Védelmi-igazgatási szakelőadó

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

    I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 8917 03   1.2. A szakképesítés megnevezése: védelmi igazgatási szakelőadó (hadkiegészítési menedzser ágazat)       II. A szakképesítés munkaterülete     2.1.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   3910 egyéb ügyintézők     2.1.2. A szakképesítéssel betölthető katonai munkakörök (beosztások)   -----------------------   Szakmai szám Megnevezés   -----------------------   14231 nyilvántartó tiszthelyettes   14149 kiegészítési tiszthelyettes   14143 mozgósítási tiszthelyettes   14150 ügyfélszolgálati tiszthelyettes   14147 érdekvédelmi tiszthelyettes   14144 toborzási tiszthelyettes   14145 kegyeleti tiszthelyettes   14443 informatikai tiszthelyettes     2.2. A szakképesítéssel betölthető közalkalmazotti (köztisztviselői) munkakörök   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   3603 humánerő-gazdálkodási ügyintéző (ezen belül a katonai szervezeteknél alkalmazott megnevezéssel)   – nyilvántartó főelőadó   – kiegészítési főelőadó   – mozgósítási főelőadó   – ügyfélszolgálati főelőadó   – érdekvédelmi főelőadó   – toborzási főelőadó   – kegyeleti főelőadó   – informatikai főelőadó     2.3. A munkaterület rövid, jellemző leírása   A védelmi igazgatási szakelőadók a (hadkiegészítési menedzser ágazaton szerzett) képesítés eredményeként olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkeznek, amelyek alapján képesek – a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek csapatainál, intézeteinél, a hadkiegészítő parancsnokságokon, illetőleg a polgári szféra védelmi-igazgatási területén (az irányító-vezető szerveknél, az önkormányzatoknál) nyilvántartási, kiegészítési, mozgósítási, veszteségpótlási, érdekvédelmi, toborzási (pályára-irányítási), illetőleg a hadkötelesek és hozzátartozóik személyes ügyeinek intézésében az ügyfélszolgálat területén – önállóan tevékenykedve, magas szintű követelményeknek megfelelő szakfeladat ellátására.       III. A szakképesítés szakmai követelményei     3.1. A foglalkozás gyakorlása (a munkakör betöltése) során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok   3.1.1. Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása   – az egyetemes és a magyar fegyveres erők szervezeti és hadkiegészítési rendszerének fejlődése az általános hadkötelezettség bevezetéséig,   – a modern kori fegyveres erők szervezeti és hadkiegészítési rendszerének fejlődése az általános hadkötelezettség bevezetésétől napjainkig.   3.1.2. Haderőszervezés   – vezetési és szervezési alapismeretek,   – a honvédelem irányítása, vezetése,   – a katonai szervezetek elvi felépítése,   – a haderőszervezés alapjai,   – a védelmi tervezés és a haderőszervezés,   – a hadrend, a hadrendi elemek,   – a szervezési és működési okmányok,   – a haderőrendszerek.   3.1.3. Hadköteles nyilvántartás   – a nyilvántartás általános szabályai,   – a hadkötelesek nyilvántartási rendszere,   – a nyilvántartási szakfeladatok,   – a nyilvántartással összefüggő ügyintézés,   – a személyi informatikai rendszer (SZEMIR),   – a csapatnyilvántartás,   – a nyilvántartási okmányok vezetése.   3.1.4. Hadkiegészítés   – a hadkiegészítés általános alapelvei,   – a hadkiegészítés rendszere.   Békekiegészítés   – a honvédelmi kötelezettségek,   – a katonai szolgálatra történő felkészítés,   – a váltás,   – a sorkatonai szolgálat teljesítése,   – a tartalékos katonai szolgálat.   Mozgósítás   – a harckészültségi rendszer,   – a mozgósítás alapelvei,   – a mozgósítás tervezése, szervezése,   – a személyi és az anyagi-technikai szükségletek,   – a kiírás feladatai, végrehajtása,   – a mozgósítás ideiglenes szervezetei,   – a mozgósítás végrehajtása, az együttműködés megszervezése,   – a tartalékképzés.   Háborús kiegészítés   – a háborús kiegészítés alapjai,   – a háborús nyilvántartás,   – a személyi és a technikai kiegészítés rendszere háborúban,   – a háborús katonai szolgálat.   Veszteségpótlás   – a személyi és technikai veszteségek fogalma, várható alakulása,   – a személyi és technikai veszteségpótlás tervezése,   – a személyi és technikai veszteségpótlás végrehajtásának rendje.   3.1.5. Érdekvédelem   – az érdekvédelem és érdekképviselet,   – a honvédelmi kötelezettségekkel összefüggő jogosultságok,   – a hadkötelesek és hozzátartozóik szociális ellátása,   – az érdekvédelem kapcsolódó területei.   3.1.6. Jogi és igazgatási ismeretek alkalmazása   – a honvédelem alkotmányos alapjai,   – az állami szervek hatásköre, illetékessége a honvédelmi igazgatás kérdéseiben,   – a honvédelmi kötelezettségek és azok megszegését sújtó szankciók rendszere,   – eljárásjogi alapismeretek.   3.1.7. Nyilvántartási rendszerek kezelése   – a személyi információs rendszer programjai, alkalmazásuk,   – a védelmi-igazgatás területén alkalmazott számítástechnikai eszközök kezelése,   – adatfelvitel, adattárolás, adatkezelés, adatszolgáltatás, adatvédelem szabályai.     3.2. Követelmények   3.2.1. Szakmatörténeti ismeretek alkalmazása   Legyen képes ismertetni a szakterület egészének és ezen belül az egyes részterületek (a haderőszervezés, a béke- és háborús kiegészítés, a mozgósítás, a veszteségpótlás, a hadköteles nyilvántartás és az érdekvédelem) kialakulását, a kialakulás körülményeit, szükségességét, fejlődésének főbb szakaszait.   3.2.2. Haderőszervezés   Értse meg és tudja azonosítani a haderő-szervezési és a haderő-fejlesztési tevékenység általános elveit a haderőrendszerek típusait legyen képes definiálni a fegyveres erők és rendvédelmi szervek irányításának, vezetésének rendjét, fontosabb szervezeti elemek elvi felépítését, a felépítés gyakorlati kialakításának (a szervezési tevékenység konkrét megvalósulásának) folyamatát legyen képes öntevékenyen cselekedni a (szakterület felsővezetése, a hadkiegészítő parancsnokságok, a csapatok hadkiegészítési szakszolgálatai, továbbá az önkormányzatok védelmi-igazgatási szakterületei rendeltetését, felépítését rögzítő) szervezeti és működési szabályzataiban (a munkaköri leírásokban) rögzített konkrét feladatok alapján.   3.2.3. Hadköteles nyilvántartás   Legyen képes ismertetni a hadköteleseket nyilvántartó rendszer elveit, szabályait tudja alkalmazni a hadkiegészítő parancsnokságok, csapatok és intézetek, továbbá az önkormányzatok védelmi-igazgatási szakterületein a hadkötelesek nyilvántartásával kapcsolatos konkrét feladatokat tudjon öntevékenyen cselekedni a (gépi és manuális) nyilvántartás folyamatában, valamint az információáramlás rendjében, a személyes adatok védelmével összefüggő legfontosabb szabályok, a nyilvántartási okmányok csoportosítása, vezetése és az okmányok kezelésére vonatkozó szabályok, előírások alkalmazása során legyen képes megmagyarázni a személyi információs rendszer (SZEMIR) felépítését, működését tudja használni és kezelni a SZEMIR programjait legyen képes önállóan megoldani, a nyilvántartásba vétel, a sorozás, a behívás, a leszerelés, a mozgósítás, a kiírás, a szolgálathalasztás, a szolgálatfélbeszakítás, a kiléptetés, fogyatékba helyezés, törlés, továbbá az érdekvédelem, a kegyeleti és jóléti tevékenység nyilvántartási feladataiból, az egyes részterületek gyakorlati teendőit.   3.2.4. Hadkiegészítés   Legyen képes ismertetni a hadkiegészítés rendszerét, elveit tudjon öntevékenyen cselekedni a személyi kiegészítés (béke- és háborús időszaki) folyamatában, ezen belül: a sor- és tartalékos (póttartalékos) állományú hadkötelesek katonai szolgálatra történő felkészítése időszakában, a sorozóbizottságok tevékenységében, a behívás előkészítése, tervezése és végrehajtása során önállóan tudja alkalmazni a szolgálathalasztás és szolgálatfélbeszakítás jogszabályi lehetőségeit, továbbá a váltás (leszerelés, átcsoportosítás, bevonulás) rendjére, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek mozgósítására vonatkozó – munkaterületéhez tartozó alapvető szabályokat értse meg az országmozgósítás és a fegyveres erők (rendvédelmi szervek) mozgósításának kapcsolatát, összefüggéseit, a magasabb készenlétbe helyezés általános elveit, követelményeit, a katonai szervezetek csoportosítását tudjon öntevékenyen cselekedni a kiírás és meghagyás gyakorlati végrehajtásának folyamatában, a háborús hadrend kialakításához szükséges tartalékos hadkötelesek, nemzetgazdasági technikai eszközök, polgári objektumok és szolgáltatások igénylése, illetve biztosítása során értse meg a mozgósítás ideiglenes szervezeteinek felépítését, feladatait, a mozgósítás elrendelésének és végrehajtásának rendjét, továbbá a háborús katonai szolgálat tartalmát, lefolyását, a veszteségpótlás elveit és gyakorlati végrehajtásának követelményeit.   3.2.5. Érdekvédelem   Legyen képes alkalmazni a hadkötelesekre és hozzátartozóikra vonatkozó szociális érdekvédelmi szabályokat, tudjon öntevékenyen cselekedni az érdekvédelem konkrét feladatainak megoldása során tudja alkalmazni a személyes honvédelmi kötelezettségüket teljesítőkre (a hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítőkre) vonatkozó érdekvédelmi, illetve hozzátartozóik szociális érdekei védelmének megvalósítására vonatkozó szabályokat legyen képes végrehajtani a hadkiegészítő parancsnokságok, a csapatok hadkiegészítési szakszolgálatai, érdekvédelmi testületei, a rendvédelmi szervek, továbbá az önkormányzatok a munkáltatók és a társadalombiztosítási intézet – hadkötelesekre és hozzátartozóikra vonatkozó – szociális és érdekvédelmi feladatait.   3.2.6. Jogi és igazgatási ismeretek alkalmazása   Legyen képes ismertetni a honvédelem alkotmányos alapjait, az állami szervek hatáskörét és illetékességét a honvédelmi igazgatás és az állampolgárok honvédelmi kötelezettségeinek kérdéseit az államigazgatási eljárások általános alapjait, a honvédelmi kötelezettségek és azok megszegését sújtó szankciók rendszerét, a hadkötelesekre vonatkozó büntető és szabálysértési szankciókat legyen képes önállóan kidolgozni a szabályos – jogi érvényű – határozathozatal és egyéb (parancsnoki, vezetői) intézkedések tervezeteit az ügyiratszerkesztés formai és tartalmi követelményei betartása mellett.   3.2.7. Nyilvántartási rendszerek kezelése   Legyen képes a védelmi-igazgatás (a haderőszervezés és hadkiegészítés) területén alkalmazott számítástechnikai (adatátviteli) eszközök és a felhasználási programok kezelésére, különös tekintettel az adatok fel- és átvitelére, tárolására, karbantartására önállóan tudja alkalmazni az adatszolgáltatásra, valamint az adatvédelemre vonatkozó szabályokat, előírásokat.       IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei     A védelmi igazgatási szakelőadó szakképesítés hadkiegészítési menedzser ágazatán a szakmai vizsgát a hatályos jogszabályok előírásai szerint létrehozott szakmai vizsgabizottság előtt kell letenni.     4.1. A szakmai vizsgán a számon kérhető feladatok a szint megjelölésével   A szakmai követelményekben megfogalmazott legfontosabb feladatcsoportok, feladatok (3.1. pont), a követelményeknek (3.2. pont) megfelelő szinten – számon kérhetőek a vizsgán.     4.2. A szakmai vizsga részei   A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll. Az egy szakmai vizsgán használatos írásbeli vizsgatételeket a honvédelmi miniszter megbízásából az illetékes HM főosztályvezető hagyja jóvá és adja ki. A több alkalommal használható szóbeli tételeket a szakképzést vezető intézmény dolgozza ki, és az illetékes kamarai jogkört gyakorló szerv vezetője hagyja jóvá. Kiadásukról az illetékes HM főosztály vezetője gondoskodik. A gyakorlati vizsgarész feladatsorát a szakmai vizsgát szervező intézmény dolgozza ki, és a vizsgabizottság elnöke – a kamarai jogkört gyakorló szervet képviselő vizsgabizottsági taggal egyetértésben – hagyja jóvá.   Írásbeli vizsga   Az írásbeli tételek a szakmai követelményekben meghatározott témakörökből összeállított teszt jellegű, valamint a szakmai ismeretek egészét átfogó komplex feladatokat tartalmazzák.   Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc.   Gyakorlati vizsga   A számítástechnikai eszközök és azok felhasználási programjai kezelésében szerzett alkalmazói ismeretek gyakorlatban történő bemutatása.   A gyakorlati vizsga időtartama: 120 perc.   Szóbeli vizsga   A hallgató a hadkiegészítés tantárgy anyagából tételt húz, amely tétel kérdéseit a központi tételsor tartalmazza.   A szóbeli vizsga időtartama: 10–15 perc.   Vizsgatantárgyak   Írásbeli:   – szakmatörténeti ismeretek alkalmazása,   – haderőszervezés,   – hadköteles nyilvántartás,   – érdekvédelem,   – jogi és igazgatási ismeretek alkalmazása.   Szóbeli:   – hadkiegészítés.   Gyakorlati:   – nyilvántartási rendszerek kezelése.     4.3. A vizsga értékelése   A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakmai elméletből és szakmai gyakorlatból kap osztályzatot. A szakmai elméleti osztályzatát az írásbeli és szóbeli vizsgarészen kapott érdemjegyek – írásbeli vizsga eredménye felé kerekített – átlaga alapján kell megállapítani. Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli, gyakorlati vagy szóbeli vizsgarész bármelyikén elégtelen értékelést kapott.   Az írásbeli vizsgarész a tesztkérdésekre és a komplex feladatok megoldására adott válaszok alapján – a javítási útmutató ajánlásai szerint – egy érdemjeggyel (1–5) kerül értékelésre.   A szóbeli vizsgarészen a hallgató teljesítménye a tételen szereplő kérdésekre adott válaszok alapján külön-külön kerül értékelésre úgy, hogy a szóbeli vizsga érdemjegyét (1–5) az egyes kérdésekre adott értékelés számtani átlaga adja.   A gyakorlati vizsgarész értékelése a kapott feladat eredményességét (eredménytelenségét) kifejező osztályzat (1–5) alapján történik.     4.4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei   A képzés speciális ismereteket tartalmaz, felmentés nem adható.       V. A kamarai jogkör gyakorlása     A hadkiegészítési menedzser képesítéssel kapcsolatos kamarai jogkörök gyakorlója a Honvéd Vezérkar hadkiegészítési csoportfőnök.       * * *