Vegyész mérnökasszisztens

felsőfokú szakképzés, FSZ, OKJ, félfőiskolai képzés

  Vegyész-mérnökasszisztens       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. Szakképesítés azonosító száma: 55 5412 02   Szakképesítés szintje: akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítés.   2. A szakképesítés megnevezése: Vegyész-mérnökasszisztens       II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   3115 Vegyésztechnikus     2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR-száma megnevezése   -----------------------   3115 Általános vegyésztechnikus     3. A munkaterület rövid, jellemző leírása   A vegyész mérnök-asszisztens megfelelő felkészültséggel rendelkezik a vegyipar területén mérnöki ismereteket még nem igénylő feladatok elvégzéséhez.   Ennek megfelelően:   – felügyeli és kezeli a vegyipari, élelmiszeripari és egyéb – nem vegyipari üzemekben telepített vegyipari jellegű – üzemekben, gyárakban és műhelyekben a gyártóberendezéseket, a termelési folyamat végrehajtására és ellenőrzésére beépített szabályzó és mérőműszereket technológiai leírás és egyéb műszaki dokumentáció alapján, önállóan irányít és felügyeletet gyakorol szakképzett anyagmozgató, fűtő-, hűtőberendezéseket, autoklávokat, keverőket, szűrő és centrifugáló gépeket, bepárló és desztilláló berendezéseket kezelő szakmai beosztottak (szakmunkások, betanított munkások) felett   – szervezi és irányítja a munkahelyi ügyviteli rend alapján hozzá beosztott munkások, betanított munkások, egyéb alkalmazottak munkáját a termelési paraméterek biztosítása és optimális üzemvitel megvalósítása érdekében mint közvetlen termelésirányító, csoportvezető, művezető vagy diszpécser   – elvégzi az üzemvitel ellenőrzését az irányítása alatt álló termelőberendezés műszereinek leolvasásával vezeti az üzemeltetési dokumentációkat   – végez üzemi mintavételi, gyors minőségelemző analitikai munkát, és ezek értékelését a technológiai paraméterekkel való összehasonlítás alapján   – elkészíti a felügyelete alá rendelt termelőegység karbantartási ütemtervét és eszközigényét   – közreműködik a karbantartási ütemterv végrehajtásában, ellenőrzi a próbaüzemeltetéseket   – képes minőség-ellenőrző és kutatólaboratóriumban szabványvizsgálatok, sorozatvizsgálatok, alapvető laboratóriumi műveletek végrehajtására önállóan, vagy csoportmunkában önálló részfeladat felelőseként műszaki leírás, egyéb dokumentáció alapján   – értékeli az ipari vagy laboratóriumi mérőműszerekkel végzett méréseket, eredményeiről, következtetéseiről és javaslatairól szakszerű dokumentációt, jelentést készít   – ismeri és alkalmazza a munkakörére vonatkozó vagy azzal kapcsolatos jogszabályokat, szabványokat, előírásokat   – veszélyhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelőrendszer, üzemcsoport vagy gépek biztonságos leállításáról közreműködik a biztonság- és vagyonvédelmi intézkedési terv végrehajtásában alkalmazza és betartja a környezetvédelmi előírásokat és szabványokat.       III. A szakképesítés szakmai követelményei     III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok     1.1. Kommunikáció és idegen nyelv ismerete   – A kommunikációs ismeretek alkalmazása a feletteseivel, beosztottjaival, munkatársaival, a társvállalatok, rokonszakmák szakembereivel.   – Szakszöveg, idegen nyelvű szakmai dokumentációk, műszer- és gépleírások, katalógusok, szakmai publikációk olvasása, fordítása, egy élő, európai nyelv középfokú ismerete (társalgási, illetve szakmai területen egyaránt).     1.2. Matematikai és fizikai ismeretek   – A szaktárgyakban felhasználásra kerülő matematikai, fizikai ismeretek, tételek alkalmazása. Készség kifejlesztése, megalapozása a megszerzett ismeretek egyetemi szintű továbbfejlesztésére.     1.3. Munkajogi, munka-, környezet- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása. Vezetési ismeretek   – A munkahelyre vonatkozó törvényi szabályozások, rendeletek, belső szabályozások (munkaköri leírás, kollektív szerződés, a munkaterület belső rendje stb.) ismerete és betartása.   – A munkahelyen működő szakmai és társadalmi képviseletek, érdekképviseletek ismerete, a kapcsolattartás gyakorlásának ismerete.   – A munkahelyen hatáskörébe beosztott személyek munkafeladatának, felelősségi területének, foglalkoztatási tervének elkészítése. Munkaköri leírás, technológiai utasítás, készítése. Ellenőrzési terv és jelentés, dokumentáció készítése.   – A számítástechnikai ismeretek alkalmazása a dokumentációk készítésénél, az információt megjelenítő adatok feldolgozásánál.   – A vegyipari vonatkozású vállalkozói, menedzseri, gazdasági ismeretek alkalmazása. A marketing elemeinek, módszereinek alkalmazása.   – Terméktervezésben, árképzésben való közreműködés.   – Adott témára vonatkozó törvények, jogszabályok, rendeletek összegyűjtése, a változások követése, értelmezése, szakmai útmutató alapján.   – Önéletrajz, pályázat, munkaszerződés formai szabályainak és tartalmi követelményeinek ismerete.   – Egyéni vállalkozás esetén az adminisztrációs és pénzügyi teendők elvégzése.   – A kollektív szerződés ismerete, értelmezése, betartása.   – A munkáltató és a munkavállaló legfontosabb jogainak és kötelességeinek ismerete.   – Alapvető anyag-, munkaerő-, gyártási feltételeket biztosító folyamat szervezése.   – A munkahelyre érvényes tűz-, baleset- és környezetvédelmi szabályok ismerte, betartása és betartatása a rendelkezési körébe tartozó beosztottakkal. A különböző laboratóriumi műveletek, vizsgálatok, ipari – üzemi – technológiai feladatok végrehajtása során alkalmazandó különleges biztonságtechnikai szabályok ismerete, alkalmazása és alkalmaztatása.   – Biztonságtechnikai és egészségvédelmi eszközök ismerete és használata.   – Munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése, intézkedések tétele gép, berendezés, technológiai gépcsoport vagy üzemrész leállítására.   – A biztonságtechnikai és tűzvédelmi eszközök ismerete és használata. A laboratóriumi vagy üzemi munka során használt eszközök tisztítására, karbantartására, javítására vonatkozó szabályok ismerete, betartása és betarttatása. Az anyagok tárolására, szállítására, felhasználására vonatkozó előírások ismerete, betartása és betarttatása.     1.4. Előírások, hazai és nemzetközi szabványok, műszaki dokumentációk, technológiai ábrák, táblázatok és nomogramok ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb műszaki rajzok, ábrák, kapcsolási tervek készítése, különös tekintettel az üzemi gyakorlatban előforduló karbantartási feladatokra.   – Gépek, berendezések telepítési és díszpozíciós ábrájának olvasása, elhelyezési vázlat készítése új beruházás telepítéséhez.   – Technológiai folyamatábrák értelmezése, részvétel ezek készítésében, diszpozíciós rajzok és kapcsolási tervek olvasása és értelmezése.   – Műszaki szabványok, előírások, adattáblázatok olvasása, mérési utasítások készítése, illetve vizsgálatok elvégzése szabvány és adattáblázat alapján.   – Hőtechnikai és anyagátadással kapcsolatos diagrammok és nomogramok olvasása és használata mérési adatok értékeléséhez. Átváltás különböző mértékrendszerben megadott adatok között, illetve a nem SI-rendszerben mérő műszerek által mutatott értékek konvertálása SI-re.   – Anyagok, eszközök, gépek és berendezések szállítási és telepítési dokumentumainak olvasása, értelmezése, átadási-átvételi jegyzőkönyvek, anyag be- és kivételi jegyek készítése.   – Elektronikus adatfeldolgozás.     1.5. Laboratóriumi eszközök, készülékek, műszerek, gépek kezelése, összeállítása, karbantartása   – A mintavétel ellenőrzése, jelentéskészítés a mintavétel körülményeiről. Tömeg-, térfogat-, sűrűség-, viszkozitás-, hőmérsékletmérő és nyomásmérő eszközök kezelése, karbantartása, kezelési utasítások készítése. Mérés különböző pontosságú és érzékenységű mérlegekkel, térfogatmérő eszközökkel, egyéb analitikai eszközökkel. A klasszikus kvantitatív és kvalitatív analízis eszközeinek, tömeg- és térfogatos elemző eszközöknek a használata. Mérés titráló eszközökkel.   – Munka a laboratóriumi műveletek eszközeivel (szűrő, bepárló, kristályosító, szárító eszközök, vízfürdő, desztilláló stb.).   – Munka a szervetlen és szerves preparátumok előállításához használt laboratóriumi eszközökkel. Készülékek összeállítása, fűtés, hűtés, keverés csiszolatos üvegkészülékekkel. Preparátumok előállítása. Műszeres mérések eszközeinek használata, elektromos, optikai és anyagátviteli (kromatográfiás, ioncserélő és abszorpciós) műszerek kezelése és karbantartása.   – Színképelemzés, az IR spektroszkópia, az UV spektroszkópia eszközeinek használata. Környezetvédelmi célberendezések, analitikai eszközök (levegő-, víz- és talajminőség-vizsgáló készülékek) használata.     1.6. Laboratóriumi vizsgálatok, műveletek és mérések önálló végrehajtása és a mérési eredmények feldolgozása, értékelése   – Az alapvető f