OECONOM (Budapesti Corvinus Egyetem)

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Vizsga bemutatása: angol közgazdasági szaknyelvi, kétnyelvű (OECONOM, 2000.04.17.)arab közgazdasági szaknyelvi, kétnyelvű (OECONOM, 2000.04.17.)francia közgazdasági szaknyelvi, kétnyelvű (OECONOM, 2000.04.17.)magyar közgazdasági szaknyelvi, egynyelvű (OECONOM, 2000.04.17.)német közgazdasági szaknyelvi, kétnyelvű (OECONOM, 2000.04.17.)olasz közgazdasági szaknyelvi, kétnyelvű (OECONOM, 2000.04.17.)orosz közgazdasági szaknyelvi, kétnyelvű (OECONOM, 2000.04.17.)portugál közgazdasági szaknyelvi, kétnyelvű (OECONOM, 2000.04.17.)spanyol közgazdasági szaknyelvi, kétnyelvű (OECONOM, 2000.04.17.) Szótárhasználat nyelvvizsgán: Csak a középfokú írásbeli nyelvvizsgán a magyar nyelvű cikk összefoglalása célnyelven feladatnál általános kétnyelvű szótár használata megengedett. Egyéb segédeszközt sem bevinni, sem használni nem szabad, mert a vizsgából való kizárást vonhatja maga után.Auditív (magnó hallgatás) vizsgán hányszor hallható a hanganyag ? Az auditív vizsgán a hanganyagot kétszer játsszuk le , előtte lesz ideje a kapott feladat áttanulmányozására , ami tartalmazhat eldöntendő kérdéseket , ill. kiegészítendő feladatokat is. Az írásbeli vizsgát megelőzheti az auditív teszt ill. a szóbeli vizsga. A jelentkezéskor kapott kódszámot tartalmazó elismervényt kérjük minden vizsgaalkalommal hozza magával, mert vizsgát megkezdeni csak ennek megléte esetén lehet. Elveszett kódszám elismervény pótlásáért különeljárási díjat kell fizetni.Vizsgák a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpontban: Vizsgák a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpontban:   A CSzV  angol, arab, francia, magyar mint idegen nyelv, német, olasz, orosz, portugál, spanyol nyelvekből háromfokozatú (alap-, közép-, felsőfok), kétnyelvű (a magyar esetében egynyelvű) rendszerben végez közgazdasági szaknyelvi vizsgáztatást. Vizsgarendszer, vizsgakövetelmények, vizsgafeladatok, értékelés: A CSzV az egyes fokozatok esetében a &quot C&quot típusú nyelvvizsga folyamán komplex vizsgáztatást végez, méri a vizsgázók szóbeli és írásbeli nyelvhasználati készségeit egyaránt. Az &quot A&quot típusú részvizsgán a vizsgázók szóbeli kommunikációs készségeinek a mérésére kerül sor (hallott szövegből vett információk írásbeli rögzítése, beszédértés, beszédkészség, nyelvhelyesség a szóbeli nyelvhasználatban, az anyanyelv és az idegen nyelv közötti megfeleltetés készsége, interaktivitás). A &quot B&quot típusú részvizsgán a vizsgázók írásbeli nyelvhasználati készségeik szintjéről adnak számot (írott szöveg értése, írásbeli kommunikációs készség, az írott formában megjelenő közgazdasági szakmai nyelvhasználatkor szükséges lexikai ismeretek és nyelvtani készségek együttes megléte). A szaknyelvi vizsga témacsoportjait az 1. sz. melléklet tartalmazza. Komplex, &quot C&quot típusú vizsga letételének szándéka esetén a vizsgázók három külön vizsganapon való megjelenésre kapnak meghívást. Az &quot A&quot típusú vizsga letétele két napon történik, a &quot B&quot típusúé egy vizsganapot vesz igénybe. Bármely vizsgatípusban  és bármely szinten akkor sikeres a vizsga, ha a jelölt a feladatokat a részvizsga szintjén legalább 60%-os eredménnyel oldotta meg. A részvizsgák mérési egységeire vonatkoztatva a még elfogadható teljesítés minimumszintje 40 %. Az egyes mérési egységek 39 %-on, vagy az alatti teljesítése esetén a részvizsga eredménytelen. 60 % alatti teljesítmény esetén  a részvizsga minősítése: &quot nem felelt meg&quot . (Lásd: 3. sz. melléklet.) Jelentkezés a  vizsgákra:   A CSzV évente három alkalommal biztosít a vizsgázók számára vizsgaalkalmat: május - június, augusztus - szeptember és december - január hónapokban.Vizsgára az a személy jelentkezhet, aki a vizsga napjáig betölti a 14. életévét. A nyelvvizsgára való jelentkezés nincs iskolai végzettséghez kötve. Jelentkezés a 2006 - 2007. év vizsgáira (2007. januárral bezárólag):2006. március 17-ig :  2006. május - június havi vizsga (vizsgák május 13-tól  június 16-ig) 2006. június 16-ig :  2006. aug. - szeptember havi vizsga (vizsgák aug. 22-től szept. 9-ig) 2006. október 20-ig : 2006. december - 2007. január havi vizsga (vizsgák december 16-tól január 31-ig). A jelöltek a vizsgára  jelentkezési lap kitöltésével és annak a vizsgaközponthoz illetve vizsgahelyhez való eljuttatásával jelentkeznek. A vizsgalapot a jelöltnek ott kell leadnia, ahol vizsgázni kíván. Akkreditált vizsgaközpont neve: Budapesti Corvinus EgyetemCorvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont(akkreditált nyelvvizsga központ, az akkreditáció dátuma: 2000.04.17.) Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.Telefon: (1) 482-8325 Fax: (1) 210-0170 Web cím: http://kszv.bkae.hu »E-mail: kszv@uni-corvinus.hu »  Forrás: Budapesti Corvinus EgyetemCorvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Szerkesztette: Turai Tímea