Villanyszerelő

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI   I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 5216 032. A szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő3. Hozzárendelt FEOR szám: 76244. Képzés maximális időtartama:Szakképzési évfolyamok száma: 3Óraszám: –5. Elmélet aránya: 30%6. Gyakorlat aránya: 70% II. A szakképesítés egyéb adatai 1. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség előírt gyakorlatIskolai előképzettség:A villanyszerelő szakképesítés– tizedik évfolyamra épülő, vagy– a tizenhatodik életévét betöltött, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 27. § (8) bekezdésében szabályozott feltételekkel a tanulók számára választható, vagy– a tizenhatodik életévét betöltött, az általános iskola nyolcadik évfolyamát be nem fejezett és a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a közoktatási törvény 27. § (8) bekezdésében szabályozott egy évig tartó szakképzést előkészítő évfolyamon az e rendelet 3. számú mellékletében az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott bemeneti kompetenciákat megszerzett tanulók számára választható.Szakmai előképzettség: –Előírt gyakorlat: –2. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni:Szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni3. Szakmai alapképzés időtartama: 1 év4. Szintvizsga: 1. (a 12. évfolyamon a 3. lezárt félév végén) III. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás-----------------------A munkakör, foglalkozásFEOR száma FEOR megnevezése-----------------------7624 Villanyszerelő2. A munkaterület rövid, jellemző leírásaA villanyszerelő– épületvillamos berendezést szerel= elosztóberendezést szerel, fogyasztásmérő helyet alakít ki,= erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot szerel,= világítási berendezést és készüléket szerel,= villámhárító berendezést szerel,= épületvillamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja,– ipari villamos berendezést szerel= kapcsolóberendezést, elosztóberendezést szerel,= ipari energiaelosztó vezeték- és kábelhálózatot szerel,= vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel,= ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja,– villamos gépet, berendezést szerel= egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort szerel,= villamos gépet, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja,– villamos légvezeték- és kábelhálózatot szerel= légvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és légvezetéket szerel,= kábelt fektet és szerel,– munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez, a megfelelő eszközök alkalmazásával,– munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések-----------------------A szakképesítéssel rokon szakképesítésekazonosító száma megnevezése-----------------------33 5222 02 Bányavillamossági szerelő33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő34 5222 08 Villamosgép- és berendezéskezelő34 5222 09 Villamoshálózat-szerelő34 5222 10 Villamosmű-kezelő34 5251 01 Sújtólég- és robbanásbiztosvillamos-berendezés-kezelő51 5222 01 Felvonószerelő51 5222 02 Háztartásigép-szerelő52 5422 01 Elektrotechnikai technikus52 5422 03 Villamosgép és -berendezési technikus IV. A szakképesítés szakmai követelményei A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények1. A munkafolyamat előkészítéseA szakember legyen képes– átvenni a munkaterületet,– tanulmányozni és értelmezni a munka műszaki dokumentációját,– szükség szerint javaslatot tenni a terv módosítására,– felmérni és munkafázisokra bontani a szerelési munkát,– felmérni a munkaterület és a munkafolyamat veszélyeit,– meghatározni a munka anyagszükségletét,– meghatározni a munka szerszám- és eszközszükségletét,– meghatározni a munkához szükséges szerelői létszámot,– meghatározni a munkavédelmi eszközszükségletet,– ellenőrizni az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök alkalmasságát, gondoskodni azok szakszerű tárolásáról,– folyamatosan egyeztetni a munkaterületen dolgozó más szakmák képviselőivel,– betartani és betartatni a környezetvédelmi előírásokat.2. Épületvillamos berendezés szereléseA szakember legyen képes– elosztóberendezést szerelni,– fogyasztásmérő helyet kialakítani,– vezetékhálózatot kiépíteni,– beltéri világítási berendezést szerelni,– kültéri világítási berendezést szerelni,– villamos szerelvényeket elhelyezni és szerelni,– fogyasztói berendezések részére csatlakozóhelyeket kialakítani,– épületinformatikai és épületautomatikai hálózatot kiépíteni,– villámhárító berendezést szerelni,– épületvillamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani.3. Ipari villamos berendezés szereléseA szakember legyen képes– kapcsolóberendezést szerelni,– ipari elosztóberendezést szerelni,– ipari energiaelosztó hálózatot szerelni,– vezérlő- és szabályozóberendezést szerelni,– ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani.4. Villamos gép, készülék szereléseA szakember legyen képes– váltakozó áramú forgógépet szerelni,– egyenáramú forgógépet szerelni,– transzformátort szerelni,– villamos gépet, készüléket javítani, karbantartani, kezelését betanítani.5. Villamos légvezeték- és kábelhálózat építéseA szakember legyen képes– légvezetéki oszlopot, tartószerkezetet elhelyezni,– légvezetéket szerelni,– légvezetéki kötést készíteni,– kábelt fektetni tartószerkezetre,– kábelt fektetni talajba,– kábelkötést készíteni,– vízzáró, tűzterjedést gátló kábelátvezetést készíteni,– légvezeték- és kábelhálózatot javítani, karbantartani.6. Munkafolyamatba épített ellenőrzések és mérések végzéseA szakember legyen képes– a munka megkezdése előtt a szükséges méréseket és vizsgálatokat elvégezni,– a munkafolyamatban a szükséges méréseket és vizsgálatokat elvégezni,– a munka átadásához szükséges méréseket és ellenőrzéseket elvégezni,– villamos berendezés érintésvédelmi rendszerén szerelői ellenőrzést végezni,– üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni,– hibameghatározáshoz méréseket, vizsgálatokat végezni.7. Szakmai és egyéb szabályok, követelmények szerinti munkavégzésA szakember legyen képes– munkájában az érintésvédelmi szabályokat alkalmazni,– munkájában a tűzvédelmi szabályokat alkalmazni,– munkájában a munkavégzés helyszínére vonatkozó különleges szabályokat alkalmazni,– munkája során a munkavédelmi szabályokat betartani.8. Munkafolyamat dokumentációjának elkészítéseA szakember legyen képes– építési naplót vezetni,– a munkavégzéshez meghatározott nyilvántartásokat vezetni,– az ellenőrző méréseket és vizsgálatokat dokumentálni,– elkészíteni a munka szerelői dokumentációját,– elszámoláshoz felmérni az elvégzett munkát. V. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei– A szakképesítés szakmai követelményeinek teljesítése.– Amennyiben a vizsgát megelőző tanulmányok alatt a szintvizsga megszervezésére sor került, úgy a vizsgára bocsátás feltétele az eredményes szintvizsga.A szintvizsgaSzintvizsgát az iskolai rendszerű képzés keretében kell szervezni, ha a szintvizsga megszervezésének és lebonyolításának anyagi és technikai feltételeit a vizsgaszervező biztosítani tudja.A szintvizsgán a kamara által összeállított központi feladatbankból a szintvizsga bizottság elnöke által kiválasztott feladatot kell végrehajtani. A szintvizsga értékelése a kiválasztott feladathoz tartozó értékelési útmutató alapján történik.A szintvizsga megszervezéséről a vizsgaszervező az elméleti képzést végző iskolával tanévenként, a tanév rendjének meghatározásával egyidőben dönt.A szintvizsgán a szakképesítés tartalmát kifejező alapvető munkafolyamatokat, munkaműveleteket átfogó, a gyakorlati képzés szakmai követelményein alapuló gyakorlati vizsgafeladatokat kell a tanulónak megoldania.A szintvizsga témakörei:Fogyasztásmérő hely elkészítéseTöbbszintes épület lépcsőházi világításának megvalósításaRaktár villamos berendezéseinek bővítése (fénycsöves, izzólámpás, dugaszolóaljzat áramkörrel)Őrlőberendezés automatikus indítókapcsolásaSzellőző berendezés vezérlőkapcsolásának elkészítéseVillamos forgó berendezésének forgásirány váltásának elkészítése helyi- és távvezérlésselA szintvizsga tantárgya és időtartamaSzakmai gyakorlatokA vizsga időtartama: 300 perc2. A szakmai vizsga részeiA szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli részekből áll.Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartamaKomplex szakmai ismeretekA vizsga időtartama: 180 percA gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartamaSzakmai gyakorlatokA vizsga időtartama: 300 percA szóbeli vizsga tantárgyai és időtartamaKomplex szakismeretekA vizsga időtartama tantárgyanként: max. 10 perc3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésévelAz írásbeli vizsga tartalmaAz írásbeli vizsgán a V. fejezet 2. pontjában feltüntetett írásbeli vizsgatantárgyból témakörönként egy-egy feladatsort kell megoldania a vizsgázónak. A témakörök feladatsorai a IV. fejezet 2., 3., 4. és 5. pontjában felsorolt szakmai követelmények alapján kerülnek kidolgozásra. A vizsga feladatsorait a szakképesítésért felelős minisztérium központilag bocsátja ki, melyet a vizsgázó a vizsgán kap meg. Segédeszközként csak nem programozható zsebszámológép használható.A gyakorlati vizsga tartalmaA gyakorlati vizsgán a V. fejezet 2. pontjában feltüntetett gyakorlati vizsgatantárgyból, témakörönként egy-egy gyakorlati feladatot kell megoldania a vizsgázónak. A feladatok a IV. fejezet 1., 2., 3. és 6. pontjaiban felsorolt szakmai követelmények alapján kerülnek kidolgozásra.A gyakorlati vizsga feladatait a vizsgaszervező intézmény három változatban állítja össze, melyből a vizsgát megelőzően a vizsgabizottság elnöke, a területi gazdasági kamarát képviselő vizsgabizottsági taggal egyetértésben választ.A szóbeli vizsga tartalmaA szóbeli vizsgán a V. fejezet 2. pontjában feltüntetett szóbeli vizsgatantárgyból, négy tételre válaszolva számol be tudásáról a vizsgázó. A központilag összeállított tételek egyenként a IV. fejezet 1. és 8., 2. és 5., 3. és 4., illetve a 7. pontban felsorolt szakmai követelmények alapján kerülnek kidolgozásra.4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételeiA vizsgázó a szakmai vizsgán azokból a vizsgarészekből, illetve a szóbeli vizsgán azokból a komplex szakismeret részekből kaphat felmentést, amelyekből 2 éven belül eredményesen vizsgázott.5. A szakmai vizsga értékeléseA szakmai elméleti vizsga értékeléseAz írásbeli vizsga eredményét a szakképesítésért felelős minisztérium által kibocsátott értékelési útmutató szerint, a feladatsorokra kapott érdemjegyek számtani átlaga alapján, (a matematikai kerekítés szabályainak megfelelően) egyetlen érdemjeggyel kell megállapítani.Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak valamennyi feladatsor megoldására legalább elégséges érdemjegyet kell kapnia. Ha valamelyik feladatsor megoldásának minősítése nem éri el az elégségest, az írásbeli vizsga minősítése elégtelen.A szóbeli vizsga eredményét témakörönként külön-külön, a tételekre adott válaszokat értékelő érdemjegyek alapján (a matematikai kerekítés szabályainak megfelelően), egyetlen érdemjeggyel kell megállapítani.A szóbeli vizsgán a vizsgázónak valamennyi tételre adott válaszára legalább elégséges érdemjegyet kell kapnia.A vizsgabizottság a szakmai elmélet osztályzatát az írásbeli vizsgarészen kapott érdemjegy és a szóbeli vizsgarészen tantárgyanként külön-külön kapott érdemjegyek számtani átlaga alapján, az írásbeli vizsgarész érdemjegye felé kerekítve állapítja meg. A vizsgabizottság, a munkáját segítő szaktanárok javaslata alapján, ettől a kerekítési szabálytól eltérhet.A szakmai gyakorlati vizsga értékeléseA gyakorlati vizsga eredményét a feladatok megoldására kapott érdemjegyek számtani átlaga alapján (a matematikai kerekítés szabályainak megfelelően), egyetlen osztályzattal kell megállapítani.A gyakorlati vizsgán a vizsgázónak valamennyi feladat megoldására legalább elégséges érdemjegyet kell elérnie. Ha valamelyik témakör feladat megoldásának érdemjegye nem éri el az elégségest, a gyakorlati vizsga osztályzata elégtelen.A szakmai vizsga értékeléseEredményes vizsgát tett az a vizsgázó, aki szakmai elméletből és szakmai gyakorlatból is legalább elégséges osztályzatot kapott. Eredménytelennek kell minősíteni azt a vizsgát, ahol a vizsgázó szakmai elméletből vagy szakmai gyakorlatból kapott osztályzata elégtelen.A sikertelen szakmai vizsga sikertelen része megismételhető a pótlóvizsga és a javítóvizsga időpontjában érvényes vizsgakövetelmény szerint.