PROFEX

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Vizsga bemutatása: cigány (beás) általános, kétnyelvű (PROFEX Általános, 2002.04.29.) INFORMÁCIÓK NYELVVIZSGÁINKRÓLbeás általános nyelvvizsgaTájékoztató a PROFEX beás általános nyelvvizsgáról A PROFEX államilag elismert, három fokozatú, kétnyelvű, szintező, beás általános nyelvvizsga, amely jelenleg beás nyelvből tehető. Az állami elismertség azt jelenti, hogy a PROFEX vizsgabizonyítvány birtokosa ugyanolyan előjogokat és előnyöket élvez, mint azok, akik más, államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi vizsgát tettek. Ezek közül legfontosabbak a felsőoktatási intézményekben tett felvételi vizsgák pontszámának emelése, a diplomaszerzés feltételének teljesítése és a nyelvpótlékra való jogosultság megszerzése. A három fokozat (alap, közép és felső) kialakításakor a vizsga kifejlesztői a magyarországi hagyományokat követték, de ugyanakkor - az állami akkreditáció követelményeinek is eleget téve - az Európa Tanács nyelvtudásszintekre vonatkozó ajánlásait is szem előtt tartották. Az alap- közép- és felsőfok követelményei a vizsga nyelvétől függetlenül egységesen meghatározottak és egymástól jól elkülöníthetők. A kétnyelvűség egyrészt azt jelenti, hogy a vizsga a magyarországi nyelvtanulók illetve zömében magyar anyanyelvű nyelvvizsgázók nemzetiségéből fakadó szükségleteinek, igényeinek és nyelvtanulási céljainak messzemenő figyelembe vételével került kifejlesztésre, amelyek közül a nyelvi sajátosságok figyelembe vétele különös hangsúlyt kapott. Másrészt, a nyelvi közvetítő készség (fordítási készség) vizsgálatára a vizsga mindhárom fokán sor kerül. Ennek célja nem csupán az, hogy a fordítás, mint egy ismét egyre nagyobb mértékben előtérbe kerülő készség így, a vizsga felkészülésre-felkészítésre való visszahatása révén is hangsúlyt kapjon. A PROFEX beás általános nyelvvizsga típusai A PROFEX beás általános nyelvvizsga beás nyelvből tehető le. A három fokozat (alap, közép és felsõ ) kialakításakor a vizsga kifejlesztői a magyarországi hagyományokat követték, ugyanakkor -az állami akkreditáció követelményeinek eleget téve- az Európa Tanács nyelvtudásszintekre vonatkozó ajánlásait is szem előtt tartották. Az alap-, közép-, és felsőfok követelményei a vizsga nyelvétől függetlenül egységesen meghatározottak és jól elkülöníthetők. Beszédértés vizsga típusa  Alapfok Középfok Felsőfok feladat leírása  - A különböző szituációkban jellemzően elhangzó mondatokra reagálás - összefüggő narratív szöveg vagy párbeszéd megértése - nagyrészt elbeszélő, hangzó monologikus szöveg tényszerű információinak megértése - párbeszéd - összetettebb morfo-szintaktikai struktúrákat tartalmazó elbeszélõ szöveg tényszerű, (implicit és explicit) információ megértése - gyors beszédtempójú komplex dialógus feladatra szánt idő (percben) 20 20 30 feladatok száma  20 20 20 elérhető pontszám  20 (minimum 8)  20 (minimum 8)  20 (minimum 8)  műfajok  félautentikus (tankönyvrészlet)  autentikus (rádióműsor, elõadás)  autentikus (rádióműsor, elõadás)  szövegtípusok  izolált mondatokdialógusok elbeszélő / leíró monológdialógus elbeszélő / leíró, érvelő monológdialógus feladatmegoldás menete  Mondatok: 1/ feladatlap megtekintése (1 perc)2/ a mondatok meghallg. 3x(a modatok között 10s szünetmelynek során a feladat megoldandó) Összefüggő szöveg: 1/ feladatlap megtekintése (1 perc)2/ szöveg meghallgatása 3x(közötte 30s szünet)3/ feladatlap kitöltése (3 perc) Monológ: 1/ feladatlap megtekintése (1 perc)2/ szöveg meghallg 2x (közben 30s)3/ feladatlap megoldása (2 perc) Dialógus: 1/ feladatlap megtekintése (1 perc)2/ szöveg meghallgatása 2x(közötte 30s szünet)3/ feladatlap kitöltése (2 perc) Monológ: 1/ feladatlap megtekintése (1 perc)2/ szöveg meghallg 2x(közben 30s)3/ feladatlap megoldása (2 perc) Dialógus: 1/ feladatlap megtekintése (1 perc)2/ szöveg meghallgatása 2x(közötte 30s szünet)3/ feladatlap kitöltése (2 perc) feladatok utasítási nyelve  Magyar  Magyar  Magyar  formai jellemzők A felsoroltak közül lealább 3 feladat-típust kell felhasználni.� feleletválasztó teszt� igaz- hamis állítás� információ átvitel� zárt eljárás� C-teszt� hiányos mondatok A felsoroltak közül lealább 3 feladat-típust kell felhasználni.� feleletválasztó teszt� igaz- hamis állítás� információ átvitel� zárt eljárás� C-teszt� hiányos mondatok A felsoroltak közül lealább 3 feladat-típust kell felhasználni.� feleletválasztó teszt� igaz- hamis állítás� információ átvitel� zárt eljárás� C-teszt� hiányos mondatok        Beszédkészség vizsga típusa  Alapfok Középfok Felsőfok feladat leírása  � bevezetõ beszélgetés a vizsgázó szakterületével kapcsolatban � beszélgetés két magyar nyelven megadott egyszerû szituációban � egyszerû, bemutatást igénylõ önálló beszédproduktum nem nyelvi / nyelvi stimulus alapján(táblázat, kép) � bevezetõ beszélgetés a vizsgázó szakterületével kapcsolatban � beszélgetés két magyar nyelven megadott szituációbana/ utasítás adása, magyarázat eljárások bemutatása, tájékoztatás b/ problémafeltáró párbeszéd � önálló témakifejtés nem nyelvi / nyelvi stimulus alapján � bevezetõ beszélgetés a vizsgázó szakterületével kapcsolatban � problémamegoldó, részletes érvelést igénylõ vita � önálló beszédproduktum nem nyelvi / nyelvi stimulus alapjánA feladat során a vizsgázó kérdést fejt ki a kevésbé tájékozott közönség számára feladatra szánt idő (percben) 15 15 20 elérhető pontszám  30 (minimum 12) 30 (minimum 12) 30 (minimum 12) műfajok  1/ beszélgetés   2/ leírás  1/ beszélgetés 2/ leírás, elbeszélés  1/ vita              2/ prezentáció  szövegtípusok  utasítás adás, eljárások leírása, tanácsadás magyarázat, tájékoztatás, információ vita, szakmai prezentáció  feladatok utasítási nyelve Magyar  Magyar  Magyar    Írott szöveg értése vizsga típusa  Alapfok Középfok Felsőfok feladat leírása  általános szöveg tényszerű információinak és implikált információinak megértése   általános szöveg valamint autentikus szöveg tényszerû és implikált információinak megértése  általános szöveg valamint speciális autentikus szöveg tényszerû és implikált információinak megértése  feladatra szánt idő (percben) 60 (ajánlott idõ)  60 (ajánlott idõ)  60 (ajánlott idõ)  elérhető pontszám  20 (minimum 8)  20 (minimum 8)  20 (minimum 8)  műfajok  egy szöveg, fél-autentikus és könnyebb autentikus  kettõ vagy több szöveg  kettõ vagy több szöveg  autentikus    1. általános szöveg         2. speciális szöveg(ek) célszöveg hosszúsága  300 - 400 szó  900 - 1200 szó 1500 - 1800 szó formai jellemző A felsoroltak közül minden vizsga-dolgozatban legalább hármat kell felhasználni. � 3 - 1 típusú feleltválasztó kérdés� igaz-hamis állítás� információ átvitel� rövid magyar kérdésre rövid magyar válasz� szinonimák megkeresése a szövegben A felsoroltak közül minden vizsga-dolgozatban legalább hármat kell felhasználni. � 3 - 1 típusú feleltválasztó kérdés� igaz-hamis állítás� információ átvitel� rövid magyar kérdésre rövid magyar válasz� szinonimák megkeresése a szövegben � összegzés zárt eljárásban� a szöveg alapján készített hiányos parafrázisok kiegészítése A felsoroltak közül minden vizsga-dolgozatban legalább hármat kell felhasználni. � 3 - 1 típusú feleltválasztó kérdés� igaz-hamis állítás� információ átvitel� rövid magyar kérdésre rövid magyar válasz� szinonimák megkeresése a szövegben � összegzés zárt eljárásban� a szöveg alapján készített hiányos parafrázisok kiegészítése      Íráskészség vizsga típusa  Alapfok Középfok Felsőfok feladat leírása hivatalos dokumentum készítése magyar nyelven megadott szempontok alapján hivatalos dokumentum készítése magyar nyelven megadott szempontok alapján hivatalos dokumentum készítése magyar nyelven megadott szempontok alapján  feladatra szánt idő (percben) 60 (ajánlott idõ) 60 (ajánlott idõ) 60 (ajánlott idõ)  feladatok száma 1 1 1  elérhető pontszám  15                 (minimum 6) 15 (minimum 6) 15                 (minimum 6) dokumentum típusai � állás-pályázat� reklamáció� támogató levél� segítség-kérés / nyújtás � állás-pályázat� reklamáció� támogató levél� segítségkérés / nyújtás� meghívás� kapcsolat felvétele � álláspályázat� reklamáció� támogató levél� referencia kérés / nyújtás� meghívás� szervezési feladat� kapcsolat felvétele� absztrakt  célszöveg hosszúsága 100 -150 szó   150 -200 szó  200 - 250 szó  feladatok utasítási nyelve Magyar    Magyar  Magyar    Nyelvi közvetítõ készség (írásban) vizsga típusa  Alapfok Középfok Felsőfok feladat leírása  célnyelven írott forrásszöveg alapján magyar nyelvű fordítás készítése írásban  magyar nyelven írott forrásszöveg alapján célnyelvi fordítás készítése  magyar nyelven írott forrásszöveg alapján célnyelvi összefoglaló készítése  feladatra szánt idő (percben) 60 (ajánlott idő) 60 (ajánlott idő) 60 (ajánlott idő) elérhető pontszám  15 (minimum 6) 15 (minimum 6) 15 (minimum 6) forrásanyag  meserészletigaz történetekelbeszélések meseösszefoglalókigaz történetekelbeszélések történetekösszefoglalókelbeszélések forrásszöveg hosszúsága  150 -250 szó 150 - 200 szó  500 - 600 szó feladatok utasítási nyelve Magyar  Magyar  Magyar          Akkreditált vizsgaközpont neve: PROFEX Nyelvvizsgaközpont(akkreditált nyelvvizsga központ, az akkreditáció dátuma: 2000.09.05.) Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12.Telefon: (72) 536-296 Fax: (72) 536-297 Web cím: http://www.aok.pte.hu/profex » Forrás: PROFEX NyelvvizsgaközpontSzerkesztette:Turai Tímea