Ügyviteltechnikai műszerész

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  ÜGYVITELTECHNIKAI MŰSZERÉSZ     I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 33 5223 01   2. Szakképesítés megnevezése: Ügyviteltechnikai műszerész     II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7443 Elektroműszerész     2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7441 Mechanikai műszerész   7442 Finommechanikai műszerész   7443 Elektroműszerész   4194 Irodai sokszorosító   3194 Műszaki rajzoló   7355 Hang-, képfelvétel-, számítástechnikai információhordozó-sokszorosító   5349 Egyéb kulturális, sport-, szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások   4291 Ügyféltájékoztató   4292 Telefon-, telex-, telefaxkezelő   4299 Egyéb ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások   3131 Számítógéphálózat-üzemeltető   3132 Számítástechnikai programozó   3133 Adatbázis-felelős   3139 Egyéb számítástechnikai foglalkozások     3. A munkaterület rövid, jellemző leírása   Az ügyviteltechnikai műszerész a személyi számítógépek és perifériáik, a másológépek, a házi telefonközpontok, illetve készülékek, a faxok, a multimédia-eszközök, üzenetrögzítők stb. gyártáskori összeszerelését, üzembe helyezését, karbantartását és javítását végzi. E tevékenységeket azon számítástechnikai, elektrotechnikai, finommechanikai, technológiai, elektronikai, illetve digitális áramköri ismeretek és szerelési, valamint mérési tapasztalatok birtokában végzi, amelyek a modern ügyviteltechnikai készülékek összeszerelési és szervizmunkáinak elvégzéséhez szükségesek.   A fentiek alapján tehát az ügyviteltechnikai műszerész a szakterületén:   – alkalmazza a munkavédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi előírásokat a szakszervizben, gyártási területen vagy a megrendelő munkahelyén, irodájában   – elvégzi a gyártástechnológia által előírt összeszerelési, bemérési, beüzemelési és minőségellenőrzési feladatokat   – megvizsgálja az irodagépet, behatárolja és feltárja a finommechanikai vagy elektronikai hiba helyét és érintett környezetét   – önállóan meghatározza az irodatechnikai készülék karbantartásának vagy javításának szükséges munkáit, megtervezi a munka elvégzését   – önállóan meghatározza a szükséges szerelési sorrendet az irodagép műszaki, üzemeltetési, illetve szerviz-kézikönyvében előírtak és a saját tapasztalatai alapján, majd végrehajtja a szerelést   – szétszereli az irodagépet, illetve szerkezeti egységét, kijavítja vagy kicseréli a hibásnak talált alkatrészt vagy egységet, összeszereli a gépet és üzembe állítja, a kifogástalan működést bemutatva átadja a felhasználónak   – elvégzi a szét- és összeszerelést, javítás, illetve az alkatrész- vagy egységcsere előtt, illetve utána a szükséges elektronikus, illetve mechanikai méréseket, és ezekről szükség esetén jegyzőkönyvet készít   – szereli, javítja, illetve cseréli az irodagép finommechanikai szerkezeti elemeit, illetve egységeit, elvégzi a szükséges illesztéseket és beállításokat   – szereli, üzembe állítja, karbantartja, javítja az irodagépet   – szakmailag segíti, betanítja az irodagép kezelőjét a helyes használatra, üzemeltetésre.     III. A szakképesítés szakmai követelményei     III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények     1. Alapfokú számítógép-kezelés   – A személyi számítógépek felhasználási lehetőségeinek ismertetése az ügyviteli területeken.   – A személyi számítógépek és az ügyvitelben használatos perifériáik, valamint kiegészítő és segédeszközeik felhasználói szintű kezelése, a napi karbantartási teendők elvégzése.   – Egy operációs rendszer felhasználói szintű alkalmazása.   – A vírusok elleni védekezés általános szabályainak alkalmazása.   – Az állományok archiválása, egy tömörítő program használata.   – Szöveges tájékoztatók, dokumentációk, valamint nyilvántartások és kalkulációk készítése számítógépes szövegszerkesztővel, illetve táblázatkezelővel.   – Felhasználói programok installálása.     2. Jogszabály-értelmezés, a Munka Törvénykönyve és az adózás legfontosabb szabályainak alkalmazása   – A törvény, a jogszabály, a rendelet megkülönböztetése példák alapján.   – A szakképzési törvény és rendeletei lényegének ismertetése, fontosabb pontjainak önálló felsorolása, illetve azok tartalmának ismertetése.   – A Munka Törvénykönyve és kapcsolódó (végrehajtási) szabályai lényegének összefoglaló ismertetése, fontosabb pontjainak önálló felsorolása, illetve azok tartalmának ismertetése.   – A foglalkoztatási törvény lényegének összefoglaló ismertetése, fontosabb pontjainak felsorolása, illetve azok tartalmának ismertetése.   – A munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos, a munkavállaló szempontjából fontos fogalmak ismertetése.   – A munkavállaló és a munkáltató jogainak ismertetése.   – A gazdasági társaságok megkülönböztetése jogi és gazdasági kritériumok szerint.   – Az irodagép-technikai szakszerviz munkahelyeire vonatkozó sajátos szabályozások (munkaköri leírások, bérezésre, továbbképzésre, munkarendre, munkaidőre stb. vonatkozó szabályzatok) betartása.   – Az irodagép-technikai szakszerviz munkahelyén működő szakmai képviseletek, szakszervezetek és az azok munkáiban való közreműködési lehetőségek ismertetése, szükség esetén segítségük igénybevétele az egyéni problémák megoldásában.   – A garancia, a jótállás és a szavatosság meghatározása, példák az ügyviteli eszközök területéről.   – A szerzői jog védelmével kapcsolatos jogszabályok alkalmazása a gyakorlatban, különös tekintettel a műszaki dokumentációkra és a számítógépes szoftverekre.   – Az adat- és információvédelemmel kapcsolatos szabályok ismertetése.     3. A gazdálkodási folyamatok jellemzői   – A gazdálkodás fő tényezőinek értelmezése (bevétel, kiadás, költség, adók, járulékok, nyereség).   – Nyugta, számla alaki jellemzőinek és a kiadás-bevétel szabályainak ismertetése az érvényes rendeletek szerint.   – A társasági adót meghatározó alapvető elemek ismertetése a hatályos jogszabályok és rendeletek szerint.     4. Kommunikáció   – Az illemtan alapvető elemeinek alkalmazása a gyakorlatban (megjelenés, köszönés, bemutatkozás, megszólítás).   – A kommunikációs csatornák sajátosságainak érvényesítése a gyakorlatban (élőbeszéd, testbeszéd, telefon, írás).     5. A munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások betartása, alkalmazása   – A munkavédelem általános szabályainak ismertetése.   – A baleset-elhárítás szabályainak alkalmazása mechanikai jellegű munkavégzésnél.   – A baleset-elhárítás szabályainak alkalmazása elektromos jellegű munkavégzésnél.   – A munkagépek használatával kapcsolatos általános követelmények ismertetése.   – Egyéni védőeszközök alkalmazása a gyakorlatban.   – A munkabalesetkor szükséges gyakorlati teendők.   – A foglalkozási ártalmak és csökkentésük gyakorlati megoldásának ismertetése.   – Ergonómiai szempontok alkalmazása egy tipikus elektronikai munkahely kialakításában.   – A tűzvédelmi szabályok gyakorlati érvényesítése.   – A környezetvédelmi szabályozások szükségességének magyarázata.   – Az elektronikai szakterület munkafolyamatai tipikus környezetkárosító elemeinek ismertetése, és ezek csökkentésének gyakorlati megoldásai.   – Az irodagép-technikai szakszervizre és a helyszíni munkák helyére vonatkozó általános munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások betartása, illetve betartatása.   – Az irodagép-technikai szakszerviz megfelelő kialakítása, a helyes anyag-, (javítandó) gép-, illetve alkatrésztárolás, a közlekedési utak biztosítása.   – A saját és a környezetben dolgozó munkatársak baleset-elhárításának biztosítása.   – A különböző finommechanikai, elektronikai szerviztechnológiák, munkafolyamatok végzése során a biztonsági, érintésvédelmi előírások alkalmazása.   – A munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése, a munkahelyi vezető, illetve a segélynyújtó-szolgálat értesítése.   – A balesetek kivizsgálásában közreműködés (a jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges információk szolgáltatása).   – A szakszervizi, illetve helyszíni munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása.   – A tűzoltó készülékek (por-, hab-, gázoltó készülékek) használatára vonatkozó előírások ismertetése, és a készülékek szükség szerinti alkalmazása.   – A szakszervizi, illetve helyszíni munkahely elhagyására vonatkozó előírások ismertetése.   – Az ügyviteltechnikai berendezések, illetve részeinek tisztításához használt tisztítószerek, zsíroldó anyagok alkalmazása.   – Az ügyviteltechnikai berendezések, szervizeszközök, műszerek, alkatrészek, anyagok és hulladékok tárolására, szállítására, felhasználására vonatkozó előírások betartása.   – A tűz- és robbanásveszélyek megelőzésére (pl. nyílt láng használatára, dohányzási tilalomra) vonatkozó előírások betartása.     6. Elektrotechnikai ismeretek alkalmazása áramkörszámítási és -mérési feladatok során   – Egyenáramú áramkörökre vonatkozó alaptörvények és összefüggések pontos és szakszerű alkalmazása hibakeresési, javítási, mérési feladatok alkalmával.   – Villamos és mágneses tér jellemzése a környezet és a tér kölcsönhatása, valamint mennyiségi összefüggések alapján, a fizikai alkalmazás szintjén.   – Váltakozó áramú áramkörök frekvencia- és időfüggő mennyiségeinek gyakorlati értelmezése a mérések során. A mennyiségek közötti összefüggések szakszerű és pontos felhasználása az áramkörök méretezésénél.   – Egyen- és váltakozó áramú áramkörök jellemzőinek meghatározása méréssel, közvetett, illetve közvetlen mérési módszerekkel. A méréshez szükséges műszerek helyes megválasztása az adott esetben szükséges hibahatároknak megfelelően.   – Áramkörök önálló építése különböző szerelési technológiák megvalósításával.   – Áramköri és technológiai dokumentáció elkészítése az érvényes villamos és rajzi szabványok felhasználásával, számítógépes vagy kézi formában.     7. Elektronikai passzív alkatrészek, elektromechanikus alkatrészek, szerelési anyagok felhasználása analóg és digitális áramkörökben, berendezésekben   – Az alkatrészek és szerelési anyagok helyes megválasztása villamos és mechanikus jellemzőik ismerete alapján, a felhasználási feladatnak megfelelően.   – Az alkatrészek és szerelési anyagok működőképességének vizsgálata, egyedi jellemzőinek pontos mérése, a szükséges műszerek megválasztása, mérési utasítás készítése, mérési eredmények dokumentálása és értékelése az elvi működés biztos ismeretében.   – Az alkatrészek és szerelési anyagok szakszerű felhasználása korszerű szerelési és építési technológiák alkalmazásával áramkörök és elektronikus készülékek építésében, a technológiai tervezésben, a tervezés dokumentálásában.     8. Az analóg elektronika félvezető alkatrészeinek felhasználása elektronikai alapáramkörök építéséhez   – Félvezető alkatrészek működésének és használati jellemzőinek értelmezése a félvezető-elmélet és az alkatrészgyártási ismeretek alapján.   – Félvezető eszközökből felépülő alapáramkörök önálló méretezése, szakszerű megépítése, áramkörtervezés, szimuláció és dokumentálás számítógéppel.   – Félvezető alkatrészek különböző típusainak felhasználása elektronikus alapáramkörök építéséhez.   – Mérési utasítás készítése alapáramkörök használati jellemzőinek mérésére, a mérések önálló elvégzése, az eredmények értékelése.     9. Analóg elektronikai áramkörök építése diszkrét és integrált alkatrészekből. Az áramkörök üzembe helyezése, mérése, dokumentáció készítése   – Összetett analóg áramkörök működésének értelmezése az alapáramköri ismeretek alapján, alapvető méretezések pontos végrehajtása, az áramkör adott feladatra történő adaptálása.   – Számítógéppel történő áramkörtervezés és szimuláció, dokumentációkészítés.   – Összetett analóg áramkörök építése különböző technológiák alkalmazásával, az áramkör élesztése, hibakeresés és javítás szakszerű végrehajtása.   – Mérési utasítás készítése a használati jellemzők és a kapcsolódási paraméterek meghatározására, a mérési eredmények értékelése.     10. Kapcsolóüzemű félvezető alkatrészekből felépülő áramkörök alkalmazása, üzembe helyezése   – Az analóg elektronika félvezető e