Sok támogatott hely - NYF TTIK

felsőfokú szakképzés, FSZ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

Felsőfokú szakképzési szakokIdegenforgalmi szakmenedzserA képzés célja, hogy elméleti alapokra helyezett, gyakorlatias irányultságú turisztikai szaktudással lássa el az idegen nyelven beszélő hallgatókat, akik az idegenforgalomban, a programszervezésben, az informatikában jártasak, a turizmus specializált feladatait készség- szinten és szaktudással tudják végrehajtani. A képzés sikeres befejezését követően, eredményes főiskolai felvétel révén kreditpontok beszámításával a földrajz alapszakon folytathatók a tanulmányok.Web-programozóA felsőfokú szakképzésben végzettek az informatika leglátványosabban, leggyorsabban fejlődő területét, a web oldalak, web alkalmazások tervezését, készítését, a munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet, szakmai idegen nyelvet, jogi és szabványismereteket sajátít el, és alkalmazza munkája során. Az alapképzésben történő továbbtanulás kreditpont beszámítással a programtervező informatikus alapszakon lehetséges.Alapképzési szakokBiológia (BSc)Az alapszakon végzettek képesek a biológia legfontosabb összefüggésének elemzéseire, ismerik az új kutatási módszereket, alkalmasak biológiai feladatok tervezésére, megoldására és értékelésére. A szakirányok bioanalitikus, ökológus operátor speciális és tanári mesterképzésre történő felkészítést ölelnek fel.Földrajz (BSc)A képzés célja olyan geográfusok képzése, akik a képzés során elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről. Szakirányok: idegenforgalmi, tanári.Informatikus könyvtáros (BSc)A szakon olyan könyvtárosok képzése folyik, akik korszerű ismeretek birtokában képesek dokumentumok gyűjtésére, feldolgozására, közreadására a könyvtári munka szervezésére. Felkészültek különböző információs rendszerek működtetésére is.Kémia (BSc)A szakon olyan vegyészek képzése történik, akik az oklevél megszerzése után alkalmasak gyakorlati feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére analitikai laboratóriumokban, a vegyipari termelésben, valamint logisztikai, környezetvédelmi és módszertani területeken.Környezettan (BSc)A cél olyan szakemberek képzése, akik környezettudományi ismereteik birtokában képesek: terepi felmérések és mintavételek végzésére, adatok feldolgozására, pályázati munkákban való aktív közreműködésre.Alkalmasak: környezet- és természetvédelemmel foglalkozó szervezeteknél, szakigazgatási, ipari, mezőgazdasági, vízügyi cégeknél munkakörök betöltésére.Matematika (BSc)A képzés célja matematikusok képzése, akik olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretekkel rendelkeznek, melyek képessé teszik őket arra, hogy alapszintű matematikai ismereteiket műszaki, gazdasági, statisztikai és informatikai területen alkalmazzák. A képzés során választható tanári szakirány a tanári mesterképzésre készít fel, így az oklevél megszerzése után bekapcsolódhatnak a főiskolán folyó matematikatanár képzésbe.Programtervező informatikus (BSc)A végzett programtervező informatikusok képesek szoftverfejlesztési feladatokat ellátni, szoftver orientált információs technológiai eszközöket és rendszereket létrehozni, működtetni. Az oklevél megszerzése kedvező elhelyezkedési lehetőségeket nyújt az információtechnológia területein. A képzés során választható tanári szakirány a tanári mesterképzésre készít fel, így az oklevél megszerzése után bekapcsolódhatnak a főiskolán folyó informatikatanár képzésbe.Sportszervező (BSc)Az alapszakon szerzett közgazdasági és sporttudományi ismeretek birtokában a hallgatóknak jó elhelyezkedési lehetőségeik vannak országos és helyi sportszervezeteknél, sportvállalkozásoknál, mint szakmai ügyintézők vagy vezetők.Testnevelő-edző (BSc)Az alapszak célja olyan sportszakemberek képzések, akik jó elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a testkultúra és sport területén. A megszerzett tudással képesek a tanulókat és a sportolókat felkészíteni a növekvő fizikai terhelések elviselésére és az egészséges életmód kialakítására.Bővebb információt a honlapon találsz a képzésről.