Varrómunkás

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  VARRÓMUNKÁS       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 31 5276 03   2. Szakképesítés megnevezése: Varrómunkás       II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7329 Egyéb ruházati és szőrmeipari foglalkozások     2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7321 Szabó, varrónő, modellkészítő     3. A munkaterület leírása, a végezhető tevékenységek összegezése:   – készruhákat egyedi vagy sorozatgyártásban előállító vagy szolgáltató varrodákban, munkamódszer-átadó közvetlen irányításával, technológiai részműveleteket végez,   – a technológiai műveleteket bemutatás, betanítás után készíti el,   – a munkavégzés során alkalmazott varró-, vasaló- és ragasztóberendezéseket kezeli,   – az alap- és kellékanyagokat tulajdonságaik figyelembevételével munkálja meg,   – sorozatgyártás esetén a kiszabott alkatrészek ragasztását, varrását, vasalását, adjusztálását közvetlen irányítással végzi,   – egyedi termékelőállítás esetén a kiszabott alkatrészeket átjelöli, a próbához előkészíti, a próba után leigazított darabot varrja, vasalja,   – a munkavégzés során folyamatosan alkalmazza a készítésre és a késztermékre vonatkozó minőségi előírásokat,   – szükség esetén a készruhát méretre igazítja, szakszerűen javítja, felújítja, átalakítja, a kopott alkatrészeket lecseréli,   – ruhajavító tevékenységét önálló vállalkozásban is végezheti,   – munkáját a vállalkozáshoz kapcsolódó munkajogi rendelkezések, valamint a munkavégzésre irányuló alapvető egészség-, munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartásával végzi.       III. A szakképesítés szakmai követelményei     III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok     1. Általános feladatok     1.1. Munkajogi ismeretek   – A munkaviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos tudnivalók ismerete.   – A munkahelyre vonatkozó sajátos szabályozások (munkaköri leírások, bérezésre, továbbképzésre, munkarendre, munkaidőre, próbaidőre, szabadságra vonatkozó szabályozások) ismerete és betartása.   – A munkáltató és munkavállaló jogainak ismerete a Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján.   – A kollektív szerződés és az egyéni munkaszerződés tartalmának ismerete a Munka Törvénykönyve és példák alapján.   – A munkahelyen működő szakmai képviseletek, szakszervezetek szerepének, tevékenységének ismerete, segítségük igénybevétele az egyéni problémák megoldásában. A vállalkozáson belüli és kívüli érdekegyeztetési folyamatok értelmezése a Munka Törvénykönyve alapján.   – A dolgozóknak bérfizetéskor adott bizonylatokon szereplő összegek értelmezése.   – Személyi jövedelemadó-bevallás készítése az adott időpontban érvényes szabályoknak megfelelően. Adókedvezmények, adócsökkentő tételek fajtáinak ismerete, elszámolásuk. Adózási mulasztások jogkövetkezményeinek ismerete.     1.2. Kommunikáció (álláskeresési technikák)   – Az álláskeresés elméleti és gyakorlati szabályainak ismerete.   – Önéletrajz, pályázat készítése.   – A munkaszerződés fajtáinak, tartalmának ismerete.   – A köszönés, a bemutatkozás, a bemutatás, a megszólítás formáinak ismerete és alkalmazása a munkahelyen és a magánéletben.   – A kommunikáció formáinak ismerete, alkalmazása a felettesekkel és munkatársakkal kapcsolatban.   – A szaknévsor, a telefonkönyv, a telefonkártya, az üzenetrögzítő gyakorlati alkalmazása. Üzenettovábbítás tömören, lényegretörően.   – Az illemtan, az etikett főbb szabályainak ismerete és alkalmazása gyakorlati helyzetekben.     1.3. Munka- és környezetvédelem   – A környezet- és munkavédelem definícióinak ismerete.   – A környezetorientált értékrendszer, a környezeti etika elfogadása, alkalmazása a gyakorlatban.   – Az emberre ható élő és élettelen környezeti tényezők ismerete.   – A környezetszennyezés következményeinek és egészségkárosító hatásának felismerése, megakadályozása a ruhaipari szakterületen.   – A munkahelyekre és a tevékenységre vonatkozó általános és speciális tűzvédelmi előírások betartása.   – A ruhaipari munkahelyek kialakításának ismerete, a munkavédelmi és ergonómiai követelmények betartása.   – Helyes anyagtárolás és a közlekedési utak biztosítása.   – A munkaterületre vonatkozó baleset-elhárítási szabályok ismerete és betartása.   – A gépek üzembe helyezésére, kezelésére, karbantartására vonatkozó műszaki és magatartási követelmények betartása, alkalmazása, az érvényes szabványok ismerete.   – Egyéni védőeszközök hatásának ismerete, használata.   – Munkahelyi baleset bejelentésével, a sérült ellátásával kapcsolatos feladatok ismerete, alkalmazása. Közreműködés a baleset kivizsgálása során.     1.4. Egészséges életmód   – Az egészséges életmód tartalma, összefüggéseinek ismerete.   – A korszerű táplálkozás alapelveinek alkalmazása, az állóképesség fenntartása, fokozása a mindennapi életben.   – A rendszeres testmozgás, a sportolás jelentősége és gyakorlása a munkában és a mindennapi életben.   – A káros élvezeti szerek (alkohol, cigaretta, kábítószer) hatásának és következményeinek ismerete.   – Az egészséges szexuális élet kérdéseinek ismerete, a családtervezés szükségességének megértetése, a fogamzásgátlás lehetőségeinek ismerete, alkalmazása.   – A terhesség felismerése és a megfelelő viselkedési válaszreakció kialakítása.   – A nemi betegségek, elsősorban az AIDS elleni védekezés.   – A lelki egészség megóvására való törekvés.   – Felkészülés az egészséges életstratégiára.     2. Szakmai feladatok     2.1. A ruházati alap- és kellékanyagok eredetének, tulajdonságainak, feldolgozásának ismerete   – A textilipari szálasanyagok eredetének, fajtáinak, viselési tulajdonságainak, alkalmazási területeinek ismerete.   – A ruházati textíliák tulajdonságait befolyásoló fonás, szövés, kötés és a leggyakrabban előforduló kikészítő műveletek ismerete.   – A különböző szövet és kelmeféleségek ismerete, különös tekintettel a viselési tulajdonságokra, feldolgozhatóságra és kezelhetőségre, összedolgozhatóságra.   – Kellékek fajtáinak és főbb jellemzőinek ismerete.     2.2. A ruhakészítés és a ruhaipari gyártás folyamatának ismerete   – Egyedi ruhakészítés folyamatának ismerete.   – Ruhaipari gyártás folyamatának ismerete.     2.3. Ruhaipari szabászati ismeretek   – A női és férfiruházat típusainak és formaváltozatainak ismerete.   – Méretvétel szabályainak és a mérettáblázatok felépítésének ismerete.   – Szabásminta-ismeret.   – Különböző méretű szabásminták kimásolása divatlapok mellékleteiből, szabásminta-csomagokból.   – Az alapszabásmintákon végezhető egyszerűbb mellvarrás-áthelyezések és méretre igazítások ismerete, kivitelezése.   – Szabásminták gazdaságos elhelyezése a szövetfelületen. A felfektetési és terítékrajzok készítési elvének ismerete.   – A szabás elvének ismerete egyedi és sorozatgyártás esetén.     2.4. Ruhaipari technológiai alapismeretek     2.4.1. Ragasztástechnológiai alapfogalmak ismerete és gyakorlati alkalmazása.   2.4.2. Varrástechnológiai alapfogalmak ismerete. Kézi és gépi öltések, varrástípusok ismerete és gyakorlati alkalmazása.   2.4.3. Vasalástechnológiai alapfogalmak ismerete és gyakorlati alkalmazása.   2.4.4. Ábrázolási módok ismerete.   2.4.5. Műszaki dokumentáció ismerete.     2.5. Ragasztás, varrás, vasalás gyakorlati kivitelezése   2.5.1. Alkatrészkészítési technológiák és gyakorlati kivitelezésük   – Bőségráncok fajtáinak, alkalmazásának és készítésének ismerete és kivitelezése a gyakorlatban.   – Lépéshasítékok és hajtások fajtáinak, alkalmazásának és készítésének ismerete és gyakorlati kivitelezése.   – Övek, övpántok fajtáinak, alkalmazásának és készítésének ismerete és gyakorlati kivitelezése.   – Húzózárak bevarrásának ismerete és gyakorlati kivitelezése.   – Gallérkészítési és felvarrási módok ismerete és gyakorlati kivitelezése.   – Nyakköreldolgozási módok ismerete és gyakorlati kivitelezése.   – Elejék, elejeszélek kidolgozásának ismerete és gyakorlati kivitelezése.   – Zsebek készítésének ismerete és gyakorlati kivitelezése.   – Hátakészítési módok ismerete és gyakorlati kivitelezése.   – Az oldalak, a vállak összeállításának és a vállrészek kidolgozásának ismerete és gyakorlati kivitelezése.   – Ujjakészítések, ujjabevarrások és hónaljkörök elrendezésének ismerete és gyakorlati kivitelezése.   – A bélelések fajtáinak ismerete és gyakorlati kivitelezése.   – Aljafelhajtások eldolgozásának ismerete és gyakorlati kivitelezése.   2.5.2. Ruházati cikkek készítésének technológiai megoldásai   – Az aktuális divatnak megfelelő egyszerű ruhák készítése, kész szabásminták alapján (ajánlott ruhadarabok: szoknya, blúz vagy ing, ruha, női vagy férfi nadrág, béleletlen kiskabát).   – A kiszabott alkatrészek technológiai sorrendben történő összeállítása és kivitelezése (előkészítő, összeállító, befejező műveletek).   2.5.3. Ruhajavító szolgáltatások   – Elszakadt varrások összevarrása, kikopott részek javítása.   – Húzózárcsere.   – Aljafelhajtások leengedése vagy ruhadarabok rövidítése.   – Ruhadarabok méretre igazítása, bővítése, szűkítése vagy kitoldása.     2.6. A ruhakészítés során használatos eszközök és gépek ismerete, alkalmazása   – A szabás és varrás kézi eszközeinek ismerete, gyakorlati alkalmazása.   – A varrógépek általános felépítésének, az öltésképző eszközök feladatának ismerete, a varrógépek működtetése, kezelése.   – Speciális varrási műveletek gépeinek ismerete, működtetése.   – A ragasztás, vasalás és gőzölés berendezéseinek ismerete, működtetése.   – Eszközök és gépek tisztítása és rendellenes működésük felismerése.   – A varró-javító műhely berendezésének összeállítása.     III/2. Követelmények     1. Általános feladatok követelményszintje     1.1. Munkajogi ismeretek   – Tudja felsorolni és meghatározni a munkaviszony létesítésének, megszűnési formáinak, a munkáltató és munkavállaló jogainak és kötelezettségeinek előírásait a Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján.   – Ismerje, és munkavállalóként tartsa be a munkaköri leírásra, továbbképzésre, munkarendre, munkaidőre, próbaidőre, szabadságra vonatkozó szabályozásokat.   – Ismerje a kollektív és az egyéni munkaszerződés tartalmát, és tudjon az alkalmazásukra gyakorlati példákat felsorolni.   – Legyen képes a szakmai és érdekképviseleti szervezetek feladatainak, tevékenységi területeinek meghatározására.   – Ismerje és tudja értelmezni a bérezési módok fajtáit, a havi nettó bér, valamint a személyi jövedelemadó-előleg fogalmát.   – Tudjon személyi jövedelemadó-bevallást készíteni, a mindenkori adózási jogszabályok figyelembevételével.     1.2. Kommunikáció (álláskeresési technikák/   – Ismerje az álláskereséssel kapcsolatos elméleti tudnivalókat, a munkaszerződés tartalmát.   – Tudjon önéletrajzot és pályázatot írni.   – Tudja alkalmazni a kulturált viselkedési formákat, és bemutatni kommunikációs képességét szituációs helyzetgyakorlattal (köszönés, bemutatkozás, bemutatás, megszólítás, szavak nélküli kommunikációs jelzések).   – Tudja használni az üzletvezetéshez szükséges kommunikációs eszközöket (szaknévsor, telefonkönyv, telefonkártya, üzenetrögzítő, telefax).     1.3. Munka- és környezetvédelem     Tudja ismertetni:   – a környezetvédelem jelentőségét, feladatait,   – a környezetszennyezés formáit, következményeit,   – a technológiai folyamat során felhasznált alapanyagok és hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó előírásokat.     Tudja ismertetni és alkalmazni:   – a ruhaipari munkahelyekre vonatkozó munkavédelmi előírásokat, a baleset-elhárítás szabályait, az egyéni védőeszközöket,