Nevelőszülő

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A nevelőszülő olyan szakember, aki saját háztartásában teljes körű ellátást biztosít a vér szerinti, családjából kiemelt ideiglenes hatállyal beutalt, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú gyermek, illetve az utógondozói ellátásban részesülő nagykorú fiatal számára. A nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődését egyéni gondozási terv alapján biztosítja.   Tevékenysége során a gyermek mindenekfelett álló érdekét tartja szem előtt, és elősegíti a vér szerinti családdal való kapcsolattartást, a saját családba való mielőbbi visszakerülést és beilleszkedést, a vér szerinti családdal való kapcsolat teljes hiánya esetén az örökbeadást. A vér szerinti családon kívüli nevelésből származó esélyegyenlőtlenségek mérséklésére törekszik.   Munkáját szerződés vagy megbízás alapján végzi, igénybe véve a rendelkezésre álló szociális és gyermekvédelmi, valamint más segítő szolgáltatások támogatását.   A munkája során végzett jellemző tevékenységek főbb csoportjai:     1. Tudatosan felkészül, valamint szűkebb és tágabb családi környezetét is felkészíti a nevelőszülői feladatok ellátására.     2. A nevelt gyermek számára, annak meglévő képességeihez igazodóan biztosítja a gondozás, nevelés feltételeit, a fejlődéséhez szükséges családi szocializációs színteret. Szükség esetén speciális ellátást nyújt.     3. Elősegíti a nevelt gyermek felkészülését az önálló életre, a családi és társadalmi normák elfogadására és betartására.     4. A gyermek érdekeinek megfelelően kapcsolatot tart a vér szerinti szülővel, illetve a gyámhatóság rendelkezésének megfelelően elősegíti a folyamatos kapcsolattartást a vér szerinti családdal, segíti a gyermek visszailleszkedését, illetve örökbefogadó családba való beilleszkedését, ennek érdekében együttműködik a gyermek családgondozójával, illetve utógondozójával.     5. Együttműködik a nevelőszülői, illetve a gyámi gondozói tanácsadóval, valamint a szakmai felügyeletet ellátó szervezetekkel és a gyermekkel kapcsolatban álló más jóléti intézményekkel.     6. Ellát gyámsággal összefüggő feladatokat.     7. Vezeti az előírásoknak megfelelő dokumentumokat, információkat gyűjt, és eleget tesz beszámolási kötelezettségének.