Villamoshálózat-szerelő

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  * * *       VILLAMOSHÁLÓZAT-SZERELŐ       NAGYFESZÜLTSÉGŰ VILLAMOSHÁLÓZAT-SZERELŐ       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1.1. Szakképesítés azonosító száma: 07 9 7445 02 3 1 13   1.2. Szakképesítés megnevezése: Nagyfeszültségű villamoshálózat-szerelő       II. A szakképesítés munkaterülete     2.1. A szakképesítéssel betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------   7445 Nagyfeszültségű villamoshálózat-szerelő     2.2. A munkakör leírása, a végezhető tevékenységek összegzése   A nagyfeszültségű villamoshálózat-szerelő feladata a 120 kV-os és ennél nagyobb feszültségű távvezetékek kivitelezési munkáinak elvégzése.   Önállóan tudják végezni a 120 kV-os távvezetékek építésének gyakorlati megvalósítását, képesek a berendezések, szerelvények, vezetékek szakszerű beépítésére, optimális beszabályozására.     2.3. A szakképesítéssel betölthető rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------     –       III. A szakképesítés vizsgakövetelményei     3.1. A szakmai vizsgán számon kérhető     Ismeretek:   – a villamoshálózat szerepe és súlya a villamosenergia-rendszerben,   – a szaktárgyak elsajátításához szükséges matematikai, fizikai és mechanikai alapismeretek,   – a hálózatszerelés különböző munkafázisai, azok sorrendje,   – az egyes munkafázisokban felhasznált főanyagok,   – a munkafázisok technológiája, az alkalmazott szerszámok és gépek,   – a szereléshez szükséges rajzdokumentáció, a rajzok olvasása,   – a szerelés közben szükséges vizsgálatok.   Jártasságok:   – a hálózatszerelési munkák előkészítése,   – a szükséges szerszámok és munkaeszközök megválasztása,   – a szerelési munkafázisoknál alkalmazott segédszerkezetek elkészítése illetve elkészíttetése,   – a szerelés főanyagainak szállítása,   – az esetleges hibák felismerése és javíthatóságuk megítélése,   – az elsősegélynyújtás ismeretei.   Készségek:   – a munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások alkalmazása,   – az egyes munkagépek kezelése,   – a szerszámok, felszerelések használata,   – a hálózatszerelés gyakorlati fogásai.     3.1.1. Oktatott tantárgyak:   – alapozó általános ismeretek,   – alapozó szakmai ismeretek,   – elméleti szakmai ismeretek,   – gyakorlati szakmai ismeretek,   – biztonságtechnikai ismeretek.     3.2. A szakmai vizsga részei   Szóbeli vizsga:   – alapozó általános ismeretek,   – szakmai ismeretek,   – elméleti szakmai ismeretek,   – biztonságtechnika.   Gyakorlati vizsga:   – kijelölt vizsgafeladat végrehajtása.       IV. A szakképzésben való részvétel, illetve a szakképesítés megszerzésének feltételei     4.1. A szakképzésben való részvétel feltételei     A nagyfeszültségű villamoshálózat-szerelő képzésben az vehet részt, aki   – a 18. életévét betöltötte,   – egészségileg alkalmas,   – megfelelő előképzettsége van.   Az előképzettség lehet:   – alapfokú iskolai végzettség,   – szakmunkás képesítés lakatos vagy rokon szakmában,   – középiskolai végzettség.     4.2. A szakképesítés megszerzésének feltételei   A nagyfeszültségű villamoshálózat-szerelő vizsgára bocsátható, aki   – egészségileg alkalmas,   – középiskolai, technikusi, mérnöki vagy okleveles mérnöki végzettséggel rendelkezik, vagy   – a tanfolyam anyagát egyéni képzéssel elsajátította, vagy   – a nagyfeszültségű villamoshálózat-szerelő szakképesítő oktatásban részt vett.       * * *       KIS- ÉS KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ VILLAMOSHÁLÓZAT-SZERELŐ       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1.1. Szakképesítés azonosító száma: 07 9 7445 02 3 1 13   1.2. Szakképesítés megnevezése: Kis- és középfeszültségű villamoshálózat-szerelő       II. A szakképesítés munkaterülete     2.1. A szakképesítéssel betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------   7445 Kis- és középfeszültségű villamoshálózat-szerelő     2.2. A munkakör leírása, a végezhető tevékenységek összegzése   A kis- és középfeszültségű villamoshálózat-szerelő feladata a létesítendő 0,4–35 kV-os távvezetékek kivitelezési munkáinak elvégzése.   Önállóan tudják végezni a 0,4–35 kV-os távvezetékek építésének gyakorlati megvalósítását, képesek a berendezések, szerelvények, vezetékek szakszerű beépítésére optimális beszabályozására.     2.3. A szakképesítéssel betölthető rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------     –       III. A szakképesítés vizsgakövetelményei     3.1. A szakmai vizsgán számon kérhető     Ismeretek:   – az oszlopokra, szerelvényekre ható erők meghatározása, igénybevételük vizsgálata,   – a szereléseknél felhasználásra kerülő szerelvények jellemzői, alkalmazásuk módja,   – a nyomvonalrajz olvasása, értelmezése, rajzjelei,   – az oszlopok legfontosabb tulajdonságai, jellemzői, alkalmazásuk módja,   – oszlopállítási módok és minőségi követelmények,   – a különböző feszültségszintű hálózatok súlya, szerepe a villamosenergia-rendszerekben,   – alkalmazott vezető anyagtípusok felépítése, szerkezete,   – a hálózatok főbb szerkezeti egységei,   – a munkafolyamatok részelemei, a munkafolyamatokra vonatkozó minőségi követelmények,   – a munkabiztonság technikai követelményei,   – a közép/kisfeszültségű transzformátorállomások típusai,   – kisfeszültségű hálózaton alkalmazott elosztószekrény típusok, azok alkalmazási feltételei,   – közvilágítási hálózatok tartószerkezetei, a közvilágítási lámpatestek,   – a megépített hálózaton elvégzendő ellenőrzések,   – hálózatbontási technológiák,   – feszültség közelében végzett munkák esetén az előírt megközelítési távolság,   – villamos áram élettani hatásai, baleseteknél a jelentési kötelezettség,   – az érintésvédelmi módok,   – a munkagépek közelében történő munkavégzés előírásai.   Jártasságok:   – az oszlopalap készítésre vonatkozó minőségi követelmények és a munkabiztonsági ismeretek,   – a technológiai folyamat elvégzése,   – a tartószerkezet-állítás folyamata,   – a vezetékszerelés különböző munkafázisainak elvégzése,   – a transzformátorállomások és közvilágítási hálózatok létesítési folyamata,   – az elvégzendő ellenőrzések területe,   – a hálózatbontás technológiája a műszaki átadás-átvétel minőségi követelményei,   – a nullázás lényegének és feltételeinek ismerete, valamint a különböző gépeknél és szerszámoknál előírt érintésvédelem.   Készségek:   – a munkavédelmi, tűzrendészeti, környezetvédelmi előírások alkalmazása,   – a műszaki mentés és elsősegélynyújtás,   – a feszültség közelében végzett munkákra vonatkozó előírások,   – a feszültségmentesítés és munkaterület átadás-átvételének feladatai,   – az áramkörből történő kiszabadítás,   – oszlopszerelés munkafázisai,   – kis- és középfeszültségű hálózatokon alkalmazott szerelvények összeszerelése,   – a vezető kötések és a vezetők bekötése szigetelőkre.     3.1.1. Oktatott tantárgyak:   – mechanikai ismeretek,   – szakrajz,   – technológiai ismeretek,   – biztonságtechnika,   – szerelési gyakorlat.       IV. A szakképzésben való részvétel, illetve a szakképesítés megszerzésének feltételei     4.1. A szakképzésben való részvétel feltételei     A kis- és középfeszültségű villamoshálózat-szerelő tanfolyamon az vehet részt, aki   – egészségileg alkalmas,   – a 18. életévét betöltötte,   – megfelelő előképzettsége és villamosipari gyakorlata van.   Az előképzettség és gyakorlati idő lehet   – villanyszerelő szakmunkás képesítés és 1 év villamoshálózat-szerelői gyakorlat.     4.2. A szakképesítés megszerzésének feltételei   A kis- és középfeszültségű villamoshálózat-szerelő vizsgára bocsátható az, aki   – a kis- és középfeszültségű villamoshálózat-szerelő szakképesítő oktatásban részt vett.     4.3. Esetleges egyéb szempontok   A tanfolyami részvételnél az életkor betöltése alól felmentés nem adható.