása   A zenész képzettségű muzsikus – a képesítésében megjelölt szakterületen – mint hangszeres szólista, zenekarok, énekkarok képzett tagja, zongorakísérő, continuo-játékos aktívan működhet közre kisebb vagy nagyobb közösségek – városok, községek, falvak, egyházak, színházak, művészeti együttesek, egyesületek – zenei életében. Végezhet zeneszerzői jellegű feladatokat, feldolgozásokat, átiratokat, hangszereléseket készíthet. A közművelődés terén betölthet műsorszerkesztői, zenei műsorszervezői, ügyintézői munkaköröket. Közreműködhet hangversenyeken, zenés egyházi szertartásokon, táncegyüttesek kíséretének ellátásában, kép- és hangfelvételeken, egyéb társművészeti jellegű produkciókban. A zenész képesítés elősegíti más, zenével kapcsolatos szakképesítés megszerzését, felkészít a szakirányú főiskolai vagy egyetemi továbbtanuláshoz szükséges felvételi vizsgára.     3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések   ------------------------------   A szakképesítéssel rokon szakképesítések   OKJ azonosító száma OKJ megnevezése   ------------------------------   52 1822 01 egyházzenész   52 1822 02 énekes   52 1822 03 népzenész   54 1822 01 szórakoztató zenész       III. A szakképesítés szakmai követelményei     A) KLASSZIKUS MŰFAJ     I. Hangszeres szak     I/1. Hangszerjáték   A főtárgyi hangszerjáték általános követelményei:   Rendelkezzék a jelölt:   – a hangszerére nézve kimunkált előadói és technikai képességekkel, készségekkel,   – hangszeréhez, szakágához kapcsolódó repertoárral.   Legyen képes ezt a repertoárt állandóan bővíteni. Tudja repertoárjának nagy részét kotta nélkül is előadni.   Biztos kottaolvasási készsége, stílusismerete, elméleti és technikai felkészültsége alapján legyen képes a zeneművek önálló megtanulására és hozzáértő megszólaltatására.   Rendelkezzék:   – saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel,   – koncentráló- és kontrollálóképességgel.   Ismerje és alkalmazza az együttes zenélés alapkövetelményeit.   Ismerje hangszere hagyományát, repertoárját és az újabb törekvéseket.   Rendelkezzék a hangszere és egyéb munkaeszközei rendeltetésszerű használatához és karbantartásához szükséges alapvető ismeretekkel.     Furulya-blockflöte   A jelölt ismerje:   – hangszere történetét,   – hangszere irodalmát,   – f'–c''''-ig (in f) kromatikusan a fogásokat,   – a trilla-, segéd-, piano-, forte- és akkordfogásokat,   – a különböző fogásrendszereket (reneszánsz, barokk, angol, német),   – a korabeli hangolásokat és intonációs rendszereket,   – a különböző zenei korszakokat és stílusokat ezen belül az olasz, német, francia barokk jellemző vonásait,   – az irodalomra legjellemzőbb tánc- és tételtípusok tempóit és karaktereit,   – a művek formai és harmóniai szerkezetét, a számozott basszust,   – a korábbi évszázadok metodikai kiadványait (Ganassi, Hotteterre, Quantz stb.),   – a hangszer avantgarde irányzatait,   – a legjelentősebb előadóművészeket,   – és alkalmazza az együttes zenélés alapkövetelményeit.   Legyen képes:   – a természetes, könnyed hangszerkezelésre,   – megfelelő légzéstechnika alkalmazására,   – a levegő tudatos beosztására,   – vibrato-mentes hang képzésére,   – különböző vibratók (ujj-, ajak- és ,,rekesz-vibrato'' különböző tempójú és szélességű, tudatos alkalmazására,   – minden, a furulyán használható artikuláció (t, d, r, l,) és a duplanyelvindítás egyenletes és egyenlőtlen (inegal) alkalmazására,   – a különböző stílusoknak megfelelő artikulációk helyes megválasztására és alkalmazására,   – segédfogások önálló kikeresésére és alkalmazására,   – a különböző stílusoknak megfelelő kötelező és szabad díszítések alkalmazására,   – értelmesen tagolt, kifejező előadásra,   – a zeneművek önálló megtanulására,   – repertoárjának állandó bővítésére,   – repertoárja nagy részének kotta nélkül való előadására.   Rendelkezzék:   – hangszerére nézve kimunkált előadói és technikai képességekkel, készségekkel,   – hangszeréhez, szakágához kapcsolódó repertoárral,   – összehangolt ujj- és nyelvtechnikával,   – fürge szimpla-nyelvtechnikával (min. 500/perc, legalább néhány ütemen át),   – saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel,   – koncentráló- és kontrollálóképességgel,   – szereplési rutinnal,   – a kamarazenei játékhoz szükséges lapról olvasási készséggel, alkalmazkodóképességgel,   – a hangszerei és egyéb munkaeszközei rendeltetésszerű használatához és karbantartásához szükséges alapvető ismeretekkel.   Tudjon:   – tisztán intonálni,   – pontos ritmusban játszani,   – a különböző hangolású furulyákon különböző kulcsokban és oktávtranszpozíciókban játszani,   – kromatikus és egészhangú skálákat, továbbá dúr és moll hangsorokat játszani 7 # és 7 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és dominánsszeptim-felbontásokkal f'–a'''-ig (in f).     Fuvola   A jelölt legyen képes:   – a hangszerét könnyedén kezelni,   – önálló munkára,   – technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra,   – szép, kifejező hang tudatos megteremtésére,   – a tiszta intonációra, pontos ritmusra,   – szép vibrátóra,   – a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére,   – a levegő tudatos beosztására,   – saját, de a stílusnak megfelelő artikuláció kialakítására,   – értelmes, tagolt, árnyalt előadásra.   A jelölt ismerje:   – hangszere múltját,   – irodalmát,   – a jelentősebb előadóművészeket,