Vas és műszaki kereskedő

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI   I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 7862 042. A szakképesítés megnevezése: Vas- és műszaki kereskedő3. Hozzárendelt FEOR szám: 51114. Képzés maximális időtartamaSzakképzési évfolyamok száma: 2Óraszám: –5. Elmélet aránya: 40%6. Gyakorlat aránya: 60% II. A szakképesítés egyéb adatai 1. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatIskolai előképzettség:A vas- és műszaki kereskedő szakképesítés– tizedik évfolyamra épülő, vagy– a tizenhatodik életévét betöltött, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 27. § (8) bekezdésében szabályozott feltételekkel a tanulók számára választható, vagy– a tizenhatodik életévét betöltött, az általános iskola nyolcadik évfolyamát be nem fejezett és a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a közoktatási törvény 27. § (8) bekezdésében szabályozott egy évig tartó szakképzést előkészítő évfolyamon az e rendelet 3. számú mellékletében a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott bemeneti kompetenciákat megszerzett tanulók számára választható.Szakmai előképzettség: –Előírt gyakorlat: –2. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniSzakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni.3. Szakmai alapképzés időtartama: 1 év4. Szintvizsga:A gyakorlati képzés szervezője annak mérésére, hogy a tanuló a szakmai alapképzés során elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, szintvizsgát szervezhet. III. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás-----------------------A munkakör, foglalkozásFEOR száma FEOR megnevezése-----------------------5111 Kereskedő5112 Eladó2. A munkaterület rövid, jellemző leírásaA vas- és műszaki kereskedő munkáját szaküzletekben/áruházak vas- és műszaki osztályán vagy szakáruházban végzi. A vas- és műszaki kereskedő szakképesítés feladatai:– Piaci ismereteinek (szegmensének, versenytársai kínálatának, termelői kínálatnak) birtokában meghatározza a beszerzendő áru mennyiségét, választékát, kiválasztja a legkedvezőbb beszerzési forrásokat, tárgyal, szerződést köt, átveszi az árut mennyiségileg és minőségileg, valamint kiegyenlíti az áruk ellenértékét.– A beérkezett árukat készletre veszi, gondoskodik az áru jellegének megfelelő árutárolásról, fogyasztói árat kalkulál, gazdálkodik a készlettel, közreműködik a leltározás folyamatában.– Az értékesítési munka során feltölti az eladóteret, lefolytatja az akvizíciós beszélgetést magyar és idegen nyelven, elszámolja az áru ellenértékét, szükség szerint intézi a fogyasztói reklamációkat.– Használja az üzlet politikájának megfelelő marketing kommunikációs eszközöket: bolti reklámtevékenységet folytat, megszervezi/közreműködik a bolti akciókban, ápolja a külső és belső PR kapcsolatokat, kialakítja/kialakíttatja a szegmensnek és a profilnak megfelelő arculatot.– Biztosítja/közreműködik a bolt működésében, melynek során szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatokat lát el, betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat, higiéniai előírásokat, betartja/betartatja a pénzkezelési szabályokat, érvényesíti a fogyasztói érdekvédelmet.– A munkájával kapcsolatban ügyviteli feladatokat lát el, áruforgalmi és pénzforgalmi bizonylatokat vezet, üzleti leveket ír, eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének, miközben alkalmazza a kereskedelmi, számítástechnikai programokat.– Vállalkozóként megalapítja és működteti vállalkozását, szükség szerint megszűnteti azt a piaci viszonyokat figyelembe véve választja meg vállalkozási formáját, választ telephelyet, beszerzi a szükséges engedélyeket, meghatározza a legoptimálisabb értékesítési formát, biztosítja a forrásokat a vállalkozásához, valamint a személyi és tárgyi feltételeket.– Megtervezi az üzlet politikáját, és folyamatosan elemzi gazdálkodásának eredményességét, közreműködik üzleti tervének elkészítésében.3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések-----------------------A szakképesítéssel rokon szakképesítésekazonosító száma megnevezése-----------------------51 7862 02 Drogériai kereskedő33 7862 01 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő33 7862 02 Kultúrcikk-kereskedő52 5286 01 Látszerész és fotocikk-kereskedő33 7862 03 Ruházati kereskedő52 7862 04 Tüzelő- és építőanyag-kereskedő I.31 7862 01 ABC-eladó52 7882 01 Antikváriumi szakeladó52 7882 03 Könyvesbolti eladó31 7862 07 Töltőállomás-kezelő, eladó31 7862 03 Hús- és hentesáru-eladó31 7862 05 Konfekció-, méteráru- és lakástextil-eladó51 3435 02 Logisztikai ügyintéző32 7862 01 Kereskedő-vállalkozó IV. A szakképesítés szakmai követelményei 1. A szakember az áruforgalom területén képes legyenA beszerzés során:– a meglévő készlet felmérésére,– rendszerezni az áru főcsoportokat különböző szempontok alapján,– dönteni a beszerzendő termékek köréről (alapanyag, kiviteli eljárások, formatervezés, méretezés, szolgáltatási funkciók és egyéb minőség jellemzők, szabványok) a piaci viszonyokat, az áru fizikai és erkölcsi kopását, raktározási lehetőségeket, pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve,– feltérképezni a potenciális beszállítókat,– árajánlatot kérni,– értelmezni a beszerzéssel kapcsolatos rövid idegen nyelvű szöveget,– a vállalkozás üzletpolitikájának megfelelően értékelni a beérkezett ajánlatokat,– szükségszerűen tárgyalni (a szállítási kondíciókról) az üzleti etikai szabályok betartásával és dönteni a legkedvezőbb beszerzési forrásról,– a beszerzéséhez kapcsolódó szerződés megtervezésére számítógépes szövegszerkesztő program, CD jogtár iratminta-tárának segítségével,– dönteni az érvényben lévő szerződések alapján a megrendelés módjáról, ütemezéséről,– átvenni az árut a szállítási bizonylat alapján/anélkül mennyiségileg és minőségileg az érvényben lévő jogszabályokat figyelembe véve,– az áruátvételhez szükséges mérőeszközök, mérőműszerek használatára,– a beszállítóval/szállítóval szemben jogos reklamációkat intézni,– az áru ellenértékét a szerződésben foglaltak szerint kiegyenlíteni,Készletezés, raktározás során:– megállapítani az átvett áruk fogyasztói árát a vállalkozás üzletpolitikájának és a keresleti-kínálati viszonyoknak megfelelően, és beárazni a terméket,– az árut nyilvántartásba venni számítógépes program segítségével,– kiválasztani az áru jellegének megfelelően a raktározás módját, betartva a raktározási munkához kapcsolódó aktuális jogszabályokat,– az adott árucsoport árumozgatásához szükséges szakképesítéshez nem kötött anyagmozgató gépek, berendezések kezelésére,– értelmezni a csomagolások, használati-, kezelési útmutatók idegen nyelvű feliratait, illetve a csomagolásokon lévő jelöléseket,– gazdálkodni a készlettel a készletek alakulásának elemzése után dönteni visszáruzásról, selejtezésről, leárazásról,– lebonyolítani a leltározást, és kiszámítani a leltáreredményt.Értékesítés során:– feltölteni az eladó teret az áru jellegének, a vállalkozás arculatának megfelelően, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével,– a vevő szükségleteinek feltérképezése után árut ajánlani és annak használatát, kezelését bemutatni, fontosabb paramétereit ismertetni, a termék szükségletkielégítő hasznát hangsúlyozni,– árat helyesen közölni,– érvelni a vásárló ellenvetéseivel szemben,– tájékoztatni a vevőt az áruhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokról, illetve fogyasztóvédelmi érdekérvényesítésről (pl. jótállás),– az áru és szolgáltatás ellenértékét leszámlázni számítógép alapú pénztárgépen vagy számla/nyugta tömb segítségével, pénzt, pénz-helyettesítőt átvenni, vagy kártyaleolvasó gép segítségével kártyával fizettetni, valamint a pénzkezelés szabályait betartani,– az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően az árut becsomagolni és a hozzá tartozó kísérő okmányokat szabályszerű kiállítás után átadni,– fogyasztói reklamációkat intézni, a szükséges dokumentációkat kiállítani és megtenni a hatályos jogszabályoknak megfelelő intézkedéseket,– vevőszolgálati tevékenységet ellátni eladás előtt, közben és után,– értelmezni a csomagolásokon lévő jelöléseket,– kommunikálni az üzleti etikett szabályait betartva az értékesítés munkafolyamatában magyar és legalább egy idegen nyelven.2. A szakember a vállalkozás marketing tevékenysége területén legyen képes– körülhatárolni a vállalkozás szegmensét,– a vállalkozás érdekében folyamatosan piackutatást végezni,– meghatározni a fogyasztói magatartását meghatározó alapvető tényezőket (szükséglet, jövedelmi viszonyok),– kialakítani a vállalkozásához kapcsolódó arculatot, reklámeszközöket, akciókat, PR tevékenységeket, sales promotion eszközöket,– a bolthoz kapcsolódó alapvető dekorációs anyagok elkészítésére (árcédulák, figyelemfelkeltő feliratok elkészítése).3. A szakember a bolt működésének biztosítása során képes legyen– munkaszervezési, irányítási, ellenőrzési feladatokat ellátni, megszervezni munkafolyamatokat, megnevezni felelősöket,– a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat előírásait megismerni,– megismerni, betartatni és betartani a munka-, tűzvédelmi- és környezetvédelmi szabályokat, illetve higiéniai előírásokat, szükség esetén intézkedéseket megtenni,– a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételeit ismerni,– javaslatot tenni a baleseti kockázatok megszüntetésére, illetve csökkentésére,– betartani és betartatni a pénzkezelésre vonatkozó szabályokat, (árupénztár és házipénztár kezelésére vonatkozó szabályokat),– megismerni és érvényesíteni a bolt működési rendjéhez kapcsolódó szabályokat, beszerezni és a boltban megfelelő helyre elhelyezni az ezekhez szükséges dokumentációkat, nyomtatványokat.4. A szakember ügyviteli feladatok ellátása során képes legyen– vezetni a bolt működéséhez szorosan kapcsolódó (áruforgalmi, pénzforgalmi, munkaügyi) nyilvántartásokat/nyomtatványokat számítógépes programok segítségével/manuálisan,– eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének,– üzleti levelet a levél fajtának megfelelően megszerkeszteni és a megfelelő módon továbbküldeni.5. A szakember a vállalkozás alapítása/működtetése/megszüntetése során képes legyen– a vállalkozás környezetének, a kereskedelem helyének és szerepének megítélésére,– vállalkozói ötleteket gyűjteni, szelektálni,– a vállalkozási formák megítélésére és a vállalkozási formák közül választani,– dönteni a vállalkozás megszüntetéséről,– felmérni a saját forrásait, tájékozódni az idegen források bevonásának lehetőségéről,– kiválasztani a lehetőségeit és a piaci viszonyokat figyelembe véve a telephelyet, beszerezni a működéshez szükséges engedélyeket,– kiválasztani a legmegfelelőbb értékesítési módot,– biztosítani a személyi feltételeket, megállapítani a szükséges munkaköröket, kiválasztani az alkalmazottakat, béralkut folytatni és munkaszerződést kötni,– eligazodni a Munka Törvénykönyve, a munkáltatót és munkavállalót érintő alapvető szabályaiban, társadalombiztosítási szabályokban és egyéb, a munkavédelemmel és munkavégzéssel kapcsolatos jogszabályokban.– tájékozódni a képzési és továbbképzési lehetőségek között, szükség szerint önmagát, illetve munkatársait beiskolázni,– biztosítani a profilnak és az értékesítési formának megfelelő berendezési és felszerelési tárgyakat,– figyelemmel kísérni és biztosítani a berendezési tárgyak, eszközök működőképességét, és szükség szerinti fejlesztését,– választani a profil és a lehetőségek függvényében az áru- és vagyonvédelmi berendezéseket.6. A szakember gazdálkodás területén képes legyen– folyamatosan figyelemmel kísérni árbevétel és költség alakulását, eredményét, a társasági adó alapjának ismeretében az adó összegét kiszámítani,– figyelni és elemezni a készletgazdálkodáshoz alapvetően kapcsolódó mutatókat,– leltáreredményt számítani,– a mutatók alakulásának időbeli vizsgálatára, tervszámok kialakítására, a tervteljesítés elemzésére,– a vállalkozás árpolitikájának megfelelően árat képezni, az ÁFA kulcsoknak megfelelő adókat kiszámítani,– pénztárost elszámoltatni,– élőmunka hatékonyságot vizsgálni alapvető mutatók segítségével.– munkabért számolni,– a kiszámított adatokból egyszerűbb következtéseket levonni. V. A szakképesítés vizsgakövetelményei 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételeiA szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak követelményeinek teljesítése.2. A szakmai vizsga részeiA szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.Az írásbeli vizsga– Áruforgalomhoz, marketinghez, vállalkozások alapításához, működtetéséhez, megszűntetéséhez, alapvető jogszabályokhoz/fogyasztóvédelemhez kapcsolódó kompetenciára épülő elméleti kérdések.– A bolti gazdálkodásra vonatkozó számítási feladatok, egyszerű elemzések.Az írásbeli vizsga időtartama: 180 percA gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartamaÁruforgalmi, marketing, árukezelési, árurendszerezési feladatokra, valamint munka-, tűz és környezetvédelmi szabályokra, bolti adminisztrációs feladatokra és pénztárgépkezelésre vonatkozó kompetenciákra épül.A gyakorlati vizsga időtartama: átlagosan 30 percA szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama„A” tételsor:– áruforgalommal,– a szakképesítéshez szorosan kapcsolódó alapvető jogi és marketing alkalmazásokkal,– vállalkozások alapításával, működtetésével, megszűntetésével, a vállalkozások tárgyi és személyi feltételeivel kapcsolatos kompetencia alapú tételek.„B” tételsor:– árurendszerezéssel,– árukezeléssel,– áruvédelemmel,– fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kompetenciaalapú tételek.„C” tételsor:– idegen nyelven, elsősorban az értékesítéshez kapcsolódó szituáción alapuló üzleti kommunikáció valamint,– idegen nyelvű rövid szövegek (pl.: szórólapokon, katalógusokban, prospektusokban megjelenő szövegek, használati kezelési útmutatókban, csomagolásokon), fordítása, értelmezése.A szóbeli vizsga időtartama: 10-10-10 perc3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésévelAz írásbeli vizsga tartalmaAz írásbeli vizsgán a IV. fejezetben szereplő szakmai követelmények alapján összeállított feladatlapot kell megoldani. A vizsga feladatsorát a szakképesítésért felelős minisztérium központilag adja ki és a jelölt a vizsgán kapja meg. Segédeszközként számológép használható. A feladatsor 40%-a kompetencia alapú elméletet, 60%-a pedig a munkakörhöz szorosan kapcsolódó és a IV.6. pontban megjelölt alapvető számításokat, elemzéseket tartalmaz.A gyakorlati vizsga tartalmaA gyakorlati vizsgán a IV. fejezetben a IV.1–IV.5. pontokban szereplő szakképesítés szakmai követelményei figyelembevételével összeállított feladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki, és a vizsgaszervező intézmény vezetőjének javaslatára a vizsgabizottság elnöke a területi Gazdasági Kamarát képviselő vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá.A szóbeli vizsga tartalmaA szóbeli vizsgán a IV. fejezetben a IV.1, IV.2., IV.3., IV.5. pontokban megfogalmazott szakképesítés szakmai követelmények figyelembevételével összeállított „A”, „B” és „C” központi tételsor alapján számolnak be tudásukról a jelöltek.Az „A” tételsor a IV.1., IV.2., IV.3., IV.5. pontokban megfogalmazott, áruforgalommal, vállalkozással, marketing tevékenységgel, alapvető jogszabályokkal kapcsolatos, a szakképesítés szakmai követelményeihez igazodó kompetenciaalapú, elméleti jellegű kérdéseket tartalmaz.A „B” tételsor a IV.1, IV.2., IV.3. pontokban megfogalmazott, áru rendszerezéséhez, csomagolásához, raktározásához, szállításához és a fogyasztóvédelemhez kapcsolódó kompetenciaalapú, elméleti jellegű kérdéseket tartalmaz.A „C” feladatsor a IV.1, IV.2., IV.3. pontokban megfogalmazott, idegen nyelvre épülő szituációra, a rövid, elsősorban szórólapokon, katalógusokban, prospektusokban megjelenő rövid szövegek, valamint használati kezeléshez, illetve csomagoláson levő információkhoz kapcsolódó szövegek fordításából, értelmezéséből áll.4. A szakmai vizsga egyes részei, tantárgyai alóli felmentés feltételeiAz írásbeli vizsgarész alól felmentés adható, ha a vizsgázó a tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettségre épülő egyéb kereskedő szakképesítéssel rendelkezik, és hitelt érdemlően bizonyítja a IV. fejezetben feltüntetett szakképesítés szakmai követelményei alapján letett vizsgája eredményességét.A szóbeli vizsgarészen felmentés adható az „A” tételsor vizsgája alól, amennyiben a vizsgázó a tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettségre épü ő kereskedő szakképesítéssel rendelkezik és hitelt érdemlően bizonyítja a IV. fejezetben feltüntetett, a tételsorhoz kapcsolódó szakképesítés szakmai követelményei alapján letett vizsgája eredményességét.Nem kell idegen nyelvből vizsgáznia annak, aki alapfokú szakmai nyelvvizsgával vagy egyéb, államilag elismert, legalább „A” típusú (szóbeli) szakirányú nyelvvizsgával rendelkezik.A „B” tételsor és a gyakorlati vizsgarész alól felmentés nem adható.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjaiA vonatkozó rendelet szerint kell eljárni.