Vasút-üzemvitel ellátó

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

    VASÚTÜZEMVITEL-ELLÁTÓ       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 51 7001 02   2. A szakképesítés megnevezése: Vasútüzemvitel-ellátó       II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás     -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR-száma, megnevezése   -----------------------   5219 Vasútüzemvitel-ellátó     2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások     -----------------------   A munkakörök, foglalkozások   FEOR-száma, megnevezése   -----------------------   5211 Jegyvizsgáló, hálókocsi kalauz   5214 Forgalmi szolgálattevő   5221 Vonatvezető, vonatkísérő   5222 Kocsirendező, tolatásvezető   5223 Váltókezelő, vonatátvevő   3122 Közlekedésüzemviteli-vasútüzemi technikus     3. A munkaterület rövid, jellemző leírása   – Információt nyújt a vasútüzemi (személyszállítás és árufuvarozás) szolgáltatások megrendeléséhez és igénybevételéhez szükséges államigazgatási (pl. vámkezelés) és pénzügyi előírásokról, valamint a vasúti díjszabási feltételekről, belföldi és nemzetközi forgalomra vonatkozóan.   – Megtervezi a személyszállítás és az árufuvarozás folyamatát, végrehajtásának menetét, módját, sorrendjét.   – Megtervezi a vasúti teljesítményekért járó díjak kiszámításának a menetét, módját, sorrendjét az érvényben lévő díjszabások és utasítások segítségével, figyelemmel a személy- és áruvédelemmel kapcsolatos rendelkezésekre.   – Megrendeli és nyilvántartja a vasútüzemvitelhez szükséges eszközöket, felszereléséket és nyomtatványokat.   – Kiállítja, elszámolja és leszámolja az utas, illetve fuvaroztató, valamint a vasút között létrejött szerződés bizonylatát, manuális úton vagy számítógép segítségével. Elvégzi a statisztikai adatszolgáltatást.   – Beszedi a személyszállítási és árufuvarozási teljesítmények ellenértékét, a készpénz- és értékpapír-bevételeket nyilvántartja, leszámolja és beszállítja a kijelölt pénzintézetekbe.   – Pénzügyi folyamatok elvégzése során alkalmazza az APEH előírásait és a banki rendelkezéseket.   – Naponta vagy kijelölt időszakonként a teljesített pénz- és értékpapír-forgalom összesítése, pénztári elszámolása és leszámolása az ellenőrző szervek felé, a vasúti utasítások előírásai szerint.   – Megszervezi a vasútüzemvitelben felmerülő akadályok esetén a kiszolgáltatási és visszkereseti eljárásokat.   – Végrehajtja az elszámolási folyamatok kiegészítését, módosítását, az irányító és ellenőrző szervektől kapott utasításnak megfelelően.   – Szerződés módosítás esetén átszervezi és végrehajtja a módosítás előírásainak megfelelően a vasútüzemi és elszámolási folyamatot (figyelemmel a vasútüzem menetére).   – Igazolások kiadása a menetjegyek részbeni vagy teljes fel nem használása esetén. Jegyzőkönyvek felvétele az utaspanaszok, kárigények, balesetek bejelentésekor.   – Összehangolja a különböző szakszolgálatok munkáját (állomási dolgozók, vonatszemélyzet, mozdonyszemélyzet, karbantartók stb.) a vasútüzemi folyamatban.   – Szakmailag szervezi, irányítja, utasítja a folyamatban részt vevő dolgozókat.   – Folyamatos elemző munkájával feltárja a hiányosságokat, helytelen elszámolásokat, utasításellenes munkavégzés esetén gondoskodik azok megszüntetéséről.   – Szakmailag segíti a felügyelete alatt lévő dolgozókat.   – A forgalmi szolgálatot szervezi, irányítja, végzi és ellenőrzi.   – Gondoskodik a személy- és áruszállításhoz szükséges kocsik kiállításáról.   – Gondoskodik a vonatok összeállításáról, felszereléséről és forgalomba helyezéséről.   – Gondoskodik a vonatforgalom biztonságos, tervszerű és hatékony lebonyolításáról.   – Gondoskodik a forgalmi zavarok megelőzéséről, illetve megszüntetéséről.   – Alkalmazza – vonat- és kiskocsiközlekedés, valamint tolatás közben – a vasúti jelzéseket és figyelmeztető jeleket.   – Végzi a gurítódombos, valamint síktolatásra berendezett rendező-pályaudvarok tolató szolgálatának szervezését, végrehajtását és ellenőrzését.   – Kocsiadatokat vesz fel, és kezel.   – Állomási szinten végzi a kocsi- és rakszerszolgálat szervezését, irányítását, ellenőrzését, kocsik és rakszerek kezelését.   – Kezeli a jelző- és biztosítóberendezéseket, távközlő berendezéseket.   – Végfelhasználói szinten kezeli az alkalmazott számítógépes rendszereket, adatokat rögzít, módosít, töröl.       III. A szakképesítés szakmai követelményei     III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok     1.1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása   – A munkahelyre vonatkozó sajátos szabályozások (munkaköri leírások, bérezésre, továbbképzésre, munkarendre, munkaidőre stb. vonatkozó szabályozások) ismerete és betartása   – A munkahelyen működő szakmai képviseletek, érdekképviseleti szervezetek ismerete, közreműködés azok munkájában, illetve segítségük igénybevétele egyéni problémák megoldásában.   – A munkahelyre vonatkozó általános előírások betartása.   – A munkahely megfelelő kialakítása, helyes anyagtárolás, rakodási és raktározási előírások, közlekedési utak biztosítása.   – A saját és a környezetben dolgozó munkatársak balesetvédelmének biztosítása.   – Az utasok és a vasút területén rakodást végzők balesetvédelmének biztosítása.   – A különböző vasúti technológiák, munkafolyamatok végzése során a speciális biztonsági előírások alkalmazása (védőfelszerelések használata, pénztárgép üzembe helyezése, segítő munkatárs feladatainak ellátása stb.).   – A munkahelyi és utasbaleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése, a munkahelyi vezető, illetve a segélynyújtó szolgálat értesítése.   – A baleset kivizsgálásában közreműködés (jegyzőkönyv elkészítéséhez a szükséges információk szolgáltatása, jelentés elkészítése stb.).   – A munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírások betartása.   – A tűzoltó készülékek (por-, hab-, gázoltó készülékek kezelése) használatára vonatkozó előírások ismerete és a készülékek alkalmazása.   – A munkahely elhagyására vonatkozó előírások ismerete.   – A vasútüzem területén alkalmazott tisztítószerek vegyszerek tulajdonságainak ismerete.   – Az anyagok tárolására, szállítására, felhasználására vonatkozó előírások betartása, megfelelő védőfelszerelések használata.   – A tűz- és robbanásveszélyek megelőzésére vonatkozó előírások (nyílt láng használatára, dohányzási tilalomra stb.) betartása.   – A további sérülések elkerülése érdekében az áramtalanítás, a sérültnek az áramkörből történő kiszabadítása, a lehetőségektől vagy a sérült helyzetétől függően.   – A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartása.   – A felhasznált anyagok és a hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások betartása.     1.2. A munkafolyamat megtervezése és előkészítése, a munka eredményeinek ellenőrzése és előkészítése   – Az utasok és a fuvaroztatók által megrendelt szolgáltatás elvégzéséhez szükséges információk tanulmányozása.   – A vasútüzemvitel (forgalmi és kereskedelmi) feladatainak ellátásához szükséges információk tanulmányozása.   – A vasútüzemvitel ellátásához szükséges díjszabások és utasítások tartalmának megismerése, elsajátítása, alkalmazása, módosítása a munkavégzés során.   – Az elvégzendő munkafolyamat elemekre, műveletekre bontása, a műveleti sorrend meghatározása. (Pl. rakott kocsi érkezési idejének vétele, átvevő értesítése, vonatfogadás, tolatás, kocsikiállítás a kezelési helyre, fuvarlevél átvétele a vonatszemélyzettől, kocsifelírás, meggyőződés az áru hiánytalan meglétéről, az átadás dokumentálása, fuvarlevél érkeztetése, fuvarlevél elszámolása, fuvarlevél kiváltásának a dokumentálása, a küldemény kiszolgáltatása.)   – A vasútüzemvitel ellátásához szükséges anyag-, eszköz-, nyomtatványigények becslése, készletben tartandó mennyiség megállapítása, megrendelése, bevételezése, nyilvántartása.   – A szállítás és fuvarozás forgalmának, az elszámolás módjának, a teljesítmények díjainak megállapításához szükséges utasítások és díjszabások kijelölése (alkalmazandó technológia).   – Eszközök, nyomtatványok, bizonylatok kijelölése és előkészítése.   – A munkafeladatok elvégzése (gépi menetjegykiadás, pénz és értékpapír beszállítás, kocsiátadás, darabszámlálás, árufelvétel, kármegállapítás, jegyvizsgálat stb.).   – A munkafolyamatok ellenőrzése a munkafeladatok jellegének megfelelően. (Pl. zárlati eltérések megállapítása, menetjegykiadó gépek üzembe helyezésekor a nyomtatási teszt elvégzése, üres és rakott kocsi átadás előtti ellenőrzése, a feladó által betartandó rakodási szabályok ellenőrzése, fuvarköltségek felszámításának ellenőrzése a fuvarlevél kiváltásakor, menetjegyek ellenőrzése, tartalomvizsgálat, ellenőrző mérlegelés.)   – Visszkereseti, kármegállapítási, pénztárátadási eljárások elvégzése és a jegyzőkönyvek kitöltése stb.   – Vasútüzemi feladatok ellátásához szükséges költségek becslése.     1.3. Személyfuvarozás előkészítése, szervezése, szolgáltatások körének meghatározása, díjainak megállapítása, belföldi és nemzetközi forgalomban   – Belföldi és nemzetközi díjszabások és szolgálati utasítások értelmezése, előírásainak felhasználása az elszámolások során.   – Személyszállító vonatok menetrendjeinek ismerete, kezelése:     = a MÁV Rt. Hivatalos menetrend adatainak ismerete.     = külföldi vasutak menetrendi adatainak ismerete.   – Személyfuvarozási kilométertávolság kiszámítása:     = manuálisan,     = számítógépes program segítségével.   – Fuvarozási korlátozások és különleges díjszabási feltételek ismerete és alkalmazása.   – Menet-, vitel-, fuvardíjak és a szolgáltatások díjainak megállapítása.   – Igényjogosultság megállapítása a különféle kedvezmények alkalmazása esetén.   – Menetdíjak kiszámítása a klf. kedvezmények alkalmazásával.   – Utasok tájékoztatása a személyfuvarozás szolgáltatásairól, a teljesítés feltételeiről, díjairól:     = díjszabásb&oacute