Valutapénztáros és valutaügyintéző

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  Valutapénztáros és valuta-ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei       I. A SZAKKÉPESÍTÉS ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI     1. A szakképesítés azonosító száma: 51 3440 01   2. A szakképesítés megnevezése: Valutapénztáros és valuta-ügyintéző       II. A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETE     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   --------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma FEOR megnevezése   --------------------   4219 Egyéb pénztárosok, pénzkezelők   2529 Egyéb gazdasági foglalkozások   3619 Egyéb gazdasági ügyintézők   3633 Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző   3639 Egyéb pénzintézeti ügyintézők   4211 Postai és banki pénztáros     2. A munkaterület rövid, jellemző leírása   A valutapénztáros és valuta-ügyintéző a fennálló eljárásoknak, jogszabályoknak és érvényes szabályzatoknak megfelelően elvégzi a valutaváltással kapcsolatos feladatokat, ezen belül:   – elkészíti a valutaváltással kapcsolatos bizonylatokat, rögzíti a tranzakciókat,   – gondoskodik a rábízott pénzkészletek biztonságos kezeléséről,   – vezeti a pénztárnaplót,   – a tranzakciók során ellenőrzi az átvett vagy kifizetett valuták forgalomképességét és valódiságát,   – gondoskodik az árfolyam közzétételéről,   – a hitelintézet megbízott ügynökeként elszámolást készít a hitelintézet részére, továbbá statisztikai adatokat szolgáltat a jegybank számára,   – azonosítja az ügyfelet a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint,   – használja az alkalmazott formanyomtatványokat,   – naprakész információkkal rendelkezik a forgalomban lévő és a forgalomból már kivont valutákról,   – magas színvonalon kiszolgálja és tájékoztatja ügyfeleit.     3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések   --------------------   A szakképesítéssel rokon szakképesítések   azonosító száma megnevezése   --------------------   52 3440 01 Banki ügyintéző/Banki, befektetési termékértékesítő       III. A SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI     A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények:     1. Ügyintézői feladatok ellátása     A szakember legyen képes:   – a szükséges bizonylatokat megfelelő adattartalommal kitölteni,   – a csekkek forgalomképességét, beválthatóságát ellenőrizni,   – az összeghatárokkal összhangban lévő ügyfélazonosítási feladatokat elvégezni,   – a vételi, eladási és konverziós műveletekkel kapcsolatos elszámolásokat elvégezni,   – előírásszerűen kezelni az ügyfelek valutaváltással kapcsolatos panaszait,   – a személyazonosítást elvégezni a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint,   – árfolyamot közzétenni,   – fizetőeszközt eladni, fizetőeszköz konverziót végrehajtani.     2. Bankjegy-vizsgálat     A szakember legyen képes:   – a különböző valutákat felismerni,   – a különböző valuták és a forint érvényességét ellenőrizni,   – a különböző valuták és a forint forgalomképességét és valódiságát ellenőrizni,   – a forgalomképesség és valódiság ellenőrzésére szolgáló segédeszközöket kezelni,   – bankjegypapírt és biztonsági elemeit ellenőrizni,   – bankjegyek nyomtatással kialakított biztonsági elemeit ellenőrizni,   – a bankjegyeken lévő biztonsági elemeket ellenőrizni,   – a bankjegyek ellenőrzésére alkalmas segédeszközöket használni,   – a valódi és hamis bankjegyeket felismerni a gyakorlatban.       IV. A SZAKKÉPESÍTÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI     1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei   A szakmai vizsgára bocsátható az a jelölt, aki az ,,V. Egyéb tudnivalók'' című részben előírt szakmai képzésben részt vett, a minimális óraszámot és a képző intézmény által meghatározott követelményeket teljesítette.   A szakmai képzést folytató képző intézmények a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként az egyes tantárgyak követelményei teljesítésének mérésére köztes vizsgá(ka)t írhatnak elő, amely(ek)nek érdemjegye(i) a szakmai vizsgán nem vehetők figyelembe.     2. A szakmai vizsga részei   A szakmai vizsga írásbeli és gyakorlati részekből áll.     Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama   Ügyintézői ismeretek   A vizsga időtartama: 60 perc     A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama   Bankjegy-vizsgálat   A vizsga időtartama: 20 perc     Gyakorlati vizsgára az a jelölt bocsátható, aki az írásbeli tantárgy követelményeit legalább 80%-os szinten, azaz elégségesre teljesítette.     3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével   Az írásbeli vizsga tartalma   Az írásbeli vizsgán az egyes vizsgafeladatokat a ,,III. A szakképesítés szakmai követelményei'' című részben meghatározott feladatok alapján kell az ügyintézői ismeretek tantárgyból – feleletválasztós tesztvizsga keretében – teljesíteni.   A vizsga feladatsorait a szakképesítésért felelős minisztérium központilag adja ki, és a jelölt a vizsgán kapja meg.     Ügyintézői ismeretek   – Alapfogalmak (A devizakorlátozások megszüntetéséről szóló törvény meghatározásai: fizetőeszköz, valuta, deviza, konvertibilis pénznem, devizabelföldi, devizakülföldi)   – Pénzváltás fogalma, a pénzváltási tevékenység ügynöki rendszerben   – Árfolyam, árfolyamjegyzés   – Valuták, csekkek megvásárlása     A gyakorlati vizsga tartalma   A gyakorlati vizsgán az egyes vizsgafeladatokat a ,,III. A szakképesítés szakmai követelményei'' című részben meghatározott feladatok alapján kell a bankjegy-vizsgálat tantárgyból teljesíteni.   Bankjegy-vizsgálat   – Általános bankjegy-ismeretek (bankjegypapír és biztonsági elemei, bankjegyek nyomtatása során alkalmazott eljárások, bankjegyek nyomtatással kialakított biztonsági elemei)   – A bankjegyeken lévő biztonsági elemek ellenőrzésének lehetséges módszerei   – A bankjegyek ellenőrzésére alkalmas segédeszközök és használatuk   – A valódi és hamis bankjegyek felismerése a gyakorlatban     4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei   A szakmai vizsga egyes részei alól felmentés nem adható.     5. A szakmai vizsga értékelése   A szakmai elméleti vizsga értékelése   A szakmai elméleti vizsga osztályzatát az írásbeli vizsga érdemjegye alapján kell meghatározni. A szakmai elméleti vizsga akkor eredményes, ha a jelölt az írásbeli vizsgarész követelményeit legalább 80%-os szinten, azaz elégségesre teljesítette.     A szakmai gyakorlati vizsga értékelése   A szakmai gyakorlat osztályzatát a gyakorlati vizsgarész érdemjegye alapján kell meghatározni. A gyakorlati vizsga akkor eredményes, ha a jelölt a gyakorlati vizsga követelményeit legalább 80%-os szinten, azaz elégségesre teljesítette.     A szakmai vizsga értékelése   A szakmai vizsgán a jelölt a vizsgakövetelményeknek megfelelt, ha mindkét vizsgarészt legalább elégségesre értékelte a vizsgabizottság.   Az egyes tantárgyak vizsgái az első vizsga megkezdésétől számítva 1 éven belül ismételhetőek, ezt követően az addig letett vizsgák érvényüket vesztik.       V. EGYÉB TUDNIVALÓK     1. A szakképzés megkezdésének feltételei   Iskolai előképzettség: középiskola utolsó évfolyamának elvégzése.     2. A képzés tantárgyai   A szakképesítés megszerzésének feltétele a szakmai képzésben való részvétel. A képzés tantárgyainak (moduljainak) minimum óraszámait az alábbi táblázat tartalmazza: