Szociális asszisztens

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

A szociális asszisztens olyan emelt szintű szakmai végzettségű szakember, aki a szociális és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők (a továbbiakban: kliensek) problémáinak megoldása érdekében, felsőfokú végzettségű szakember irányításával, szakszerű gyakorlati segítő tevékenységet végez mind az egyéni esetkezelés, mind a szociális csoport-, illetve közösségi munka területén.   Tevékenysége során tájékoztatja a klienseket a szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer biztosította szolgáltatásokról, részt vesz a problémák feltárásában, megoldásában. Munkájának sajátossága, hogy elsősorban a kliens(rendszer) saját erőforrásainak mozgósítása révén segíti a hozzáfordulókat a problémamegoldás legcélravezetőbb módjának kiválasztásában és kivitelezésében.   Tevékenységével segítséget nyújt a kliensek nehézségeinek felszámolásához, illetve csökkentéséhez elsősorban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakellátás intézményeiben, a szociális és gyámügyi igazgatás területén, továbbá a szegénység, a hajléktalanság, a munkanélküliség, a kisebbségi és etnikai csoportok védelme, devianciák, egészségkárosodás, fogyatékosság, migráció problémáival foglakozó társintézményekben.   Munkájának szerves része a szociális adminisztrációs feladatok ellátása. A szociális munka etikai normáival összhangban közreműködik a civil társadalom és a társadalmi nyilvánosság szférájának fejlesztésében, valamint a kliensek érdekeinek érvényesítésében. Feladatait jellemzően munkacsoport tagjaként végzi.   A segítő folyamat során végzett jellemző tevékenységek főbb csoportjai     1. Részt vesz a szociális szükségletek és igények feltárásában és a hátrányos helyzetű csoportok érdekeinek megfogalmazásában.     2. Felvilágosító és prevenciós tevékenységet végez.     3. A szociális esetmunka módszereit alkalmazva segítséget nyújt klienseinek problémáik megoldásában.     4. A szociális csoportmunka során részt vesz klienscsoportok szervezésében és működtetésében.     5. A közösségi szociális munka módszereit alkalmazva részt vesz a közösségek szervezésében és fejlesztésében.     6. Feladatainak ellátása során együttműködik szakemberekkel, jóléti intézményekkel és civil szervezetekkel.     7. Egészségi állapot hirtelen rosszabbodása, eszméletvesztés vagy baleset esetén elsősegélyt nyújt.     8. Munkaköréhez kapcsolódó ügyintézői adminisztrációs és dokumentációs feladatokat lát el.