Vájár (mélyművelő)

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  VÁJÁR (MÉLYMŰVELŐ)     I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 31 5211 04   2. Szakképesítés megnevezése: Vájár (mélyművelő)     II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7113 Vájár     2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7113 Vájár, segédvájár   7119 Egyéb szilárdásvány-kitermelő foglalkozások     3. A munkaterület rövid, jellemző leírása   A szakma munkaterülete a mélyművelésű bánya. Ismerje a bányászatban a szállítással, anyagmozgatással, munkavédelemmel, környezetvédelemmel összefüggő feladatokat. A fenntartási munkák mellett tudjon vágatot hajtani, feltárási és elővájári munkákat végezni, illetve tudjon dolgozni a fejtésen. Tudja kezelni a bányatérségek víztelenítését, szellőztetését, portalanítását és egyéb járulékos tevékenységeket végző gépeket, bányászati berendezéseket. Legyenek ismeretei az aknamélyítésről. Ismerje a közlekedési és magatartási szabályokat normál- és veszélyhelyzetben. Tudja használni a bányabeli önmentőkészülékeket.     III. A szakképesítés szakmai követelményei     III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatcsoportok, feladatok     1. Vállalkozói, munkajogi, szervezési és vezetési ismeretek   – A munkavállalással kapcsolatos tudnivalók ismerete.   – Egy tervezett vállalkozás beindításának és üzemeltetésének legfontosabb hatósági, személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételei.   – A legfontosabb adó-, egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási jogszabályok ismerete.   – A munkahelyre vonatkozó általános és sajátos szabályozások ismerete és betartása.   – A kollektív szerződés elemeinek ismerete.   – Közreműködés a munkahelyén működő szakmai képviseletek, szakszervezetek munkájában.   – A munkáltató és a munkavállaló legfontosabb jogainak és kötelességeinek és a munkafolyamatok ismeretében saját és beosztottjai munkájának szervezése.   – Szervezési ismeretek:     = a munkafeladat ellátásához szükséges alapvető üzemszervezés,     = anyag- és szerszámszükséglet felmérése,     = várható időigények megállapítása,     = egyidejűleg végezhető munkák összehangolása,     = kötelezően egymás után végzendő munkák meghatározása,     = fő- és mellékmunkák ütemezése, holt idők (üzemzavar) kihasználása.     2. Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások   – A munkahelyre vonatkozó általános előírások betartása.   – A munkahely megfelelő kialakítása, helyes anyagtárolás, közlekedési utak biztosítása.   – A saját és a környezetében dolgozó munkatársak balesetvédelmének biztosítása.   – Különböző technológiák, munkafolyamatok végzése során a speciális biztonsági előírások alkalmazása.   – A munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírások betartása     = a tűzoltó készülékek (tűzcsapok, készülékek) elhelyezése,     = a tűzoltó készülékek (por-, hab-, gázoltó) használatára vonatkozó előírások ismerete és alkalmazása.   – A munkahelyen tartózkodás és annak elhagyására vonatkozó előírások ismerete és betartása.   – Az alkatrészek tisztítása során alkalmazott tisztítószerek tulajdonságainak ismerete.   – Az anyagok tárolására, szállítására, felhasználására vonatkozó előírások betartása és a megfelelő védőfelszerelések használata.   – Tűz- és robbanásveszélyek megelőzésére vonatkozó előírások betartása.   – A villamos jellegű biztonságtechnikai és munkavédelmi ismeretek alkalmazása. A további sérülések elkerülése érdekében az áramtalanítás, a sérültnek az áramkörből történő kiszabadítása a lehetőségektől, a sérült helyzetétől függően.   – A munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése, a segélynyújtó szolgálat értesítése.   – Közreműködés a balesetek körülményeinek kivizsgálásában.   – A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartása.   – A szerelés, javítás, karbantartás, az alkatrészek megmunkálása során felhasznált anyagok, segédanyagok kezelésére, tárolására, szállítására vonatkozó előírások betartása. A keletkező hulladékok, cserélt segédanyagok szelektív gyűjtése, szakszerű tárolása.   – A levegőszennyezés csökkentése, porelszívás alkalmazása.   – A bányamentés feladatainak ismerete, a bányamentő készülékek alkotórészeinek ismerete, a menekülő készülékek és a vonatkozó szabályzatok alkalmazása.   – A bányatörvénynek a szakma gyakorlásával kapcsolatos vázlatos ismerete.   – A bányaveszélyek ismerete.   – Baleset esetén követendő eljárás, jelentési kötelezettség.   – Szellőztetés, klimatizálás, porelhárítás elméletének ismerete.   – Munkaruha, védőruha, védőfelszerelés ismerete.     3. Műszaki dokumentációk használata   – Műszaki ábrázolás alapvető ismerete.   – A munkahelyi naplók szerepének ismerete.   – A BTE és RTE ismerete.   – Műveleti, kezelési és karbantartási utasítások ismerete.   – Szolgálati és kezelési utasítások ismerete.   – A szakma gyakorlásához szükséges táblázatok kezelése.   – Javítási, üzembe helyezési utasítások használata.   – Mérési, hibafelvételi jegyzőkönyv ismerete, használata.   – Gépkönyvek használata.   – Darabjegyzék, anyagszükséglet összeállítása, kiértékelése.   – A szakma gyakorlatában előforduló adatszolgáltatás elektronikus adatfeldolgozáshoz.     4. Vájár gyakorlat téma anyagai   – A vájármunka története, a helyi bányavidék, helyi bányaüzem.   – A bányaüzemek külszíni létesítményei.   – Biztosítóanyagok tárolása, bányászati kéziszerszámok.   – Fa megmunkálása, biztosítás részei, összeállítása.   – Felszerelés leszállás előtt, egyéni védőfelszerelések.   – Bányaterek ismerete, járás, közlekedés bányatérségekben.   – Nagyobb körültekintést igénylő bányafenntartási tevékenység bányatérségekben, szintes és dőlésben hajtott vágatokban.   – Vágatok újranyitása (átépítés, biztosítás megerősítése).   – Vágathajtás feltáró és elővájási jelleggel szintesen és dőlésben hagyományos, valamint korszerű biztosítással.   – Ereszke, sikló, feltörés, gurító hajtás.   – Jövesztés kézzel: csákány, fejtőkalapács használata.   – Jövesztés robbantással: robbanóanyagok, robbantószerek.   – Fúrólyuk telepítés: betörő-, bővítő- és koszorúlyukak.   – Jövesztés géppel: jövesztő és jövesztő-rakodó gépek típusai.   – Rakodás: kézzel, rakodógéppel, rakodógépek típusai (pl. PML-5, CAVO).   – Szállítás: kézi csillézés, véges és vég nélküli kötélszállítás, láncosvonszoló, gumiszalag.   – Biztosítás fával: ideiglenes biztosítás, trapézácsolat, fejtési ácsolat, keretácsolat, poligom, tartóácsolat.   – Biztosítás csúszóíves szerkezettel: (TH) kőszelvényű, kapuíves, ZE- és ZTE-szelvényű vájatokban.   – Biztosítás falazattal: tégla, idomkő.   – Lőttbetonos biztosítás.   – Kőzetcsavarozás.   – Fejtési munkák szintes és dőlésben telepített, keskeny és széleshomlokú fejtésekben:     = jövesztés kézi és gépi eszközökkel (robbantással, feszítő hatású eljárással, jövesztőgépekkel),     = biztosítás hagyományosan fával, egyedi fémbiztosító szerkezetekkel, keret és pajzsberendezésekkel,     = komplex fejtési jövesztő-, rakodó-, szállító- és biztosítóberendezéseknél végzendő munkafolyamatok,     = részvétel fejtés előkészítés és felhagyás munkálataiban,     = tömedékelés kézzel és géppel, omlasztás,     = különleges fejtési tevékenységek.     5. Fémipari alapképzés, bányabeli gépi berendezések   Fémipari alapképzés:   – anyagismereti alapfogalmak, gépszerkezeti anyagok,   – mérő- és ellenőrző eszközök, a mértékegységek, mérési eljárások,   – előrajzolás (felület-előkészítés, rajzmunka, eszközei),   – kalapács használata egyengetés,. nyújtás, hajlítás műveletei,   – a vágás (vésés), fűrészelés, nyírás, lyukasztás eszközei, kivitele,   – reszelés módjai, eszközei fúrás, köszörülés műveletei,   – menetvágás eszközei, módjai,   – szegecsfajták, szegecselés eszközei, szegecselés hidegen, melegen,   – a nem oldható kötések: forrasztás, hegesztés és kovácsolás eszközei, kivitelezése,   – gépelemek, szerkezeti egységek szerelése, javítása, karbantartása.   Gépek kezelése, szerelése, karbantartása:   – csillék, csillepályák (vasút, függősínpálya), kialakítása, javítása, folyamatos szállítóberendezések: gumihevederes, láncosvonszoló, csúzdák, kötélpályák szerelése, üzemeltetése, karbantartása,   – fejtőkalapácsok, fúrógépek, berendezések szerelése, karbantartása,   – a munkahelyi szellőztetőgépek típusai, telepítésük, szerelése, karbantartása,   – a munkahelyi szivattyúk típusai, beépítésük, szerelése, kezelése, karbantartása,   – légmotorok, vitlák, csavarozógépek, emelőszerkezetek kezelése, karbantartása,   – feszítőberendezések, csillefogók beépítése, szerelése, karbantartása,   – folyamatos szállítóberendezések: hevederes, láncosvonszoló, kezelése, szerelése, karbantartása,   – a munkahelyi kisgépek kezelése, karbantartása,   – munkahelyi rakodó- és szállítógépek, berendezések szerelése, karbantartása, kezelése,   – vezeték és kábelmunkák vájár szinten,   – energiaellátás (csővezetékek) és szellőztető gépek, berendezések kezelése, karbantartása,   – közreműködés kapcsolókkal és jelző berendezéseknél végzendő munkában,   – vágathajtó gépek (jövesztő-rakodó) karbantartása, telepítése, kezelése,   – egyedi fém biztosítóberendezések kezelése, karbantartása, szerelése,   – hidraulikus rendszer szerelése, ellenőrzése,   – gépesített biztosítóberendezések szerelése, karbantartása, kezelésük,   – fejtési jövesztőberendezés szerelése, karbantartása, kezelésük,   – komplex fejtési jövesztő-biztosító berendezés működtetése,   – kenési feladatok ellátása, tömítettség ellenőrzése, tömítetlenség elhárítása,   – gépészeti feladatokban történő aktív közreműködés, a bányaterület igényei szerint.     III/2. Követelmények     1. Vállalkozói, munkajogi, szervezési és vezetési ismeretek alkalmazása   Ismerje:   – a munkavállalással kapcsolatos tudnivalókat,   – a vállalkozás beindításának és üzemeltetésének legfontosabb hatósági, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit,   – a gazdasági, pénzügyi és jogi alapfogalmakat,