Vers és prózamondó előadóművész

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 54 1832 04   Szakképesítések köre: B   2. A szakképesítés megnevezése: Vers- és prózamondó előadóművész   Szakmacsoport: 4         II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások       2. A munkaterület rövid, jellemző leírása   A hivatásos vers- és prózamondó, valamint verséneklő előadóművész olyan előadóművészi tehetséggel, pszichikai adottságokkal, kifejezőkészséggel, általános műveltséggel, stílusismerettel és magas szintű beszédkultúrával rendelkező szakember, aki képes önálló művészeti tevékenység folytatására: irodalmi alkotások értő és értető, egyéni felfogású, hiteles művészi tolmácsolására.   Közreműködhet pódiumműsorokban, szerkeszthet és bemutathat önálló műsort illetve előadóestet, és jogosult speciális szakértelmét igénybevevő színház- és médiamunkában részt venni, rádió-, tv-, film-, szinkronszereplést vállalni.     3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések         III. A szakképesítés szakmai követelményei     A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények:   Általános követelmények   A jelölt rendelkezzen:   – megfelelő pszichikai és fizikai adottságokkal,   – előadóművészi tehetséggel, beszéd-, és kifejezőkészséggel,   – egészséges orgánummal, helyes artikulációval, kultúrált beszéddel, (képzett énekhanggal).     1. Általános ismeretek     1.1. Magyar és világirodalom   Ismerje:   – a magyar és a világirodalom történetének főbb korszakait, jelentős alkotóit és tevékenységüket,   – a különböző irodalmi stíluskorszakok sajátosságait, jellemzőit,   – a főbb irodalomelméleti alapfogalmakat.   Rendelkezzen:   – alapvető könyvtárhasználati ismeretekkel,   – vers- és szövegelemzési készséggel.   Legyen képes ezeket beépíteni pódiumi gyakorlatába.     1.2. Művelődéstörténet   Ismerje:   – a művelődéstörténet főbb korszakait,   – az irodalmi művek kultúrtörténeti hátterét.   Legyen képes ezeket az ismereteket pódiumgyakorlatában hasznosítani.     2. Szakmai elmélet     2.1. Dráma- és színháztörténet   Ismerje:   – a színjáték eredetének, kialakulásának, fejlődésének folyamatát,   – az európai színjátszás vázlatos történetét a görögöktől a jelentős kortárs irányzatokig,   – a magyar színjátszás történetét a kezdetektől napjainkig.     2.2. A magyar pódiumművészet története   Ismerje:   – a pódiumművészet sajátosságait,   – a magyar pódium-(szavaló)művészet kialakulásának történetét,   – a magyar pódium-(szavaló)művészet főbb periódusait,   – a művészeti ág legfontosabb magyar képviselőinek tevékenységét, stílusjegyeit.   Legyen képes a színjátszás és a szavalóművészet azonosságainak és különbözőségeinek a felismerésére a színháztörténeti periódusokban.     2.3. Dramaturgiai alapismeretek   Ismerje:   – a dramaturgia és a műelemzés alapvető szempontjait és fogalmait.   Legyen képes művészi alkotómunkája folyamán megteremteni a szerzői és előadói szándék, a tartalom és a forma, az egész és a rész harmonikus szerkezeti egységét.     3. Szakmai gyakorlat     3.1. Pódiumgyakorlat   Ismerje:   – a pódium-előadására való felkészülés munkafolyamatait: anyaggyűjtéstől a bemutatóig,   – a pódiumi megszólaltatás dramaturgiai, művészi és technikai elemeit,   – az élőbeszéd, a felolvasás, a színpadi, a pódiumi és a mikrofonbeszéd különbségeit,   – a különböző műfajú és stílusú művek tolmácsolási módjait.   Legyen képes:   – személyiségének megfelelő munkamódszer, szövegtanulási technika kidolgozására,   – verses és prózai művek (énekelt versek) önálló értelmezésére és művészi interpretálására,   – rendezői instrukciók végrehajtására,   – többszereplős pódiumműsorban való összehangolt közreműködésre,   – egy 45 perces önálló előadóest megszerkesztésére és bemutatására.     3.2. Beszédkészség, beszédtechnika   Ismerje:   – a szöveg nélküli és szöveges légző- és hangadási gyakorlatokat,   – a hangterjedelem, hangerő bővítő és a hangszín változtató gyakorlatokat,   – az artikulációs beszédfejlesztő gyakorlatokat,   – a mondatfonetikai eszközök: hangsúly, hanglejtés, tempó/ritmus, szünet szabályait.   Legyen képes:   – a helyes légzéstechnika alkalmazására,   – a kiművelt, csengő középhang rezonanciadús megszólaltatására,   – a kifogástalan artikulációra,   – a beszédfolyamat váltásaira (magassági-, erősségi-, hangszín-, tempó/ritmus váltások),   – a szöveg értelmi tagolására, struktúrájának, hierarchiájának felismerésére,   – a művészi beszéd érzelmi kifejezési eszközeinek meggyőző használatára.   A verséneklő előadóművész rendelkezzen megfelelően képzett énekhanggal.     3.3. Repertoár   – 60, különböző műfajú, stílusú és hangvételű vers, prózai mű, illetve énekelt vers – magyar és külföldi klasszikus, illetve kortárs szerzők műveiből – egyéni felfogású, magas színvonalú előadásban,   – ezen felül legalább egy egyénileg szerkesztett tematikus, vagy egy-egy szerzőt bemutató önálló est.   Amennyiben a jelölt nem kíván önálló estet bemutatni, úgy 60 helyett legalább 80 irodalmi alkotás szerepeljen a repertoárján.       IV. A szakképesítés vizsgakövetelményei     1. A vizsgára bocsátás feltételei   Szakmai alkalmasság:   – a pódiumszerepléshez szükséges pszichikai és fizikai adottságok,   – elsajátított beszédtechnikai alapok (helyes légzés, intonáció, artikuláció),   – a helyes hangsúlyozás és hanglejtés, a megfelelő tempó és ritmus biztos alkalmazása,   – kiművelt előadóművészi képességek.   Hároméves – megismételt vizsga esetén ötéves – dokumentumokkal igazolt szakmai gyakorlat – A versmondó műhelyekben, szavalóversenyeken, pódiumműsorokban, előadóesteken való közreműködést az oktató vagy a rendező referenciája, helyezést igazoló oklevél, plakát, műsorfüzet, szerződés, rendező szerv véleményezése, kritika igazolhatja.   A repertoár, illetve önálló est esetén azok forgatókönyveinek leadása a vizsga előtt egy hónappal.     2. A szakmai vizsga részei   A szakmai vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.   A szakképesítés vizsgáztatási követelményei azonosak a szakmai követelményekben meghatározottakkal.     2.1. Gyakorlati vizsga:   – a jelölt – a vizsgabizottság kijelölése és instrukciója alapján – a repertoárjából 6–10 különböző műfajú, stílusú és hangvételű verset, prózát, illetve énekelt verset ad elő, esetleg elemzi azokat,   – a helyszínen kapott ismeretlen verset vagy prózát művészi igénnyel felolvassa, értelmezi,   – a leadott önálló est félórás rövidített változatát bemutatja, ezt követően válaszol a vizsgabizottságnak az előadóesttel kapcsolatos szakmai kérdéseire (szerkesztés, dramaturgia, szövegértelmezés, előadói, esetleg színpadi megoldások).     2.2. Szóbeli vizsga:   A jelölt a MASZK Országos Színészegyesület által közzétett, a hivatásos szakmai szervezetekkel és a vizsgabizottság elnökével egyeztetett – az európai és a magyar színháztörténet korszakait átfogó, és a kiemelkedő magyar előadóművészek pályaképét ismertető – tételsorból húzott tételek alapján, komplex módon ad számot felkészültségéről.     3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével   A vizsga során a jelölt feleljen meg a III. pontban meghatározott szintek szerinti szakmai követelménynek.     4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltétele   A jelölt felmenthető az elméleti vizsga alól, ha valamely felsőfokú oktatási intézményben eredményes szigorlatot tett színház- és drámatörténet tárgyakból, és ezt leckekönyvvel igazolja.   A szakmai gyakorlati vizsga alól felmentés nem adható.     5. A szakmai vizsga értékelése   A jelölt akkor kaphat szakképesítést, ha szakmai elméletből és szakmai gyakorlatból legalább elégséges osztályzatot kapott.   Amennyiben a vizsgabizottság a jelölt gyakorlati teljesítményét elégtelennek ítéli, úgy a jelölt csak újabb két év szakmai gyakorlat után jelentkezhet az ismételt vizsgára.   A jelöltnek a gyakorlati vizsgát követő egy éven belül teljesítenie kell a szóbeli vizsga követelményeit is, különben gyakorlati vizsgája is érvényét veszti. Amennyiben a jelölt nem felel meg a szóbeli vizsgán, két hónap felkészülési idő után javítóvizsgát tehet.       V. Egyéb tudnivalók     A szakképzés megkezdésének feltételei:   Iskolai és szakmai előképzettség: érettségi vizsga       * * *