Vegyipari minőségbiztosítási technikus

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  VEGYIPARI MINŐSÉGBIZTOSITÁSI TECHNIKUS     I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5499 10   2. Szakképesités megnevezése: Vegyipari minőségbiztositási technikus     II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   3129 Egyéb technikusok     2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakörök, foglalkozások   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7530 Raktárkezelő   3142 Anyagdiszpécser   3133 Adatbázis felelős   3139 Egyéb számitástechnikai foglalkozás (számítógépkezelő stb.)   8133 Általános vegyipari szakmunkás (vegyianyaggyártó)   7542 Vegyész analitikus   1352 Ipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányitója     – élelmiszeripar     – gyógyszeripar     – könnyűipar     – szilikátipar   7542 Élelmiszeripar, gyógyszeripar, könnyűipar, szilikátipar területén analitikus, a minőségbiztosítási rendszeren belül     3. A munkaterület rövid, jellemző leírása   A vegyipari minőségbiztosító technikusok elhelyezkedhetnek a vegyipar, az élelmiszeripar, gyógyszeripar, kohászat, könnyűipar, szilikátipar területén, kimondottan a szűkebb értelemben vett termelési folyamatban, vagy a gyártás-előkészítésben, a gyártás-, a fejlesztés-, a kutatás- és a tervezés területét átfogó minőségbiztosítási rendszerekben.   A fent felsorolt területeken elhelyezkedhetnek szaktechnikus, csoport- és művezetői beosztásban. A közvetlen munkavégzés, alsó és középszintű irányítás lehet a munkaterülete.   A vegyipari minőségbiztosító technikus végzettséggel betölthető munkaköröket a vonatkozó rendeletekben meghatározott elvek alapján a vállalati, intézményi képesítési követelményrendszerek tartalmazzák.   A végezhető konkrét munkatevékenységek   – A vegyipar és rokon iparágak területén alkalmazott alapanyagok, intermedierek, végtermékek vizsgálata, minősítése és az észlelt paraméterek regisztrálása bizonylatokban, önállóan vagy csoportmunkában, önálló részfeladat felelőseként a magasabb képzettségű üzemmérnök (mérnök) irányításával, vagy az általuk megadott utasítások és munkafeladatok alapján, illetve műszaki leírás, egyéb dokumentumok alapján.   – A gyártáshoz szükséges előírások nyilvántartása, kezelése, alapanyagok rendelése, berendezések technológiai előkészítése.   – Gyártásellenőrzés, a gyártás folyamata közben a termelőberendezések működésének, az eszközök és a felhasználásra kerülő vegyi anyagok tisztaságának, az előírt technológia betartásának ellenőrzése az alkalmazott gyártástechnológia reprodukálhatósága szempontjából.   – Gyártásközi, műveletközi ellenőrzés.   – Végellenőrzés.   – Típusvizsgálat, új bevezetendő termékek vizsgálata, minősítése.   – Termékek külalakjának, csomagolásának vizsgálata.   – Szakszerű információ szolgáltatása a gyártott termékről, gyártmányismertetők és egyéb kiadványok segítségével.   – A minőségbiztosító rendszerekkel kapcsolatos dokumentációk beszerzése, rendszerezése.   – Műszaki koordinátorként a különféle gyártási folyamatok komplex előkészítésében vesz részt.     III. A szakképesítés szakmai követelményei     III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok     1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása   – A munkahelyre vonatkozó sajátos szabályozások (munkaköri leírások, bérezésre, továbbképzésekre, munkarendre, munkaidőre stb. vonatkozó szabályok) ismerete és betartatása.   – A munkahelyen működő szakmai képviseletek, szakszervezetek ismerete, közreműködés azok munkájában, illetve segítségük igénybevétele egyéni problémák megoldásában.   – A munkahelyre vonatkozó általános előírások betartása.   – A munkahely megfelelő kialakitása, helyes anyagtárolás, közlekedési utak biztosítása.   – A különböző vegyipari technológiák, munkafolyamatok végzése során a speciális biztonsági előírások alkalmazása (védőfelszerelések használata).   – A munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegélynyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése.   – A munkahelyi vezető, illetve segélynyújtó szolgálat értesítése, közreműködés a baleset kivizsgálásában (szükséges információk szolgáltatása a jegyzőkönyv készítésénél).   – A munkahelyre vonatkozó általános és speciális tűzvédelmi előírások betartása.   – A tűzoltó készülékek elhelyezésének ismerete.   – A tűzoltó készülékek (por-, hab-, gázoltó készülékek) használatára vonatkozó előírások ismerete, és a készülékek alkalmazása,   – A munkahely elhagyására vonatkozó előírások ismerete.   – A technológia és analitikai munka során alkalmazott anyagok, vegyszerek tulajdonságainak ismerete.   – Az anyagok tárolására, szállítására, felhasználására vonatkozó előírások betartása és megfelelő védőfelszerelések használata.   – A tűz- és robbanásveszélyek megelőzésére vonatkozó előírások (nyílt láng használatára, dohányzási tilalomra stb.) betartása.   – A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartása, a veszélyes hulladékok szakszerűen történő tárolására vagy hatástalanítására vonatkozó előírások betartása.   – A víz- és levegőszennyezés csökkentése, a technológiai paraméterek pontos betartása révén.     2. A munkafolyamat megtervezése és előkészítése, a munka eredményeinek ellenőrzése és értékelése   – Ehhez szükséges az alapinformációk tanulmányozása és az elvégzendő munkafolyamat elemekre, műveletekre bontása, a műveleti sorrend megállapítása. Például a minőség ellenőrzése gyártás közben     = a gyártásellenőrzésből és     = gyártásközi ellenőrzésből áll.   – A gyártásellenőrzés és a gyártásközi ellenőrzés a vállalati minőségbiztosítási rendszer keretében kialakított minőségellenőrzési rendszer része.   2.1. Gyártásellenőrzés   A gyártásellenőrzés feladata   2.1.1. A gyártóeszközök és berendezések ellenőrzése   – Ellenőrizni kell ezek     = megbízható működését,     = az előírt paraméterek betartását,     = műszakonkénti karbantartását.   – Az előírásoktól való eltérés esetén gondoskodni kell a hiba megszüntetéséről.   2.1.2. A vizsgáló és mérőeszközök és berendezések ellenőrzése   – Ellenőrizni kell ezek     = megbízható működését,     = előírt pontosságát,     = követelményeknek megfelelő használatát vagy alkalmazását.   – Az előírásoktól való eltérés esetén gondoskodni kell a hiba megszüntetéséről.   – Gondoskodni kell továbbá a karbantartásra és kalibrálásra, hitelesítésre vonatkozó előírások megtartásáról.   2.1.3. A technológia alkalmasságának és megtartásának ellenőrzése   – A technológia alkalmasságáról a rendszeres gyártást megelőzően meg kell győződni.   – A technológiai folyamat ellenőrzésének célja, hogy a technológiai előirások a gyártás minden fázisában érvényesüljenek.   – Ennek érdekében a gyártási folyamat során szükséges:     = az előírások megtartásának ellenőrzése,     = az eltérések megállapítása és jelzése,     = az ellenőrzési eredmények kiértékelése és információk szolgáltatása     = intézkedés vagy annak kezdeményezése az eltérések megszüntetésére   – Az ellenőrzésnek általában ki kell terjednie     = a gyártásba vett anyagok minőségére,     = a gyártási és ellenőrzési műveletek sorrendjére,     = az egyes műveletekhez felhasználásra kerülő gyártó- és mérőeszközökre,     = a betartandó paraméterekre, egyéb műszaki, minőségi jellemzőkre,     = fizikai és vegyi jellemzőkre (pl. hőmérséklet, nyomás, pH-érték, oldatkoncentráció, fordulatszám stb.) mérésére és vizsgálatára,     = mindazokra a tényezőkre, amelyek meghatározói a termékminőség alakulásának és amelyekből a termék minőségére egyértelműen lehet következtetni.   – A gyártás ellenőrzése során rendszeresen ellenőrizni kell a technológiára előírt értékek megtartását, a gyártási folyamat stabilitását, szabályozottságát     = a gyártás megkezdésekor,     = a gyártás közben,     = a gyártás befejezésekor, valamint     = a gyártás körülményeinek változásakor.   2.2. Gyártásközi ellenőrzés   – A gyártásközi ellenőrzést a gyártási folyamat kritikus pontjain kell elvégezni úgy, hogy a minőséget jelentősen befolyásoló tényezők, a gazdaságosság figyelembevételével rendszeres ellenőrzés alatt álljanak.