Olasz nyelvtani fogalmak

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

1. ige   verbo - főnévi igenév r Infinitiv -e- melléknévi igenév -- participio - igeidő -- indicativo- jelen -- presente - múlt -- passato- jövő idő -- futuro- igeragozás -- conuigazione- aktív -- forma attiva- passzív -- forma passiva - kijelentő mód --presente indicativo- kötőmód -- condizionale- felszólító mód -- imperativo- tárgyas -- verbi transitivi - tárgyatlan -- verbi intransitivi 2.  főnév  sostantivo - nyelvtani nem -- genere- hímnem -- genere maschile- nőnem -- genere femminile- névelő -- articolo - határozott -- determinativo - határozatlan -- indeterminativo- nyelvtani szám -- numero- egyes szám -- singolare - többes szám -- plurale - főnévragozás -- coniugazione- eset -- caso3.  melléknév aggettivo  - fokozás -- i gradi dell' aggettivo 4. névmás pronome - mutató névmás -- pronome dimonstrativo- birtokos névmás -- pronome possessivo- vonatkozó névmás -- pronome relativo- visszaható névmás -- pronome riflessivo- kérdő névmás -- pronome interrogativo- határozatlan névmás -- pronomi in definitivi- személyes névmás -- promone personale 5. számnév numero  - tőszámnév -- numeri cardinali- sorszámnév -- numeri ordinali6. írásjel punteggiatura - vessző -- virgola- pont -- punto- kérdőjel -- punto interrogativo- kettőspont -- due punti- felkiáltójel -- punto esclamativo- kötőjel -- lineetta- pontosvessző -- punto e virgola- gondolatjel -- lineetta- zárójel -- parentesi- idézőjel -- virgolette7. egyéb altro - elöljárószó -- preposizione- kötőszó -- congiunzione 8.  nyelvtan grammatica - magánhangzó -- vocale- mássalhangzó -- consonante- alany -- soggetto- állítmány -- predicato- tárgy -- oggetto- jelző attributo- határozó -- avverbio- segédige -- verbo ausiliare - szórend -- L'ordine delle parole 9.  mondatok fajtái frase - kijelentő mondat -- frase indicativa- felkiáltó mondat -- frase esclamativa- kérdő mondat -- frase interrogativa - felszólító mondat -- frase imperativa 10. nyelvtudomány linguistica - alaktan -- morfologia- mondattan --sintassi - jelentéstan -- semantica- hangtan -- fonetica- helyesírás -- ortografia   Szerkeszti: Turai Tímea