Tűzoltó

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

A TŰZOLTÓ szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 32 8915 01

2. A szakképesítés megnevezése: Tűzoltó       II. A szakképesítés munkaterülete

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   ----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   ----------------------   5362 Tűzoltó

2. A munkaterület rövid, jellemző leírása   A tűzoltó a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és létesítményi tűzoltóságoknál készenléti szolgálatot lát el, ügyeleti tevékenységet végez, rajkötelékben tűzoltási és műszaki mentési feladatokat hajt végre, valamint közreműködik katasztrófaveszélyek elhárításában és a katasztrófaesemények felszámolásában.

A tűzoltási feladatokon belül végzi a veszélyeztetett emberek és anyagi javak mentését, a tüzek oltását, és a kapcsolódó közvetlen veszélyek elhárítását. Tűz- és robbanásveszélyt jelentő helyzetekben közreműködik a biztonsági intézkedések végrehajtásában. Műszaki baleseteknél, kár- és katasztrófaeseményeknél az élet- és a műszaki mentés feladatainak végzése mellett részt vesz a károk és a következmények felszámolásában.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítés   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   OKJ azonosító száma megnevezése   -----------------------   53 8915 02 Katasztrófa- és tűzvédelmi technikus       III. A szakképesítés szakmai követelményei     A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények:

1. A tűzoltói tevékenység etikai normáinak, fegyelmi, öltözködési, alaki szabályainak alkalmazása, a készenléti szolgálatellátás területén a laktanyában végrehajtandó tűzoltói tevékenység feladatainak ellátása.

E tevékenység végrehajtásához:   ismerje:   – a tűzoltóság múltját és jelenét,   – a szakma gyakorlását megalapozó, valamint a hivatásos vagy önkéntes alapon,   – tűzoltói tevékenységet ellátókra vonatkozó jogszabályokat,   – a tűzoltó magatartására vonatkozó előírásokat   legyen képes értelmezni:   – a szolgálati és a tűzvédelmi jogszabályokat   legyen képes ellátni:   – a napi beosztásához szükséges feladatokat.

2. A tűzoltási tevékenység munkafázisainak, a riasztás, a vonulás, a tűzoltás, az élet- és anyagmentés, az utómunkálatok és a tűzoltást követő feladatok ellátása. A tűzoltósport elemeinek végrehajtása, a fizikai állapot megőrzése.

E tevékenység végrehajtásához:   legyen képes felismerni:

– a veszélyhelyzeteket kiváltó fizikai és kémiai okokat,   veszélyes anyagokat,

– tudjon következtetéseket levonni az ilyen alapokon nyugvó jelenségekből,

– a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet megalapozó természettudományos alapismereteket,

– a tűzvédelem feladatrendszerét, az alapvető tűzvédelmi jogszabályokat, megelőzési szabályokat,

– a szakma gyakorlása során előforduló baleseti okokat és az egészségre káros hatásokat,

– a tűzvizsgálathoz szükséges helyszíni nyomokat, jelenségeket   legyen képes kiválasztani és értelmezni:

– a tűzoltásra, műszaki mentésre vonatkozó jogszabályokat, a tűzoltási

– mentési tevékenység menetét, a tűzoltásban, műszaki mentésben résztvevők jogait, kötelességeit,   – a lakosságot, a gazdaságot érintő káresemények, katasztrófák elhárításának alapelveit, feladatait   legyen képes gyorsan és biztonságosan végrehajtani:   – mindazon egyéni tűzoltói feladatokat, amelyek biztosítják a tűzoltórajok szervezett működését, a beavatkozások, a mentések szakszerűségét,

– az alkalmazandó tűzoltó taktikai ismereteket, azok alapelveit,

– a szerelési szabályzat előírásait, a szerelési feladatokat,

– a tűzoltói tevékenység során jelentkező hosszan tartó és különleges helyzetekben történő szakfeladatokat,   – a tűzoltósport elemeit,

– a sérültek szakszerű emelését, mozgatását   legyen képes betartani:

– a munka- és egészségvédelmi, valamint a balesetelhárítási előírásokat,

– a katasztrófavédelmi és a tűzoltói tevékenység során felmerülő környezetvédelmi követelményeket   legyen képes elviselni a fokozottan veszélyes környezetben a fizikai, pszichikai terheléseket.

3. A tűzoltó műszaki szakfelszerelések és védőeszközök készenléti állapotának fenntartása.     E tevékenység végrehajtásához:   legyen képes felismerni:

– a munkavédelmi szabályok betartásának fontosságát saját és társai védelmében, tudja azokat a beavatkozások során alkalmazni,

– a különféle tűzoltó felszerelések és berendezések működésének fizikai törvényszerűségeit, működési elvét, kezelésének, karbantartásának szabályait   legyen képes szakszerűen önállóan kezelni, karbantartani és ellenőrizni:

– a különféle egyéni és csoportos védőeszközöket,

– a tűzoltóságnál rendszeresített kisgépeket,

– a gépjárműfecskendők málházási rendjének megfelelően a tűzoltó gépjárművön elhelyezett felszereléseket és azok állapotát,

– az alkalmazott hírközlő berendezéseket.

IV. A szakképesítés vizsgakövetelményei

1. A szakképzésre történő jelentkezés feltételei:

– a jelentkező rendelkezzen érettségi bizonyítvánnyal, vagy egy, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéssel,

– a jelentkező legyen a tűzoltóság tagja.

2. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

– A szakképzés központi képzési programjában meghatározott feladatcsoportok követelményeinek megfelelő ismeretanyagból a tanulmányi kötelezettségek teljesítése.

– A gyakorlati felkészítés ütemtervében meghatározott feladatok igazolt teljesítése.

– A kisgépkezelői vizsga eredményes teljesítése.

– A képzésen való kötelező részvétel.

3. A szakmai vizsga részei   a) Írásbeli vizsga

A belügyminiszter által jóváhagyott szakmai feladatcsoportokat (tantárgyakat) felölelő ismeretanyag ellenőrzése írásos tesztlap formájában

Tantárgyak:   Tűzoltási és katasztrófavédelmi ismeretek.

Tűzoltó műszaki ismeretek.

Időtartam: 90 perc.   b) Gyakorlati vizsga   A szakmai vizsgát szervező intézmény által meghatározott feladat végrehajtása az alábbi feladatcsoportok követelményeinek figyelembevételével.   Tantárgyak:   Szerelési és mentési gyakorlatok.   Tűzoltó műszaki ismeretek.

c) Szóbeli vizsga   A szóbeli vizsgán a vizsgázó a belügyminiszter által jóváhagyott központi tételsorból tételt húz, amelyet az alábbi feladatcsoportok (tantárgyak) követelményei alapján összeállított 1-1 kérdés szerint kell megválaszolni.   Tantárgyak:   Tűzoltási és mentési ismeretek.

Tűzoltó műszaki ismeretek.   Minden szakmai vizsgán a belügyminiszter által jóváhagyott vizsgatételeket kell használni, amelyek a szakmai és módszertani központnál szerezhetők be.

4. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével

a) Ismeret szintjén tudják a képzésben résztvevők:     Tűzoltási és katasztrófavédelmi ismeretekből:

– a tűzoltóság történetét,

– a tűzoltóság szervezetét, irányítását és feladatait,

– az elismerések formáit, adományozásuk rendjét,

– a fegyelmi eljárás rendjét, a fenyítések fokozatait, fegyelmi jogköröket,

– a kártérítési felelősség szabályait,

– a katasztrófavédelmi szervek és az önkormányzatok tűzoltósággal kapcsolatos feladatait,

– a katasztrófavédelem szervezeti és irányítási rendszerét,

– a katasztrófa fogalmát, típusait, csoportosítását,

– a hazánkban előforduló katasztrófaeseményeket,

– a hivatásos önkormányzati tűzoltóság katasztrófavédelmi feladatait,

– a mezőgazdaság területén előforduló tüzek körét, taktikai jellemzőit,

– az épületkárok csoportosítását, jellemzését,

– a vízből, jégről mentés feladatait,

– a minősített időszakok fogalmát, jellemzőit,

– a tűz elleni védelem fogalmát,

– a tűzmegelőzés fogalmát, célját,

– a tűzvizsgálat fogalmát, célját,

– a tűzveszély kockázat jelét, megnevezését és jellemzőit,

– a tűzveszély kockázatát csökkentő szabályok jellemzőit,

– a személyek biztonságát szolgáló szabályok jellemzőit,

– a vagyon védelmét biztosító szabályok jellemzőit,

– a tűzoltás feltételeit biztosító szabályok jellemzőit.

Műszaki ismeretekből:

– a szívóoldali felszerelések csoportosítását, a felszívásos, a túlnyomásos és a mélyszívóval történő táplálás szerint,

– a szívóoldali felszerelések feladatát, felépítését, műszaki jellemzőit, alkalmazásuk lehetőségeit,

– a nyomóoldalhoz tartozó felszerelések körét és műszaki jellemzőit,   – a nyomótömlők csoportosítását, méretét, műszaki jellemzőit,

– az osztók fajtáit, felépítését, feladatait,

– a vízsugárszivattyúk típusait és műszaki sajátosságaikat,

– a habfejlesztés módjait, felszereléseit és berendezéseit, valamint a habsugárcsövek fajtáit, felépítését,

– a tűzoltó készülékekkel kapcsolatos alapfogalmakat,

– a tűzoltó készülékek csoportosítását oltóanyag szerint, hajtóanyag és annak elhelyezési módjai szerint, alkalmazott típusuk és súlyuk szerint,

– a tűzoltó kötelek feladatait és kialakításuk sajátosságait,

– a négyrészes fém dugólétrák, a kétrészes fém kihúzós létrák, valamint a horoglétra méreteit, részeit, jellemző adatait,

– a kéziszerszámok és eszközök fajtáit, kialakítását, műszaki jellemzőit és a felhasználás lehetőségeit,

– a belső égésű motorok csoportosítását és szerkezeti részeit,

– a gépjárművek erőátviteli rendszerének felépítését és feladatukat,

– a benzin üzemű motorok üzemanyag ellátó rendszerének felépítését és feladatait,

– a Diesel-motorok üzemanyag ellátó rendszerének felépítését és feladatait,

– a szivattyúk fogalmát és csoportosítását,

– az örvényszivattyúk szerkezeti felépítését és az egyes szerkezeti részek funkcióit,

– a légtelenítő szivattyúk feladatát és csoportosítását, működési jellegzetességeit,

– a védőeszközök csoportosítását és a csoportokon belüli egyes védőeszköz fajtákat,

– a fejvédő, lábvédő, arcvédő és kézvédő eszközök kialakítását és jellemzőit,

– a bevetési és a hővédő ruhák, felépítését, tartozékait, műszaki jellemzőit,

– a vegyi anyagok elleni védőruhák jellemzőit,

– az egyéb védőeszközök: a lángvágáshoz, roncsvágáshoz, favágáshoz, bontáshoz használt védőfelszerelések: kesztyűk, védőkötény, szemüveg, fülvédő stb. alkalmazott típusait,

– a tűzoltóságnál alkalmazott rádiók csoportosítását, főbb típusait, kezelőszerveit,

– a hírforgalmazás szabályait, a rádióállomás kezelőjének általános kötelmeit,

– a rádióforgalmi adatokat,

– hírközpontokban elhelyezett berendezések főbb műszaki jellemzőit,

– a kismotorfecskendők, az átemelő szivattyúk és a zagyszivattyúk egyes típusainak műszaki jellemzőit,

– gépjárműfecskendők egyes típusainak főbb műszaki jellemzőit,

– a kisgép kategóriába tartozó motorfűrész, a forgótárcsás vágóberendezés (roncsvágó) és a hidraulikus vágó- és feszítő berendezések szerkezeti felépítését és a fő paramétereiket.

b) Megértés szintjén tudják a képzésben résztvevők:     Szerelési és mentési gyakorlatokból:

– a Szerelési Szabályzat általános előírásait, a gépjárműfecskendőn málházott felszereléseket, a málházás rendjét,

– a tűzoltóval szemben támasztott fizikai-erőnléti követelmények szükségességét.     Tűzoltási és katasztrófavédelmi ismeretekből:

– az általános és szolgálati jogokat és kötelezettségeket,

– a hivatásos állomány szolgálati viszonyának szabályozását,

– a szolgálati rend és fegyelem általános szabályait,

– a tűzoltóság szolgálati tagozódását,

– a tűzoltó laktanya napirendjét,

– az egyenruha viselésének szabályait,

– a parancsok, utasítások adásának és végrehajtásának feltételeit,

– a jelentkezés, jelentés, tiszteletadás és a körletrend szabályait,

– az alaki követelményrendszert,

– az égés fajtáit, azok értelmezését, jellemzés&eacut