Vers és prózamondó

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 52 1832 04   Szakképesítések köre: B   2. A szakképesítés megnevezése: Vers- és prózamondó   Szakmacsoport: 4         II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások       2. A munkaterület rövid leírása:   A vers- és prózamondó olyan – a színjátszással rokon, de tőle mégis független – önálló művészeti tevékenység folytatására jogosító szakma, amelynek gyakorlója képes irodalmi alkotások önálló feldolgozására az előadandó műben foglalt érzés- és gondolattartalom értő és értető, egyéni felfogású, művészi tolmácsolására.   Jogosult pódiumműsorokban (irodalmi összeállítás, ünnepi rendezvény, gyermekműsor stb.) közreműködni, önálló műsort bemutatni, rádió-, tv-, szinkronszereplést vállalni, és iskolai oktatáson kívül versmondást tanítani.     3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések         III. A szakképesítés szakmai követelményei     A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények     1. Általános ismeretek   1.1. Magyar és világirodalom   A jelölt ismerje:   – az irodalmi művek elemzésének főbb módjait, alapelveit,   – a magyar és a világirodalom történetének főbb korszakait, jelentős alkotóit és tevékenységüket,   – a különböző irodalmi stíluskorszakok sajátosságait, jellemzőit,   – a főbb irodalomelméleti alapfogalmakat,   – a szövegelemzés és szövegfonetika elméletét és módszereit.   Rendelkezzen:   – alapvető könyvtárhasználati ismeretekkel,   – verselemzési készséggel.   Legyen képes ezeket beépíteni pódiumi gyakorlatába.   Legyen képes a különböző irodalmi alkotások történelmi és társadalmi hátterének kimutatására, különböző művek összehasonlítására.     1.2. Művelődéstörténet   A jelölt ismerje:   – az őskori és a folyami kultúrákat,   – a görög és római,   – a középkor,   – a reneszánsz és humanizmus,   – a reformáció és ellenreformáció,   – a felvilágosodás,   – a klasszicizmus és   – az európai és magyar romantika korának kultúráját,   – a magyar reformkort,   – XIX. század II. felének kultúráját a századfordulóig,   – az európai avantgárd irányzatait és hatását a magyar művészeti életre,   – a két világháború közötti magyar művelődési életet, jellegzetességeit,