Szakfordítói vizsga

Ba, Bsc, nyelvtanulás, szakirányú továbbképzés

A jelentkezés feltételei:Szakfordítói vizsgára az jelentkezhet, aki felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel rendelkezik. Jelentkezési lap és tájékoztató igényelhető:Az ELTE BTK FTK titkárságától személyesen (félfogadási idő alatt de. 9-14 óráig, pénteken nincs félfogadás) vagy levélben - felbélyegzett, saját nevére megcímzett válaszboríték ellenében.  A jelentkezés módja:A jelentkezési lap kitöltésével egyidejűleg a következőket kérjük beküldeni vagy behozni:1. jelentkezési lap kitöltve, aláírva2. részletes szakmai önéletrajz magyar nyelven3. felsőfokú végzettséget igazoló oklevél  4. 3 db. válaszboríték bélyeggel ellátva, saját névre megcímezve5. 1 db. igazolványképÁltalános tudnivalók:A vizsgára való jelentkezés :  2006. október 1-20-ig.A vizsga előrelátható időpontja: 2006. novemberében.A vizsga díja: 35000 Ft.  A vizsga helye: ELTE BTK Múzeum krt. 4. (pontosabb helyet később közlünk levélben)A vizsga részei:1. Zárthelyi írásbeli vizsga 1. nap:a) általános szöveg fordítása idegen nyelvről magyar nyelvre (kb. 1500 n)b) általános szöveg fordítása magyar nyelvről idegen nyelvre (kb. 1500 n)A vizsga időtartama: 3 óra 2. Zárthelyi írásbeli vizsga 2. nap:a) szakszöveg fordítása idegen nyelvről magyar nyelvre (kb. 2000 n)b) szakszöveg fordítása magyar nyelvről idegen nyelvre (kb. 2000 n)A vizsga időtartama: 4 óra SZÓTÁR MINDKÉT NAPON HASZNÁLHATÓ! A szakfordítói vizsga értékelése:A jelentkezők az írásbeli vizsga mindegyik feladatára külön osztályzatot kapnak 1-5-ig terjedő skálán. Ha valamelyik feladat  elégtelen, vagy az négy feladatra kapott osztályzat átlaga 2,75 alatt van, a jelentkező a szakfordítói vizsgán nem felelt meg. Választható szakterületek: (1) társadalomtudományi, (2) természettudományi, (3) gazdasági, (4) műszaki.A vizsga lebonyolítása:A vizsgára bocsátásról, a zárthelyi dolgozat pontos helyéről és idejéről a jelentkező írásbeli vagy szóbeli telefonos értesítést kap. A vizsgadíj összege változó, a csekket egyidejűleg küldjük a vizsgára való behívás időpontjának közlésével. A csekket a vizsgára hozza magával. Ha számlát kér, akkor a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a nevet és a címet, amire a számlát kéri. A csekken ugyanaz a név szereplejen, amire a számlát kéri. Ha a számla nem a vizsgázó nevére szól, a nevet zárójelben kérjük a csekken feltüntetni. Fontos tudnivalók:Indokolatlan meg nem jelenés esetén vizsgadíjat visszaadni nem tudunk.Halasztani csak egyszer lehet - hivatalos igazolással. Ekkor a vizsga a következő vizsgaidőszakban tehető le. A sikertelen szakfordítói vizsga két alkalomnál többször nem ismételhető.A szakfordítói  vizsga eredményéről a jelentkezők  a vizsgát követően 2 hónap után  kapnak tájékoztatást. Sikertelen szakfordítói vizsga esetén a lektorált fordítás megtekintését írásban kell kérni.Tanárral való konzultációt nem biztosítunk.A szakfordítói bizonyítvány kiállítása:Sikeres vizsga esetén az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Központja szakfordítói képesítést igazoló okiratot állít ki. Ezen okiratot - előzetes telefonegyeztetés után - a titkárság odaadja vagy postán elküldi. A szakfordítói alapján kérelmezni lehet a szakfordítói igazolvány kiállítását az illetékes Polgármesteri Hivatalnál (24/1986/VI.26/MT.sz. rendelet alapján).Hibaszámítás/Értélekés: Nagy hibának számítanak a következők:1. Megértési hiba: félrefordítás, értelmetlen szószerinti fordítás, határozatlanság (pl. több változat megadása), kihagyás, a szövegkohézió és -koherencia súlyos megsértése, logikai sorrend, ok-okozat stb. megváltoztatása, hozzáfűzés stb., 2. Durva, a nyelvtudás szintjét megkérdőjelező nyelvtani hiba: alapvető ragozási, szórendi, mondatszerkesztési stb. hibák,3. Terminológia: szakszövegek fordításánál a szakszókincs, a terminológia ismeretének feltűnő hiánya,4. Feltűnő, súlyos helyesírási és központozási hibák, pl. földrajzi vagy egyéb tulajdonnevek helytelen írása, nagy- és kisbetűvel írás, külön- és egybeírás következetesen helytelen használata,5. Műveletlen, iskolázatlan nyelvhasználat, az írásbeli kommunikációban szerzett gyakorlat egyértelmű hiánya, az olvashatatlan kézírás, a feltűnően csúnya külalak.Kis hibának minősülnek a következők:l.  Kisebb, nem értelemzavaró, szószinten javítható megformálási hiba, 2. Kisebb, nem értelemzavaró nyelvtani hiba,3. Kisebb, egyszer előforduló, a mondat értelmét nem megváltoztató központozási vagy apróbb helyesírási hiba.Az érdemjegyek a hibák csoportosítása és súlyozása alapján a következőképpen alakulnak:- 0 nagy hiba és legfeljebb 6 kis hiba (5) jeles- 0 nagy hiba és legfeljebb 10 kis hiba (4) jó-1 nagy hiba és legfeljebb 10 kis hiba (3) közepes- 2 nagy hiba és legfeljebb 10 kis hiba (2) elégséges- 3 vagy több nagy hiba (1) elégtelenHa a kis hibák száma meghaladja a tizet, értelemszerűen egy nagy hibát számítunk. A szakfordítói képesítés megszerzéséhez a négy fordítás érdemjegyei átlagának meg kell haladnia a 2,75-t. Ha valamelyik részjegy (1) elégtelen, az átlag automatikusan 0, így a szakfordítói képesítés nem ítélhető oda.Forrás: EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARFORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ KÖZPONTSzerkesztette: Turai Tímea