Vendéglátó szakmenedzser

felsőfokú szakképzés, FSZ, OKJ, félfőiskolai képzés

  VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben   szereplő adatai     1. Az akkreditált felsőfokú szakképesítés azonosítási száma: 55 7822 01   2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser       II. A szakképesítés munkaterületei     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   1415 Vendéglátó kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)     2. A szakképesítéssel rokon munkaterületek, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   5129 Vendéglátóipari alkalmazott   1415 Vendéglátó kisszervezet vezetője   1354 Kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója   3643 Szállodai portás   5129 Egyéb vendéglátóipari foglalkozások     3. A munkaterület rövid, jellemző leírása   A felsőfokú képesítéssel rendelkező vendéglátó szakmenedzser kis és közepes vendéglátó vállalkozásokban vezetői, nagyvállalkozásoknál (nagyszálloda, üzletlánc stb.) középvezetői és a felső vezetők mellett vendéglátó szakreferensi tevékenységet folytat.   A vendéglátásban és a vendéglátással összefüggő szolgáltatási szférában önálló szervezési, vezetési feladatokat ellátó szakember, aki rendelkezik a termelő, értékesítő tevékenység tervezéséhez szükséges korszerű, magas színvonalú gazdálkodási technológiai, jogi és vállalkozási ismeretekkel.   Feladata: kisebb vállalkozások létrehozása, vezetése, menedzselése, közép- és nagyvállalatok keretében közreműködés az élelmezési technológiai – gazdasági – üzleti műveletek szervezésében, lebonyolításában, elemzésében, értékelésében, illetve a felső vezető melletti szakreferensi munkakörök ellátása.   Főbb tevékenységi körei:   – Vezetőként dönt, középvezetőként vagy a felső vezető szakreferensként részt vesz az üzletpolitikai döntések meghozatalában, majd eredményesen alkalmazza az ezekben meghatározott célkitűzéseket, a termelést és értékesítést szolgáló módszereket.   – Ellátja a vendéglátó egység üzemeltetéséhez szükséges vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat.   – Az adott vendéglátó egységben irányítja, szervezi a beszerzési, készletezési és raktározási, termelési, marketing, értékesítési, szolgáltatási feladatok megoldását.   – Munkakörétől függően munkáltatói, a beosztott munkavállalók munkabeosztását, munkáját irányító és ellenőrző tevékenységet folytat.   – Szervezi és irányítja a vállalkozás működéséhez szükséges ügyviteli, adminisztrációs munkát, valamint a pénz- és hitelügyleteket, vezetői felelősséget vállal a források hatékony felhasználásáért.   – Marketing-reklámstratégiát alakít ki, vagy részt vesz annak alakításában.   – Figyelemmel kíséri a piac és a gazdasági környezet változásait, és ennek megfelelően hoz döntéseket a szolgáltatások szerkezetét, formáit, típusait és árait illetően.   – Szervezi az üzleti kapcsolatokat és a vendégkapcsolatokat, figyelmet fordít a vendégek igényeire, panaszaira.   – Rendezvényeket kezdeményez, szervez, bonyolít le.       III. A felsőfokú szakképesítés szakmai követelményei     A vendéglátó szakmenedzseri tevékenység legfontosabb feladatkörei és az ezekhez kapcsolódó követelmények     1. A gazdálkodással összefüggő követelmények   – Legyen felkészült kis- vagy közepes vállalkozások létrehozására, megszervezésére, működtetésére és megszüntetésére, illetve az ezekben való közreműködésre.   – Ismerje a vendéglátó vállalkozás üzemelésével kapcsolatos feltételrendszert, tudja ennek megfelelően megszervezni a gazdasági munkafolyamatokat.   – Legyen képes a stratégiai döntésekhez szükséges információk rendszerezésére, elemzésére, alkalmazására, majd ezek alapján a döntések meghozatalára.   – Ismerje, tudja értelmezni a vállalkozással összefüggő jogi, pénzügyi, adózási és munkaügyi szabályokat.   – Értsen az üzleti szintű ár, költség, eredménygazdálkodás meghatározásához, alakításához.   – Legyen felkészült a szóbeli és az írásbeli üzleti kommunikációban, a magyar és egy idegen nyelven való levelezésben, tárgyalásokban.     2. A marketing tevékenységgel összefüggő feladatkörök, követelmények   – Ismerje és tudja alkalmazni a marketing tervek készítésével, a reklám- és propagandatevékenységgel, a PR munkával, az üzleti imágó alakításával kapcsolatos teendőket.   – Kísérje figyelemmel a fogyasztói szokások, igények alakulását, és vonja le ezekből a gazdálkodás eredményességét szolgáló következtetéseket.   – Értsen a piackutatás és a konkurenciavizsgálat módszereihez.     3. A beszerzéssel, raktározással kapcsolatos feladatok és követelmények   – Legyen felkészült a legkedvezőbb beszerzési források felkutatásában, az árurendelésben, szállítási szerződések megkötésében és ezekkel összefüggő üzleti, szállítói kapcsolatok kialakításában, fejlesztésében.   – Tudja megszervezni, és egyben követelje is meg munkatársaitól a beszerzett áruk minőségének vizsgálatát, a minőség szerinti áruátvételt, valamint az élelmi anyagok tárolása során keletkezett hibák kijavítását, a romlott áruk selejtezését.     4. A termelési tevékenységhez kapcsolódó feladatkörök és követelmények   – Értse és tudja irányítani az ételkészítést előkészítő munkákat.   – Legyen felkészült az ételcsoportok, készítmények elkészítésében, és ismerje az ezekhez szükséges alapanyagok, fűszerek és egyéb adalékok összetételét, szükséges mennyiségét, a technológiai eljárásokat.   – Ismerje a korszerű táplálkozás alapelveit, értsen a szükséges étrend összeállításához, az egyes élelmek tápértékének megállapításához.   – Ismerje más – elsősorban az európai – nemzetek fontosabb étkezési szokásait, igényeit, konyháik jellegzetességeit.   – Fordítson megkülönböztetett figyelmet a termékek megjelenésére, esztétikumára.   – Legyen képes az ételkészítés, készentartás, szállítás, majd az értékesítés higiénés kívánalmainak kialakítására és betartására.   – Ismerje az élelmezés-egészségüggyel kapcsolatos hatályos jogszabályokat.   – Ismerje szakterületének környezet-egészségügyi előírásait.     5. Az értékesítéssel és a szolgáltatási tevékenységgel összefüggő feladatkörök, követelmények   – Sajátítsa el az üzlet külső alakjának, berendezésének kialakításához, a vendégek kiszolgálási rendszerének, értékesítési eljárásoknak a meghatározásához szükséges szakmai, vezetői képességeket.   – Legyen képes a változatos kínálat megszervezésére továbbá a vendég kulturált fogadására, kiszolgálására, fizetését és távozását szolgáló módszerek alkalmazására.   – Legyen tisztában a rendezvények megszervezésével kapcsolatos etikett- és protokollszabályokkal, tudja azokat betartani, valamint betartatni.   – Tudjon a vendégekkel idegen nyelven is kommunikálni.   – Legyen képes – ott, ahol ehhez a feltételek adottak – és törekedjen a vendéglátásnak a szállásadással, idegenforgalommal való összehangolására.   – Legyen felkészült és ennek megfelelően szervezze is a vendégek tájékoztatását, programok ajánlását, az adott régióval kapcsolatos aktuális információnyújtást.   – Ismerje és tudja ajánlani a vendégeknek az ország és ezen belül az adott régió művészettörténeti, történelmi, néprajzi stb. nevezetességeit.     6. A munkahellyel összefüggő vezetői vagy középvezetői feladatok, követelmények   – Rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások (az 1963. évi XXXIII. törvény és a munkaügyi, valamint a népjóléti miniszter munkaegészségügyet és munkabiztonságot érintő jogszabályai) ismeretével és azoknak a vendéglátással összefüggő speciális alkalmazásához szükséges felkészültséggel.   – Tartsa fontos feladatának a környezetvédelmi szabályok betartását, betartatását.   – Követelje meg az általa irányított munkahelyen a személyi és környezeti higiéné előírásainak következetes érvényesítését.   – Legyen tisztában a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével összefüggő jogszabályokkal, és vezetőként alkalmazza ezeket.   – Ismerje a vendéglátással kapcsolatos általános és speciális magatartási, etikai normákat, és tevékenysége során tartsa, tartassa be ezeket.   – Sajátítsa el mind a saját tevékenysége, mind a munkatársak munkájának megszervezéséhez szükséges képességeket.       IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei     1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:   – az oktatási programban előírt követelmények teljesítése,   – a programban előírt szigorlatok teljesítése gazdasági, vállalkozási és élelmezési ismeretekből, valamint szintvizsga letétele az ételkészítés és értékesítés moduljából,   – ,,C'' típusú középfokú szaknyelvi vizsga bizonyítvány. Szaknyelvi vizsgaként bármely akkreditált, az előzőekben meghatározott típusú és szintű gazdasági szaknyelvi vizsga elfogadható,   – a programban előírt szakmai gyakorlat teljesítése,   – a szakdolgozat leadása.     2. A szakdolgozat elkészítésének feltételei   A vizsgát szervező felsőoktatási intézmény a képzés 3. félévében meghatározza a választható témaköröket a kötelezően oktatott alapozó és szakmai modulok ismeretanyaga alapján. A hallgató joga, hogy a megadott témakörökön kívül is javaslatot tegyen szakdolgozatának témájára.   A hallgató szakdolgozatának választott címét és vázlatát jóváhagyásra beadja az érintett oktatási egységnek.   A egység oktatói ezt a hallgatóval történt egyeztetés alapján jóváhagyják vagy javaslatot tesznek a megváltoztatásra.   A szakdolgozatnak tükröznie kell a jelölt felkészültségét, tárgyi tudását és szintetizáló képességét az alábbi főbb területeken:   – a vendéglátó vállalkozások létesítésével, működésével, termelő és értékesítő (szolgáltató) tevékenységével és megszüntetésével kapcsolatban   – a vendéglátó egységek, szervezetek beszerzési, termelési és értékesítési feladataival összefüggő pénzügyi, jogi, munkaügyi, technológiai, áruismereti és számviteli teendőit illetően   – az élelmiszerek tápértékével, a korszerű táplálkozás követelményeivel és az európai nemzetek étkezési szokásaival, igényeivel kapcsolatos ismeretek elsajátítását   – a piaci törvényszerűségekkel, a marketingtevékenységgel kapcsolatos felkészültségét.   Követelmény   A jelölt legyen képes a választott téma önálló, komplex, az elsajátított szakmai ismeretek alkalmazásán alapuló feldolgozására. A szakdolgozat tartalmazza a hallgató véleményét, javaslatait is. Legyen a dolgozat logikusan szerkesztett, választékos stílusú és a felhasznált szakirodalmat, egyéb szakanyagokat korrekt módon megjelölő.     3. A szakmai vizsga részei     3.1. Komplex szóbeli vizsga részei   – a szakdolgozat megvédése     = a vizsgázónak érvekkel kell igazolnia a szakdolgozatban megfogalmazott álláspontját,   – élelmezési ismeretek,   – vendéglátó gazdálkodási ismeretek.     3.2. A szakmai vizsga célja annak megállapítása, hogy a vendéglátó szakmenedzseri képesítés megszerzéséért vizsgázó jelölt   – elsajátította-e a menedzseri ismereteket, amelyek szükségesek, és alkalmassá tehetik őt kis- és középvállalkozások önálló létesítésére, vezetésére, működtetésére, valamint nagy vendéglátó egységek, üzletláncok részlegeiben középvezetői, illetve a felső vezető melletti asszisztensi teendők ellátására stb.,   – képes-e az adott munkakörhöz tartozó gazdálkodási, pénzügyi, szervezési, élelmezési termelési-technológiai folyamatok tervezésére, irányítására, elemzésére, a szükséges döntések meghozatalára,   – rendelkezik-e a vezetői tevékenységhez szükséges felkészültséggel,   – annak bizonyítása, hogy a jelölt alkalmas-e tanulmányainak a képzést szervező, akkreditáló felsőoktatási intézményben való folytatására.     3.3. A szóbeli vizsga követelményei   3.3.1. A szóbeli vizsga a szakdolgozat védésével kezdődik, amikor a szakdolgozatot értékelők bírálatára és az általuk feltett kérdésekre kell a jelöltnek válaszolnia.   3.3.2. Az élelmezési ismeretek témakörben a jelöltnek ismernie kell   – a táplálkozástani alapismereteket,   – a vendéglátó egység termelői tevékenysége során feldolgozásra, illetve jellemzőit,   – a konyha- és cukrásztechnológia során végbemenő folyamatokat,   – az italok fajtáit, jellemzőit, kezelési sajátosságait, értékesítési szokásait, szabályait,   – a helyes és a korszerű táplálkozás fő kívánalmait, valamint az élelmezés-egészségüggyel kapcsolatos jogszabályokat,   – a termelőtevékenység higiénés szabályait,   – a környezetvédelmi szabályokat.   3.3.3. A vendéglátó gazdálkodási ismeretek témakörben a jelöltnek felkészültnek kell lennie   – a vállalkozások működésével, szervezésével, gazdálkodásával kapcsolatos jellemzőivel,   – a marketingtevékenység jellemzőivel,   – a hitel, a pénzügyi, az adózási és a számviteli, ügyviteli szabályokkal,   – az áruk beszerzésétől az értékesítésig terjedő feladatokkal,   – a vendégek igényeit meghatározó tényezőkkel.   3.3.4. A szakmai vizsga tételeit az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium adja ki.     4. A szakmai vizsga értékelése     4.1. A vizsgázó a szakmai vizsga minden elemére érdemjegyet kap, és ezek, valamint a gyakorlati szintvizsga átlaga kerül a szakképesítést igazoló bizonyítványba.     4.2. A szóbeli vizsgán a vizsgázó feleletét témakörönként külön-külön érdemjeggyel kell értékelni. Az összesített értékelésnél a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.     4.3. Eredménytelen a szakmai záróvizsga akkor, ha a vizsgázó a szakdolgozatára, a gyakorlati, az írásbeli vagy a szóbeli vizsga egyik témakörére elégtelen osztályzatot kap. Javítania azonban csak az elégtelen minősítésű vizsgatárgyat kell a következő vizsgaidőszakban.       V. Egyéb tudnivalók     Szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni.       * * *