Vendéglátó-üzletvezető II.

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

VENDÉGLÁTÓ-ÜZLETVEZETŐ II.   I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai   1. A szakképesítés azonosító száma: 32 7822 01   2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó-üzletvezető II.   3. Hozzárendelt FEOR szám: 1325   4. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség:   - alapfokú iskolai végzettség,   - szakmai előképzettség.   5. Előzetes szakmai gyakorlat: -   6. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelnie:   - a foglalkoztatáshoz szükséges érvényes egészségi alkalmasság, valamint   - szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni.   7. Előírt gyakorlat: -   8. Képzési idő, maximális óraszám: 500 óra.   9. Elmélet aránya: 70%   10. Gyakorlat aránya: 30%   11. Évfolyamok száma: -   II. A szakképesítés szakképzési törvényben meghatározott egyéb adatai   12. Szakmai alapképzés időtartama: -   13. Szintvizsga: -   III. A szakképesítés munkaterülete   1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás    A munkakör, foglalkozás    FEOR száma    megnevezése    1325    Vendéglátó tevékenységet folytató részegység (üzlet) vezetője   2. A munkaterület leírása, a végezhető tevékenységek összegzése   A vendéglátó üzletvezető   - a vendéglátó egységben a beszerzési, termelési, értékesítési és raktározási tevékenységet irányítja, szervezi és ellenőrzi,   - kialakítja üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat,   - folyamatosan gondoskodik megfelelő árukészletről,   - elemzi a forgalom alakulását, a napi üzletmenetet,   - megszervezi az egység adminisztrációs rendjét,   - biztosítja a tűz-, munka- és tulajdonvédelmi előírások betartását,   - gondoskodik a higiénés szabályok betartásáról,   - teljes körű leltár- és anyagi felelősséggel tartozik az egységében a készletértékért.   IV. A szakképesítés szakmai követelményei   A vendéglátó üzletvezető a vendéglátó-ipari (üzleti) tevékenység irányítását, szervezését, ellenőrzését és vállalkozás jellegű feladatait is önállóan ellátó vezető, akinek ismernie kell   - a vendéglátás és az egység általános és speciális feladatait,   - az üzleti választék kialakításának, az étel- és itallap szerkesztésének szempontjait,   - az árképzési és áralkalmazási módszereket,   - az ételek és italok választékát, elkészítési módját, kínálati összetevőit, felszolgálási jellegzetességeit.   V. A szakképesítés vizsgakövetelményei   1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: a szakképzést folytató intézmény igazolása arról, hogy a vizsgázó az oktatási programban meghatározott követelményeknek maradéktalanul eleget tett.   2. A szakmai vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó   - az elsajátított ismeretek birtokában képes-e vendéglátóipari munka önálló végzésére, az egyes munkafolyamatok koordinálására, az egység(ek) irányítására tulajdonosi vagy alkalmazotti minőségben,   - képes-e a gazdaságos üzemeltetés érdekében a vállalkozás munkaszervezési, gazdálkodási tevékenységének elemzésére, a megfelelő következtetések levonására és a szükséges intézkedések meghozatalára a piaci viszonyoknak megfelelően.   3. A szakmai vizsgán számon kérhető tudás   3.1. A vizsgázó ismerje,   - a vendéglátás, a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások helyét és szerepét a piacgazdaság egészében,   - a piac befolyásolásának főbb módszereit és eszközeit,   - a vendéglátó-ipari egységek működését meghatározó jogi, pénzügyi, számviteli előírásokat,   - a cég és a saját (irányított) egysége gazdálkodásával összefüggő pénzügyi-számviteli előírásokat, bizonylati fegyelmet, a kimutatások, mérlegközlések tartalmát, azok összefüggéseit,   - a magyar konyha kialakulását, jellegzetes ételeit, italait,   - az egyes nemzetek konyháit, étkezési szokásait,   - a felszolgálási és terítési módokat,   - az ét- és itallap szerkesztés szempontjait,   - az egyes tápanyagokat és azok táplálkozásélettani jelentőségét,   - a korszerű táplálkozás követelményeit,   - az alapvető higiéniai előírásokat,   - az élelmiszerek tartósításával, romlási folyamatainak megelőzésével kapcsolatos eljárásokat és előírásokat,   - az egyes élelmi anyagokat és árufőcsoportokat.   3.2. A vizsgázó legyen képes:   - a cég/egység üzleti, pénzügyi-gazdálkodási, termékfejlesztési, marketing tervének elkészítésére,   - a piaci értékesítési lehetőségek meghatározására,   - a hatékony árubeszerzésre és feldolgozásra,   - a vendéglátó egység arculatának megteremtésére,   - a vendéglátó egység étel- és italkínálatának kialakítására,   - az ét- és itallap szerkesztésére,   - a csoportos és alkalmi jellegű vendégfogadások, rendezvények szakszerű lebonyolítására,   - a vendéglátó-ipari és ahhoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges kommunikációra,   - a szakmai és üzleti kapcsolatok során az etikett és protokolláris szabályok alkalmazására,   - az utazási irodákkal és az idegenforgalom szakembereivel való kommunikációra,   - az egységbe beosztott dolgozók megfelelő irányítására, a helyes munkaszervezésre,   - hatékony költséggazdálkodásra.   4. A szakmai vizsga részei:   - írásbeli vizsga,   - szóbeli vizsga.   4.1. Írásbeli vizsga   Az írásbeli vizsga feladatsorának kidolgozása megkívánja az elméleti ismeretekről számot adó szöveges elemzést, példamegoldásban való jártasságot.   Az írásbeli vizsga az alábbi témakör ismeretanyagára épít:   - vendéglátó gazdálkodási ismeretek.   4.1.1. Írásbeli vizsgakövetelmények   A vizsgázó legyen képes kiszámítani és elemezni:   - az árukészlet forgási sebességét és a forgási napok számát,   - a készletezési hatékonysági mutatókat,   - az alkalmazott árrésszintet,   - az üzlet gazdálkodási eredményét, nyereségét,   - a leltárkészlet értékét,   - a tervezett bérhányad mértékét,   - a nettó árbevétel árufőcsoportos megoszlását,   - a készlet-nyilvántartási átlagárat,   - az adó- és járulék kötelezettséget,   - a bruttó beszerzési és eladási árakat.   4.2. Szóbeli vizsga   A szóbeli vizsga komplex ismeretanyag számon kérése a megadott témakörökből tételhúzás formájában.   A szóbeli vizsga az alábbi témakörök ismeretanyagára épít:   - általános gazdálkodási és vállalkozói ismeretek,   - vendéglátó szakmai és szervezési ismeretek,   - jogi ismeretek,   - élelmezési ismeretek,   - rendezvényszervezési ismeretek,   - üzleti-ügyviteli ismeretek,   - üzleti kommunikáció.   4.2.1. Szóbeli vizsgakövetelmények   A vizsgázó ismerje:   - a piacgazdaság kialakulását és működését,   - a gazdasági versenyképesség fokozásának lehetőségeit,   - a gazdaságot jellemző tulajdonviszonyokat,   - a pénzügyi intézményrendszert, a kereskedelmi bankok - vállalkozásokat is segítő - feladatait, a vendéglátó vállalatok finanszírozási lehetőségeit,   - a vállalkozási formákat és lehetőségeket,   - az alapvető könyvviteli, könyvvezetési, számviteli és adózási előírásokat és pénzügyi teljesítési határidőket, eljárásjogi szabályokat,   - a vendéglátás rövid történetét,   - a vendéglátó-ipari munkafolyamatokat és azok összefüggéseit, a vendéglátó tevékenység főbb munkaterületeit,   - az üzlettípusokat és azok jellemzőit,   - a vendéglátás tárgyi és személyi feltételeit,   - az áruforgalmi tevékenység megszervezésének és lebonyolításának személyi és tárgyi feltételeit és formáit,   - a korszerű táplálkozásra, élelmezésre vonatkozó előírásokat,   - a vendéglátó-ipari tevékenység során feldolgozásra és értékesítésre kerülő élelmi anyagok és élelmiszerek táplálkozástani jelentőségét, minőségi tulajdonságait, kezelését, tárolását, felhasználását,   - az egyes árucsoportok főbb jellemzőit, funkcióit, kezelhetőségét,   - a szervezet tápanyag, kalóriaszükségletét,   - az élelmiszerek tárolására, raktározására vonatkozó higiénés előírásokat,   - az élelmiszerfertőzések és ételmérgezések okait és azok megelőzését,   - a vendéglátásban alkalmazott árképzési és árkalkulációs módszereket,   - az ételismeretet, az ét- és itallap szerkesztés szempontjait,   - a vendégfogadás, ültetés, terítés, ki- és felszolgálás írott és íratlan szabályait,   - a vezetési stílusokat, módszereket, a vezetővel szemben támasztott követelményeket,   - az ellenőrzések formáit, módszereit,   - a vendégpanaszok kezelésének módját, a panaszok intézésénél alkalmazott jogszabályokat,   - a kötelezően előírt és célszerű nyilvántartást, a bizonylati rendszert,   - a legkorszerűbb környezet-, munka- és vagyonvédelmi szabályokat,   - a közegészségügyi szabályokat,   - a munkaerő-gazdálkodás és -foglalkoztatás főbb elveit.   A vizsgázó legyen képes:   - a tanultak értelmezésére, összefüggésekben való felismerésére és alkalmazására, a vállalkozás eredményességének komplex jellegű vizsgálatára vagy abban való részvételre,   - az eredményes vagy veszteséges működés mérésére, a mutatók elemzésére.   5. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei   - A felmentés feltételei az 1993. évi LXXVI. törvény 11. §-a alapján, valamint a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. §-a szerint.   6. A vizsga értékelése   - Az írásbeli vizsgát egyetlen osztályzattal kell minősíteni.   - A szóbeli vizsga értékelése egyetlen osztályzattal történik.   - A szakmai elméleti vizsga eredményét az írásbeli és szóbeli eredmény alapján kell meghatározni.   - A részvizsgák eredményei között elégtelen nem lehet. Ha egy vagy több részosztályzat elégtelen, úgy a szakmai vizsgát eredménytelennek kell tekinteni és szakképesítés nem adható ki.   VI. Ajánlott szakmai blokkok   Általános gazdálkodási és vállalkozáselméleti ismeretek.   Vendéglátó szakmai és szervezési ismeretek.   Élelmezési ismeretek.   Jogi ismeretek.   Rendezvényszervezési ismeretek.   Marketing ismeretek.   Vezetési ismeretek.   Üzleti kommunikáció.   Ügyviteli ismeretek.   Irányított szakmai gyakorlat.   * * *