Ügyintéző titkár I.

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

    I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:   52 3404 04 ügyintézőtitkár II.   54 3404 02 ügyintézőtitkár I.       II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   Szint: A)–B) középfokon és felsőfokon   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   4191 Titkárnő   3601 Általános titkár     2. A szakképesítéssel rokon foglalkozások   Szint: A) középfokon   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   3139 Egyéb számítástechnikai foglalkozások   4193 Irodai adminisztrátor, írnok   4199 Egyéb irodai jellegű foglalkozások   4220 Számítástechnikai adminisztratív jellegű foglalkozások   4299 Egyéb ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások     Szint: B) felsőfokon   A középfokon megjelölt munkakörök, valamint   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   3619 Egyéb gazdasági ügyintézők   4119 Egyéb analitikus jellegű számviteli foglalkozások     3. Munkaterület leírása     A) középfokon   A középfokú ügyintézőtitkár megfelelő mélységű számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, nyelvművelés- és beszédtechnikai ismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hazai és idegen érdekeltségű cégeknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintéző és titkári feladatokat lát el, elsősorban középszintű vezetők mellett, illetve nagyobb intézményeknél, gazdálkodó egységeknél titkárságon munkatársként.     B) felsőfokon   A felsőfokú ügyintézőtitkár rendelkezik a középfokú munkakör betöltéséhez szükséges ismeretekkel, valamint az A) pontban írt ismeretek mélyebb és kiterjedtebb tudásanyaga birtokában, továbbá gyorsírási, szakmai kommunikáció idegen nyelven, szervezési-vezetési és nyelvművelés, beszédtechnikai ismeretei alapján az intenzív külföldi kapcsolatokkal rendelkező gazdálkodó szervezetek vezetői mellett ügyintézőtitkári feladatokat lát el, illetve ezeket a munkákat irányítja.       III. Szakmai követelmények     A) Középfokon   A szakmai követelmények megegyeznek a gépíró és szövegszerkesztő szakképesítés (OKJ szám 33 3404 02) III. Szakmai követelményeivel, és azon túlmenően kiegészülnek az alábbiakkal.     1. Nyelvművelés és beszédtechnika     1.1. A helyesírás szabályainak alkalmazása   – Ismerje és tudatosan alkalmazza a magyar helyesírás szabályrendszerét, normáit, logikáját, mindennemű írásbeli munkájában.     1.2. Nyelvhelyesség alkalmazása   – Ismerje és alkalmazza a mai köznyelv nyelvhelyességi normarendszerét, és ezt mind írásbeli, mind szóbeli megnyilatkozásaiban érvényesítése is.     1.3. Beszédtechnika, beszédművelés szabályainak érvényesítése   Gondolatait világosan, érthetően formálja meg és egy szöveget kifejező módon, pontosan közvetítsen.   – Helyes hangsúly, hangerő, beszédtempó.   – Beszédhibák leküzdése (hadarás, motyogás, selypítés).   – Nyelvi magatartás követelményei (köszönés, megszólítás, tegezés és magázás).   – Nonverbális elemek szerepe a közlésben.     2. Gépírás   2.1. Idegennyelvű szövegek, levelek másolása     3. Számítógépkezelés, szövegszerkesztés, táblázat- és adatbázis-kezelés     3.1. Egy választott korszerű táblázatkezelő program használata   – Adott szövegbe táblázatkezelővel készített diagram megfelelő elhelyezése.   – Képletek készítése, egyszerű függvények használata és beillesztése egy adott dokumentumba.   – Táblázatok tervezése, létrehozása, importálása, formázása a táblaszerkesztés szabályainak és esztétikai szempontoknak a figyelembevételével.     3.2. Egy választott korszerű adatbázis-kezelő program használata   – A legfontosabb alapfogalmak (relációs adatbázis, mező, mezőtípusok, rekord, rekordmutató) definiálása a tanultak alapján szabatosan.   – Egyszerű adatbázisok megtervezése és létrehozása.   – Adatbázisok feltöltése.   – Adatok megkeresése, válogatása, megjelenítése megadott szempontoknak megfelelően.   – Megadott adatokon egyszerűbb függvénykapcsolatok létrehozása.   – Hazai és nemzetközi adatbázisok elérése, adatlekérdezés, adatlekérés adott rendszeren.     4. Gazdasági ismeretek     4.1. Alapvető gazdasági összefüggések megismerése   – Alapvető nemzetgazdasági összefüggések ismerete.   – A nemzetközi gazdasági szervek ismerete (IMF, Világbank, GATT).   – A különböző fizetési eszközök (csekk, váltó stb.) fogalmának, alkalmazási lehetőségeinek, szabályainak ismerete.   – A különböző fizetési módok leírása (készpénzes és készpénzkímélő fizetési módok).     4.2. Számviteli alapismeretek, könyvvezetési alapismeretek, a betöltött munkakörnek megfelelő szinten   – A számvitel szerepének ismertetése egy gazdasági szervezetben.     4.3. Bizonylati rendszer a pénzforgalomban   – A beérkező fizetési bizonylatok nyilvántartásának ismerete egy vállalkozás bizonylati rendjében meghatározottaknak megfelelően.   – A kimenő fizetési bizonylatok nyilvántartásának ismerete egy vállalkozás bizonylati rendjében meghatározottaknak megfelelően.   – Felszólítások készítése az adott vállalkozásnál meghatározott határidők és törvényes előírások figyelembevételével.   – Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kitöltése az adott vállalkozás bizonylati rendjében meghatározottak szerint, szabályosan.     4.4. Adózási alapismeretek   – A társasági adó fogalmának, kiszámításának ismertetése egyszerű példa segítségével, a hatályos rendeletek szerint.   – Társadalombiztosítási járulék fogalma, kiszámítása egyszerű példa segítségével, a hatályos rendeletek szerint.   – Egészségbiztosítási, nyugdíj- munkavállalói járulék mértékének megjelölése, kiszámítása egyszerű példa segítségével, a hatályos rendeletekben előírtak alapján.   – Személyi jövedelemadó-előleg számítása a hatályos rendeletek szerint, példák alapján.   – Egyéb le   vonások fajtáinak ismertetése példák alapján.   – Személyi jövedelemadó-bevallás készítése az adott időpontban érvényes szabályoknak megfelelően, konkrét példák alapján.     4.5. Alapszintű statisztikai alapfogalmak ismerete, mely elősegíti egyszerűbb elemzések, értékelések készítését.     5. Jogi ismeretek   Jogi ismereteit legyen képes munkája során alkotó módon használni. A meghatározott cél érdekében az alábbi jogágakból a felsorolt ismereteket kell elsajátítani.     5.1. Alkotmányjog   – Állami szervek elkülönítése.   – Alkotmányos alapfogalmak.   – Alkotmányos alapkötelezettségek.   – Államigazgatási eljárás.   – Államigazgatási határozatok, az eljárás és a hatásköri szabályok.     5.2. Polgári jog   – A jogág jellemzői, a polgári jogviszony tartalma, alanya, tárgya.   – Tulajdonjog, annak elemei.   – Kötelmi jog.   – Szerződéskészítés.     5.3. Gazdasági jog   – A gazdasági társaságok alapítása, elkülönítése, főbb formái.   – A gazdasági társaságok legfőbb szabályai.     5.4. Munkajog   – Munkajogi alapfogalmak.   – Munkaviszony létesítése, megszűnése.   – Kollektív szerződés, egyéni munkaszerződés viszonya.   – A munkajogi, köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyok szétválasztása.   – A jogszabályok módosulásának figyelése és a hatályosítás alapismeretei.     5.5. Polgári peres eljárás   – Bírósági hatáskör és illetékességi szabályok.   – A peres eljárás lefolytatása (tárgyalás, határozathozatal, bírósági beadványok készítése).     6. Titkári ismeretek     6.1. Ügyviteli feladatok   – A vezetői szinttől függően a beérkező levelek bontása, érkeztetése, iktatása, válogatása a megfelelő vezetőnek történő benyújtás érdekében, egy adott szervezet irattározási szabályzatának megfelelően.   – A számítógépes iratkezelés elveinek ismerete, a mindenkori technikai fejlettség alapján.   – Iratok selejtezési, archiválási gyakorlatának ismerete, néhány vállalkozás selejtezési és archiválási alapelvei alapján.   – Bélyegzők nyilvántartása, kezelése egy adott szervezet irattározási szabályzatának megfelelően.   – Bejövő telefonhívások fogadása, az udvariassági szabályok betartásával magyarul és egy idegen nyelven.   – Felkészülés a telefonálásra, a beszélgetés megtervezése, lebonyolítása.   – Üzenettovábbítás tömören, lényegretörően.   – A titkár szűrő feladatának ellátása.   – Ügyféltájékoztatási feladatok ellátása.     6.2. Irodai készletekkel gazdálkodás   – Irodaszerigény felmérése, megtervezése egy adott időszakra az adott vállalkozásnál alkalmazott módszer figyelembevételével.   – Irodaszerek raktározása, kiadása, bizonylatolása, önállóan készített nyilvántartás szerint.   – Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának ismerete, betartása a számviteli törvény előírásainak megfelelően.     6.3. Szervezési feladatok, a betöltött munkakör szintjén   – Időgazdálkodás.   – Programkövetés, programok időpontjának egyeztetése, cím- és telefonjegyzék elkészítése, naprakész karbantartása számítógépen, határidő-nyilvántartás vezetése.   – A stresszhelyzet kezelése.   – Egyszerűbb rendezvények teljes körű, a protokoll előírásainak megfelelő megszervezésében részvétel (értekezlet, ülés, közgyűlés, beszámoló, bemutatók stb.).   – Hostessi, vendéglátói feladatok ellátása a partnerek, vendégek, munkatársak tárgyalásain.   – Szervezési, lebonyolítási feladatok ellátása a partnerek, vendégek reprezentációs megajándékozásakor, a protokoll előírásai szerint.     6.4. Az etikett és protokoll szabályainak alkalmazása, a betöltött munkakör szintjén   – Az etikett és protokoll fogalmának, hasznának, szükségszerűségének meghatározása.   – Általános magatartási normák betartása.   – Kapcsolattartási szabályok betartása az irodai munkában (köszönéskor, bemutatáskor, bemutatkozáskor, megszólításkor, társalgásnál, telefonálásnál, ajándékozáskor, névjegyhasználatnál, meghíváskor, hivatali rangsoroláskor).   – A vendéglátás alapszabályainak alkalmazása a titkári munkában a speciális munkahelyi igényei figyelembevételével.   – Az etikett és protokoll külföldi sajátosságainak megnevezése, alkalmazása az adott helyzetben.     6.5. Telekommunikációs és irodatechnikai eszközök használata, a betöltött munkakör szintjén   – Egy adott korszerű telefonkészülék és alközpont szolgáltatásainak teljes körű ismertetése, és szabályszerű alkalmazása a kezelési útmutatónak megfelelően.   – Speciális távközlési szolgáltatások felhasználói szintű alkalmazása.   – Egy adott üzenetrögzítő használata (felvétel, visszahallgatás, beállítás) szakszerűen, a kezelési útmutatónak megfelelően.   – Egy adott telefax használata, fax küldése, fogadása, automatikus és manuális vezérlés, papírcsere szabályszerűen, a kezelési útmutatónak megfelelően.   – Egy adott diktafon szakszerű használata a kezelési útmutatónak megfelelően.   – Egy adott másológép szakszerű használata a kezelési útmutatónak megfelelően.   – Egy adott írógép szakszerű használata a kezelési útmutatónak megfelelően.     6.6. Emberismeret és kapcsolattartás összefüggéseinek alkalmazása a titkári munkában   – Személyiség és viselkedés összefüggéseinek elemzése.   – Önismeret előnyeinek alkalmazása a munkában.   – Emberi viselkedést meghatározó elemek alkalmazása.   – Társas kapcsolatok lényegi vonásainak bemutatása, a másság tisztelete.   – A vezető személyiségének megismerése.   – Empátia megnyilvánulása a titkári munkában.   – Konfliktusok kezelése a szervezeti kapcsolatokban.     6.7. Etikai elv&a