Népzenész (a hangszer és a szak megjelölésével)

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

  A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 55. sorszáma alatt kiadott népzenész szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 52 1822 03   2. A szakképesítés megnevezése: népzenész (a hangszer és a szak megjelölésével)   A) Hangszeres szakok     népzenész (hegedű),     népzenész (brácsa),     népzenész (nagybőgő, cselló, ütőgardon),     népzenész (citera, tambura, koboz, tekerő),     népzenész (furulya, duda),     népzenész (klarinét, tárogató),     népzenész (cimbalom).   B) Énekes     népzenész (népi ének).       II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   ----------------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma FEOR megnevezése   ----------------------------   3723 népzenész   3724 szórakoztató zenész   2729 egyéb művészeti foglalkozások     2. A munkaterület rövid, jellemző leírása   A népzenész képzettségű muzsikus mint előadó (hangszeres szólista, zenekarok, énekkarok képzett tagja) közreműködhet kisebb vagy nagyobb közösségek – városok, községek, falvak, színházak, művészeti együttesek, egyesületek – zenei életében.   Szerepelhet önálló népzenei műsorokban, hangversenyeken, kép- és hangfelvételeken, egyéb társművészeti jellegű produkciókban.   Közreműködhet népszerűsítő, ismeretterjesztő előadásokon, összeállíthatja és vezetheti azokat.   Néptánc-koreográfiák, színpadi táncalkotások zenei kíséretét összeállíthatja és előadhatja.   Megszerkesztheti és előadhatja kötetlen formában tartott rendezvények – táncház, tánctanítás, klub – zenei aláfestését.   Vezethet népzenei együtteseket és közreműködhet azokban.   Elláthat zenekarvezetői, szakkörvezetői feladatokat művelődési intézményekben.   Szükség esetén végezhet népzenei gyűjtést, lejegyzést.   A népzenész képesítés elősegíti más, zenével kapcsolatos szakképesítés megszerzését, felkészít a felsőfokú továbbtanuláshoz szükséges felvételi vizsgára.     3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések   ------------------------------   A szakképesítéssel rokon szakképesítések   OKJ azonosító száma OKJ megnevezése   ------------------------------   52 1822 01 egyházzenész   52 1822 02 énekes   52 1822 04 zenész   54 1822 01 szórakoztató zenész       III. A szakképesítés szakmai követelményei     a) Szakmai elmélet     1. Népzeneelmélet és -történet   A jelölt tudjon fejből legalább 250-250 magyar népdalt a régi stílusrétegekből és az új magyar népdalstílusból válogatva. Hangszerjátékosok esetében a követelmény 100 népdal és 100 hangszeres dallam. Ismerje a népdalstílusok jellemzőit. Tudjon a forma, a sorzáróhangok, a szótagszám és a hangkészlet alapján népdalt elemezni.   Ismerje az alapvető népzenei szakkifejezéseket és tudja értelmezni azokat.   Legyen képes a népzene szókincse és zenei nyelvtana alapján művészeti hitelű népzene megszólaltatására, ,,survival''-hatást keltő ,,revival''-tolmácsolásra.   Legyen tisztában:   – a népzene fogalmával,   – a népzenekutatás történetével (magyar, kitekintéssel Európára),   – a népzenegyűjtés céljával, a népzenei rendszerezés alapelveivel,   – a népdalelemzés szempontjaival,   – a magyar népzene stílusrétegződéseivel, legfontosabb műfajaival,   – a hangszerek osztályozásával, a népi hangszerekkel, elterjedtségükkel és történetükkel,   – a népzenei dialektusokkal,   – a népzene és műzene kapcsolatával és egymásra hatásával,   – a népzene és néptánc kapcsolatával.   Ismerje:   – a tánctípusok zenekíséretét, és   – tudja alkalmazni a harmonizálás típusait a népzenei gyakorlatban,   – az énekes és hangszeres népzene díszítőelemeit, előadásmódját,   – az énekes népszokásokat, jeles napokat,   – a népzene színpadi megszólaltatásának elveit, gyakorlatát, a feldolgozás készítésének szempontjait.   A jelölt:   – rendelkezzen alapvető néprajzi, népzenei és színpadi ismeretekkel,   – tudjon elemi fokon népdalt és népi hangszeren játszott dallamot lejegyezni és elemezni.     2. Népi hangszer – hangszeres népzene   A jelölt:   – rendelkezzen átfogó ismeretekkel a népi hangszerek történetéről, részletesen is ismerje saját hangszere(i)t, valamint helyét (helyüket) a magyar néphagyományban, illetve általában a népzenében,   – ismerje a hangszerek osztályozási módját, tudja elhelyezni a magyar népi hangszereket e rendszerben,   – legyen általánosan tájékozott a népi hangszerek előfordulásáról a klasszikus zenében,   – rendelkezzen átfogó ismeretekkel a hangszeres magyar népzene főbb stílusairól és az előadásmódokról,   – legyen tisztában a hangszerek területi hovatartozásával a magyar népzenei dialektusterületen belül,   – ismerje a néphagyomány kiemelkedő hangszerjátékosait és hangszerkészítőit,   – az elméletben tanultakat tudja alkalmazni saját hangszerén: legyen képes tiszta, stílusos, technikailag megfelelő hangszerjátékra,   – legyen tisztában a magyar népi hangszertársulások, valamint a többszólamúság fogalmával, s ezt a tudást kamatoztassa saját műsora készítésénél,   – legyen képes kottáról transzponálva játszani (a műsorához is felhasználható), hangszeres dallamokat önállóan hangfelvételről lekottázni,   – a hangszer és a zenei anyag természetének megfelelően (stílusosan) improvizálni,   – manuálisan is legyen képes minimális hangszerjavítás elvégzésére (tudjon egy egyszerűbb chordofon hangszert újrahúrozni, hangszeréhez pengetőt készíteni, nádat faragni stb.).     3. Néprajz   Rendelkezzék a jelölt:   – néprajzi alapismeretekkel: néprajzi alapfogalmak (pl. nép, nemzet, nemzetiség, etnikai csoportok, hagyomány, kultúra, közösségi hagyományozódás, variálódás, szóbeliség)   – a néprajztudomány vázlatos története, szakágai, társtudományai ismeretével.   Ismerje:   – a jelentősebb hazai néprajzi gyűjtemények centrumait és kutatóhelyeit   – a magyar nép táji-történeti tagolódását, nemzetiségeinket, szomszédainkat.   A társadalomnéprajz terén ismerje:   – a hagyományos magyar paraszti társadalomban az egyén és a közösség, a közösség és a társadalom viszonyát,   – a családi, rokoni, műrokoni kapcsolatokat,   – a nemek és korcsoportok szerepét,   – társadalmi rétegződését,   – a társadalmi szabályokat, a paraszti társadalom belső rendjét meghatározó jogszokásokat.   Az anyagi kultúra terén szükséges:   – a népi műveltség tárgyainak és eszközeinek, a hozzájuk kapcsolódó életmód, termelési tapasztalatok és használati hagyományok alapvető ismerete, valamint   – a gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattartás,   – a táplálkozás, település, építkezés, lakáskultúra, kézművesség,   – a díszítőművészet, népviselet, kereskedelem, közlekedés,   – a szállítás, teherhordás ismerete.   A folklór, szellemi kultúra terén ismerje:   – a paraszti világképet (népi természetismeret, népi gyógyászat, néphit, népi vallásosság),   – a gyermekkor költészetét,   – a népköltészetet (prózai és verses epika, líra, dramatikus népköltészet), ezen belül tudja elhelyezni a magyar népdalt,   – a jeles napokhoz, a gazdasági élethez, az emberi élet fordulóihoz kötődő népszokásokat,   – a magyar nép tánckultúráját, a magyar tánckincs történeti rétegeit, a táncdialektusokat.     4. Szolfézs   Rendelkezzék a jelölt:   – kiművelt zenei hallással, írás- és olvasási készséggel,   – fejlett zenei képzelettel és memóriával,   – tudatos előadási és formálási készséggel, és az ehhez szükséges technikai felkészültséggel,   – a zenéléshez nélkülözhetetlen alkalmazkodó- és koncentrálóképességgel,   – az egyes zenetörténeti korszakok előadási gyakorlatának ismeretével,   – az előadáshoz és az elemzéshez szükséges elméleti: harmóniai, formatani és stílusismerettel.   Legyen gyakorlata a relatív és abszolút rendszer használatában (olvasás, lejegyzés, transzponálás, hallásgyakorlatok, harmóniahallás, elemzés stb.).   Tudjon a jelölt:   – c-kulcsokban olvasni, chiavettázni és transzponálni (énekelve, ének-zongorázva és lehetőség szerint írásban is),   – lapról énekelni egyszólamú idézeteket, valamint az énekes kamarazene műfajaiban szólamokat önállóan énekelni, megformálni,   – tisztán intonálni,   – többszólamú és zongorakíséretes műveket ének-zongorával előadni,   – műveket elemezni, a zenei komponenseket egyenként és összefüggésükben értelmezve stílusosan interpretálni,   – tudatosan és rendszeresen gyakorolni.   Ismerje a középkor, a reneszánsz, a barokk, a bécsi klasszicizmus, a romantika és a XX. század szerzőit, tipikus műfajait, jellemzőit és stilisztikai sajátosságait.   Legyen képes a jelölt:   – hallás után lejegyezni egy- és többszólamú (homofon és polifon) zenei részleteket a fentebb körvonalazott stíluskorszakokból,   – műveket kotta nélkül is előadni (énekelve és ének-zongorával),   – a szakképesítés és a különböző felsőfokú intézmények által előírt vizsga-, illetve felvételi követelményeknek megfelelni.     5. Zeneelmélet   Jártasság a barokk és bécsi klasszikus zene harmónia- és formavilágában.   Írásbeli követelmények:   A szakmai vizsga anyagának megfelelően:   – klasszikus zenei idézetek szélső szólamainak lejegyzése harmóniai jelöléssel,   – akkordfűzési gyakorlatok négyszólamú lejegyzése harmóniai jelöléssel együtt.   Szóbeli követelmények:   – akkordtípusok, harmóniafűzések magyarázata és bemutatása rövid műrészletek előadásával, elemzésével, az erre alkalmas műrészletekből harmóniai vázlat készítése és bemutatása (nem zongoristák szükség esetén csak a vázlatot zongorázzák),   – mintapéldák transzponált játszása (zongoristák 6 #, 6 b , nem zongoristák 4 #, 4 b előjegyzésig),   – szekvenciák memorizálása, transzponálása,   – akkordfűzések játszása diktálás után és számozott basszusról,   – barokk, klasszikus tételek formai elemzése kottakép alapján,   – a hangszeres, illetve énekórán tanultak közül valamely barokk vagy klasszikus mű komplex elemzése,   – bizonyos tájékozottság a barokk előtti és klasszika utáni zenei nyelvezet néhány alapelemében (ötfokú, hétfokú hangnemek felismerése, transzponált éneklése a hangszeres vagy énekórán tanult kórusmű, dal vagy hangszeres darab néhány vonásának – modális fordulat, ritmikai, melodikai, harmóniai ,,érdekesség'' – bemutatása, magyarázata).     6. Zeneirodalom   A jelölt:   – ismerje a zenetörténet különböző korszakaira jellemző stílusjegyeket, műfaji és formai sajátosságokat,   – legyen képes tájékozódni a zenetörténet korszakaiban,   – legyen képes elhelyezni az egyes zeneszerzőket a megfelelő korban, legalább félévszázadnyi pontossággal,   – ismerje a tanult zeneszerzők életének, körülményeinek azon vonatkozásait, amelyek hatással voltak alkotóművészetükre,   – legyen képes felismerni hallás után a zeneművek szerkezeti, karakterbeli, hangzásbeli sajátosságait,   – legyen képes a tanult zeneműveket (többszöri meghallgatás után) rövid hangzó részlet alapján felismerni,   – legyen képes ismereteit saját zenei praxisában hasznosítani,   – legyen igényes az interpretáció minősége, stílushűsége iránt,   – legyen képes a zenetörténetből és egyéb tantárgyakból tanult ismereteit összekapcsolni,   – váljék igényessé ismereteinek állandó bővítése iránt (zeneművek megismerése, egyéni és együttes aktív muzsikálás, hangverseny- és operaelőadások látogatása, a megjelenő hangfelvételek figyelemmel kísérése, zeneelméleti-zenetudományi munkák olvasása, rádió- és televízióműsorok és az internet figyelése stb. révén).     b) Szakmai gyakorlat     1/A. Hangszerjáték   A főtárgyi hangszerjáték általános követelményei:   A jelölt rendelkezzen hangszerén megfelelő repertoárral. Repertoárjának nagy részét legyen képes kotta nélkül is előadni.   Tudjon:   – a különféle tájegységek népzenéjéből stílusosan idézni,   – fejből játszott dallamokból hangnem-, tempó- és ritmusváltozásokkal rögtönözve táncrendet szerkeszteni és azt folyamatosan – tánckíséretként is – eljátszani,   – zenei programot, színpadi tánc zenei kíséretét összeállítani és előadni, illetve a műsort vezetni,   – különféle zenekarokat összeállítani.   Legyen a megtanult műsorok előadásában középfokon elvárható előadói tapasztalata.   Ismerje hangszerének irodalmát és legkiválóbb előadóit.   Legyen képes saját hangszerét karbantartani, és ha szükséges, tudjon egyszerűbb népi hangszereket (pl. nádsíp, egyes idiofon hangszerek, köcsögduda stb.) elkészíteni és megszólaltatni.   Ismerje az alapvető népi tánctípusokat, alapfokon tudja eltáncolni azokat.     Népi hegedű   A jelölt ismerje:   – hangszere természetét, történetét és népi vonatkozásait,   – a jelentősebb prímások nevét, működési területét,   – a régi és új stílusú táncok zenéjének jellemző vonásait,   – a tánczenei folyamatok szerkezetét, felépítését, zenei tartalmát,