Vendéglátó menedzser

OKJ, OKJ tanfolyam

  Vendéglátó menedzser       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 54 3434 04   2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó menedzser       II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   1325 Vendéglátó tevékenységet folytató részegység vezetője     2. A szakképesítésel betölthető további és rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------   1415 Vendéglátó kisszervezet vezetője   1325 Vendéglátó tevékenységet folytató részegység vezetője   1354 Kereskedelmi és vendéglátóipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója     3. A munkaterület leírása, a végezhető tevékenységek összegzése   – A vendéglátó menedzser a vendéglátó (szállodai) vállalkozásokban, gazdálkodó szervezetekben a termelő, értékesítő és szolgáltató, valamint az ezekhez kapcsolódó feladatokat önállóan tervezi, irányítja, ellenőrzi és azokat teljes folyamatukban menedzseli   – Eredményesen alkalmazza az üzletpolitikai célkitűzésekben rögzített elképzeléseket, a termelést, értékesítést ösztönző módszereket   – Érvényesíti a munkáltatói és munkavállalói érdekeket   – Hatékony munkával elősegíti a pénzügyi gazdákodás eredményességét   – Marketing-reklám stratégiát alakít ki.       III. A szakképesítés szakmai követelményei     A vendéglátó menedzser – a korszerű menedzsment technikák felhasználásával – szervezze, irányítsa és ellenőrizze az adott vendéglátó vállalkozást. Tevékenységével gyakoroljon jelentős befolyást annak gazdaságos és színvonalas működésére.   Legyen képes az üzleti életben használatos etikett és protokoll szabályok alkalmazásával széles körű szakmai kapcsolatrendszer kialakítására, üzletpolitikájának a piaci változásokhoz illeszkedő korrekciójára és átgondolt kockázatvállalásra.   Legyen képes elsajátított ismereteinek folyamatos fejlesztésére és a megszerzett korszerű ismeretek alkalmazására.       IV. A szakképesítés vizsgakövetelményei     1. A szakmai vizsga célja:   annak megállapítása, hogy a vizsgázó   – az elsajátított ismeretek birtokában képes-e a vendéglátóipari tevékenység koordinálására, az egység(ek) irányítására, vállalkozásának önálló működtetésére, menedzselésére   – rendelkezik-e a a gazdálkodáshoz szükséges pénzügyi-számviteli ismeretekkel   – képes-e a mérlegeredmények értékelésére, az összefüggések felismerésére   – rendelkezik-e a vendéglátó tevékenység ellátásához szükséges szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkel   – tudja-e alkalmazni a korszerű menedzsment technikákat.     2. A szakmai vizsgán számon kérhető tudás     2.1. A vizsgázó ismerje:   – a vendéglátóipar mint ágazat, ezen belül a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások helyét és szerepét a piacgazdaságban   – a piaci elvárásokat, hatásokat, azok befolyásolásának lehetőségeit és korlátait   – a vendéglátóipari tevékenységek (ellátás és szolgáltatás) működtetésével kapcsolatos jogi, pénzügyi előírásokat   – az idegenforgalom és a vendéglátóipar kapcsolatát   – a cég és a saját (irányított) egysége gazdálkodásával összefüggő pénzügyi-számviteli előírásokat, bizonylati fegyelmet, a kimutatások, mérlegközlések tartalmát, azok összefüggéseit   – a cég/egység gazdálkodási-finanszírozási kérdéseit, azok feltételrendszerét,   – az árubeszerzés korszerű formáit   – a választék kialakításának, az egységes arculat megteremtésének szempontjait.     2.2. A vizsgázó tudja alkalmazni:   – a cég/egység folyamatos tevékenységéhez szükséges üzleti-pénzügyi, marketing tervek adatait   – az árképzési szempontokat, lehetőségeket   – a piacbefolyásolás eszközrendszerét és módszereit   – a szállítási-értékesítési megállapodások előírásait, lehetőségeit   – az eredményesebb gazdálkodást segítő hitelfelvételi és fizetési módokat.     2.3. A vizsgázó legyen képes:   – a tanultak értelmezésére, összefüggésekben való felismerésére és alkalmazására   – a vállalkozás eredményességének komplex jellegű vizsgálatára   – a vállalkozás eredményességét befolyásoló mutatók elemzésére és a következtetések levonására   – a készletezési-hatékonysági mutatók elemzésére   – a vendéglátóipari és ahhoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges kommunikációra   – a szakmában és az üzleti életben elvárható etikett és protokoll szabályok alkalmazására   – a gazdálkodó szervezet/vállalkozás több egységének tevékenységét átfogó, egyidejű problémák komplex megoldására, a leghatékonyabbnak tűnő alternatíva kiválasztására   – az üzleti tervek, megállapodások, szerződések tartalmi és alaki előírásainak alkalmazására.     3. A szakmai vizsga részei:   – írásbeli vizsga: szakdolgozat készítése   – szóbeli vizsga.     3.1. Írásbeli vizsga: szakdolgozat elkészítése     A szakdolgozat elkészítésének követelményei   A vizsgázó legyen képes egy komplex ismeretanyagot tükröző, logikusan felépített, választékos stílusban összeállított, a szakmai elvárásoknak és követelményeknek megfelelő szakdolgozat elkészítésére, amelyben véleménye, önálló gondolatai és javaslatai is szerepelnek.   A szakdolgozatban a jelöltnek azt kell bizonyítania egy meghatározott téma kidolgozásával, hogy mennyire tudja a tanultakat hasznosítani, és a komplex ismeretanyagot egységes egésszé alakítani. A dolgozatnak önálló gondolkodásmódot, az adott téma kidolgozásához szükséges felkészültséget kell tükröznie. A tartalom mellett a világos, közérthető mondatszerkesztés, jó stílusérzék, a szakterület terminológiájának pontos használata is fontos követelmény.     3.2. Szóbeli vizsga     A szóbeli vizsga a szakdolgozati téma megvédéséből és a teljes ismeretanyagot felölelő tételsor egy adott tételének komplex kifejtéséből áll.   A vizsga az alábbi témakörök ismeretanyagára épít:   – marketing és menedzsment ismeretek   – vállalkozáselmélet és gazdálkodás   – vendéglátó szakmai és szervezési ismeretek   – szállodai ismeretek   – jogi ismeretek.     3.2.1. Szóbeli vizsgakövetelmények     A vizsgázó ismerje:   – a piacgazdaság intézményeit, a piaci verseny szereplőit   – a gazdasági és politikai viszonyok egymásra hatását és az azokat befolyásoló tényezőket, a döntési mechanizmusokat   – a piacgazdaság kialakulásának és működésének feltételeit   – a költségvetés szerepét és feladatait a piacgazdaságban   – a gazdaságot jellemző tulajdonviszonyokat   – a piac- és pénzpolitika összefüggéseit   – a hitelnyújtási és tőkebefektetési lehetőségeket   – a vendéglátó tevékenység főbb munkaterületeit   – az egyes árucsoportok főbb jellemzőit, funkcióit, kezelhetőségét   – az üzlettípusokat és azok jellemzőit   – a vendéglátás tárgyi és személyi feltételeit   – az üzemeltetéshez és elenőrzéshez kapcsolódó előírásokat   – a vezetés szakmai elvárásait   – vállalkozási formákat és lehetőségeket   – a vállalkozások megtervezését   – a vendéglátó vállalkozás finanszírozásának lehetőségeit   – az árrendszert és az árképzés szempontjait   – az áruforgalmi tevékenység megszervezésének és lebonyolításának személyi és tárgyi feltételeit és formáit   – a vendéglátóipari folyamatokat, ezen belül a logisztikai rendszerű összefüggéseket   – az alapvető könyvviteli, könyvvezetési, számviteli és adózási előírásokat, kapcsolódó jogi és pénzügyi teljesítési határidőket, eljárásjogi szabályokat.     A vizsgázó legyen képes:   – az oktatás során tanult ismeretanyagok rendszerezésére és szintetizálására   – a tanult gazdasági mutatók értelmezésére, összefüggéseinek felismerésére és alkalmazására   – önálló üzleti terv készítésére   – új, korszerű értékesítési eszközök, marketingtechnikák birtokában marketing akciótervet összeállítani és lebonyolítani.       V. Részvételi feltételek     1. A szakképzésben való részvétel feltételei:   – a foglalkoztatáshoz szükséges egészségi alkalmasság,   – érettségi vizsga, vagy nem szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség,   – beiskolázáshoz szakmai előképzettség (vendéglátóipari vagy idegenforgalmi érettségi-képesítő bizonyítvány, vagy érettségi birtokában szerzett szakirányú szakvizsga bizonyítvány) szükséges, valamint   – szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni.   2. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:   – a szakképzést folytató intézmény igazolása arról, hogy a vizsgázó az oktatási programban meghatározott követelményeknek maradéktalanul eleget tett.       VI. Ajánlott szakmai blokkok     Általános gazdálkodási és vállalkozáselméleti ismeretek   Vendéglátó szakmai és szervezési ismeretek   Szállodai ismeretek   Marketing és menedzsment technikák   Jogi ismeretek   Üzleti kommunikáció   Irányított szakmai gyakorlat