Tüzelő és építőanyagkereskedő II.

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

Tüzelő- és építőanyag-kereskedő II.   I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai   1. A szakképesítés azonosító száma: 32 7862 02   2. A szakképesítés megnevezése: Tüzelő- és építőanyag-kereskedő II.   3. Hozzárendelt FEOR szám: 5111   4. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség és szakmai előképzettség.   5. Előzetes szakmai gyakorlat: -   6. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelnie:   - szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni.   7. Előírt gyakorlat: -   8. Képzési idő, maximális óraszám: 500 óra.   9. Elmélet aránya: 40%   10. Gyakorlat aránya: 60%   11. Évfolyamok száma: -   II. A szakképesítés szakképzési törvényben meghatározott egyéb adatai   12. Szakmai alapképzés időtartama: -   13. Szintvizsga: -   III. A szakképesítés munkaterülete   1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás    A munkakör, foglalkozás    FEOR száma    megnevezése    5111    Kereskedő   2. A szakképesítéssel betölthető további és rokon munkakörök, foglalkozások    A munkakör, foglalkozás    FEOR száma    megnevezése    1324    Kereskedelmi tevékenységet folytató részegység vezetője   3. A munkaterület leírása, a végezhető tevékenységek összegzése   A tüzelő- és építőanyag-kereskedő legfontosabb feladata - a fogyasztói igények figyelembevételével - folyamatos, korszerű technológiával készült, a keresletet tükröző árukínálat biztosítása.   Munkája során:   - irányítja, szervezi és ellenőrzi a tüzelő- és építőanyag-telep (TÜZÉP-telep) beszerzési, értékesítési és raktározási tevékenységét, az áruk csoportosítását, tárolási és mozgatási módok szerint,   - figyelemmel kíséri a szállítási szerződések tartalmi és formai követelményeinek, valamint teljesítésük határidejének betartását,   - megteremti az áru fogadásának feltételeit, elkészíti a telep tárolási tervét, kidolgozza a tüzelő- és építőanyagok tárolási módjára és iránynormáira vonatkozó útmutatókat, tárolási szerződéseket köt,   - elvégzi az áru mennyiségi és minőségi átvételével kapcsolatos feladatokat, meggyőződik a külföldről érkezett áruk vámkezeléséről,   - meghatározza a tüzelő- és építőanyag-telepi (TÜZÉP-telepi) ár alkalmazását, árszabályozását, az adott lehetőségeken belül, valamint a kereskedelmi haszonkulcsok, az árrés nagyságát,   - kidolgozza a telep érdekeltségi rendszerét,   - irányítja és ellenőrzi a telep adminisztrációs feladatait, a pénz- és értékkezelést, valamint a készletgazdálkodást az idényszerűség figyelembevételével,   - biztosítja a rakodás gépesítését, a mérőeszközök hitelesítését és üzemeltetését,   - meghatározza a szervezet hatékony, gazdaságos és jövedelmező tevékenységét, fejlődését, üzletpolitikáját.   IV. A szakképesítés szakmai követelményei   A kereskedő - korszerű technikai és üzemszervezési eszközök felhasználásával - biztosítsa a lakosság áruellátásának és a kereskedelmi szolgáltatásoknak az igények szerinti mennyiségben, minőségben, választékban történő kielégítését.   Munkájával, tevékenységével meghatározó befolyást gyakoroljon a tüzelő- és építőanyag-telepek (TÜZÉP telepek) színvonalas működésére és nyereséges gazdálkodására.   Legyen képes az elsajátított ismereteinek folyamatos fejlesztésére és azok alkalmazására.   V. A szakképesítés vizsgakövetelményei   1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: a szakképzést folytató intézmény igazolása arról, hogy a vizsgázó az oktatási programban meghatározott követelményeknek maradéktalanul eleget tett.   2. A szakmai vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó   - az elsajátított ismeretek birtokában képes-e a tüzelő- és építőanyag kereskedelmi munka önálló végzésére, koordinálására, a kis- és közepes méretű vállalkozás(ok) önálló működtetésére, tulajdonosi vagy alkalmazotti minőségben egyaránt,   - kialakult-e benne a kereskedelemben elengedhetetlen marketingszemlélet és az ésszerű, jövedelmező gazdálkodásra való törekvés,   - ismeri-e az üzleti élet valamennyi fontos területét, főként a bel- és külkereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat,   - elsajátította-e a hatékonyságot fokozó tevékenységformák kialakításához, megszilárdításához szükséges ismereteket.   3. A szakmai vizsgán számon kérhető tudás   3.1. A vizsgázó ismerje:   - a kereskedelem (bel- és külkereskedelem), valamint a vállalatok és vállalkozások helyét és szerepét a nemzetgazdaság rendszerében,   - a piacbefolyásolás, a gazdaságirányítás főbb módszereit és eszközeit,   - a bel- és külkereskedelmi forgalmazást, a gazdálkodást meghatározó jogszabályokat és közgazdasági szabályozókat,   - az alapvető gazdasági műveletek körét, fogalmát, bizonylatait, azok elszámolási módját,   - a forgalmazott áruk tulajdonságait, választékát, felhasználási területüket, beszerzési forrásait, a velük szemben támasztott minőségi követelményeket, a leggyakrabban előforduló minőségi hibák jellemzőit,   - esetlegesen az árukon, illetve a csomagoló/burkoló anyagokon található jelzéseket, tudja értelmezni azokat.   3.2. A vizsgázó tudja alkalmazni:   - a tüzelő- és építőanyag-telepeken (TÜZÉP-telepeken) értékesítésre kerülő áruk kezelésére, tárolására, raktározására, telepi elhelyezésük módjára - különös tekintettel az állagmegőrzés speciális szempontjaira - vonatkozó előírásokat,   - a telep működtetéséhez szükséges szállító, rakodó és egyéb gépek, gépi berendezések működési jellemzőit, feltételeit, beszerzési forrásait, karbantartási lehetőségeit,   - a piac megismerésének és befolyásolásának módszereit és marketing technikáit,   - a kereskedelmi megállapodások, szerződések tartalmi és formai jegyeit.   3.3. A vizsgázó legyen képes:   - a beszerzés, készletezés, értékesítés és azok szervezésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a kereskedelmi munka személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó ismeretek alkalmazására,   - a vállalkozók fogyasztói érdekvédelmi feladatainak ellátására,   - a tanult gazdasági mutatók értelmezésére, összefüggéseinek felismerésére és felhasználására,   - a kereskedelmi tevékenység gazdaságosságának mérésére és a jövedelmezőségre ható tényezők elemzésére,   - a vonatkozó jogszabályok ismereteinek fejlesztésére, megértésére és alkalmazására,   - az áruk rendszerének áttekintésére, az új áruk értékelésére, a minőség alapján az áru piacképességének megállapítására,   - a vonatkozó munka-, tűz-, környezet- és balesetvédelmi előírások és azok gyakorlati vonatkozásainak betartására és betartatására.   4. A szakmai vizsga részei:   - írásbeli vizsga,   - szóbeli vizsga.   4.1. Írásbeli vizsga   Az írásbeli vizsga feladatsorának kidolgozása megkívánja az elméleti ismeretekről számot adó szöveges elemzést, a példamegoldásban való jártasságot, valamint a nyomtatványok kitöltési és alkalmazási ismeretét.   A vizsga az alábbi témakörök ismeretanyagára épít:   - általános gazdálkodási és vállalkozáselméleti ismeret,   - üzleti-ügyviteli ismeret.   4.1.1. Írásbeli vizsgakövetelmények   A vizsgázó ismerje:   - a kereskedelem helyét és szerepét a munkamegosztásban,   - a piac- és pénzpolitika összefüggéseit,   - a hitelnyújtás korszerű formáit,   - a pénzügyi rendszer összetevőit, ezen belül a kereskedelmi bankok bővülő feladatait,   - a vállalati adók hatását a finanszírozási döntésekre,   - a hosszú távú befektetések döntéseit megalapozó gazdasági számításokat,   - a gazdasági számításokhoz alkalmazott statisztikai eljárásokat (viszonyszámok, középértékek),   - a készletgazdálkodással,   = munkaerő- és bérgazdálkodással,   = eszközhatékonysággal,   = jövedelmezőséggel kapcsolatos számításokat,   - az értékpapírok szerepét és jellemző formáját (részvény, kötvény, váltó, záloglevél, részjegy),   - üzleti terv készítését.   A vizsgázó legyen képes:   - a szükséges bizonylatok szakszerű kezelésére, különös tekintettel a szigorú elszámolás alá vont nyomtatványok esetében,   - tartalmi és formai követelmények előírásai alapján a bizonylatok - mint adathordozók - kitöltésére,   - a kereskedelemben használatos mértékegységek gyors és pontos átváltására, velük kapcsolatos műveletek végzésére,   - a gazdasági, szakmai számítások területéről,   = a statisztikai mutatókkal (viszonyszámok, középértékek),   = készletgazdálkodással,   = a munkaerő- és bérgazdálkodással,   = az eszközhatékonysággal,   = a jövedelmezőséggel,   = az árképzéssel   kapcsolatos műveletek elvégzésére.   4.2. Szóbeli vizsga   A szóbeli vizsgatételek megkövetelik a különböző tantárgyakban szerzett ismeretek integrálását és komplex kifejtését.   A vizsga az alábbi témakörök ismeretanyagára épít:   - általános gazdálkodási és vállalkozáselméleti ismeretek,   - kereskedelmi szakmai és szervezési ismeretek,   - marketing és menedzsment technikák,   - szakmai áruismeret.   4.2.1. Szóbeli vizsgakövetelmények   A vizsgázó ismerje:   - a korszerű közgazdasági alapfogalmakat,   - jogrendszerünk alapjait, a kereskedelmi tevékenységgel összefüggő fontosabb jogszabályokat (kereskedelmi-munkajog),   - gazdasági verseny, fogyasztói érdekvédelem vonatkozó jogszabályait,   - kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb tételes és eljárásjogi szabályokat,   = szerződések és árak fajtái,   = szerződéskötés lényege, módosítása, alanyai, szerződésszegés típusai,   - bizonylatok használatát és kapcsolódó jogi szabályozókat,   - különböző vállalkozási lehetőségek, formák indításával kapcsolatos feltételeket,   - számviteli, bizonylati rend előírásait,   - az egyéni vállalkozók elszámolásaihoz kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségeket,   - gazdasági környezet hatását a tüzelő- és építőanyag-telepek (TÜZÉP) kereskedelmére,   - a társasági törvény adta új szervezeti formákat,   - az új üzemelési formák alkalmazásának lehetőségeit,   - a szabványok, minőség, minőségvédelem előírásait,   - az értékesítésre kerülő áruk fajtáit, jellemzőit, felhasználási területüket, szállítással, tárolással kapcsolatos speciális előírásokat.   A vizsgázó legyen képes:   - a vezetői munka szerves részét képező feladatok végzésére, az ezek ellátásához szükséges szakmai, vezetési, szervezési követelmények ismeretében,   - a tüzelő- és építőanyag-telepeken (TÜZÉP-telepeken) folyó tevékenységek hatékony ellátására, úgymint,   = a telep beszerzési feladatai,   = az áru fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó feladatok,   = fuvarozási és raktározási tevékenységek,   = az áru átvételével, tárolásával és értékesítésével kapcsolatos feladatok,   = a tevékenységhez kapcsolódó marketing- és reklámfeladatok,   = üzemelési és gazdálkodási feladatok,   = a telep adminisztrációs, pénz- és értékkezelési, leltározási, nyilvántartási, külső- és belső ellenőrzési feladatai,   - az ármunkával, az adózással kapcsolatos előírások ismeretében a saját ügyviteli rend önálló kialakítására,   - munkájukat segítő számítógép-programok alkalmazására,   - a tanult gazdasági mutatók értelmezésére, összefüggéseinek felismerésére és felhasználására, a kereskedelmi tevékenység eredményességének mérésére,   - a minőség ismeretében megállapítani az áruk piacképességét, az áruk minőségromlásának okait és a minőségvédelem módját,   - a tüzelő- és építőanyag-telepi (TÜZÉP-telepi) tevékenységhez kapcsolódó munka-, tűz-, környezet- és balesetvédelmi előírások betartására és betartatására,   - a telepen található gépi berendezések szakszerű használatára,   - a kereskedelmi munkához szükséges bizonylatok kezelésére és felhasználására.   5. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei   - A felmentés feltételei az 1993. évi LXXVI. törvény 11. §-a alapján, valamint a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. §-a szerint.   - A gyakorlati vizsga alól felmentés semmilyen feltétel mellett nem adható.   6. A vizsga értékelése   - Az írásbeli vizsgát egyetlen osztályzattal kell minősíteni.   - A szóbeli vizsga értékelése egyetlen osztályzattal történik.   - A szakmai elméleti vizsga eredményét az írásbeli és szóbeli eredmény alapján kell meghatározni.   - A részvizsgák eredményei között elégtelen nem lehet. Ha egy vagy több részosztályzat elégtelen, úgy a szakmai vizsgát eredménytelennek kell tekinteni, és szakképesítés nem adható ki.   VI. Ajánlott szakmai blokkok   Általános gazdálkodási és vállalkozáselméleti ismeretek.   Kereskedelmi szakmai és szervezési ismeretek.   Marketing és menedzsment technikák.   Üzleti-ügyviteli ismeretek.   Szakmai áruismeret.   Irányított szakmai gyakorlat.   * * *