Üzleti szakmenedzser

felsőfokú szakképzés, FSZ, OKJ, félfőiskolai képzés

  Üzletviteli szakmenedzser szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 55 3435 02   2. A szakképesítés megnevezése: Üzletviteli szakmenedzser       II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma FEOR megnevezése   -----------------------   3619 Egyéb gazdasági ügyintézők     2. A munkaterület rövid, jellemző leírása   Az üzletviteli szakmenedzser a gazdasági élet különböző területein, közgazdász, üzemgazdász egyetemi, illetve főiskolai végzettséget még nem igénylő üzletvitellel, tervezéssel, szervezéssel, irányítással, ellenőrzéssel összefüggő vezetői feladatokat lát el.   Az üzletviteli szakmenedzser alapvető feladata – a vonatkozó törvényekben meghatározott jogi, szervezeti és működési szabályok figyelembevételével – kis és közepes méretű vállalkozások gazdaságos működtetése, adott esetben válságmenedzselése. Felkészültsége lehetővé teszi a nagyobb méretű vállalkozások, valamint nagyvállalatok funkcionális részlegeinél az alsó és középszintű vezetői feladatok ellátását, a felső szintű vezetők munkájának segítését, különös tekintettel a lehetséges belföldi és külföldi üzleti partnerek és új üzleti lehetőségek felkutatására, az üzleti folyamatok optimalizálására, a kapcsolati tőke gyarapítására, az üzleti tevékenység szervezésére.   Ennek érdekében:   Részt vesz (illetve önállóan intézi)   – a vállalkozások létrehozásában,   – a vállalkozási stratégiák megtervezésében, kivitelezésében, kommunikálásában,   – a marketing információs rendszer szervezésében,   – a döntésekhez szükséges elemzések elkészítésében,   – a humánerőforrás tervezésében, a munkaerő-felvételben,   – az üzleti információs rendszer létrehozásában és karbantartásában,   – a pályázatok, tenderek elkészítésében,   – a lehetséges üzleti partnerek felkutatásában,   – a szerződések elkészítésében, értékelésében,   – a termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó üzleti folyamatok szervezésében,   – a gazdálkodási folyamatok optimalizálásában,   – a vállalati költségek elemzésében,   – az értékesítéshez kapcsolódó üzleti folyamatok megszervezésében, irányításában,   – a minőségbiztosítási rendszer kialakításában, működtetésében.     Gondoskodik   – a termelési, illetve szolgáltatási folyamatokhoz szükséges feltételek biztosításáról,   – a tulajdonosok, a menedzsment és a dolgozók közötti érdekegyeztetésről,   – a munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások adaptálásáról és betartásáról,   – az ügyviteli fegyelem rendszabályainak betartásáról,   – az elemzésekhez szükséges gazdasági mutatók elkészítéséről,   – az üzleti tervben foglaltak teljesítéséről, az esetleges eltérések elemzéséről, a szükséges korrekciók időben történő megtételéről.     Együttműködik   – a vállalat külső partnereivel,   – a marketingakciók kidolgozásában,   – az üzleti folyamatok szabályozottságának fenntartásában,   – a hatékony munkamegosztás kialakításában,   – az értékesítést végző szervezeti egységek munkájának megszervezésében,   – a vállalatgazdasági mutatószámok alapján elkészített operatív tervek végrehajtásában, végrehajtatásában.     3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések   -----------------------   A szakképesítéssel rokon szakképesítések   azonosító száma megnevezése   -----------------------   54 3404 01 Menedzserasszisztens   54 3404 02 Ügyintéző titkár I.   54 3434 01 Általános menedzser I.   52 3404 01 Általános menedzser II.   52 3435 01 Európai üzleti asszisztens   52 3435 06 Vállalkozásszervező   52 3432 03 Vállalkozási ügyintéző       III. A szakképesítés szakmai követelményei     A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények     1. feladatcsoport   Vállalkozói, jogi, gazdasági matematikai, statisztikai ismeretek alkalmazása   – ismeri és érti a makrogazdasági összefüggéseket,   – jellemezni és elemezni tudja a nemzetközi és hazai gazdaság helyzetét, főbb tendenciáit, érti a gazdasági tevékenységek jogi és közgazdasági szabályozását,   – ismeri az európai monetáris rendszer működési mechanizmusait,   – ismeri és érti a gazdaságszervezés problémáit,   – meg tudja határozni a vállalkozások alapításához és működéséhez szükséges feltételeket, ismeri a piacon tevékenykedő szakmai és társadalmi szervezetek felépítését, működését,   – azonosítani tudja a gazdaság szereplőit, jellemezni és elemezni tudja a piaci mechanizmusok működését,   – értelmezni tudja a munkapiac, az árupiac, a pénzpiac egyensúlyi mutatóit, ismeri számításuk módját, a közöttük lévő összefüggéseket értelmezni képes,   – ismeri a makrogazdasági körforgást, a nemzetgazdasági teljesítmény mérését, a prognóziskészítést,   – átlátja a gazdálkodás alapfolyamatait, a makro- és mikrokörnyezetet alapvetően meghatározó környezetet,   – érti az államháztartás és költségvetés kapcsolatát, a tervezés mechanizmusait,   – érti és jellemezni tudja az áru- és a pénzpiac egyensúlyának feltételeit,   – formai és tartalmi követelmények ismeretében önéletrajzot, pályázatot, munkaszerződést készít,   – képes a vállalkozások működési területének, vállalkozási formájának megválasztására,   – meg tudja határozni a vállalkozási tevékenység megkezdéséhez szükséges eszközöket és forrásokat,   – ismeri és érti a piac működési mechanizmusait, képes a tanult függvényvizsgálati módszerek alkalmazására,   – az alkalmazás szintjén tud összköltséget, egységköltséget, határköltséget számítani,   – ismeri és képes alkalmazni piaci szituációtól függően a különböző index számítási módokat,   – tud jelenértéket számítani,   – képes a kereslet-kínálat elemzési módszereinek alkalmazására adott piaci szituációban,   – üzleti tervet tud készíteni,   – adott szituációban ki tudja számítani a vállalkozásokat terhelő adókat,   – átlátja a vállalkozás finanszírozásával kapcsolatos összefüggéseket,   – képes a reálberuházásokkal kapcsolatos kockázatok elemzésére.     2. feladatcsoport   A munkafolyamat megtervezése, előkészítése   – ismeri és érti az elvégzendő munkafolyamathoz szükséges szervezési, vezetési módszereket, a kommunikációs meggyőző és motivációs stratégiákat,   – tisztában van a munkáltatók és a munkavállalók jogaival, kötelességeivel,   – elkészíti a hatáskörébe tartozó személyek munkaköri leírásait,   – gondoskodik a dolgozók képzéséről, továbbképzéséről,   – folyamatosan alkalmazza magatartástudományi ismereteit, amikor empátiakészségéről, kitartásáról, akaraterejéről, szorgalmáról, megfigyelő- és lényegfelismerő, elemző és kockázatvállaló képességéről kell tanúbizonyságot tennie a gyakorlati feladatok megoldásakor,   – segíti, adott esetben létrehozza a vállalkozást, elvégzi az adminisztratív teendőket, önállóan eljár,   – ismeri, és alkotó módon közreműködik a vállalkozások működésével vagy megszűnésével kapcsolatos döntések előkészítésében, a módszertan kidolgozásában, a feladatok operatív végrehajtásában, az alkalmazandó, illetve alkalmazható intézkedések végrehajtásában,   – a vállalkozás menedzsmentjének segítése során részt vesz a gazdálkodás minden egyes területén a döntések előkészítésében, végrehajtásában és a folyamatok elemzésében, ellenőrzésében,   – ismeri és alkalmazza mindazon matematikai és statisztikai módszereket, amelyek a napi gazdálkodási folyamatok nyomon követéséhez szükségesek,   – javaslatot készít a termék-, ár- és értékesítéspolitikára vonatkozó döntések meghozatalához,   – ismeri és érti a vállalkozások finanszírozásának lehetőségeit, hatásait,   – részt vesz a vállalkozás finanszírozásával kapcsolatos döntésekben,   – részt vesz a működtetéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, a munkaerővel, az anyaggal, az energiával és a munkaeszközökkel való optimális gazdálkodás módszertanának kidolgozásában és a gyakorlati megvalósításban,   – ellenőrzi a gyártás és a szolgáltatás minőségi színvonalát,   – folyamatosan tájékozott a munkavégzés hatékonyságáról és annak költségeiről,   – segíti a gyártásban és a szolgáltatásban előforduló hibák okainak feltárását és megszüntetését,   – felkutatja és alkalmazza a vállalkozás hatókörébe tartozó termelő, szolgáltató és forgalmazási tevékenységre vonatkozó legújabb megoldásokat, figyelemmel kíséri azok folyamatait,   – piackutatást irányít,   – ismeri és érti a termelés és költségeinek összefüggéseit, a piaci versenyszabályozás hatásait, a termelési tényezők piacalakító hatásait, a vállalati eredményképződés folyamatát és befolyásolásának eszközeit,   – önállóan szervezi a vállalkozás információs rendszerének működtetésével kapcsolatos teendőket,   – az alkalmazás szintjén tud keresletet elemezni, ajánlatot készíteni, ajánlatot értékelni,   – azonosítani tudja az üzleti folyamatok kulcsfolyamatait,   – képes a teljesítményrések feltárására, meghatározására,   – önállóan tud cselekvési programot összeállítani, annak végrehajtását ellenőrizni,   – ügyfélszolgálatot szervez, működtet,   – megrendelési és leltári adatbázisokat kezel,   – rendelésteljesítést vizsgál.     3. feladatcsoport   Vállalkozási stratégiák tervezése, megvalósítása   – ismeri a vállalati stratégia alkotás folyamatát, alapelveit, az elemzéshez szükséges eljárásokat,   – ismeri és érti a szervezetelmélet fejlődésének legfontosabb állomásait,   –   részt vesz a vállalati célok, misszió, vízió kitűzésében, a hosszú, közép- és rövid távú üzleti tervek elkészítésében, a vállalati politikák kialakításában és működtetésében,   – alkalmazza a stratégiai tervek elkészítésében használható módszertanokat,   – alkalmazza a vállalati stratégia kommunikálásához szükséges módszereket,   – képes a stratégiai terv elkészítésével kapcsolatos teendőket koordinálni,   – részmunkák alapján stratégiai terv javaslatot önállóan is képes összeállítani,   – közreműködik a humánerőforrással és információval való gazdálkodás terén a tervezésben és a megvalósításban,,   – javaslatot készít a szervezeti struktúra kialakításához, illetve átalakításához szükséges döntésekhez,   – tudja és alkalmazza a dolgozók motiválására alkalmas módszereket,   – képes a konfliktusokat felismerni és kezelni,   – értekezleteket tervez, vezet, dokumentál,   – ismeri a kis és a közepes szervezetek kommunikációs problémáit, javaslatot készít azok feloldására,   –   közreműködik a gazdálkodási-pénzügyi kérdések megoldásában, a hatékony termék-, ár-, értékesítés- és kommunikációs politika kialakításában, az eljárási rend, a munkamegosztás kidolgozásában, az üzleti tervek elkészítésében,   –   segíti a vállalkozás menedzselését vagy a válságmenedzselését, a pénzügyi egyensúly megteremtését, illetve helyreállítását,   – részt vesz a marketingstratégia kialakításában,   – szervezi a marketing információs rendszer zavartalan működését,   – arculattervet készít.     4. feladatcsoport   Partnerkapcsolatok építése, megőrzése   – új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez, értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek alkalmazása,   – belföldi és külföldi üzleti partnerek felkutatása, információs csatornák működetése, marketingfelderítés, illetve marketingakciók kidolgozása és végrehajtása, üzleti tárgyalások önálló vezetése, üzleti ajánlatok megfogalmazása, a szállítókkal, illetve vevőkkel kötendő szerződések előkészítése,   – kapcsolatot épít a cége számára lehetséges szállítókkal,   – tárgyalásai során alkalmazza a protokoll és az üzleti etika szabályait,   – nyilvántartásokat készít, azokat elemzi, üzleti céljainak megfelelően struktúrálja,   – figyeli a pályázati kiírásokat,   – pályázatot állít össze és gondoskodik a benyújtásról,   – marketingakciót tervez, végrehajt,   – nemzetközi és hazai üzletfelekkel szerződik, illetve javaslatot készít a szerződések megkötésére,   – információs csatornákat működtet, kommunikál, beszámol, tájékoztat,   – elvégzi a nyilvánossággal való kapcsolattartás hatásának vizsgálatát.     5. feladatcsoport   Vállalkozások működtetése   – segíti a vállalkozás létesítésével, működtetésével vagy megszüntetésével kapcsolatos döntések előkészítését,   – alkalmazza a vállalati folyamatok irányításához, elemzések elvégzéséhez, az ügyvitel, a könyvvitel, a számvitel részterületeinek irányításához, a válságmenedzselésében való részvételhez, az erkölcsi és üzleti etikai érdekekkel való azonosuláshoz, illetve azok képviseletéhez, a kritika elvszerű alkalmazásához, a konfliktusok szakszerű kezeléséhez megszerzett elméleti ismereteit,   – kapcsolatot tart a vállalkozás környezetével,   – segíti a vállalkozás egyéni arculatának erősítését, távlati és közelebbi céljainak megismertetését,   – aktívan működik közre a tulajdonosok, a menedzsment és a dolgozók közötti hatékony munkamegosztás kialakításában,   – ismeri és érti a preventív, turnaround, krízismenedzsment, csődmenedzsment technikák alkalmazhatósági körét, előnyeit, hátrányait,   – felismeri és érti a jogi, gazdasági környezet változásainak hatását,   – ismeri a kockázatelemzési technikák hatókörét, korlátait,   – összegyűjti egy adott témára vonatkozó törvényeket, jogszabályokat, rendeleteket, értelmezi azokat, gondoskodik a változások nyomon követéséről,   – elkészíti a vállalkozás belső szabályzatait,   – ismeri és alkalmazza a munkakör-elemzési, teljesítményelemzési technikákat,   – munkahelyi konfliktusokat kezel,   – könyvviteli, számviteli, pénzügyi ismeretei alapján képes irányítani a gazdálkodási folyamatokat,   – dokumentálja a felismert problémákat és azok megoldásait,   – tervezi, elemzi, ellenőrzi, és jelentést készít a minőségköltségek alakulásáról,   – ellátja a projektek, termékek menedzselésével kapcsolatos feladatokat,   – ismeri és alkalmazza a szerződéskötések hazai és nemzetközi gyakorlatát,