Vámkezelő

OKJ, OKJ tanfolyam

  3. számú melléklet a 35/2001. (X. 10.) PM rendelethez       Vámkezelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 51 3433 01   2. A szakképesítés megnevezése: Vámkezelő       II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma FEOR megnevezése   -----------------------   3522 Vámkezelő   2529 Egyéb gazdasági foglalkozások   3619 Egyéb gazdasági ügyintézők   3621 Egyéb kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési ügyintézők     2. A munkaterület rövid, jellemző leírása   A vámkezelői képesítés biztosítja a külkereskedelmi ügyletek realizálásának folyamatában a felmerülő vámkezelések szakmai előkészítését és a vámkezelések során a vámhivatalnál történő közreműködés hatékonyságát.   Ennek során a vámügyintéző:   – előkészíti a vámkezelésekhez szükséges engedélyek beszerzését   – beszerzi és kiállítja a vámkezeléshez szükséges okmányokat   – intézkedik az okmányok vámhivatalnál történő benyújtásáról   – közreműködik a vámkezelések elvégzésénél.     3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések   ----------------------------   A szakképesítéssel rokon szakképesítések   azonosító száma megnevezése   ----------------------------   54 3433 04 Vámügyintéző   54 3433 01 Külkereskedelmi asszisztens       III. A szakképesítés szakmai követelményei     A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények:     1. Vámjog és vámeljárás   A vámkezelő ismerje és tudja a vámkezelésekkel és vámeljárásokkal kapcsolatos vámjogi rendelkezések ügyfélre vonatkozó tudnivalóit.   Ezen belül a vámkezelő ismerje és tudja alkalmazni:   a) a vámtörvény által nevesített vámkezeléseket és az azokhoz kapcsolódó alapeljárásokat,   b) a vámkezelésekhez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket,   c) a részére előírt – a vámkezelések során teljítendő – kötelező jellegű közreműködési kötelezettségeket,   d) a Vám- és Pénzügyőrség által a vámkezelések során alkalmazható – a vámtörvény által nevesített – jogkövetkezményeket,   e) a vámkezelésekhez kapcsolódó egyéb jogszabályi előírásokat.     2. Kereskedelmi Vámtarifa és áruismeret   A vámkezelő tudja alkalmazni a Kereskedelmi Vámtarifát.   Ehhez ismerje:   a) a vámtarifára vonatkozó jogszabályi előírásokat,   b) a Kereskedelmi Vámtarifa alkalmazásának szabályait,   c) a mintavételre vonatkozó előírásokat.     3. Származás és vámérték   A vámkezelő legyen tisztában a származással és a vámérték meghatározással kapcsolatos hazai előírásokkal.   Ennek során a vámkezelő a gyakorlatban tudja:   a) a származáshoz kötődő kedvezmények alkalmazásának feltételeit,   b) a szabadkereskedelmi megállapodások kapcsán a származás igazolásának feltételeit,   c) a vámérték kimunkálására vonatkozó általános szabályokat,   d) a kapcsolódó vámjogi jogkövetkezményeket.     4. Államigazgatási eljárás   A vámkezelő ismerje és tudja alkalmazni az államigazgatási eljárás vámjoghoz kapcsolódó szabályait, különös tekintettel a kérelemre és a határozatra vonatkozó szabályokat.     5. Informatika   A vámkezelő a vámhatósággal szembeni eredményes kommunikáció érdekében tudja használni a személyi számítógépet.   Ennek során a vámkezelő ismerje:   a) a szövegszerkesztést,   b) a táblázatkezelést.       IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei     1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei (az OKJ-val összhangban lévő bemeneti iskolai végzettség, szakmai előképzettség és gyakorlat)   Szakmai vizsgára bocsátható az a jelölt, aki   a) középiskolai végzettséggel rendelkezik, és   b) az ,,V. Egyéb tudnivalók'' c. részben előírt szakmai képzésben részt vett, a minimális óraszámot és a képző intézmény által meghatározott követelményeket teljesítette.     2. A szakmai vizsga részei   A képző intézmények a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként az egyes tantárgyak követelményei teljesítésének mérésére köztes vizsgá(ka)t írhatnak elő, mely(ek)nek érdemjegye(i) a szakmai vizsgán nem vehetők figyelembe.     Gyakorlati-írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama :   1. Vámjog és vámeljárás 180 perc.   2. Kereskedelmi Vámtarifa és áruismeret 180 perc.     Írásbeli vizsgára csak az bocsátható, aki a köztes vizsgáknak eleget tett.     A szóbeli vizsga tantárgyai :   1. Vámjog és vámeljárás   2. Kereskedelmi Vámtarifa és áruismeret   A szóbeli vizsgát megelőzi a gyakorlati-írásbeli vizsga. Nem tehet szóbeli vizsgát az a jelölt akinek a gyakorlati-írásbeli vizsgaeredménye elégtelen.     3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével   A szakmai vizsgán a jelöltek átfogó ismeretét kell számon kérni. Az egyes vizsgafeladatokat a szakmai és vizsgakövetelmények ,,III. A szakképesítés szakmai követelményei'' c. részben meghatározott szinteken kell teljesíteni. A szóbeli vizsgán átfogó, szintetizált ismereteiket kell számon kérni a ,,III. A szakképesítés szakmai követelményei'' c. részben meghatározott szinteken.     4. A szakmai vizsga értékelése     A szakmai elméleti vizsga értékelése :   A szakmai elméleti vizsga akkor eredményes, ha a jelölt a szóbeli vizsgán mind a két tantárgyból legalább elégséges érdemjegyet kapott. A szakmai elmélet osztályzatát a szóbeli vizsgarész két tantárgya érdemjegyeinek átlaga alapján kell meghatározni. Amennyiben az átlag öt tizedre végződik, akkor az 1. Vámjog és vámeljárás tantárgy érdemjegye felé kell kerekíteni az osztályzatot.     A szakmai gyakorlati vizsga értékelése :   A szakmai gyakorlati vizsga akkor eredményes, ha a jelölt a gyakorlati-írásbeli vizsgán mind a két tantárgyból legalább elégséges érdemjegyet kapott. A szakmai gyakorlat osztályzatát a gyakorlati-írásbeli vizsgarész két tantárgya érdemjegyeinek átlaga alapján kell meghatározni. Amennyiben az átlag öt tizedre végződik, akkor az 1. Vámjog és vámeljárás tantárgy érdemjegye felé kell kerekíteni az osztályzatot.   A gyakorlati vizsga akkor eredményes, ha a jelölt mind a két gyakorlati-írásbeli tantárgy követelményeit tantárgyanként legalább 60%-os szinten teljesítette.     A szakmai vizsga értékelése :   A szakmai vizsgán a jelölt a vizsgakövetelményeknek megfelelt, ha mindkét vizsgarészt legalább elégséges osztályzattal értékelte a vizsgabizottság.   Az egyes tantárgyak gyakorlati-írásbeli és szóbeli vizsgája az első gyakorlati-írásbeli vizsga megkezdésétől számított 4 éven belül ismételhető, ezt követően az addig letett vizsgák érvényüket vesztik.       V. Egyéb tudnivalók     A szakképesítés megszerzésének feltétele a szakmai képzésben való részvétel. A képzés tantárgyainak (moduljainak) minimum óraszámait az alábbi táblázat tartalmazza: