Villamosművi kalorikus gépész

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

  VILLAMOSMŰVI KALORIKUS GÉPÉSZ       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 5252 07   1.2. Szakképesítés megnevezése: Villamosművi kalorikus gépész       II. A szakképesítés munkaterülete     2.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   8229 Egyéb energetikai gépek és berendezések kezelői     2.2. A munkaterület leírása, a végezhető tevékenységek összegzése   A villamosművi kalorikus gépész feladata a blokkhoz tartozó gőzkazán és segédberendezéseinek üzemeltetése, az üzemmenet folyamatos ellenőrzése.   Irányítja és ellenőrzi a kazán segédberendezés kezelőinek munkáját.   Üzembe helyezés előtt átvizsgálja a kazánt és segédberendezéseit, biztosítja a technológiai folyamatba való helyes bekapcsolási sorrendet, üzemen kívül helyezéskor a kezelési utasítás szerinti leállási programot végrehajtja.   Folyamatos ellenőrzést hajt végre személyesen, illetve a kezelők útján.   Az optimális üzemeltetés érdekében biztosítja az éghető veszteségek minimumát, a távozó füstgáz előírt paramétereit.     2.3. A szakképesítéssel betölthető rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------     –       III. A szakképesítés vizsgakövetelményei     3.1. A szakmai vizsgán számon kérhető     Ismeretek:   – a kazán, mint hőtermelő berendezés feladata az erőművi energiaátalakítás folyamatában,   – a szaktárgyak elsajátításához szükséges matematikai, fizikai, mechanikai, vegyészeti és vízkémiai alapismeretek,   – a kazán gazdaságos üzemeltetésének feltételei, a gazdaságosságot befolyásoló tényezők,   – a kazán- és segédberendezéseinek szerkezeti anyagai, azok tulajdonságai,   – a hőenergetika alapismeretei, ezen belül a vízgőztermelés folyamata, fázisai,   – a legfontosabb áramlástechnikai alapismeretek,   – a vízgépek és légtechnikai gépek működésének elméleti alapjai, különös tekintettel a szivattyúkra és ventilátorokra,   – a kazánok felépítése, szerkezeti elemei, fűtőfelületei,   – a kazánok segédberendezéseinek felépítése, működése,   – a tüzelőanyagok fajtái, tulajdonságai,   – kazánok működés és nagyság szerinti csoportosítása.   Jártasságok:   – a tüzeléstechnikai ismeretek,   – a csővezetékek kiszolgálásának ismeretei (felfűtés, lehűtés, víztelenítés),   – a kazánhoz tartozó biztonsági berendezések (szelepek, vízállásmutatók) működtetése,   – a kazán tüzelőberendezéseinek és égéstermék-eltávolító berendezéseinek ismerete,   – a kazán tartórendszere és a hőtágulásával kapcsolatos ismeretek   Készségek:   – a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások alkalmazása,   – a kazánok biztonságos, környezetkímélő és gazdaságos üzemeltetése, indítása, leállítása, terhelésváltoztatása,   – az üzemeltetett kazánok legjobb hatásfokú, a hőfogyasztókhoz vagy a gőzturbinák gőznyeléséhez mindig optimálisan alkalmazkodó működtetése,   – a változó minőségű tüzelőanyag gazdaságos és biztonságos felhasználása,   – a kazán és segédberendezései rendellenes működésének kellő időben történő felismerése, a meghibásodások gyors és pontos diagnosztizálása.     3.1.1. Oktatott tantárgyak:   – hőenergetikai ismeretek, vízgőztermelés,   – áramlástechnika, áramlástechnikai gépek elméleti alapjai,   – szilárdságtan és anyagismeret,   – vízkémiai és korrózióvédelmi ismeretek,   – kazánok mérő, szabályozó, vezérlő és védelmi rendszere,   – villamos ismeretek,   – kazánok szerkezete, felépítése, típusai,   – tüzelőanyagok, tüzeléstechnika,   – kazánok üzemeltetése,   – kazánok segédberendezései,   – kazánok biztonságtechnikája,   – üzemeltetési gyakorlat.     3.2. A szakmai vizsga részei     Írásbeli vizsga:   – összefoglaló teszt az alapozó és szakmai tárgyakból, valamint hely- és berendezésismeretekből.   Szóbeli vizsga:   – a képzés során feldolgozott témakörökből.   Gyakorlati vizsga:   – hely- és berendezésismeretekből.       IV. A szakképzésben való részvétel, illetve a szakképesítés megszerzésének feltételei     4.1. A szakképzésben való részvétel feltételei   A villamosművi kalorikus gépész tanfolyamon az vehet részt, aki   – 20. életévét betöltötte,   – egészségileg alkalmas,   – megfelelő előképzettsége és villamosművi gyakorlata van.   Az előképzettség és a gyakorlati idő lehet   – szakmunkás képesítés lakatos vagy rokon szakmában és 2 év erőművi gyakorlat, vagy   – középiskolai végzettség és 1 év erőművi gyakorlat.     4.2. A szakképesítés megszerzésének feltételei   A villamosművi kalorikus gépész vizsgára bocsátható az, aki a 20. életévét betöltötte, egészségileg alkalmas és   – szakirányú középiskolai végzettséggel, technikusi, mérnöki, okleveles mérnöki végzettséggel rendelkezik, és a tanfolyam anyagát egyéni képzéssel elsajátította, vagy   – a villamosművi kalorikus gépész szakképesítő oktatásban részt vett.     4.3. Esetleges egyéb szempontok   Mind a tanfolyami részvételnél, mind a vizsgára bocsátásnál az életkor betöltése alól egyedi felmentés adható, de a munkakört önállóan ellátni csak az előírt életkor betöltése után lehet.       * * *