Vágóállat minősítő (az állatfaj megjelölésével)

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  A VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI       I. A szakképzés adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 51 5212 01   2. A szakképesítés megnevezése: Vágóállat-minősítő   3. A szakképesítés megszerzésének előfeltételei:   a) középfokú iskolai végzettség (érettségi),   b) előírt egészségügyi alkalmasság.       II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel ellátható tevékenységek:   ----------------   A tevékenység (munkakör, foglalkozás, vállalkozás)   FEOR száma megnevezése   ----------------   7211 Húsfeldolgozó (Vágóállat-minősítő)     2. A szakképesítéssel ellátható további tevékenységek   ----------------   A tevékenység (munkakör, foglalkozás, vállalkozás)   FEOR száma megnevezése   ----------------     – –     3. A képesítés célja   Az elméletileg és szakmailag megfelelően felkészített szakember alkalmas legyen a húsipari vágóüzemekben a szarvasmarha, sertés és juh (a továbbiakban együtt: vágóállat) vágott testének, mint főterméknek, vágás utáni minősítésére, kereskedelmi osztálybasorolására és az ezzel kapcsolatos tevékenységek ellátására (jelölés, címkézés, adminisztráció).     4. A munkaterület jellemzése   A vágóüzem, ahol a minősítést végzik, általában nedves, zajos és balesetveszélyes munkaterület. A biztonságos munkavégzéshez szükséges az elsődleges feldolgozói tevékenység (vágás, bontás, darabolás, hűtés) ismerete, az egészségügyi, higiéniai, munka- és környezetvédelmi előírások betartása.       III. Szakmai követelmények     1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok:   a) a minősítőhely előírásszerű követelményeinek ellenőrzése (méretek, megvilágítás),   b) a minősítő tevékenység ellátásához szükséges eszközök hitelességének ellenőrzése,   c) a vágóállat minősítése (hasítva, amennyiben a hasítás kötelező),   d) a minősítéssel kapcsolatos információs feladatok ellátása,   e) a vágóállatok, illetve a hasított testek azonosítását szolgáló jelölések meglétének ellenőrzése,   f) az érvényes minősítési előírásokban rögzített, a minősítés szempontjából alapvető technológiai előírásoknak való megfelelés ellenőrzése (a szúrás és a minősítés között előírt 45 perc megléte és a melegsúly meghatározása),   g) a tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi és higiéniai előírások betartása.     2. Elméleti követelmények     Szakmai elmélet     A) Törzsanyag     Az ismeret szintjén tudja:   a) a vágóállat anatómiai felépítését,   b) a különféle tenyésztési- és tartástechnológiai módszerek alapfogalmait,   c) az érvényes munka- és környezetvédelmi, valamint higiéniai előírásokat, az alapvető állategészségügyi fogalmakat,   d) a minőségügyi rendszerek alapjait,   e) a környezet- és állatvédelmi előírásokat,   f) a mérlegek, minősítő műszerek és adatrögzítő berendezések működési elvét,   g) az állatok jelölésének (a marhahús címkézésének) jelentőségét, a hazai és az európai közösségi jogszabályokat,   h) a vágóállatok jelölésének és a minősítésnek összefüggéseit.     A megértés szintjén tudja:   a) a vágóállatok termelésminőségére ható tényezőket,   b) a vágóállatfajokat és -fajtákat felismerni és azok külső és belső tulajdonságait megítélni,   c) az elsődleges feldolgozás technológiai műveleteinek sorrendiségét és összefüggéseit,   d) a termékpályákra vonatkozó agrárpiaci szabályozás jelentőségét, alapelveit, hazai és nemzetközi gyakorlatát, a vonatkozó jogszabályokat (támogatások, minősítés, árjelentés).     Az alkalmazás szintjén tudja:   a) a vágóállatok vágás utáni minősítésére és a féltestek kereskedelmi osztálybasorolására alkalmazott módszereket és eljárásokat,   b) a minősítő szakember fontosabb feladatait,   c) a mérő-, minősítő- és számítástechnikai eszközök, műszerek használatát, kezelését,   d) a minősítés adatainak dokumentálását, a jelentéskészítést, a szoftver-felhasználói ismereteket,   e) a minősítésre vonatkozó jogszabályokat,   f) az egyedazonosítási, állatnyilvántartási módszereket.     B) Speciális szakmai anyag     Sertésminősítő   Az alkalmazás szintjén tudja:   a) a vágósertés (S)EUROP minősítő rendszerét,   b) az engedélyezett minősítési módszereket és az osztálybasorolást [FOM, UNIFOM, ZP–PQM (hárommérleges eljárás)],   c) a hasított féltesteken a minősítés után jelölés elvégzését,   d) a dokumentációs és információs rendszer működtetését.     Szarvasmarhaminősítő   Az alkalmazás szintjén tudja:   a) a szarvasmarha (S)EUROP minősítését,   – az osztálybasorolást, húsosság alapján,   – a zsírossági fok megállapítását,   – az életkor és ivar meghatározását,   b) a jelölés (a hasított féltesteken, minősítés után) elvégzését,   c) a dokumentációs és információs rendszer müködését,   d) a jogszabályi előírások betartását.     Juhminősítő   Az alkalmazás szintjén tudja:   a) a juh (S)EUROP minősítési rendszerét,   – a carcas osztálybasorolást izmoltság alapján,   – az osztálybasorolást faggyúborítottság alapján,   – a carcas kategorizálást tömeg (súly) szerint,   – az osztálybasorolást hússzín alapján,   b) a jelölés elvégzését (minősítés után, a testen),   c) a dokumentációs és információs rendszer működését,   d) a jogszabályi előírások betartását.     3. Gyakorlati követelmények   A munkatevékenység ismerete szintjén tudja: a vágóállatok átvételének és vágásra való előkészítésének műveleteit.     A jártasság szintjén tudja:   a) a vágóállatok jelölésének és azonosításának módszereit,   b) az elsődleges feldolgozás előkészítő és feldolgozó műveleteit, a vonatkozó higiéniai és munkavédelmi gyakorlatot,   c) a minősítő munkahely megfelelő kialakításának és megvilágításának ellenőrzését.     A készség szintjén tudja:   a) a vágóállatfajok vágás utáni minősítésének és kereskedelmi osztálybasorolásának módszereit,   b) a minősítésnél alkalmazott mérőeszközök és műszerek hitelességének és működőképességének ellenőrzését, szakszerű kezelését, kalibrálását,   c) a minősítői munka végzéséhez szükséges higiéniai és munkavédelmi előírásokat,   d) a vágóállatok jelölését és azonosítását,   e) a vágóállatok átvételét, kategorizálását,   f) az adatok számítógépes feldolgozását és a dokumentálását.     4. Személyi követelmények   A képzésben részt vevő rendelkezzen megfelelő fizikai állóképességgel, monotóniatűréssel, higiéniai szemlélettel, szakszerű és pontos munkavégzés igényével, önálló munkavégzési képességgel, a változó helyzethez való alkalmazkodó és döntési készséggel, valamint a jogkövető magatartás adottságával és kellő felelősségtudattal.       IV. A szakképesítés vizsgakövetelményei     1. A szakmai vizsga részei:   a) írásbeli vizsga,   b) szóbeli vizsga,   c) gyakorlati vizsga.     1.1. Az írásbeli vizsga magában foglalja:   a) a vágóállat-minősítés jogi alapjait és az agrárpiaci szabályozást,   b) a vágóállat-minősítés és a kereskedelmi osztálybasorolás módszereit, valamint az eljáráshoz szükséges eszközök, műszerek, berendezések ismeretét,   c) a minősítéssel kapcsolatos jelölési, azonosítási, technológiai, higiéniai és munkavédelmi vonatkozásokat.   Az írásbeli vizsga a szakképesítés egészét átfogó feladat megoldása (különböző gyakorlati helyzetek megoldásának megtervezése).   Az írásbeli vizsgán a tantárgyak megoszlása:   – jogi és piacszabályozási ismeretek 15%   – minősítés, osztálybasorolás 60%   – munkavédelem, higiénia 10%   – állategészségügy, állatvédelem 5%   – eszközismeret 10%.     1.2. A szóbeli vizsga magában foglalja:   a) a minősítés általános összefüggéseit, a termékpálya-szabályozás jelentőségét és a vágóállatok minőségének javítását,   b) a minősítési rendszer főbb részeit,   c) a minősítési eredmények dokumentálását, feldolgozását, az információadási kötelezettségeket,   d) a sertés, szarvasmarha, juh minősítésének és osztálybasorolásának módszereit,   e) a vágóállatok anatómiai felépítését,   f) a minősítéshez kapcsolódó elsődleges feldolgozás műveleteit, az előírt technológiai paramétereket.     A szóbeli vizsgán a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott tételeket kell alkalmazni.     1.3. Gyakorlati vizsga   A gyakorlati vizsga konkrét minősítési és kereskedelmi osztálybasorolási feladat manuális elvégzéséből, az adatok dokumentálásából, a jelentéskészítésből, valamint az eszközök szakszerű használatából és karbantartásából áll.   A gyakorlati vizsga csak olyan felszereltségű húsipari üzemben folytatható le, ahol az (S)EUROP minősítéshez szükséges feltételek adottak, továbbá biztosítottak a vizsgafeladat elvégzéséhez szükséges technikai, higiéniai és munkavédelmi követelmények.   A vizsgán a sertés, a marha és a juh minősítésére a jogszabályban meghatározott kereskedelmi osztálybasorolási eljárással, vizsgázónként 30-30 db állati testet kell minősíteni és osztályba sorolni.   Nem felel meg a vizsgán az a jelölt, aki az elvégzett minősítésekből 20%-nál többet hibásan végzett.     2. A vizsgára bocsátás szakmai feltételei   a) iskolarendszerű oktatás keretében a képző iskola nyilatkozata,   b) tanfolyamrendszerű oktatás esetén a tanfolyam szervezőjének és a gyakorlati oktatást végző szervezet nyilatkozata.   A vizsgázónak tanfolyami képzés esetén szakirányú szakmai képzettséggel kell rendelkeznie, a felkészítő szervezetnél eltöltött gyakorlati időt kell igazolnia (sertés: 190, marha: 210, juh: 210 óra).   A vizsga alól felmentés nem adható.