Vámügyintéző

OKJ, OKJ tanfolyam

  4. számú melléklet a 35/2001. (X. 10.) PM rendelethez       Vámügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 54 3433 04   2. A szakképesítés megnevezése: Vámügyintéző       II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma FEOR megnevezése   -----------------------   3621 Egyéb kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési ügyintéző   2910 Egyéb magasan képzett ügyintézők   3619 Egyéb gazdasági ügyintézők   2529 Egyéb gazdasági foglalkozások     2. A munkaterület rövid, jellemző leírása   A vámügyintézői képesítés biztosítja, a külkereskedelmi ügyletek realizálásának folyamatában felmerülő vámügyek érdemi intézését.   Ennek során a vámügyintéző:   – közreműködik a külkereskedelmi ügyletek megkötésénél, megadja az ügylethez kapcsolódó váminformációkat   – intézkedik a vámkezelésekhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése iránt   – gondoskodik a vámokmányok szakszerű kiállításáról, benyújtásáról, valamint a vámkezelések elvégzéséhez szükséges egyéb feltételek biztosításáról   – figyelemmel kíséri, szükség szerint intézkedik a határidős ügyek tekintetében   – felülvizsgálja az elvégzett vámkezeléseket, intézi az esetlegesen felmerülő jogorvoslati ügyeket   – közreműködik az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzéseknél   – ismeri és alkalmazza az utólagos intézkedésekkel kapcsolatos vámigazgatási eljárásokat.     3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések   ----------------------------   A szakképesítéssel rokon szakképesítések   azonosító száma megnevezése   ----------------------------   51 3433 01 Vámkezelő   71 3437 01 Adótanácsadó   52 3433 01 Külkereskedelmi ügyintéző   54 3433 05 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser   51 3439 01 Szállítmányozási ügyintéző       III. A szakképesítés szakmai követelményei     A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények:     1. Vámjog és vámeljárás   A vámügyintéző teljes egészében tájékozott legyen a vámjog és a vámeljárás területén.   Ezen belül a vámügyintéző ismerje és tudja alkalmazni:   a) a vámtörvény által nevesített vámigazgatási eljárásokat, vámeljárásokat,   b) a vámeljárások során felmerülő fizetési kötelezettségekre vonatkozó előírásokat,   c) a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket,   d) a részére előírt kötelező jellegű közreműködési kötelezettségeket,   e) a Vám- és Pénzügyőrség által alkalmazható – a vámtörvény által nevesített – jogkövetkezményeket,   f) a vámjogszabályhoz kapcsolódó egyéb jogszabályi előírásokat.     2. Kereskedelmi Vámtarifa és áruismeret   A vámügyintéző teljes egészében ismerje a Kereskedelmi Vámtarifát, valamint az ahhoz kapcsolódó jogszabályi előírásokat.   Ennek keretében tudja alkalmazni, illetve ismerje:   a) a vámtarifára vonatkozó és a kapcsolódó jogszabályi előírásokat,   b) a Kereskedelmi Vámtarifa szabályait,   c) az áruosztályozáshoz szükséges áruköröket,   d) a mintavételre vonatkozó előírásokat,   e) a kötelező áruosztályozási felvilágosításra vonatkozó előírásokat,   f) a vámtarifára vonatkozó jogorvoslati lehetőségeket,   g) az áruosztályozáshoz kapcsolódó vámjogi jogkövetkezményeket.     3. Származás és vámérték   A vámügyintéző legyen tájékozott a származás és a vámérték meghatározással kapcsolatos hazai és nemzetközi előírásokkal.   Ennek során a vámügyintéző ismerje:   a) a származáshoz kötődő kedvezmények alkalmazására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket,   b) a szabadkereskedelmi megállapodások jogszabályi rendelkezéseit,   c) a kötelező származási felvilágosításra vonatkozó előírásokat,   d) a vámérték kimunkálásának szabályait,   e) a jogorvoslati lehetőségeket,   f) a kapcsolódó vámjogi jogkövetkezményeket.     4. Büntető és szabálysértési ismeretek   A vámügyintéző ismerje a vám- és pénzügyőrség hatáskörébe tartozó bűncselekmények és pénzügyi szabálysértések körét, a büntetőeljárás megindításának módját.   Ennek keretében legyen tisztában:   a) a Btk. Különös részében nevesített egyes pénzügyi bűncselekmények és az ezekkel kapcsolatban megvalósító egyéb – a vám- és pénzügyőrség hatáskörébe tartozó – bűncselekmények törvényi tényállásaival, elkövetési magatartásaival,   b) a szabálysértési törvényben nevesített pénzügyi szabálysértések törvényi tényállásaival,   c) ismerje a büntetőeljárási törvényben a terheltet és a tanút megillető jogokat és kötelezettségeket.     5. Államigazgatási eljárás   A vámügyintéző ismerje és helyesen alkalmazza az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a vámtörvényhez kapcsolódó szabályait. Legyen tisztában hogyan kell a vámigazgatási eljárást megindítani, a kérelmet milyen okmányon, hová kell benyújtani és milyen mellékleteket kell csatolni.   Tudja a képviselet ellátására, valamint a szakértő igénybevételére vonatkozó előírásokat.   Ismerje a vámigazgatási eljárásban igénybe vehető jogorvoslati eszközöket.     6. Jövedéki és adó ismeretek   A vámügyintéző ismerje a fogyasztási adótörvénynek és a forgalmi adóról szóló törvénynek a termékimporthoz és exporthoz kapcsolódó rendelkezéseit, valamint kivonatosan az adózás rendjéről szóló törvényt.   Ismerje és tudja alkalmazni a jövedéki adótörvénynek a vámtörvénytől eltérő szabályait.   Legyen tisztában:   a) a jövedéki termékek exportálására és importálására vonatkozó jövedéki előírásokkal,   b) a zárjegyre és adójegyre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel,   c) a jövedéki termékek exportálásához, importálásához szükséges tevékenységi engedélyek megadásának feltételeivel,   d) a termékkísérő okmány használatának szabályaival.     7. Gazdasági ismeretek   A vámügyintéző rendelkezzen a szakmához kapcsolódó gazdasági, pénzügyi és vállalkozási ismeretekkel.   Ezen belül tudja alkalmazni:   a) az ügyleteket és azok lebonyolításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat,   b) az ügyletekhez kapcsolódó fizetési módokat, fizetőeszközöket,   c) a gazdálkodó szervezetek működésének általános feltételeit.     8. Idegen nyelv   A vámügyintéző a vámeljárások során tudjon kommunikálni az ügyletben résztvevő külföldi partnerekkel.   Ehhez megfelelő szókinccsel rendelkezzen, a nyelvtani szabályokat helyesen alkalmazza, ismerje a speciális szakmai kifejezéseket.     9. Informatika   A vámügyintéző a vámhatósággal szembeni eredményes kommunikáció érdekében tudja használni a személyi számítógépet.   Ennek során a vámügyintéző ismerje:   a) a szövegszerkesztést,   b) a táblázatkezelést,   c) az elektronikus vám elé állítást.       IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei     1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei (az OKJ-val összhangban lévő bemeneti iskolai végzettség, szakmai előképzettség és gyakorlat)   Szakmai vizsgára bocsátható az a jelölt, aki   a) érettségi vizsgával,   b) ,,A'' típusú alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik,   c) az ,,V. Egyéb tudnivalók'' c. részben előírt szakmai képzésben részt vett, a minimális óraszámot és a képző intézmény által meghatározott követelményeket teljesítette.     2. A szakmai vizsga részei   A képző intézmények a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként az egyes tantárgyak követelményei teljesítésének mérésére köztes vizsgá(ka)t írhatnak elő, mely(ek)nek érdemjegye(i) a szakmai vizsgán nem vehetők figyelembe.     Gyakorlati-írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama:   1. Vámjog és vámeljárás 180 perc.   2. Kereskedelmi Vámtarifa és áruismeret 180 perc.   3. Idegen nyelv (általános és szakmai) 180 perc.   Gyakorlati írásbeli vizsgára csak az bocsátható, aki a köztes vizsgáknak eleget tett.     A szóbeli vizsga tantárgyai :   1. Vámjog és vámeljárás   2. Kereskedelmi Vámtarifa és áruismeret   3. Idegen nyelv (általános és szakmai)   A szóbeli vizsgát megelőzi a gyakorlati-írásbeli vizsga. Nem tehet szóbeli vizsgát az a jelölt akinek a gyakorlati-írásbeli vizsgaeredménye elégtelen.     3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével   A szakmai vizsgán a jelöltek átfogó ismeretét kell számon kérni. Az egyes vizsgafeladatokat a szakmai és vizsgakövetelmények ,,III. A szakképesítés szakmai követelményei'' c. részben meghatározott szinteken kell teljesíteni. A szóbeli vizsgán átfogó, szintetizált ismereteiket kell számon kérni a ,,III. A szakképesítés szakmai követelményei'' c. részben meghatározott szinteken.     4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei   Az a vizsgázó, aki a szakmai vizsga időpontját megelőző öt éven belül, legalább ,,A'' típusú alapfokú állami nyelvvizsga bizonyítványt szerzett mentesül az idegen nyelvi vizsga letétele alól.     5. A szakmai vizsga értékelése     A szakmai elméleti vizsga értékelése :   A szakmai elméleti vizsga akkor eredményes, ha a jelölt a szóbeli vizsgán mind a három tantárgyból legalább elégséges érdemjegyet kapott. A szakmai elmélet osztályzatát a szóbeli vizsgarész három tantárgya érdemjegyeinek átlaga alapján kell meghatározni. Amennyiben az átlag öt tizedre végződik, akkor az 1. Vámjog és vámeljárás tantárgy érdemjegye felé kell kerekíteni az osztályzatot.   Felmentés esetén az adott tantárgy okirattal igazolt osztályzatát (eredményét) és a szóbeli vizsgatárgyak érdemjegyét kell átlagolni.     A szakmai gyakorlati vizsga értékelése :   A szakmai gyakorlati vizsga akkor eredményes, ha a jelölt a gyakorlati-írásbeli vizsgán mind a három tantárgyból legalább elégséges érdemjegyet kapott. A szakmai gyakorlat osztályzatát a gyakorlati-írásbeli vizsgarész három tantárgya érdemjegyeinek átlaga alapján kell meghatározni. Amennyiben az átlag öt tizedre végződik, akkor az 1. Vámjog és vámeljárás tantárgy érdemjegye felé kell kerekíteni az osztályzatot.   Felmentés esetén az adott tantárgy okirattal igazolt osztályzatát (eredményét) és a gyakorlati-írásbeli vizsgatárgyak érdemjegyét kell átlagolni.   A gyakorlati vizsga akkor eredményes, ha a jelölt mind a három gyakorlati-írásbeli tantárgy követelményeit tantárgyanként legalább 60%-os szinten teljesítette.     A szakmai vizsga értékelése:   A szakmai vizsgán a jelölt a vizsgakövetelményeknek megfelelt, ha mindkét vizsgarészt legalább elégséges osztályzattal értékelte a vizsgabizottság.   Az egyes tantárgyak gyakorlati-írásbeli és szóbeli vizsgája az első gyakorlati-írásbeli vizsga megkezdésétől számított 4 éven belül ismételhető, ezt követően az addig letett vizsgák érvényüket vesztik.       V. Egyéb tudnivalók     A szakképesítés megszerzésének feltétele a szakmai képzésben való részvétel. A képzés tantárgyainak (moduljainak) minimum óraszámait az alábbi táblázat tartalmazza: