Próbaidő kitöltése

munkahely

Próbaidő írásban (a munkaszerződésben), a munkaviszony létesítésekor köthető ki  . Amennyiben a próbaidő kikötésének jogával a felek nem éltek a munkaszerződés megkötésekor, úgy annak fennállására később egyik fél sem hivatkozhat, és magába a munkaszerződésbe sem kerülhet be utólagosan. Próbaidő egyaránt kiköthető határozott és határozatlan idejű munkaviszony esetén is. A próbaidő legrövidebb törvényi tartama 30 nap. Az Mt. lehetőséget biztosít arra, hogy a munkáltatónál érvényes és hatályos kollektív szerződés, vagy maguk a szerződő felek ennél rövidebb vagy hosszabb, de legfeljebb 3 hónapig terjedő próbaidőt is megállapíthassanak. Ha a szerződő felek ugyan próbaidőt kötöttek ki, de annak időtartamát nem határozták meg, úgy az a 30 napot nem haladhatja meg. Hangsúlyozni kell, hogy adott munkaszerződés kapcsán próbaidőt csak egyszer lehet kikötni, és annak meghosszabbítása tilos. Az Mt. e tiltó rendelkezésétől a felek még közös megegyezéssel sem térhetnek el  . A próbaidő alatt a munkaviszonyt akár a munkáltató, akár a munkavállaló azonnali hatállyal megszüntetheti  , de ha a munkaszerződésben kikötött próbaidő eltelt, a munkaviszony csak az általános szabályok szerint szüntethető meg.  Forrás:Magyarország.hu