Vegyész szakmunkás

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  VEGYÉSZ SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 51 5282 07   2. A szakképesítés megnevezése: Vegyész szakmunkás       II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   ----------------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma FEOR megnevezése   ----------------------------   7540 Laboráns (minősítés nélkül)     2. A munkaterület rövid, jellemző leírása   Vegyipari, élelmiszeripari, mezőgazdasági, vízgazdálkodási, növényvédelmi, építőipari stb. területeken üzemi-, kutató- és egyéb kémiai laboratóriumokban, minőségellenőrzési, minőségbiztosítási területen, oktatási intézményekben a vegyész szakmunkás:   – analitikai és preparatív feladatokat végez,   – elvégzi az anyagokból a mintavételezést, a mintákat az analitikai vizsgálatokhoz előkészíti,   – előkészítő munkálatokat végez pl. oldatokat, reagenseket, kísérleteket és méréseket készít elő,   – a feladatokhoz használt műszereket, egyéb eszközöket szakszerűen kezeli, kalibrálja és működteti,   – szabvány alapján minőség-ellenőrzési, minőségbiztosítási vizsgálatokat és elemzéseket végez,   – az elvégzett munkáját szakszerűen értékeli és dokumentálja.     3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések   ----------------------------   A szakképesítéssel rokon szakképesítések   azonosító száma megnevezése   ----------------------------   52 5412 01 Általános vegyésztechnikus   51 5244 01 Általános vegyipari szakmunkás   52 5282 01 Atomerőművi vegyészlaboráns   52 6222 05 Élelmiszer-analitikus technikus   33 5282 01 Élelmiszer-ipari laboráns   51 5282 02 Élelmiszer-ipari mikrobiológiai laboráns   52 5499 07 Ipari biotechnológus technikus   33 7898 02 Környezetvédelmi laboráns   31 5244 14 Vegyianyaggyártó   52 5499 10 Vegyipari minőségbiztosítási technikus       III. A szakképesítés szakmai követelményei     A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények     1. feladatcsoport   Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírások alkalmazása   – Ismeri a munkahely megfelelő kialakításának szabályait.   – Betartja a tűz- és robbanásveszélyek megelőzésére vonatkozó előírásokat.   – Használja a munkafolyamatokhoz szükséges általános és speciális biztonságtechnikai eszközöket.   – Elsősegélyt nyújt a munkahelyi baleseteknél, megszünteti a balesetet kiváltó okokat, értesíti a segélynyújtó szolgálatokat és a munkahelyi vezetőket.   – Betartja a környezetszennyezés megelőzésére vonatkozó előírásokat.   – Betartja a veszélyes hulladékok, környezetkárosító vegyi anyagok gyűjtésére, tárolására, kezelésére vonatkozó szabályokat.   – Használja az R-kódot, S-kódot és a kombinált RS-kódokat.   – Betartja az anyagok tárolására, szállítására vonatkozó előírásokat.     2. feladatcsoport   Munkajogi ismeretek alkalmazása   – Ismeri és betartja munkaidőre, munkarendre, bérezésre vonatkozó szabályokat.   – Ismeri a Munka Törvénykönyve legfontosabb szabályait (Kollektív szerződés, munkaviszony létesítése, megszüntetése, szabadság, betegszabadság stb.).   – Ismeri a munkáltató és a munkavállaló legfontosabb jogait és kötelességeit.   – Ismeri a munkahelyeken működő érdekképviseleti és szakmai szervezeteket, azok feladatát, azokkal való együttműködés formáit.     3. feladatcsoport   Gazdasági és vállakozási ismeretek alkalmazása   – Ismeri a vállalati, vállalkozási formákat, jellemzőiket.   – Használja az üzemi és vállalati (vállalkozói) gazdaságtan alapfogalmait.   – Ismeri a költségek keletkezését, csoportosítását, a költségcsökkentés módszereit és eszközeit, a közvetlen és a közvetett költségek fogalmát.   – Ismeri az adózás legfontosabb szabályait.   – Ismeri a vállalati vagyon, eszközök, források, jövedelmezőség, gazdaságosság, eredményesség (nyereség, veszteség) finanszírozás, beruházás fogalmakat.     4. feladatcsoport   Informatikai ismeretek alkalmazása   – Alkalmazói szinten kezeli a személyi számítógépeket.   – Használja a felhasználói szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő) alapjait.   – Használja és kezeli a számítógéppel összekötött műszerek kiszolgáló szoftvereit.     5. feladatcsoport   Általános szakmai feladatok végzése   – Értelmezi a műszerkönyveket, gépkönyveket, üzemeltetési utasításokat, táblázatokat, diagramokat, szabványokat.   – A műszaki dokumentáció (szabvány, üzemi, laboratóriumi előírás) alapján a laboratóriumi feladatot műveletekre és részműveletekre bontja.   – Kiválasztja a feladathoz szükséges eszközöket, készülékeket, anyagokat.   – A feladathoz szükséges számításokat végez, a mérési adatokból kiszámítja az eredményeket.   – Elkészíti a feladat elvégzése és az eredmények dokumentálása során a jegyzőkönyvet.   – Ismeri az alapvető üvegtechnikai fogásokat, gázégők fajtáit.   – Szereli és karbantartja a laboratóriumi készülékeket.     6. feladatcsoport   Alapvető laboratóriumi mérések végzése   – Tömegmérést végez laboratóriumi mérlegeken.   – Térfogatmérést végez laboratóriumi térfogatmérő eszközökkel.   – Különböző típusú hőmérőkkel hőmérsékletet mér.   – Méri a folyadékok és a szilárd anyagok sűrűségét sűrűségmérővel.   – Méri az olvadáspontot, dermedés-, fagyás-, forrás-, és lágyuláspontot.   – Méri a folyadékok viszkozitását.     7. feladatcsoport   Hőátszármaztatási műveletek végzése   – Ismeri a hőmennyiség, fajhő fogalmát és mértékegységét, a hőátadás módjait.   – Közvetett és közvetlen melegítési műveletet végez.   – Hűtési feladatot hajt végre levegővel, vízzel, jéggel, hűtőkeverékekkel, szárazjéggel és cseppfolyós széndioxiddal, hűtőberendezéssel.   – Állandó hőmérsékletet biztosít (termosztál).     8. feladatcsoport   Gázokkal, nyomásálló berendezésekkel végzett feladatok   – Szereli és működteti a laboratóriumi gázfejlesztő készüléket.   – Gázokat tisztít, mos.   – Gáztérfogatot, áramlási sebességet mér.   – Kezeli, cseréli, szerelvényezi a laboratóriumi munka során használt gázpalackokat.   – Kezeli a laboratóriumban használt autoklávot (túlnyomásos csírátlanító berendezés, félautomata autokláv stb.).   – Kezeli és működteti a vákuum előállítására szolgáló berendezéseket.     9. feladatcsoport   Laboratóriumi műveletek végzése   – A vizsgálandó anyagból mintavételezést végez, a mintát tárolja.   – Elvégzi a vizsgálandó anyag aprítását.   – Keverési (homogenizálási) műveletet végez.   – Kiszámítja adott összetételű oldathoz szükséges összetevők mennyiségét, és elkészíti az oldatot.   – Laboratóriumi alapműveleteket hajt végre (lecsapás, ülepítés, derítés, szűrés, centrifugálás, szárítás, izzítás, bepárlás, kristályosítás, desztillálás, extrahálás, szublimálás, liofilizálás).     10. feladatcsoport   Szervetlen és szerves preparatív feladatok végrehajtása   – Felírja, rendezi, értelmezi a reakcióegyenletet.   – Kiválasztja az eszközöket, összeszereli a berendezést, pontosan hajtja végre a recept utasításait, ellenőrzi a termék tisztaságát.     11. feladatcsoport   Az anyagok minőségi és mennyiségi vizsgálatának végzése hagyományos módszerekkel   – Egyszerű módon kimutatja a szervetlen ionokat jellemző reakciójuk alapján.   – Azonosítja a szerves anyagokat fontosabb funkciós-csoportjainak kimutatásával.   – Mennyiségi meghatározást végez gravimetriás módon.   – Mennyiségi meghatározást végez térfogatos elemzéssel (sav-bázis, redoxi, csapadékos, komplexometriás titrálások).   – Meghatározza a mérőoldatok pontos koncentrációját.     12. feladatcsoport   Műszeres analitikai vizsgálatok végrehajtása   – Elvégzi a refraktometriás méréseket.   – Meghatározza az optikai forgatóképességet.   – Elvégzi a fotometriás méréseket látható-, infravörös és ultraibolya tartományban.   – Elvégzi az atomabszorpciós és lángfotometriás vizsgálatokat.   – Méri az oldatok vezetését, elvégzi a direkt konduktometriás mérést és konduktometriás titrálást.   – Elvégzi a potenciometriás méréseket: megméri az oldatok pH-ját, ionszelektív elektródokkal meghatározza az ionkoncentrációt, potenciometrikus titrálást végez (sav-bázis és redoxi titrálások).   – Elvégzi a kromatográfiás elemzéseket réteg-, oszlop-, gáz-, nagynyomású folyadék-kromatográfiás módszerekkel.   – Gázkromatográfot (GC), folyadék-kromatográfot (HPLC) kezel.       IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei     1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei   – A szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak követelményeinek teljesítése.     2. A szakmai vizsga részei   A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll.   Az írásbeli vizsgarész tantárgyai és időtartama   – Laboratóriumi ismeretek 180 perc   – Szakmai számítások 180 perc     A gyakorlati vizsgarész tantárgya és időtartama   – Laboratóriumi gyakorlatok 480 perc     A szóbeli vizsgarész tantárgyai és időtartama   – Alkalmazott fizikai kémia   – Laboratóriumi mérések   – Munkajogi, gazdasági alapismeretek     A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott tantárgy(ak)ból és tétel(ek) alapján ad számot tudásáról. A tételek központilag kerülnek kiadásra.   A vizsgázó részére a felkészüléshez tételenként legalább 15 perc időt kell biztosítani.     3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével     Az írásbeli vizsga tartalma   Laboratóriumi ismeretek   A Laboratóriumi ismeretek írásbeli vizsgatárgy kémia és szakmai ismeretek témakörökből álló feladatokat tartalmazzon, 50-50% ar&aacu