PANNON Nyelvvizsga Központ

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Nyelvvizsga bemutatása: A nyelvvizsga központhoz akkreditált nyelvvizsgák: angol általános, kétnyelvű (Pannon, 2002.09.16.)hindi általános, kétnyelvű (Pannon, 2005.02.28.)német általános, kétnyelvű (Pannon, 2002.09.16.)norvég általános, kétnyelvű (Pannon, 2005.02.28.)perzsa általános, kétnyelvű (Pannon, 2005.02.28.) Nyelvvizsga tehető: A Pannon Nyelvvizsgarendszer államilag elismert, háromfokozatú, kétnyelvű, szintező, komplex, általános nyelvvizsga, amely jelenleg angol, német, hindi, norvég és perzsa nyelvből tehető. Állami elismertség: a sikeres vizsgázók felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor többlet felvételi pontokat szereznek, a diplomaszerzés nyelvi feltételeit teljesítették, nyelvpótlékra szereznek jogosultságot, kiváltják a nyelvi érettségit. Három fokozat: (alap-, közép- és felsőfok) kialakításakor a vizsga kifejlesztői részben a magyarországi hagyományokat követték, részben az Európai Tanács nyelvtudásszintekre vonatkozó ajánlásait tartották szem előtt. Az alap- közép- és felsőfok követelményeit a vizsga nyelvétől függetlenül egységesen határoztuk meg. Kétnyelvűség: azt jelenti, hogy a Pannon nyelvvizsga a nyelvi közvetítői (fordítási, tolmácsolási) készséget a vizsga mindhárom fokán értékeli. Ennek során nem a szóról-szóra, mondatról-mondatra való fordítást, tolmácsolást tűzi ki feladatul, hanem – a nyelvtudás hasz¬nálhatóságát, életszerűségét szem előtt tartva – a pontos tartalomközvetítést. A nyelvi forma helyett a tartalom kerül előtérbe. Szintező jelleg: a vizsga mindhárom fokán a vizsgázók nyelvismeretének, nyelvi jártasságának és készségeinek pillanatnyi szintjét értékeljük. Ez az értékelés független a felkészítés (felkészülés) körülményeitől, nem kötődik tanfolyamokhoz, tananyagokhoz nem előfeltétel a tudásanyag megszerzésének módja, körülménye. Nem azt mérjük, hogy a vizsgázó tud-e „Pannon nyelvvizsgául”, hanem azt, hogy miként tud angolul, németül. A vizsga komplex jellegét az adja, hogy a vizsgarendszer mind a beszélt (hangzó), mind az írott nyelvi készségeket külön-külön, de együttesen is méri. Van tehát csak szóbeli, csak írásbeli vizsga vagy a kettő együtt (komplex). Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető: csak szóbeli („A”), csak írásbeli („B”), illetve komplex („C”), amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll. Alapfok: Írásbeli: 1. feladat: Hallás utáni értés: nyelvileg egyszerű, mindennapi kifejezések és alapvető fordulatok mondatszintű (globális) megértése.A megértést az igazolja, hogy a vizsgázó képes felismerni és kiválasztani a hallott mondatot a választásra felkínált két mondat közül. A feladatsor 10 mondatot tartalmaz. Minden helyes megoldás 1 pontot ér. 2. feladat: Hiányos mondatok kiegészítéseA vizsgázó olyan egyszerű szöveget kap, amelynek mondataiból minden 8. szó hiányzik. A vizsgázó feladata, hogy a helyes (logikailag, nyelvileg odaillő) szavakat illessze be. A hiányzó szavakat betűrendes sorrendben a feladatlapon megadjuk. 20 szót kell beilleszteni. Minden jó megoldás 1 pontot jelent. 3. feladat: Mondatok nyelvtani átalakításaEgyszerű mondatokat kell nyelvtanilag átalakítani, pl. kijelentő mondatot kérdő vagy felszólító mondatra, állító mondatot tagadóra stb. Az átalakítás eredményeként elvárt új mondat kezdő szavait a feladatlap tartalmazza, a vizsgázónak tehát ezeket a mondatokat kell befejeznie. 5 mondatot kell átalakítani minden helyes megoldás (mondat) 2 pontot ér (tartalmi, nyelvtani és helyesírási hibák pontlevonást vonnak maguk után). 4. feladat: Írott szöveg értéseA feladat külföldre való utazás során szükséges és szokásos, egyszerű hétköznapi szövegek — menetrendek, postai megrendelők, utazási dokumentumok, űrlapok stb. — értését kéri számon. A helyes értést különböző módon mérjük: adatlapot kell kitölteni, nyitott kérdésekre kell választ adni stb. A teljes feladatsor helyes megoldása 15 pontot ér. Az egyes válaszok pontértéke – a nyelvi nehézség függvényében – változó (zárójelben jelezzük az egyes feladatok helyes megoldásáért szerezhető pontokat). 5. feladat: Közvetítés anyanyelvről idegen nyelvreHétköznapi beszédtémák, általános és közvetlen élethelyzetekről szóló szövegek rövid, lényegi, azaz tartalmi közvetítése. Rövid szövegeket kell 5 mondatban összefoglalni célnyelven (idegen nyelven) az aláhúzott kulcsszavak vagy kife¬jezések használatával. A nyelvtanilag, helyesírásilag 5 hibátlan mondatért 20 pont adható. 6. feladat: Közvetítés idegen nyelvről anyanyelvre10-15 soros idegen nyelvi szöveget kell tartalmilag ismertetni anyanyelven. A szöveg a mindennapi életről, ismert turisztikai jellegzetességekről, kulturális jelenségekről szóló információkat tartalmaz (kiadványok, szórólapok, plakátok stb.). A szövegekben 5 aláhúzott kulcsszó alapján kell az eredményül elvárt anyanyelvi szöveg lényegét, tartalmát összegezni. Az 5 mondatban összefoglalt helyes anyanyelvi szövegért 20 pont adható. 7. feladat: Írott szöveg alkotásaA vizsgázó egyszerű írásos formában fejti ki mondanivalóját családi, mindennapi dolgokról, eseményekről (pl. foglalkozás, vásárlás, állás, helyismeret, tanulás, család stb.). A vizsgázó le tudja írni egyszerű formában a közvetlen környezetéből vett és az alapvető szükségleteket érintő tárgyakat (pl. lakás) az ezekhez való viszonyulását. A feladat a vizsgázótól egyszerű, hétköznapi, informális szövegtípusok létrehozását kívánja meg (pl. baráti levél, írásos üzenet családtagoknak, munkatársaknak stb.) 10-15 sor terjedelemben. A feladatért 30 pont adható. Szóbeli: 1. feladat: Kötetlen beszélgetés – a vizsgáztató és a vizsgázó között.A vizsgázó és a vizsgáztató beszélgetést folytat a 6. alpontban (ld. 13. old.) leírt témakörök egyikében. 2. feladat: Szógyűjtés  – a vizsgázó önállóan végzi.A vizsgázó a feladatlapon szereplő szavakkal kapcsolatban 5-5 célnyelvű szót vagy kifejezést sorol fel. 3. feladat: Szerepjáték – a vizsgázó és a vizsgáztató között.A vizsgázó és a vizsgáztató célnyelven beszélgetnek a feladatlapon rögzített helyzetről.Középfok: Írásbeli: 1. feladat: Hallás utáni megértés: mind nyelvileg, mind tematikusan változatos mondatok, kifejezések értése.A megértést az igazolja, hogy a vizsgázó képes felismerni és kiválasztani a hallott mondatot a választásra felkínált két mondat közül (feleletválasztós teszt). A feladat sikeres végrehajtásához nem elegendő a mondat globális értése, hanem egyes részeinek pontos nyelvi felismerése is szükséges. A feladatban egyaránt használunk egyszerű és összetett mondatokat. A feladatsor 10 mondatot tartalmaz minden helyes megoldás 1 pontot ér. 2. feladat: Hiányos mondatok kiegészítéseA vizsgázó olyan – tematikailag, nyelvileg közepesen nehéz – szöveget kap, amelynek mondataiból minden 7. szó hiányzik. A vizsgázó feladata, hogy a helyes (logikailag, nyelvileg odaillő) szavakat illessze be. A hiányzó szavakat betűrendes sorrendben a feladatlapon megadjuk. 20 szót kell beilleszteni. Minden jó megoldás 1 pontot jelent. 3. feladat: Mondatok nyelvtani átalakításaEgyszerű és összetett mondatokat kell grammatikailag és lexikailag átalakítani. A feladat irányított, mivel az új szerkezet kezdete vagy egy bizonyos eleme (az elvárt átalakítás iránya) adott. A feladat 10 mondatot tartalmaz, minden mondat 2 pontot ér, összesen tehát 20 pont szerezhető. Nyelvtani és helyesírási hibákért pontlevonás jár. 4. feladat: Írott szöveg értéseBonyolultabb nyelvi szintű szövegek értésének mérése különböző dokumentumok (űrlapok, kérdőívek, a turista szintet meghaladó adatszolgáltató ívek) valamint nyitott kérdések megválaszolása révén. Előfordulnak többmondatos választ igénylő feladatok is. A teljes feladatsor helyes megoldása 20 pontot ér. Az egyes válaszok pontértéke – a nyelvi nehézség függvényében – változó (zárójelben jelezzük az egyes feladatok helyes megoldásáért szerezhető pontokat). 5. feladat: Közvetítés anyanyelvről idegen nyelvreHétköznapi beszédtémák, általános és közvetlen élethelyzetek, kulturális ismeretekről szóló szövegek lényegi (tartalmi) közvetítése. A vizsgázónak a nyelvek közötti közvetítést az információs tartalom jelentős sérülése nélkül kell végeznie. A tartalmi közvetítés tükrözzön formailag igényes nyelvhasználatot. A vizsgázó ne csak tőmondatokat használjon, bővített és összetett mondatai nyelvileg legyenek kifogástalanok. A közvetítés ne csak tartalmilag, formailag legyen pontos, hanem fejezze ki a közvetítendő szöveg általános hangulatát, a benne tükröződő érzelmeket is. A magyar nyelvű szöveget kb. 10 mondatban kell összefoglalni a célnyelven. A 10 mondatban szerepelnie kell az aláhúzott szavak és kifejezések tartalmazta információknak. A feladat hibátlan teljesítéséért 20 pont adható. 6. feladat: Közvetítés idegen nyelvről anyanyelvreA közvetítendő szöveg már nemcsak egyszerű élethelyzeteket ír le, hanem az adott ország társadalmi, kulturális, ismert hétköznapi jelenségeiről szól. Ezeket az ismereteket kell anyanyelven közvetíteni. Minden szövegben aláhúzással jelöljük azokat az információkat, melyeknek meg kell jelenniük az eredményül elvárt (tartalmilag, nyelvileg kifogástalan) anyanyelvi szövegben. Az anyanyelvi szöveg rendszerint 10 mondatból áll. Minden helyes mondat 2 pontot ér, tehát összesen 20 pont szerezhető. 7. feladat: Írott szöveg alkotásaA vizsgázó nyelvileg hibátlan, szerkezetileg világos, tartalmilag részletes szöveget alkot ismert, a vizsgázó érdeklődési körébe tartozó témákról. A szövegben tehát tükröződnek egyéni tapasztalatai, reményei és ambíciói. Kifejti véleményét is az adott témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. Az eredményül elvárt szöveg 15-20 sort tartalmaz, rendszerint esszé típusú fogalmazás, de lehet levél, faxüzenet írása is. A hibátlan teljesítésért 30 pont adható. Szóbeli: 1. feladat: Kötetlen beszélgetés – a vizsgázó és a vizsgáztató között.A vizsgázó és a vizsgáztató beszélgetést folytat a 6. alpontban (ld. 13. old.) leírt témakörök egyikében. 2. feladat: Fogalommagyarázat  – a vizsgázó és a vizsgáztató között.A vizsgázó a feladatlapon szereplő 5 célnyelvű szót a célnyelven elmagyarázza (körülírja) oly módon, hogy magyarázata alapján a vizsgáztató képes legyen kitalálni, hogy milyen szó szerepel a lapon. 3. feladat: Szerepjáték – a vizsgázó és a vizsgáztató közöttA vizsgázó és a vizsgáztató célnyelven beszélgetnek a feladatlapon szereplő helyzetről. 4. feladat: Kötött témájú beszélgetés idegen nyelven, hangzó idegen nyelvű szöveg alapján – a vizsgázó és a vizsgáztató között.A vizsgázó (miután meghallgatta a szöveget) célnyelven röviden összefoglalja a hallottakat, majd a vizsgáztatóval beszélgetést folytat célnyelven a hallott szöveg alapján.Felsőfok: Írásbeli: 1. feladat: Hallás utáni megértés: nyelvileg, tematikusan változatos mondatok, kifejezések értéseA megértést az igazolja, hogy a vizsgázó képes felismerni és kiválasztani a hallott mondatot két mondat közül (feleletválasztós teszt). A feladat sikeres végrehajtásához a mondat mindenegyes részének pontos nyelvi felismerését és a különbségek pontos célnyelvi megfogalmazását igényli. A feladatsor 10 mondatot tartalmaz minden helyes megoldás 1 pontot ér. 2. feladat: Hiányos mondatok kiegészítéseA vizsgázó olyan – tematikailag, nyelvileg közepesen nehéz – szöveget kap, amelynek mondataiból minden 6. szó hiányzik. A vizsgázó feladata, hogy a helyes (logikailag, nyelvileg odaillő) szavakat illessze be. A hiányzó szavakat betűrendes sorrendben a feladatlapon megadjuk. Összesen 20 szót kell beilleszteni. Minden jó megoldás 1 pontot ér, tehát a feladat hibátlan teljesítése révén 20 pont érhető el. 3. feladat: Mondatok nyelvtani átalakításaÖsszetett mondatokat kell nyelvtanilag és lexikailag átalakítani. A feladat irányított: a megkezdett átalakítást kell folytatni. Előfordulnak nyelvhasználatot érintő átalakítások is. A felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő grammatikai szerkezetek biztos tudása és használata a követelmény. 10 mondat átalakításáért 20 pont adható, a hibákért pontlevonás jár. 4. feladat: Írott szöveg értéseHosszabb és nehezebb szövegek értésének mérése részben kérdőívek kitöltése, részben nyitott kérdésekre adott (olykor többmondatos) válaszok révén. Mérjük tehát a grammatikai helyességet és a szövegalkotás képességét is. A teljes feladatsor helyes megoldása 20 pontot ér. Az egyes válaszok pontértéke – a nyelvi nehézség függvényében – változó (zárójelben jelezzük az egyes feladatok helyes megoldásáért szerezhető pontokat). 5. feladat: Közvetítés anyanyelvről idegen nyelvreSzokásos és kevésbé szokásos beszédtémákon, közvetett és közvetlen élethelyzeteken, kulturális ismereteken alapuló szöveg tartalmának gyakorlatilag információvesztés nélküli közvetítése kb. 10 mondatban a célnyelven. A nyelvileg is igényes (hibátlan) megoldásért összesen 20 pont adható. 6. feladat: Közvetítés idegen nyelvről anyanyelvreVáltozatos témájú idegen nyelvű szöveget kell tartalmilag közvetíteni. A közvetítendő szövegek szólhatnak az adott ország politikai, kulturális, művészeti életéről mindenkit érintő hétköznapi helyzetekről (lakáshelyzet, lakhatási lehetőségek, munkavállalási lehetőségek, könyvtárhasználat, egészségügyi helyzet, külföldiekre vonatkozó jogok, választási rendszer, egyházpolitika stb.). A tartalmi közvetítést nagyban megkönnyíti, hogy a vizsgázó nemcsak magas szintű nyelvtudással rendelkezik, hanem komoly ismeretei vannak valamelyik célnyelvi ország kulturális, társadalmi jelenségeiről is. A tartalmilag és formailag kifogástalan anyanyelvi mondatokért 2 pont jár. A feladatot rendszerint 10 mondat segítségével kell megoldani, összesen tehát 20 pont szerezhető. 7. feladat: Írott szöveg alkotásaA vizsgázó minden szempontból igényes, szerkezetileg világos, tartalmilag pontos és hatásos szöveget hoz létre. A eredményül kapott szöveg minden egyes részlete jól kapcsolódik a mű egészéhez és annak egyes részleteihez. A témák szerteágazóak: hol közvetlen tapasztalásokon (pl. munka, lakás, emberek közötti viszony), hol inkább közvetett tapasztalatokon (társadalmi, politikai jelenségek) alapulnak. Az eredményül elvárt, 20-30 soros szöveg műfaját tekintve lehet levél, beszámoló, jelentés, esszé. A hibátlan teljesítés révén 30 pont szerezhető. Szóbeli: 1.feladat: Kötetlen beszélgetés – a vizsgázó és a vizsgáztató közöttA vizsgázó és a vizsgáztató beszélgetést folytat a 6. alpontban (ld. 14. old.) leírt témakörök egyikében. 2. feladat: Fogalommagyarázat – a vizsgázó és a vizsgáztató között.A vizsgázó a feladatlapon szereplő célnyelvű szavakat célnyelven értelmezi (elmagyarázza, körülírja). A vizsgázó a megmagyarázandó fogalmakkal kapcsolatban célnyelven kifejti véleményét, tapasztalatait, élményeit, érzéseit. Kifejtése összefüggő szöveget alkot. 3. feladat: Szerepjáték – a vizsgázó és a vizsgáztató közöttA vizsgázó és a vizsgáztató a feladatlapon szereplő helyzetet célnyelven eljátssza. 4. feladat: Kötött témájú beszélgetés idegen nyelven, hangzó idegen nyelvű szöveg alapján – a vizsgázó és a vizsgáztató közöttA vizsgázó (miután meghallgatta a szöveget) célnyelven röviden összefoglalja a hallottakat, majd a vizsgáztatóval beszélgetést folytat célnyelven a hallott szöveg alapján. 5. feladat: Idegen nyelvű szóbeli összefoglaló készítése hangzó magyar nyelvű szöveg alapján – a vizsgázó önállóan A vizsgázó a hangzó magyar nyelvű szöveg tartalmát célnyelven összefoglalja, majd ismerteti a témával kapcsolatos véleményét célnyelven. Szükséges dokumentumok: Vizsgára jelentkezni jelentkezési lapon lehet a fenti akkreditált vagy bejelentett vizsgahelyeken. A jelentkezési lap letölthető a www.pannon-nyelvvizsga.hu internet címen, vagy személyesen beszerezhető a Nyelvvizsga Irodában (Veszprémi Egyetem, Egyetem utca 10. „E” épület 1. emelet 106-os iroda), intézmények számára postai úton megküldjük (levelezési cím: 8200 Veszprém, Veszprémi Egyetem, Nyelvvizsga Iroda, Egyetem u. 10.). A jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt is. (A Nyelvvizsga Iroda elérhető a 88-624-703-as telefonon.)Vizsgára csak a 14. életévét betöltött személy jelentkezhet! Vizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos tudnivalók: Vizsgadíjat visszaigényelni a kitűzött vizsga időpontja előtti 10-ik napig lehet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.Lemondás esetén a vizsgadíj 50%-át térítjük vissza. Nem tarthat igényt visszatérítésre akkor, ha a vizsgát az előzőekben megadott időpontig nem mondta le. Halaszto t vizsga után vizsgadíjat nem térítünk vissza. Vizsgahalasztás: Ha a vizsgázó a kijelölt időpontban (méltánylást érdemlő ok miatt) nem tud a vizsgán megjelenni, a vizsga előtti 5 vagy a vizsga utáni 3 munkanapon belül kérheti a vizsga halasztását. Halasztás egy alkalommal kérhető egy e célra rendszeresített formanyomtatványon (a formanyomtatvány letölthető a www.pannon-nyelvvizsga.hu internet címről). A vizsgahalasztás 1.000 Ft-os különeljárási díj ellenében történik. (Méltánylást érdemlő oknak számít orvo¬silag igazolt betegség, előre nem látott hivatali elfoglaltság.) A szóbeli vizsga eredményeit a vizsga napján a vizsgabizottság munkájának befejezése után közzétesszük ezt követően vagy a személyi kód segítségével olvasható le az internetről (10 munkanap után), vagy a Nyelvvizsga Iroda ad – kizárólag személyes – tájékoztatást (telefonon nem).  Az írásbeli vizsga eredménye a vizsgát követő 10. munkanaptól megtudható, vagy interneten (www.pannon-nyelvvizsga.hu) személyi kód segítségével, vagy a Nyelvvizsga Irodán kizárólag személyesen (adatvédelmi okok miatt telefonon nem). Vizsgaeredmények: A szóbeli vizsga eredményeit a vizsga napján a vizsgabizottság munkájának befejezése után közzétesszük ezt követően vagy a személyi kód segítségével olvasható le az internetről (10 munkanap után), vagy a Nyelvvizsga Iroda ad – kizárólag személyes – tájékoztatást (telefonon nem).  Az írásbeli vizsga eredménye a vizsgát követő 10. munkanaptól megtudható, vagy interneten (www.pannon-nyelvvizsga.hu) személyi kód segítségével, vagy a Nyelvvizsga Irodán kizárólag személyesen (adatvédelmi okok miatt telefonon nem). Fellebbezés: A szóbeli vizsgával kapcsolatban csak az a vizsgázó fellebbezhet, aki a vizsgára vonatkozó szabályok megszegését vélelmezi, és ezt a vizsga napján (legkésőbb a vizsgát követő első munkanapon) jelzi, hogy az eset pontosan rekonstruálható legyen.Az írásbeli vizsgarésszel kapcsolatban fellebbezni az eredmény közlésekor vagy a vizsga befejezését követő 2 munkanap elteltével lehet. Bármilyen fellebbezés a megfelelő formanyomtatvány segítségével csak írásban nyújtható be a Nyelvvizsga Irodához. Akkreditált vizsgaközpont neve: PANNON Nyelvvizsga Központ(akkreditált nyelvvizsga központ, az akkreditáció dátuma: 2002.09.16.)Cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 1.Telefon: (88) 624-703 Fax: (88) 624-703 Web cím: http://www.pannon-nyelvvizsga.hu Forrás: PANNON Nyelvvizsga Központ Szerkesztette: Turai Tímea